Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кусковець Сергій Леонідович. Удосконалення систем водопостачання для цілей пожежогасіння в сільській місцевості : Дис... канд. техн. наук: 05.23.04 / Національний ун-т водного господарства та природокористування. — Рівне, 2006. — 221арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 147-158.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кусковець С.Л. Удосконалення систем водопостачання для цілей пожежогасіння в сільській місцевості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.04 – водопостачання, каналізація. – Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, 2006.

У дисертації на підставі експериментальних досліджень уточнені витрати води на пожежогасіння та відстані між пожежними гідрантами для невеликих сільських населених пунктів.

Розглянуто питання забезпечення малих населених пунктів сільської місцевості системами зовнішнього водопостачання та його застосування для цілей пожежогасіння, яке до цього часу практично не досліджувалось.

Науково обґрунтовано, що витрати води для цілей пожежогасіння описуються за допомогою експоненційного закону розподілу та закону розподілу Ерланга.

Запропоновано системи водопостачання невеликих сільських населених пунктів із застосуванням водопроводів високого тиску зі зменшеними напорами та відкоригованими нормативними витратами. Визначені основні параметри для розрахунку водонапірних споруд, які значно менші раніше пропонованих та передбачених існуючими нормативними документами.

Проведено експериментальні дослідження витрат води для цілей пожежогасіння, втрати напорів в пожежних рукавах, арматурі, що застосовується для подачі води (пожежні стволи) та відстані між пожежними гідрантами. Обґрунтовано нормативну витрату води для цілей пожежогасіння: 3,7 л/с - для населених пунктів з кількістю мешканців до 1000 чоловік; 7,4 л/с – для населених пунктів з кількістю мешканців більше 1000 чоловік та доцільність використання для цього прямоточних пожежних стволів РС-70.

Виконано техніко-економічний аналіз та розрахунки економічної доцільності і ефективності впровадження результатів досліджень для систем водопостачання сільських населених пунктів Львівської області.

Результати дисертаційної роботи прийнято до реалізації під час проектування водопровідних систем в сільських населених пунктах Рівненської та Львівської областей та при написанні розділу 2.4 навчального посібника В.О.Орлова, А.М.Зощук „Проектування систем сільськогосподарського водопостачання”, рекомендованого Міністерством освіти та науки України (лист №14/18.2-1294 від 03 червня 2005 року) для студентів вузів, які навчаються за спеціальністю „Гідромеліорація”.

У дисертації, що є завершеною науково-дослідною роботою, вирішена актуальна науково-практична задача розробки удосконалених систем водопостачання та їх застосування для цілей пожежогасіння в сільських населених пунктах з невеликою чисельністю мешканців за рахунок використання водопроводів високого тиску зі зменшеними напорами в водопровідній мережі та скоригованими нормативними витратами води на пожежогасіння і відстанями між пожежними гідрантами.

На основі проведених досліджень можна зробити такі висновки:

1. Аналіз існуючого стану систем водопостачання невеликих сільських населених пунктів показав, що нормативні витрати води на гасіння пожеж в сільських населених пунктах з кількістю мешканців до 1000 чоловік становлять 5 л/с, понад 1000 до 5000 чоловік – 10 л/с, не змінювались з початку минулого століття і не відповідають технічній характеристиці існуючого обладнання, яке стоїть на озброєнні пожежно-рятувальної служби.

2. Водопроводи, як правило, проектуються низького тиску, але при цьому в радіусі 3 км по дорогах загального користування повинно знаходитись пожежне депо з пересувними пожежними насосами. Забезпечити цю вимогу в умовах економічних реформувань, які призвели до розпаювання пожежної техніки та будівель пожежних депо агропромислових господарств на балансі яких вони знаходились, неможливо. При проектуванні та будівництві водопроводів високого тиску передбачати професійну пожежну охорону не обов’язково, але при цьому не вирішено питання їх застосування для цілей пожежогасіння.

3. Встановлено, що відстань між пожежними гідрантами визначається розрахунком залежно від сумарної витрати води на пожежогасіння та пропускної спроможності встановленого типу гідранта.

4. Визначено і запропоновано варіанти забезпечення невеликих населених пунктів сільської місцевості удосконаленими системами водопроводів високого тиску із зменшеними напорами в водопровідній мережі та зменшеними нормативними витратами води на пожежогасіння, з урахуванням відсутності протипожежних формувань в цих населених пунктах. До цього часу це питання практично не досліджувалось.

5. Науково обґрунтовано запропоновану нормативну витрату води для цілей пожежогасіння: 3,7 л/с – для населених пунктів з кількістю мешканців до 1000 чоловік; 7,4 л/с – для населених пунктів з кількістю мешканців більше 1000 чоловік та доцільність використання для цього прямоточних пожежних стволів РС-70, при застосуванні водопроводів високого тиску зі зменшеними напорами.

6. Шляхом комп’ютерного моделювання запропоновано математичну модель визначення необхідних витрат води в певний період часу від моменту прибуття пожежних підрозділів до місця виклику, інтенсивності подачі води та часу розповсюдження горіння та порівняння їх з фактичними витратами.

7. Застосуванням згаданої програми моделювання розвитку пожеж у населених пунктах сільської місцевості Рівненщини встановлено, що ефективність гасіння пожежі з мінімальними збитками досягається на початковій стадії розвитку пожежі (до 10-15 хв після виникнення горіння).

8. Комп’ютерне моделювання показало, що для сільських населених пунктів з кількістю мешканців до 1000 чол. більш, як у 97 % необхідна витрата води для цілей пожежогасіння не перевищує 3,7 л/с, а для сільських населених пунктів з кількістю мешканців більше 1000 чол. більш, як у 98 % необхідна витрата води не перевищує 7,4 л/с при різноманітних формах розповсюдження пожежі.

9. Запропоновано аналітичну залежність та науково доведено нормування відстані між пожежними гідрантами в сільських населених пунктах при влаштуванні водопровідних систем високого тиску із зменшеними напорами та відкоригованими нормативними витратами, яка становить 60 м.

10. Створено випробувальну базу для проведення досліджень витрат води в умовах зміни технологічних пристроїв та арматури. Проведено експериментальні дослідження витрат води з пожежних стволів. Вперше експериментально досліджено коефіцієнти опору пожежних стволів. Експериментально досліджено втрати напорів в пожежних рукавах.

11. Теоретично підтверджено та науково обґрунтовано, що витрати води для цілей пожежогасіння описуються за допомогою експоненційного закону розподілу та закону розподілу Ерланга. Для точності оцінки витрат води вперше застосовувався закон розподілу Ерланга вищих порядків (310).

12. На підставі гідравлічних розрахунків різноманітних систем водопостачання реальних сільських населених пунктів Львівщини проведено техніко-економічне обґрунтування запропонованих схем водопостачання із застосуванням систем високого тиску зі зменшеними напорами та відкоригованими витратами води в порівнянні з використанням запроектованих систем та будівництвом пожежних депо і утриманням пожежної техніки та особового складу підрозділів, в результаті чого отримано економічний ефект та соціальне значення.

13. Запропоновано схеми водопостачання для сільських населених пунктів з чисельністю мешканців до 3000 чоловік з використанням водопровідних мереж високого тиску зі зменшеними напорами та відкоригованими нормативними витратами і відстанями між пожежними гідрантами.

14. Розроблено рекомендації, які прийняті до впровадження керівництвом ГУ МНС України в Рівненській та Львівській областях під час проектування водопровідних систем в сільській місцевості вказаних областей.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Кусковець С.Л. Проблеми сільськогосподарського протипожежного водопостачання // Вісник УДУВГП Частина 4 „Водопостачання та водовідведення, магніто-електричне очищення води ” Вип. 5(18). – Рівне, 2002. – с. 117 - 125.

  2. Кусковець С.Л. Проблеми сільськогосподарського протипожежного водопостачання //Зб. наукових праць ЛІПБ, УкрНДІПБ, МВС України „Пожежна безпека” № 2. – Львів, 2002. – с. 91 -98.

  3. Кусковець С.Л., Орлов В.О. Дослідження стану пожежогасіння в сільській місцевості // Зб. наук. праць УДУВГП „Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво” випуск 28 – Рівне, 2003. – с. 90 - 95. (Автором проаналізовано стан пожежогасіння в сільській місцевості та визначено фактори, що впливають на витрати води).

  4. Орлов В.О., Кусковець С.Л. Витрати води на пожежогасіння в сільських населених пунктах // Наук. техн. зб. „Коммунальное хозяйство городов” Вып. 60. серія „Технические науки и архитектура” – Киев „Техніка”, 2004. – с. 155-160. (Автором встановлені фактичні витрати води на гасіння пожеж в сільській місцевості Рівненської області, які відповідають технічній можливості арматури для її подачі).

  5. Кусковець С.Л., Орлов В.О. Визначення витрат води на пожежегасіння в сільській місцевості // Вісник НУВГП ч.1. Збірник наукових праць. Випуск 4(28). – Рівне, 2004. – с. 155 - 161. (Автором встановлено, що нормативні витрати води на пожежогасіння не змінювались з початку 20-го століття і не відповідають технічній характеристиці існуючого обладнання, на прикладі результатів дослідження реальних пожеж Рівненщини).

  6. Кусковець С.Л., Бенч А.Я. Дослідження витрат води для цілей пожежогасіння в сільських населених пунктах // Зб. наук. праць ЛІПБ, УкрНДІПБ, МНС України „Пожежна безпека” № (2)5. – Львів, 2004. – с. 107 -113. (Автором досліджено нормативні витрати води більш як за шість десятиліть, охарактеризовано арматуру для подачі води, виявлено закономірності, що впливають на гасіння пожеж і уточнено витрати води в умовах зміни арматури для її подачі ).

  7. Орлов В.О., Кусковець С.Л. Витрата води – як домінуючий фактор зовнішнього пожежегасіння в сільській місцевості // Матеріали науково-практичних конференцій та круглих столів, проведених під час виставки-презентації МНС (Національний комплекс „Експоцентр України”). – Київ, 2004. – с.29. (Автором визначено важливість забезпечення сільських населених пунктів системами водопостачання та їх значення щодо забезпечення пожежної безпеки).

  8. Кусковець С.Л., Орлов В.О. Визначення відстаней між пожежними гідрантами для цілей зовнішнього пожежогасіння в сільських населених пунктах // Зб. наук. праць НУВГП „Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво” Випуск 29 – Рівне, 2004. – с. 133-138. (Автором з’ясовано, що відстані між пожежними гідрантами залежать від часу розгортання рукавів та запропоновано аналітичну залежність відстаней між пожежними гідрантами).

  9. Орлов В.О., Мартинов С.Ю., Зощук В.О., Міхаєва Н.Л., Кусковець С.Л., Абрамовіч С.І. Підготовка питної води на пінополістирольних фільтрах в сільських населених пунктах // Вісник ОДАБА. Випуск 19 – Одеса ОДАБА, 2005. – с. 144-149. (Автором запропоновані системи водопостачання високого тиску зі зменшеними напорами в водопровідній мережі).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины