Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Пасинкова Лариса Олексіївна. Геологічні процеси як фактори формування глибоководних ландшафтів континентального схилу Чорного моря : Дис... канд. наук: 04.00.10 - 2002.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Пасинкова Л.О. Глибоководні ландшафти континентального схилу Чорного моря.-Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за фахом 04.00.10.-геологія океанів і морів. - Відділення морської геології й осадочного рудоутворення ННПМ НАН України, Київ, 2001.

У дисертаційній роботі розглядаються глибоководні ландшафти континентального схилу Чорного моря. Досліджено компонентний склад ландшафтів і укладена їхня класифікація. Визначені й охарактеризовані фактори функціонування ландшафтів, установлена провідна роль ендо- і екзогеодинамічних процесів. Виконане ландшафтне районування континентального схилу з врахуванням його морфоструктурних особливостей. Вивчено структуру глибоководних ландшафтів і розроблено систему критеріїв їхньої сталості. Виконана регіональна оцінка сталості ландшафтів для кожного з виділених районів.

 1. Ландшафти континентального схилу Чорного моря – це певні генетично однорідні ділянки, формування рельєфу яких пов'язано з розвитком тектонічних структур Чорноморської западини. Вони функціонують в умовах сірководневого гідросферного оточення, динамічної зміни стану літогенної основи і складаються з набору взаємозалежних компонентів: донних відкладів, придонної верстви морських вод, біоти і незначних за своїм об’ємом об'єктів техногенного впливу.

 2. Формування глибоководних ландшафтів континентального схилу визначається процесами морфогенезу як сумарного результату взаємодії ендогеодинамічних, екзогеодинамічних і біогеохімічних процесів.

 3. Домінуючим фактором розвитку ландшафтів континентального схилу є морфоструктурні особливості, що визначають його просторову ландшафтну диференціацію.

 4. Сталість ландшафтів українського сектора континентального схилу Чорного моря визначається геоструктурними особливостями регіону, гідрогеодеформаційними властивостями літогенної основи, що взаємодіє з гідросферним оточенням. Провідна роль у природному впливі на компоненти ландшафту належить ендо-и екзогеодинамічним процесам, з якими пов'язані зміна рельєфу морського дна, умов осадонакопичення, геохімічне і діагенетичне перетворення осадків.

По темі дисертації опубліковано такі роботи:

 1. Пасынкова Л.А. Некоторые особенности проявления новейших тектонических процессов на Крымском континентальном склоне Черного моря. //Материалы Международной региональной конференции “Проблемы экологии и рекреации Азово – Черноморского бассейна”. – Симферополь: Изд-во СГУ , 1994.-С.146-149.

 1. Пасынкова Л.А. Морфоструктурные особенности северной области континентального склона Черноморской впадины. // Труды Международной научной конференции “Проблемы формирования экологического мировоззрения“.- Симферополь: Изд-во Таврического экологического института, 1998. С.226-227.

 2. Пасынкова Л.А. Общие критерии геодинамической устойчивости ландшафтных геосистем континентального склона Черного моря.//Научный журнал «Культура народов Причерноморья» - 1999. Вып. 11.- С. 7-12.

 3. Пасынкова Л.А. Рельефообразующие процессы и их роль в формировании современного облика континентального склона северо – западной окраины Черного моря. // Материалы Международной научной конференции “Геология и полезные ископаемые Черного моря”.- Киев.: Изд-во ТОВ “Карбон ЛТД”, 1999. С.256 – 261.

 4. Пасынкова Л.А. Принципы морфоструктурного районирования континентального склона Украинского сектора Черного моря и основные таксоны районирования. // Материалы Международной научной конференции “Геология и полезные ископаемые Черного моря”.- Киев.: Изд-во ТОВ “Карбон ЛТД”, 1999. С.262 – 2267.

 5. Пасынкова Л.А. Роль эндогенных факторов в формировании современного рельефа континентального склона северо-западной окраины Черного моря. // Материалы Международной научной конференции “Тектоника и полезные ископаемые Азово - Черноморского бассейна”.- (Гурзуф), Сб. научных статей. Симферополь, 1999. С. 226-227.

 6. Континентальный склон Черного моря: особенности глубоководных ландшафтных геосистем.// Материалы Международной научной конференции “Проблеми ландшафтного різноманіття України”. Вид-во НАН України, Інститут географії України.- Київ.: 2000. С.189-193.

 7. Пасынкова Л.А. Морфогенез и морфоструктурное районирование Украинского сектора континентального склона Черного моря.//Сб. научн. трудов “Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа”, Под ред. Иванова В.А., вып. 2, г. Севастополь, МГИ, 2001. С. 202-212.

 8. Пасынкова Л.А. Глубоководные ландшафты континентального склона Украинского сектора Черного моря. // Научный журнал «Культура народов Причерноморья» - 2001. Вып. 22.- С. 22-26.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины