Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кунанець Наталія Едуардівна. Наукові бібліотеки Львова: становлення, комплектування, формування фондів і колекцій (кінець XVIII-30-ті рр. XX ст.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2007. — 262арк. — Бібліогр.: арк. 181-244.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кунанець Н. Е. Наукові бібліотеки Львова: становлення, комплектування, формування фондів і колекцій (кінець XVIII ст. – 30-ті рр. XX ст.).— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.— Київ, 2007.

У дисертації комплексно досліджено історію розвитку наукових бібліотек Львова з кінця XVIII ст. до 30-х рр. XX ст., які діяли при наукових установах, вищих навчальних закладах та товариствах. Здійснено реконструкцію їх історичного розвитку та становлення, визначено та обґрунтовано три основні періоди їх історії, проведено класифікацію наукових бібліотек, встановлено наявність спеціальних та універсальних наукових бібліотек, окреслено джерела комплектування, серед яких переважали дари, виявлено тематичні пріоритети формування фондів, проаналізовано склад зібрань та колекцій. На підставі вивчення архівних і друкованих джерел з’ясовано вплив наукових установ, які створювали книгозбірні, на розвиток бібліотечних фондів.

Діяльність книгозбірень не обмежувалася опікою над фондами, а розгорталася у інших напрямах, притаманних науковим бібліотекам, зокрема науково-дослідному.

Зроблено висновок, що наявність наукових книгозбірень створювала неповторну інфраструктуру у Галичині та сприятливий інформаційний простір для розвитку різних галузей науки.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Кунанець Н. Е. До історії бібліотек у Західній Україні (1848–1900) // Записки ЛНБ ім. В. Стефаника: Зб. наук. пр. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника.— Львів, 2002.— Вип. 9/10.— С.89–98.

 2. Кунанець Н. Е. Бібліотека студентських товариств “Дружній лихвар” (1871–1876), “Академічне братство” (1876–1896) та “Академічна громада” (1896–1921) // Записки ЛНБ ім. В. Стефаника: Зб. наук. пр. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника.— Львів, 2004.— Вип.12.— С.196–217.

 3. Кунанець Н. Е. Універсальні наукові бібліотеки м. Львова (ХІХ 30-ті рр. ХХ ст.): спроба порівняльно-типологічного аналізу // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Сер. История.— Т. 18(57).— Симферополь, 2005.— №1.— С.89–105.

 4. Кунанець Н. Е. Мандрівні бібліотеки товариства „Просвіта” Галичини: перша половина ХХ ст. // Бібл. планета.— 2005.— № 1.— С. 31–33.

 5. Кунанець Н. Е. Мандрівні бібліотеки товариства „Просвіта” Галичини (за матеріалами періодичних видань першої половини ХХ ст.) // Зб. пр. Наук.-дослід. центру періодики / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики.— Львів, 2002.— Вип.10.— С. 366–370.

 6. Кунанець Н. Історія створення та розвитку наукових бібліотек вищих шкіл Львова у кінці XVIII – на початку ХХ ст. // Бібл. вісн.— 2006.— № 1.— С. 28–34.

 7. Кунанець Н. Е. Наукові бібліотеки Львова (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.): спроба класифікації // Наук. пр. НБУВ.— К, 2006.— Вип. 15.— С. 112–123.

 1. Кунанець Н. Е. Наукові бібліотеки Львова ХІХ – ХХ ст., орієнтовані на польського читача: заснування та формування фондів // Бібл. вісн.— 2006.— № 4.— С. 52–64.

 2. Кунанець Н. Бібліотеки товариства «Просвіта»: Особливості діяльності // Записки ЛНБ ім. В. Стефаника: Зб. наук. пр. / НАН України. .ЛНБ ім. В. Стефаника.— Львів, 2003.— Вип.11.— С. 181–188.

 3. Кунанець Н. Організаційно-управлінська документація бібліотеки Народного дому // Бібл. вісн.— 2007.— № 2.— С. 32–54.

 4. Кунанець Н. Бібліотека студентського товариства „Основа”: становлення та основні етапи діяльності // Вісн. Львівського національного університету. Сер. книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології.— 2006.— Вип. 1.— С. 181–195.

 5. Кунанець Н.Е. Наукові бібліотеки м. Львова // Библиотечное дело и краеведение / Таврический национальный университет им. В. Вернадского, НБУВ, Республиканская крымскотатарская библиотека, Фонд поддержки библиотек Крыма.– Киев; Симферополь, 2004. – Вып. 5. – С.37–48.

 6. Кунанець Н. Е. Бібліотеки українських молодіжних та студентських товариств у Львові (за матеріалами часопису Студентський вісник „Поступ”. 1921–1924 рр.) // Українська періодика: Історія і сучасність: Доп. та повідомл. дев’ятої всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 28–29 жовт. 2005 р. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики; За ред. М. М. Романюка; Відп. ред. Л. Сніцарчук.— Львів, 2005.— С. 294–298.

 7. Кунанець Н. Е. Універсальні бібліотеки м. Львова (XIX ст. – 30 рр. XX ст.) // Бібліотеки на західноукраїнських землях: Матеріали 2–ї наук. конф., Львів, 29 жовт. 2004 р. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника; Укл. М. Кульчицький, Н. Кунанець.— Львів, 2006.— С. 16–28.

 8. Кунанець Н. Матеріали з історії бібліотечної справи в Україні на сторінках фахових журналів ("Вісник Книжкової палати" та "Бібліотечний вісник": 1993 – 2001 рр.) // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідомл. сьомої всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17–18 трав. 2002 р. / НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики; За ред. М. М. Романюка; Відп. ред. Л. Сніцарчук.— Львів, 2002.— С. 351–356.

 9. Кунанець Н. Фахова підготовка бібліотекарів наукових бібліотек Львова у ХІХ – на поч. ХХ ст. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІV міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 21–23 трав. 2007 р.— К., 2007.— С. 282–284.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины