Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Василенко Ольга Миколаївна. Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2007. — 239арк. — Бібліогр.: арк. 180-206.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Василенко О. М. Бібліотечна статистика в Україні: (1992–2005 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.08. – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2006.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню стану бібліотечної статистики у 1992–2005 рр. Розглянуто історичні аспекти становлення бібліотечної статистики на території України до 1991 р., пов’язані з розвитком бібліотечної справи та статистичних досліджень. Проаналізовано структуру системи статистичних показників на різних рівнях бібліотечної статистики відповідно до розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності на сучасному етапі. Вивчено особливості організації статистичних досліджень та опрацювання даних постійного статистичного спостереження в бібліотеках у період розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Запропоновано методику зведення статистичних даних із діяльності бібліотек і бібліотечних мереж та обліку довідок у системі довідково-бібліографічного обслуговування на основі комп’ютерних програм. Обґрунтовано методичні, технологічні та організаційні аспекти вдосконалення бібліотечної статистики.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Василенко О. М. Функція контролю в бібліотечному менеджменті: застосування інформаційних технологій // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вер-надського. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 118–125.

2. Василенко О. М. Інформаційна технологія обліку документів у процесі їх використання // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2004. – Вип. 12. – С. 225–233.

3. Василенко О. М Оптимізація обслуговування користувачів періодичними виданнями: регіональний аспект / О. М. Василенко, Є. В. Усовська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2004. – Вип. 12. – С. 172-181.– (Особистий внесок: розробка структури і створення статистичних БД, організація статистичного дослідження використання періодичних видань).

4. [Василенко О. М.] Облік та аналіз інформаційно-бібліографічних послуг // Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування: Практ. посіб. / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2004. – С. 41–49.

5. Василенко О. М. Бібліотечна статистика в Україні: досвід і перспективи реформування (1992-2003 рр.) // Бібл. вісн. – 2005. – № 1. – С. 6–13.

6. Василенко О. М. Статистичні БД в моніторингу інформаційних потреб користувачів бібліотеки // Наук. пр. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 454–460.

7. Василенко О. М. Стандартизація діяльності бібліотек як умова корпоративних зв’язків // Інформаційно-культурна складова освіти: Основні проблеми і перспективи у формуванні особистості: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 23–24 лист. 2006 р.) / Харків. нац.-техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Х., 2006. – С. 240–250.

8. Василенко О.М. Інноваційні процеси в бібліотеках та відповідність статистичної інформації // Документознаство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки і практики: Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16–18 трав. 2006 р.) / М-во освіти і науки України. М-во культури і туризму України. Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2006. – С. 50–51.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины