Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Груша Віктор Володимирович. Вплив позакореневого підживлення мікроелементами на надходження і накопичення 90Sr та 137Сs кормовими рослинами : дис... канд. біол. наук: 03.00.01 / Національний аграрний ун-т. — К., 2007. — 179арк. — Бібліогр.: арк. 127-154.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Груша В.В. Вплив позакореневого підживлення мікроелементами на надходження і накопичення 90Sr і 137Cs кормовими рослинами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.01 – радіобіологія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертаційну роботу присвячено вивченнню впливу позакореневого підживлення рослин мікроелементами на надходження і накопичення 90Sr і 137Cs. Встановлено, що позакореневе підживлення кормових рослин - ярого ріпаку і жовтого люпину водними розчинами солей мікроелементів цинку та марганцю у кількостях, відповідно, 200 та 300 г/га зменшує накопичення у вегетативній масі і насінні 137Сs в 1,5-2 рази, а 90Sr у 1,2-1,4 рази. Показано, що при застосуванні мікроелементів у формі комплексонатів суттєво підвищується їх радіоблокуюча ефективність. Під впливом спільного комплексонату цинку і марганцю накопичення 137Сs зменшувалось у 1,6-2,8 рази і 90Sr – в 1,4-1,6 рази.

Застосування солей мікроелементів та їх комплексонатів підвищувало врожай вегетативної маси і насіння ріпаку на 29,5 і люпину - на 32,2 % і позитивно впливало на їх якість, збільшуючи накопичення протеїну, жирів, цукрів, клітковини, а також вміст амінокислот цистеїну та метіоніну.

Показано, що зменшення накопичення 137Сs і 90Sr в продукції кормовиробництва зумовлено, з одного боку, антагоністичними взаємодіями мікроелементів і радіонукліду, а з іншого – опосередкованою дією за рахунок стимуляції надходження в рослини макроелементів – антагоністів, зокрема калію, кальцію і деяких інших елементів. Значне збільшення кількості мікроелементів в рослинах виявлено при позакореневих обробках цинком і марганцем.

1. У польових дослідах на забруднених радіонуклідами дерново-підзолистих ґрунтах Полісся, які дефіцитні на більшість мікроелементів, встановлено, що позакореневе підживлення ріпаку і люпину солями цинку, марганцю, міді та кобальту суттєво зменшує накопичення рослинами 137Cs і 90Sr.

2. Найбільш ефективними виявились сірчанокислі солі цинку та марганцю, позакореневе підживлення водними розчинами яких у кількостях, відповідно, 200 та 300 г/га у перерахунку на метал зменшує вміст 137Cs у вегетативній масі рослин та насінні ріпаку ярого і люпину жовтого у 1,5-2 рази і 90Sr – на 1,2-1,4 рази.

3. Додавання до робочого розчину мікроелементів аміачної селітри до концентрації 1 % посилювало ефективність суміші щодо зменшення накопичення обох радіонуклідів.

4. Застосування мікроелементів у формі монокомплексонатів цинку і марганцю посилювало їх ефективність щодо зменшення накопичення радіонуклідів. При застосуванні спільного гетерокомплексонату цинку і марганцю накопичення 137Cs зменшувалось в 1,6-2,8 рази i 90Sr – в 1,4-1,6 рази.

6. Застосування солей мікроелементів підвищувало врожай вегетативної маси і зерна ріпаку, відповідно, на 29,5 % і люпину – на 32,2 %.

7. Застосування мікроелементів позитивно позначалося на якості кормової маси обох культур, підвищуючи у ній вміст білків, клітковини, цукрів, деяких амінокислот, а також вміст мікроелементів, що для умов цієї біогеохімічної провінції є досить важливим.

8. Проведені дослідження, а також аналіз даних щодо впливу мікроелементів на їх вміст в рослинах, а також вміст макроелементів і радіонуклідів 137Cs і 90Sr, у значній мірі підтверджує висунуту робочу гіпотезу про те, що зменшення накопичення останніх у вегетативній масі та насінні може бути зумовлене, з одного боку, за рахунок антагоністичних взаємодій між мікроелементами і радіонуклідами, а з іншого – синергістичних взаємодій між мікроелементами і макроелементами калієм, кальцієм, фосфором та деякими іншими, які є антагоністами по відношенню до цих радіонуклідів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Груша В.В., Гудков І.М. Вплив позакореневого підживлення рослин мікроелементами на накопичення 137Cs // Наук. вісн. НАУ. – 2003. – Вип. 63.– С. 263-268.

2. Груша В.В. Вплив позакореневого внесення мікроелементів на надходження радіонуклідів у продукцію рослинництва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв. – 2003. – Т. 1, вип. 3. – С 43-49.

3. Гудков І.М., Груша В.В., Грисюк С.М., Трунова О.К., Роговцев О.О. Ефективність позакореневого підживлення люпину та ріпаку комплексонатами мікроелементів у зниженні накопичення радіонуклідів та збільшенні продуктивності рослин // Наук. вісн. НАУ. – 2004. – Вип. 79. – С. 233-238. (Дисертантом проаналізовано літературу, особисто виконано обробка рослин комплексонатами мікроелементів в умовах радіаційного забруднення, обробку та аналіз результатів).

4. Гудков І.М., Груша В.В. Мікроелементи як блокувальники надходження радіонуклідів у рослини та як радіопротектори // Физиология и биохимия культур. растений. – 2004. – Т. 36, №3. – С. 205-216.

5. Бережницька О.С., Трунова О.К., Макотрик Т.О., Груша В.В. Гетерометальні комплекси Zn-II і Mn-II з біологічно активним комплексоном // Укр. хим. журнал. – 2004. – №9-10. – С. 12-14. (Здобувачем проведено досліди з впливу гетерометальних комплексів Zn-II і Mn-II на вміст радіонуклідів в рослинах).

6. Груша В.В., Гудков І.М. Роль мікроелементів у попередженні надходження радіонуклідів в сільськогосподарські рослини // Живлення рослин. Теорія і практика. (Зб. наук. пр., присвяч. 100-річчю від дня народження академіка П.А. Власюка). – К.: Логос, 2005. – С. 498-508. (Дисертантом проаналізовано літературу, проведено дослідження, обробка та аналіз результатів).

7. Груша В.В. Вплив позакореневого підживлення рослин мікроелементами на накопичення 137Cs // Матер. Всеукр. конф. молодих вчених “Засади сталого розвитку аграрної галузі”. – К. – 2002. – С 140.

8. Груша В.В. Роль позакореневого внесення мікроелементів у накопиченні радіонуклідів сільськогосподарськими рослинами // 3-й з’їзд з радіаційних досліджень: радіобіологія і радіоекологія: Тези доп., – К.: Укр. фітосоціол. Центру, 2003. – С. 292.

9. Груша В.В., Гудков І.М. Ефективність мікроелементів і їх комплексонатів у зниженні накопичення радіонуклідів стронцію-90 та цезію-137 кормовими рослинами // Матер. Міжнар. конф. “Двадцять років Чорнобильській катастрофі. Погляд у майбутнє”. – К. – 2006. – С. 314-315.

10. I. Gudkov, V. Grusha, V. Kitsno, S. Grysjuk, N. Lasarev “Microelements as radioprotectors and radioblocators at the territories contaminated by radionuclides” // Матер. Міжнар. конф. “Двадцять років Чорнобильській катастрофі. Погляд у майбутнє”. – К.: Холтех, 2006. – С. 392-393.

11. Груша В.В., Гудков И.Н. Внекорневая подкормка люпина и рапса комплексными соединениями цинка и марганца снижает накопление радионуклидов в растениях и повышает их продуктивность // Матер. Міжнар. конф. “Современная физиология растений: от молекулы до экосистем”. – Сиктивкар, Республіка Комі, Росія, 2007. – С. 55-56.

12. Рекомендації по виробництву та використанню в рослинництві і тваринництві на забруднених радіонуклідами територіях нових сполук на основі мікроелементів, які мають радіозахисні властивості / І.М. Гудков, С.М. Грисюк, М.М. Лазарєв, В.О. Кіцно, В.В. Груша та ін. – К.: НАУ, 2005. – 30 с. (Дисертантом виконано обробку рослин комплексонатами мікроелементів в умовах радіаційного забруднення, обробку та аналіз результатів).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины