Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Шубін Юрій Павлович. Геологічні критерії оцінки схованого гідротермального зруднення Північної антикліналі Донбасу : Дис... канд. наук: 04.00.11 - 2002.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Шубін Ю.П. Геологогічні критерії оцінки схованого гідротермального зруднення Північної антикліналі Донбасу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.11 – «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин». Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 2001.

Робота присвячена оцінці перспектив виявлення схованого гідротермаль-ного зруднення в межах Північної антикліналі Донбасу. Вивчені особливості тектоніки кристалічного фундаменту і осадового чохла, мінералого-геохімічна спе-ціалізація окремих подовжніх диз’юнктивів та вузлів їх перетинання, встановлені особливості просторового розповсюдження мінералів та хімічних елементів. Вивчена гідротермальна мінералізація рудопроявів та ділянок підвищеної мінералізації. Встановлені типоморфні властивості окремих мінералів, особливості мінералоутворення та літологічний, структурно-тектоничний та мінерало-го-геохімічні критерії оцінки гідротермальної мінералізації Північної антикліналі.

Дисертаційна робота є закінченим самостійним науковим дослідженням, в котрому на основі теоретичних і експериментальних досліджень вирішена актуальная задача з оцінки рудоносності Північної антикліналі Донбасу, що дозволяє цілеспрямовано і ефективно проводити в її межах пошуково-розвідувальні роботи.

Під час виконання роботи отримані наступні результати.

Наукові результати. Гідротермальна мінералізація Головної і Північної антикліналей має спільний рудогенеруючий осередок, в межах котрого зчлено-вуються Осевий і Південно-Ворошиловградський глибинні розломи. Головним рудопідводячим каналом для проникнення рудоносних гідротермальних розчинів слугував Південно-Ворошиловградський глибинний розлом кристалічного фундаменту.

Встановлені спільні і специфічні мінерали корінного залягання і шлі-хових ореолів, хімічні елементи геохімічних і гідрогеохімічних ореолів у по-довжніх диз’юнктивах і у вузлах мінералого-геохімічних аномалій, розташованих на перетині різноорієнтованих диз’юнктивів. Рудопідводячими і рудорозподіля-ючими каналами в осадовому чохлі були подовжні диз’юнктиви склепіння і крил Північної антикліналі. Встановлені особливості просторового розповсюдження гідротермальної мінералізації, елементів геохімічних і гідрогеохімічних ореолів.

В зоні Щьотівського і Ведмежанського диз’юнктивів, особливо у вузлах перетину їх поперечними порушеннями, найбільш скупчена гідротермальна мі-нералізація (до 15 мінералів), шліхові (до 6 мінералів), літогеохімічні (до 8 еле-ментів) і гідрогеохімічні (до 7 елементів) ореоли, ореоли піритизації та аргіллізації.

У складі гідротермальної мінералізації Північної антикліналі вперше опи-сані цинкіт, Zn-Ag-тетраедрит і прустит, наведені нові відомості про самородне золото, пірит, галеніт, сфалерит, халькопірит, кіновар, арсенопірит, кварц, диккіт, донбасит та інші хлорити, ректорит та апатит.

Типоморфні ознаки гідротермального зруднення обумовлені мінеральним складом, структурними, кристаломорфологічними, конституційними, термоба-рогеохімічними особливостями окремих мінералів, текстурними ознаками міне-ральних агрегатів, мінеральними парагенезисами.

Мінеральні комплекси, кристаломорфологічні, конституційні і термобаро-геохімічні особливості окремих мінералів (кварц, арсенопірит, галеніт, сфалерит, самородне золото) гідротермальних проявів Північної антикліналі свідчать про середньо-низькотемпературні умови мінералоутворення середньо-малих глибин і близькі до таких Головної антикліналі.

Вироблені літологічний, структурно-тектоничні і мінералого-геохімічні критерії оцінки гідротермальної мінералізації Північної антикліналі.

Літологічний - відносна однорідність складу і фізико-механічних вла-стивостей вміщуючих порід, їх хімічна інертність обумовили розвиток мінера-лізації виповнення тріщин із слабо вираженими ореолами навколожильного метасоматозу і значною її розтягнутістю по вертикалі. Структурно-тектоничні критерії проявлені на трьох рівнях (глибинна, регіональна і локальна тектоніка).

Мінералого-геохімічні критерії основані на співпадінні і близькості мі-нерального складу, кристаломорфології мінералів (кварц, диккіт, пірит, арсено-пірит, галеніт, сфалерит, халькопірит і кіновар), структур кварцу, хімічного скла-ду (пірит, арсенопірит) і вмісту елементів-домішок (самородне золото, пірит, арсенопірит, галеніт, сфалерит, тетраедрит, диккіт), термобарогеохімії кварцу і карбонатів, ізотопних відношень вуглецю у карбонатах і свинцю у галенітах родовищ і рудопроявів Нагольного кряжу і Микитівського рудного поля з одного боку і гідротермальної мінералізації Північної антикліналі, з іншого боку.

Схожість мінерального складу, кристаломорфологічних, конституційних, термобарогеохімічних і ізотопногеохімічних особливостей окремих мінералів Північної і Головної антикліналей свідчать про близкість умов мінералоутво-рення і підтверджує єдину генетичну природу (наявність єдиного рудогенеру-ючого осередка) гідротермальної мінералізації цих структур і дозволяє пози-тивно оцінювати перспективи виявлення в межах першої промислових рудних об’єктів комплексного типу.

Практичні результати. Побудована карта прогнозу гідротермального зруднення Північної антикліналі, в межах котрої на основі аналізу геологічних критеріїв вказані найбільш сприятливі ділянки для проведення пошуково-розвідувальних робіт.

Основні положення та результати дисертації опубліковано в роботах:

 1. Горовой А.Ф., Шубин Ю.П. Закономерности размещения гидротермальной минерализации Северной антиклинали Донбасса //Сб. науч. тр. НГА Украины. - Т.1, №6.- Днепропетровск, РИК НГА України, 1999. - С.151-153.

 2. Шубин Ю.П. Особенности минералого-геохимической специализации главных продольных дизъюнктивов Колпаковской антиклинали //Наук. вісник НГА України., №5. - Дніпропетровськ, РИК НГА України, 2001. - С. 55-56.

 3. Шубин Ю.П. Минералого-геохимические критерии прогноза скрытого гидротермального оруденения в пределах Северной антиклинали Донбасса //Доп. АН України. – К., - 2001. - №8 - С. 115-117.

 4. Горовой А.Ф., Шубин Ю.П. Типоморфизм арсенопирита Северной антиклинали Донбасса //Мінер. зб. Львів. ун-ту. – 1999. - №50, вип.1. – С.72-75.

 1. Шубін Ю.П. Гідротермальна мінералізація Північної антикліналі Донбасу //Мінер. зб. Львів. ун-ту. – 2000. - №50, вип.2. – С. 72-79.

 2. Шубин Ю.П. Узлы минералого-геохимических аномалий и прогноз скрытого гидротермального оруденения Северной антиклинали Донбасса //Наукові праці Дон НТУ: Серія гірничо-геологічна. вип. 32. – Донецьк, 2001. – С.159-161.

 3. Горовой А.Ф., Шубин Ю.П. Золотоносность Северной антиклинали Донбасса //Наукові основи прогнозування, пошуків і оцінки родовищ золота: Матер. Міжнар. наук. конф. (Львів, 27-30 вересня 1999р.). - Львів, 1999. – С.37-38.

 4. Горовой А.Ф., Шубин Ю.П. Прогнозная оценка Южно-Ворошиловград-ского глубинного разлома в Донбассе //Глубинное строение литосферы и нетра-диционное использование недр Земли: Тез. докл. Междунар. конф. (Киев, 14-18 мая 1996г.). - Киев, 1996. – С.146-149.

 5. Горовой А.Ф., Шубин Ю.П. Цинкит и прустит в Донецком бассейне //Матеріали наук. конф., присвяч. 80-річчю із дня народж. акад. Є.К.Лазаренко: Тез. доп. і спогадів (Львів, 15-17 груд. 1992.). - Львів, 1992. – С.51-52.

 6. Шубін Ю.П. Перспективи зруднення Північної антиклиналі Донбасу //Міне-рально-сировинна база України. Геологічна наука і освіта на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи: Тез. доп. (Львів, 27-28 жов. 2000р.) - Львів, 2000р. – С.117-118.

 7. Особенности кварца некоторых гидротермальных проявлений Северной антиклинали Донбасса /Шубин Ю.П.; Донбас. горно-металлург. ин-т – Алчевск, 1996.-12с. – Рус. - Деп. в ГНТБ Украины 29.04.96., №1064-Ук 96.

 8. Особенности тектоники рудоконтролирующих структур Северной антиклинали Донбасса /Шубин Ю.П.; Донбас. горно-металлург. ин-т – Алчевск, 1996. –12с.- Рус. - Деп. в ГНТБ Украины 12.06.96., №1375 – Ук 96.

Особистий внесок автора у роботі, написані у співавторстві: [1, 8] – cистематизація і аналіз фондових матеріалів, висновки; [4, 7, 9] – збір кам’яного матеріалу, лабораторні дослідження, висновки.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины