Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Грушевська Славоміра. Проблема конфлікту: морально-психологічний аспект: Дис... д-ра філос. наук: 09.00.07 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 386арк. - Бібліогр.: арк. 361-386.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Грушевська Славоміра. Проблема конфлікту. Морально-психологічний аспект. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю: 09.00.07. – етика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2002.

Дисертація присвячена вивченню особистісного виміру соціального конфлікту. Це зумовлене тим, що серцевиною макро- і мікроконфліктів виступає людина. Саме вона, за певних умов, є суб`єктом і об`єктом конфлікту. Інтереси і потреби особистості формуються у певному соціумі, що і зумовлює її відносини з іншими людьми, а також розуміння самої себе, оцінку власних вчинків і дій. Концептуальна позиція автора пов`язана з ідеєю про наявність у кожному соціальному конфлікті морально- психологічного компоненту. Реалізація вказаної ідеї надає можливість не тільки виявити те загальне, що міститься в кожному соціальному конфлікті, а й значно полегшити пошуки шляхів їх розв`язання, або введення протікання конфлікту в цивілізоване гуманне русло. Згідно цієї концепції самостійного ціннісного конфлікту не існує. В роботі здійснено узагальнене дослідження проблеми конфлікту з ретельним розглядом її теоретичної еволюції та сучасного етапу, здійснені соціологічні дослідження стану культури усвідомлення та вирішення конфлікту стосовно ментальних типів громадян України та Польщі.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Грушевська С. Конфлікт: етико-психологічний аналіз. Монографія. – К.: Науковий світ, 2000. – 213 с.

 2. Грушевська С. Konflict //POLITYKA A MORALNOSC (колективна монографія) Warszawa: Uniwersytet Warszawski. – C. 67-77.

 3. Грушевська С. Wybrane zagadnienia z psychologii i prakseologii zarzadzania w oswiacie. //Vademecum menagera oswiaty (колективна монографія). Radom, 2000. – S. 87-114.

 4. Грушевська С. Interpersonal Conflicts in the Relationship of Twins //Gemellologiae Twin research. Volume 47. – № 3-4. – 1998. (Italia) Rome. – S. 153-160.

 5. Грушевська С. Conflict – its influence on the mental development of an individual //Scripta periodica. Rok III. – № 4/2000 (стаття Bydgoszcz, Polska). – S. 74-79.

 6. Грушевська С. Постсоціалістичні суспільства: проблема конфлікту моральних цінностей //Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії імені Г.С. Cковороди НАН України. Випуск 15. – К.: УЦДК, 2000. – С. 210-220.

 7. Грушевська С. Особливості поведінки поляків і українців в ситуаціях конфлікту (на основі застосування методу анкети-конфлікту) //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. К.: Інститут соціології НАН України, 2000/2. – C. 140-152.

 8. Грушевська С. Проблема конфлікту у філософсько-етичній спадщині Арістотеля //Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності /Зб. наукових праць. – К.: Вид. центр КДЛУ, 2001. – С. 177-183.

 9. Грушевська С. Моральні цінності в системі міжособистісних відносин //Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. Вип. 18 – К.: УЦДК, 2000. – С. 148-157.

 10. Грушевська С. Ідеї про морально-психологічні компоненти в європейській ліберальній традиції //Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності /Зб. наук. праць. – К.: Вид. Центр КДЛУ, 2000. – С. 256-262.

 11. Грушевська С. До характеристики деяких сучасних теорій конфлікту //Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. Вип. 23. – К.: УЦДК, 2001. – С. 219-227.

 12. Грушевська С. Конфлікт і проблема самосвідомості людини //Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. Вип. 24. – К.: УЦДК, 2000. – С. 61-70.

 13. Грушевська С. Функціональна та конфліктологічна модель суспільства в історії західної конфліктології //Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. /Зб. наук. праць національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Вип. 6. – К., 2001. – С. 121-127.

 14. Грушевська С. З історії розробки теорії проблеми конфлікту //Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв № 3. – К.: ДАККК і М, 2001. – С. 29-36.

 15. Грушевська С. Марксистська концепція конфлікту //Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. Вип. 25. – К.: УЦДК, 2001. – С. 79-87.

 16. Грушевська С. Особистістий вимір конфлікту //Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна № 501/2, /Сб. наук. статей підготовлений спільно з Філософським відділенням Дрогобицького держ. педаг. університету, Серія "Теорія культури і філософія науки", випуск 30/2, Харків-Дрогобич – 2001.-С.61-70.

 17. Грушевська С. Міжособистісний конфлікт і проблема збереження морально-психологічної цілісності особистості //Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія" /Зб. наук. праць національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Вип. 8. – К., 2001. – С. 72-78.

 18. Грушевська С. Особистістий конфлікт у дихотомії добра і зла //Актуальні проблеми теорії, історії та практики художньої культури: Випуск VII: Сб. наук. праць: у 2-х частинах. Ч.1 – К.: ДАККК і М, 2001. – С. 41-52.

 19. Грушевська С. Проблема конфлікту у контексті філософії Стародавньої Греції //Весник ХНУ ім. В. Н. Каразіна Философские перепитии. – № 531. Серия: философия, 2001. – С. 159–163.

 20. Еміль Дюркгейм про конфлікт соціального та індивідуального //Мультиверсум. Філософський альманах. Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. Вип. 26. – К.: УЦДК, 2001. – С. 62–71.

 21. Грушевська С. "Емоційні фігури" в середовищі конфлікту //Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія /Зб. наук. праць національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Вип. 9. – К.: 2001. – С. 61–67.

***

 1. Грушевська С. Проблема ставлення до себе та конфлікт //Людина і духовність. Стаття. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Т.5. – К.: УЦДК, 1996. – С. 146-149.

 2. Грушевська С. Ocena sposob na doswiadczanie sukcesu //Dialogi. Pismo pedagogiczne (стаття). Szczecin. (Polska). – 1996. – №1. – S. 4-6.

 3. Грушевская С. Ocena-element sztuki nauczania //Dialogi. Pismo pedagogiczne (стаття). Szczecin. (Polska). – 1996. – №2/3. – S. 13-14.

 4. Грушевська С. Studium na czarnym passe-partout //Dialogi. Pismo pedagogiczne (стаття). Szczecin. (Polska). – 1996. – №4. – S. 10-12.

 5. Грушевська С. Nauczyc odwagi tworzenia //Dialogi. Pismo pedagogiczne (стаття). Szczecin. (Polska). – 1996. – №5. – S. 9, 13.

 6. Грушевська С. Конфлікт як фактор індивідуалізації свідомості //Етика та естетика в структурі сучасного гуманітарного знання. Матеріали науково-практичної конференції. – К., 1997. – С. 15-17.

 7. Грушевська С. Konflikt – zrozumiec jego sens //Dialogi. Pismo pedagogiczne (стаття). Szczecin. (Polska). – 1997. – №1.– S. 10-11.

 8. Грушевська С. Konflikt interpersonalny z technika w tle //Dialogi. Pismo pedagogiczne (стаття). Szczecin. (Polska). – 1997. – №6. – S. 6-8.

 9. Грушевська С. Tylko w triadzie //Dialogi. Pismo pedagogiczne (стаття). Szczecin. (Polska). – 1997. – №7. – S. 7.

 10. Грушевська С. Tajemnice emisji wiedzy //Dialogi. Pismo pedagogiczne (стаття). Szczecin. (Polska). – 1998. – №5. – S. 7.

 11. Грушевська С. The personal aspect of creativity in the twin system //Gemellological Review, volume 2. Szczecin: Expo, 2001. – C. 26-31.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины