Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гарасимчук Ігор Флофіянович. Розробка оперативного методу визначення об'ємів грунту : Дис... канд. наук: 05.24.01 - 2003.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гарасимчук І.Ф. Розробка оперативного методу визначення об’ємів ґрунту.

Дисертацією є рукопис на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – геодезія. Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів. 2003 р.

Розроблено і впроваджено у виробництво оперативний метод визначення об'ємів ґрунту, який базується на створенні цифрової моделі поверхні за результатами електронного тахеометричного знімання з урахуванням впливу вертикальної рефракції на результати тригонометричного нівелювання. Розроблено методики, які дають змогу підвищити точність визначення висоти насипаного ґрунту, врахувати величину ущільнення ґрунту та просідання основи споруди, врахувати вплив зовнішнього середовища на результати тригонометричного нівелювання з перехідної станції двох пунктів із відомими координатами й висотами, виконувати обчислення на персональних комп’ютерах еквівалентних висот по кожному напрямку за результатами тахеометричного знімання поверхні. Метод опробований на спеціально створеному експериментальному полігоні під час побудови великої земленасипної греблі та циклічних спостереженнях за визначенням об'ємів ґрунту. Розроблено власне програмне забезпечення для обчислення об'ємів ґрунту шляхом поділу поверхні знімання на неперекривні трикутники, вершинами яких є точки поверхні. Запропонований метод є ефективним і порівняно з традиційними дає змогу у 2-3 рази скоротити затрати часу на виконання польових робіт та у 5-7 разів зменшити кількість пунктів знімальної основи.

Результати виконаних теоретичних і експериментальних досліджень стали основою для розробки оперативного методу визначення об’ємів ґрунту й дають змогу зробити такі висновки:

 1. Реалізація традиційних методів визначення об’ємів ґрунту потребує наявності великої кількості пунктів геодезичної основи, а також витрат часу на виконання польових та камеральних робіт, спеціальних приладів та обладнання. Їх точність часто не відповідає сучасним нормативним вимогам.

 2. Ефективнішим і швидшим є запропонований оперативний метод визначення об’ємів за результатами електронного тахеометричного знімання поверхні. Експериментально доведено, що його точність в 2-3 рази вища від нормативної, а часу на визначення об’ємів потрібно в 3-6 раз менше, ніж традиційними методами. Метод впроваджений у виробництво.

 3. На основі досліджень похибок, що впливають на точність визначення об’ємів ґрунту за результатами тахеометричного знімання робочої поверхні встановлено, що найбільш вагомою є похибка визначення висот точок для поверхні знімання з фіксованою площею.

 4. У результаті виконаних на експериментальному полігоні досліджень встановлено, що оптимальна відстань між знімальними точками не повинна перевищувати 15 м, а в місцях значних змін ухилів поверхні її доцільно зменшувати вдвічі. При цьому похибка у визначення середньої висоти за рахунок точності відображення поверхні не перевищить 2 см.

 5. Досліджено вплив вертикальної рефракції на результати тригонометричного нівелювання робочої поверхні і виявлено, що над розрихленим, зволоженим ґрунтом у жарку ясну погоду величина коефіцієнта вертикальної рефракції може досягати значних величин (5 і більше одиниць).

 6. Розроблено методику електронного тахеометричного знімання поверхні з перехідних станцій та ефективну методику визначення їх висот, а також знімальних точок з урахуванням впливу вертикальної рефракції за результатами спостережень двох пунктів із відомими координатами й висотами. Методику опробувано на експериментальному полігоні і на результатах класичних спостережень. Точність визначення висот точок робочої поверхні запропонованим методом відповідає точності відомого методу рефракційного базису і має суттєві переваги. Використання запропонованої методики дає змогу значно розширити радіус знімання, зберегти час та кошти завдяки зменшенню у 5-7 разів пунктів знімальної основи.

 7. Розроблено методику визначення та врахування ущільнення ґрунту в тілі греблі за результатами геодезичних вимірювань, а також просідання основи греблі під дією тиску на неї тіла споруди. Установлено, що час консолідації ґрунту тривалий, тому знімання поверхні слід виконувати в короткі терміни.

 8. Розроблено методику визначення еквівалентних висот по напрямках на кожну знімальну точку за результатами електронного тахеометричного знімання поверхні та теоретичні основи і власне програмне забезпечення для обчислення об’ємів ґрунту з поділом робочої поверхні на неперекривні трикутники.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті в наукових виданнях

 1. Гарасимчук І. Ф., Тревого І. С. Методика обчислення еквівалентних висот на ЕОМ // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. -Львів: Ліга-Прес,-2000.-С. 145-148.

 2. Гарасимчук І.Ф., Тревого І.С., Власенко С.Г., Муха В.І. Вплив похибок планового характеру на точність визначення об’ємів ґрунту // Геодезія картографія і аерофотознімання. - Львів. - 2001.-61.-С. 12-16.

 3. Гарасимчук І. Ф., Тревого І. С. Використання еталонного перевищення для врахування впливу вертикальної рефракції на результати електронного топографічного знімання з перехідних станцій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-Львів: Ліга–Прес,-2002.-С. 140–142.

 4. Тревого І.С., Гарасимчук І.Ф. Про оперативне і точне визначення об’ємів ґрунту // Інженерна геодезія. - 2000. –№ 42.-С. 209-211.

 5. Тревого І.С., Гарасимчук І.Ф. Метод електронної тахеометричної зйомки з перехідних станцій з урахуванням вертикальної рефракції // Вісник геодезії і картографії. -2002 .-№ 3. - С. 14-19.

 6. Тревого И.С., Гарасимчук И.Ф., Новосад В.Н. Горизонтальная рефракция и динамика пунктов в городской триангуляции // Геодезия, картография и аэрофотосъемка.-Львов.-1992.-53.-с.57-67.

 7. Тревого И.С., Литинский В.О., Гарасимчук И.Ф. Исследование влияния температурного поля каръера на точность геодезических измерений // “Маркшейдерское дело и геодезия”.- Совершенствование методов и средств производства маркшейдерско-геодезических работ. Сб. науч. трудов.- Л.: 1987.-C. 66-68.

 8. Тревого И. С., Литинский В. О., Гарасимчук И. Ф. Метод определения объемов земли // Геодезия и картография. - М., 1997. - № 2. - С. 29–31.

 9. Тревого И.С., Литинский В.О., Гарасимчук И.Ф., Третяк К.Р. Оперативное определение объемов земляных масс с применением электронной тахеометриии // Состояние и перспективы инженерно-фотограмметрических работ.- М.: ЦНИИГАиК.- 1990.- С. 67-71.

 10. Литинский В.О., Маркович Л.П., Гарасимчук И.Ф. К вопросу об изучении осадки отвалов // Маркшейдерское дело и геодезия: Сб. научн. тр.-Л.: изд. ЛГИ, 1984.-C. 106-110.

Праці в збірниках доповідей конгресів і конференцій.

 1. Литинский В.О., Кметко И.Н., Гарасимчук И.Ф. Наблюдения за осадками с применением шашечных и инварных реек // ВНИИЭ газпром, экспресс-нформация, серия: транспорт, переработка и использование газа в народном хозяйстве.-М., 1985.-C. 16-17.

 2. Літинский В.О., Перій С.С., Гарасимчук І.Ф. До питання нівелювання пунктів полігонометрії 4 класу, 1 та 2 розрядів // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва.-Львів, 1997.-C. 65-67.

 3. Тревого И.С., Гарасимчук И.Ф. Исследование устойчивости геодезических пунктов на высоких строениях // Cовременное состояние и перспективы развития прикладной геодезии.-Елгава.-1989.-с. 3-9.

 4. Тревого І.С., Гарасимчук І.Ф. Застосування імпульсного віддалеміра для визначення об’ємів // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва в Україні.- Львів, 1996. - С. 78-79.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины