Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Байдюк Максим Іванович. Особливості акумулятивного грунтотворення за нульового обробітку чорноземів Степу Донбасу : Дис... канд. наук: 06.01.03 - 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Байдюк М.І. Особливості акумулятивного ґрунтоутворення за нульового обробітку чорноземів Степу Донбасу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство та агрофізика. – Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського” УААН, Харків, 2004.

Роботу присвячено дослідженню культурного ґрунтотворного процесу через агрофізичні, агрохімічні, біологічні параметри під впливом нульового і традиційного обробітку. Виявлено кращу ефективність захисту нульового обробітку проти дефляції порівняно з традиційним обробітком. Проведено економічний та енергетичний аналіз способів обробітку ґрунту, які вивчалися в досліді. З'ясовано, що ґрунт за технологією нульового обробітку більше відповідає вимогам акумулятивного процесу. Дано оцінку відповідності фактичних ґрунтових параметрів під час різних технологій обробітку, еталонам, притаманним для культурного ґрунтоутворення.

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення особливостей розвитку ґрунтотворного процесу за різними технологіями обробітку і обґрунтовано застосування нульового обробітку. Результати дослідження мають значення для використання нульового обробітку при вирощуванні польових культур.

1. Встановлено, що за нульовим обробітком створюються умови, необхідні для розвитку акумулятивного ґрунтотворного процесу.

2. Щільність будови чорнозему звичайного малогумусного легкоглинистого дещо збільшується за нульовою технологією обробітку порівняно з традиційною технологією обробітку. Рівноважна щільність орного шару ґрунту за нульовим обробітком при вирощуванні кукурудзи складала 1,11 г/см3, тоді як за технологією традиційного обробітку - 1,04 г/см3, під озимою пшеницею відповідно 1,15 г/см3 та 1,05 г/см3..Тобто вона знаходиться в межах оптимальних параметрів і не погіршує умов розвитку рослин.

3. Критичної твердості (2,5 МПа) орний шар ґрунту за нульовим обробітком в наших дослідах не мав (твердість ґрунту під кукурудзою - 1,7 МПа, ґрунт під озимою пшеницею - 1,2 МПа). Це свідчить про придатність чорнозему звичайного для нульового обробітку за цим показником.

4. Технологія нульового обробітку не створює умов для погіршення структурно-агрегатного складу ґрунту порівняно з контролем й істотно не впливає на вміст агрономічно цінної фракції та водостійких агрегатів ґрунту.

5. Проведені дослідження показали, що нульова технологія обробітку з великою кількістю мульчі здатна підтримувати високу протидефляційну стійкість ґрунту і зберігає високий вміст вологи у верхньому шарі ґрунту, тим самим створює надійний захист його від дефляції. При невеликій кількості рослинних решток виникає ризик прояву вітрової ерозії. За традиційною технологією обробітку цей ризик максимальний.

6. В умовах Донбасу, коли волога є одним з головних факторів, що обмежує врожай, режим вологи ґрунту за нульовим обробітком складається більш сприятливо порівняно з традиційним. Особливо важливим є присутність рослинних решток на поверхні ґрунту за нульовим обробітком. За нульовою технологією обробітку з 100 відсотковим проективним покриттям рослинними рештками, запаси вологи навіть під час цвітіння кукурудзи (критичний період розвитку культури) були в шарі 0-20 в 3,3, а в 1,5 метровій товщі - в 1,5 рази більшими, ніж за традиційною технологією обробітку.

7. Заміна традиційної технології обробітку нульовою призводить до зниження температури орного шару ґрунту в теплий період, що визначається перед усім умовами акумуляції та переносу тепла в ґрунті. Відсоток рослинних решток на поверхні чорнозему звичайного малогумусного легкоглинистого має більший вплив на температуру ґрунту та на тепловий потік в ґрунті, ніж його теплофізичні властивості. Температурний режим ґрунту за нульовою технологією обробітку за своїм характером наближається до температурного режиму цілинних аналогів.

8. За нульовим обробітком біогенність шару 0-40 см зростає, створюються кращі умови для розвитку мікроорганізмів, що підтверджується більшою чисельністю грибів та актиноміцетів, тобто родючість ґрунту підвищується.

9. Накопичення поживних речовин у верхньому 0-10 см шарі ґрунту за нульовою технологією обробітку характерне для акумулятивного грунтоутворення. Навесні, перед початком польових робіт, у середньому за 3 роки вміст рухомого фосфору в шарі 0 -10 см був 12,1 мг/100 г за нульовим обробітком проти 9,6 мг/100 г за традиційним, вміст обмінного калію за нульовим 16,8 мг/100 г, а за традиційним - 12,3 мг/100 г. Отже, за нульовим обробітком фосфорний та калійний режими є більш сприятливими ніж за традиційним обробітком. Азотний режим істотно не відрізняється за варіантами. Високий вміст фосфору та калію може бути об'єктивною основою збільшення внесення азоту за нульовим обробітком для досягнення оптимального співвідношення між цими елементами

10. Встановлено, що за нульового обробітку значення ОВП мають тенденцію до зниження порівняно з традиційним через більш ущільнений верхній шар ґрунту.

11. На просапних культурах під час переходу від технології з полицевим обробітком до нульової збільшується чисельність бур'янів. На варіанті з нульовою технологією обробітку починається інтенсивна зміна видів бур'янів з однорічних на багаторічні. За цим обробітком збільшується видова різноманітність бур'янів. Акумуляція у верхньому шарі ґрунту основної маси насіння бур'янів створює умови для інтенсивного проростання та сильної забур'яненості за нульовим обробітком. Ці фактори створюють серйозну перешкоду для широкого впровадження нульового обробітку в Україні і потребують подальших досліджень.

12. Після 4 років застосування нульової технології обробітку не змінився характер розташування кореневої системи кукурудзи в ґрунті порівняно з традиційною технологією обробітку. Розвиток надземної частини кукурудзи був кращим за традиційним обробітком, а озимої пшениці - за нульовим обробітком. Урожайність кукурудзи за нульовою технологією обробітку була нижчою за контроль (відповідно 20,8 ц/га і 25,3 ц/га ), а озимої пшениці вищою за нульовою технологією обробітку (27,4 ц/га проти 26,0 ц/га на контролі )

13. Енергетична ефективність вирощування озимої пшениці за нульовою технологією обробітку була на 21% вищою, а собівартість - на 12% нижчою в порівнянні з традиційною, що за вищої врожайності свідчить про енергетичну та економічну вигідність вирощування озимої пшениці за нульовою технологією обробітку і можливість широкого впровадження в виробництво. Економія витрат (у тому числі енергетичних) не змогла перекрити вартість гербіцидів, які було використано на кукурудзі за нульовою технологією обробітку. Отже, нижча врожайність та більша витратність (на 25%) роблять вирощування кукурудзи на зерно за нульовим обробітком в умовах Степу Донбасу економічно недоцільним.

14. Нульовий обробіток більше відповідає умовам акумулятивного ґрунтотворного процесу в агроекосистемах і створює сприятливі умови для сільськогосподарських культур за рахунок зменшення втрат гумусу, збереження запасів вологи, кращого захисту ґрунту від дефляції та покращання агрофізичного стану ґрунту.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Байдюк М. І. Оцінка протидефляційної ефективності нульових технологій вирощування польових культур // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2000.- Вип. 60. – С. 87-90.

2. Байдюк М.І. Вплив різних технологій обробітку ґрунту на параметри чорнозему звичайного. // Вісник ХДАУ ім. В.В. Докучаєва. - 1999. - № 1. –С 46-50.

3. Булигін С.Ю., Тімченко Д.О., Діденко В.І., Байдюк М.І., Верещака І. В. Раціональне використання вологи в умовах прояву водної та вітрової ерозії в Україні // Вісник ХДАУ ім. В.В. Докучаєва. - 2000. – № 1. – С. 22 – 27. (дослідження, аналіз)

4. Байдюк М.І. Параметри чорнозему звичайного при різних технологіях // Збірник наукових праць інституту зрошуваного землеробства УААН. - Херсон, 1999. - № 2. – С. 85-88.

5. Байдюк М.И. Агрофизические параметры почвы при использовании почвозащитных технологий // Агрохімія і ґрунтознавство: Спец. вип. - Ч. 4. - 1998. – С. 50-53.

6. Булигін С.Ю., Тімченко Д.О., Діденко В.І., Байдюк М.І. Кривов В.Н. Небезпека проявлення вітрової ерозії грунтів в Україні // Вісник аграрної науки Південного регіону. – Одеса: СМИЛ, 2000. - Вип № 1. – С. 144-150. ( аналіз)

7. Байдюк М.І. Протидефляційна ефективність нульової технології в Донбасі. Сталий розвиток агроекологічних систем в умовах обмеженого ресурсного забезпечення // Матеріали науково-методичної конференції. - Київ, 26-28 жовтня 1998.– С. 9 – 10.

8. Бондарева О.Б. Байдюк М.І. Шепіна В.П. Вирощування озимої пшениці за грунтозахисними технологіями // Українська академія аграрних наук: розробки – виробництву. - К.: Аграрна наука, 1999 – С 131-132. (дослідження, аналіз)

9. Байдюк М.І., Тимофіїв М.М. Вплив мульчі на режим вологості та температуру в грунті // Біоконверсія органічних відходів і охорона навколишнього середовища. Тези доповідей V конгресу. - Івано-Франківськ, 1999. – С.145–146. (дослідження, аналіз, висновки)

10. Байдюк М.І., Комарський В.Ю., Пархомюк К.М., Шепіна В.П., Рубан О.Г. Вплив нульового обробітку на урожай польових культур в умовах Донбасу. Наукові проблеми виробництва зерна та сучасні проблеми їх вірішення. // Матеріали науково-методичної конференції. – Дніпропетровськ: ІЗГ, 2000. - Вип № 1. – С. 72-75. (дослідження, аналіз)

11. Джулай В.І., Байдюк М.І. Зволоження грунту при застосуванні грунтозахисних технологій // Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. вип. - Ч.3, 1998. – С. 44. (дослідження, аналіз, висновки)

12. Байдюк М.І. До оцінки щільності грунту за нульової технології обробітку // Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. вип. – Ч. 2, 2002. – С. 11-12.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины