Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Солоіденко Галина Іванівна. Розвиток бібліотечної термінології в Україні у другій половині XX століття : Дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2006. — 219арк. — Бібліогр.: арк. 179-210.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Солоіденко Г. І. Розвиток української бібліотечної термінології у другій половині XX століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.08. – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2006.

Дисертацію присвячено комплексному історико-бібліотекознавчому дослідженню розвитку української бібліотечної термінології у другій половині XX століття. Визначено основні етапи формування української термінології бібліотечної справи та з’ясовано провідні тенденції термінотворення на кожному з них. Здійснено ґрунтовний аналіз основних чинників, під впливом яких відбулося становлення бібліотечної термінології, зокрема, стандартизації, комп’ютеризації та інформатизації бібліотечних процесів. Доведено, що цей період позначений розробкою теоретичних засад термінознавства та активними процесами термінотворення у суміжних галузях, результатом яких стала систематизація бібліотечної термінології. Дисертантом узагальнено основні засади з укладання тлумачного словника фахової термінології, визначено послідовність і взаємозв’язок етапів термінологічної діяльності.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Солоіденко Г. І. Стан та перспективи розвитку бібліотечної термінології // Бібл. вісн. – 2002. – № 4. – С. 31–36.

 2. Солоіденко Г. І. Розвиток бібліотекознавчої термінології в Україні (20–30-ті роки ХХ ст.) // Бібл. вісн. – 2003. – № 4. – С. 23–33.

 3. Солоіденко Г. І. Бібліотечна термінологічна діяльність 1930–1990-х років // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 8. – С. 41–47.

 4. Солоіденко Г. І. Ефективний засіб упорядкування бібліотечної термінології // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 2. – С. 30–36.

 5. Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія: традиції, пошуки та здобутки // Бібл. вісн. – 2004. – № 5. – С. 21–29.

 6. Солоіденко Г. І. Міжнародна термінологічна діяльність у галузі бібліотечної справи: словникові проекти та довідково-енциклопедичні видання бібліотек // Бібл. вісн. – 2005. – № 2. – С. 23–31.

 7. Солоіденко Г. І. Нормативно-правове забезпечення діяльності бібліотек України // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2001. - Вип. 7. – С. 182-194.

 8. Солоіденко Г. І. Термінотворча діяльність в галузі бібліотечної справи в Україні // Проблеми української термінології. Зб. наук. пр. учасників 8-ї міжнар. наук. конф. «Проблеми української термінології СловоСвіт-2004», Львів, 7–9 верес. 2004 р. – Л.: Ліга-прес, 2004. – С. 189–192.

 9. Солоиденко Г. И. Проблемы и перспективы развития библиотечной терминологии в Украине // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. – К., 2005. – Вып. 3. – С. 231–240.

 10. Солоіденко Г. І Презентація англо-українського словника бібліотечної термінології // Бібл. форум України. – 2005. – № 2. – С. 48–49.

 11. Солоіденко Г. І. Становлення термінології бібліотекознавства // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 трав. 2004 р. – К., 2004. – С. 76–78.

Анотації


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины