Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Фаіз Абдулла Салім Мохаммед. Метод визначення нелінійних аеродинамічних характеристик профілю зі струмененевим закрилком : Дис... канд. наук: 05.07.01 - 2004.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Фаіз Абдолла Салім Мохаммед. Метод визначення нелінійних аеродинамічних характеристик профіля зі струменевим закрилком. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.01 – аеродинаміка та газодинаміка літальних апаратів - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Харків, 2004.

Дисертацію присвячено розробці методу визначення нелинійних аеродинамічних характеристик струменевого профіля розташованого також і поблизу плоскої поверхні розподілу.

Особливу увагу приділено поширенню існуючих методів теорії потенціалу на задачі нелінійні по кутам атаки та відхилу струмини від напрямку хорди профіля. Побудовано математичну модель обтікання розташованого поблизу поверхні розподілу тонкого профіля із струминою, яка витікає із задньої кромки, потенційним потоком нестислової рідини. Поверхня розподілу моделюється дзеркально відображеною системою. Знайдено зв’язок між імпульсом струмини та щільністями поверхневих потенціалів. Одержано адекватну поставленій задачі систему граничних інтегральних рівнянь. Побудовано квадратурно – інтерполяційний метод розв’язку системи граничних інтегральних рівнянь. Створено сучасний програмний обслугувач-інтерфейс обчислювального процесу. Виконано обчислювальний експеримент, по-перше, щодо дослідження збіжності обчислювального процесу. Одержано аеродинамічні характеристики струменевого профіля, які добре співпадають з експериментальнами даними, а також розвинуто метод побудови геметричної форми струмини та її впливу на аеродинамічні характеристики.

У дисертації відображено створення нового коректного з математичної точки зору апарату розв'язання актуальної наукової проблеми сучасного літакобудування - одержання нелінійних аеродинамічних характеристик тонкого слабозігнутого профілю із струменевим закрилком, розташованого зокрема також поблизу плоскої поверхні розподілу. За допомогою апробованої теорії потенціалу розвинуто метод граничних інтегральних рівнянь на крайові задачі з невизначеною межею – струминою. Отримано зв’язок між імпульсом струмини та формою її середньої лінії.

У роботі проведено огляд та аналіз існуючих методів. Показано, що предметна галузь досліджень обмежена лінійними задачами.

Розширено уявлення про методи отримання аеродинамічних характеристик при обтіканні профілю із струменевим закрилком у випадку не виконання постулату Чаплигіна – Жуковського на задній кромці та при наявності поверхні розподілу.

Отримано якісні та кількісні результати розрахунків розподілених та сумарних аеродинамічних характеристик тонкого профілю зі струменевим закрилком, розташованого як поблизу поверхні розподілу, так і вдалені від неї. При чому вперше вдалося, виходячи із загальних законів збереження механіки ідеальної нестислової рідини, обгрунтувати, довести та узагальнити ряд відомих формул і теорем теоретичної аеродинаміки, наприклад, теорему М.Є.Жуковського „в малому”.

Розроблено алгоритми розв’язання комплексної задачі визначання розподілених та сумарних аеродинамічних характеристик тонкого профілю зі струменевим закрилком, розташованого як поблизу поверхні розподілу, так і вдалені від неї, та побудовано сучасний програмний продукт користовуча обладнаний зручним інтерфейсом.

Чисельним експериментом доведено, що реалізація об’єднаного використання струменової механізації екранопланів дозволяє одержувати значні аеродинамічні характеристики, які, при наявності великих швидкостей, визначають рівень ефективності транспортних засобів; буде сприяти вирішенню низки задач зльоту – посадки літальних апаратів, стійкості, управлінню й безпеки апаратів, що рухаються на великих та малих відстанях від границь.

Розвиток швидкодіючих ЕОМ дозволив перейти до більш реалістичної моделі течії та до методу, котрий можна назвати точним у тому розумінні, що він враховує справжню топологію границь й дає точний рівномірно збігаючий розв'язок за наведеною розрахунковою схемою. Цей метод дозволив одержати не тільки достатньо надійні кількісні характеристики довільної несучої системи, але й вивчити таке складне явище, як розповсюдження в'язкої струмини, яка з великою швидкістю витікає із задньої кромки профілю, розташованого поблизу поверхні розподілу.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Крашаница Ю.А., Мохаммед Ф. Нелинейная задача о тонком профиле со струйным закрылком//Авиационно-космическая техника и технология. Вып. 19. – Харьков: НАКУ “ХАИ”, 2003. – С. 28 – 33.

  2. Фаиз А.С. Мохаммед, Крашаница Ю.А. О фундаментальном решении дифференциального оператора в єкодинамике// Авиационно-космическая техника и технология. № 38/3. – Харьков: НАКУ “ХАИ”, 2003. – С. 162 – 165.

  3. Фаіз Абдула Салім, В.В. Фоменко. Вплив випарювання крапель робочої рідини на процеси авіаприскорювання//Наукові праці академії: випуск Y, частина 1/3а – Кіровоград: Видавництво ДЛАУ, 2000. – С. 294 – 300.

  4. Крашаница Ю.А., Мохаммед Ф. Тонкий профиль со струйной механизацией// Авиационно-космическая техника и технология. № 30/1. – Харьков: НАКУ “ХАИ”, 2002. – С. 129 – 133.

  5. Абдолла М.Ф., Крашаница Ю.А., Душин А.Б. Метод ГИУ в краевой задаче обтекания дозвуковых профилей при умеренных числах Рейнольдса//Авиационно-космическая техника и технология. Вып. – 33/ „Антиква” – Харьков, 2002. – С.95 – 100.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины