Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Войтенко Леся Василівна. Фітогормони в процесі росту харових водоростей (Chara contraria A.Braun ex Kutz. та Chara vulgaris L.) : дис... канд. біол. наук: 03.00.12 / НАН України; Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного. — К., 2006. — 160арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 132-160.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Войтенко Л.В. Фітогормони в процесі росту харових водоростей (Chara contraria A. Braun ex Kьtz. та Chara vulgaris L.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин. Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, 2006.

Дисертацію присвячено дослідженню комплексу фітогормонів у процесі росту та розвитку прісноводних харових водоростей. Виявлено пряму кореляцію між інтенсивністю росту як цілого талому (стерильний, фертильний), так і різних метамерів фертильного талому харофітів, та якісним складом і кількісним вмістом фітогормонів. Зокрема, найвищим вмістом всіх фітогормонів характеризуються інтенсивно ростучі верхні метамери хари, найнижчим – нижні, ріст яких з віком уповільнюється. Вперше визначено кількісний вміст фітогормонів та їх розподіл у структурних елементах міжвузлів Ch. contraria. Найвищий рівень обох форм ІОК знайдено у протопласті, оболонці та у вузлах верхніх молодих метамерів, найнижчий – у нижніх старіючих. Щодо АБК, то у протопласті спостерігали таку ж тенденцію її розподілу, але в оболонці центральної клітини міжвузля з корою та у вузлах закономірність була протилежною. Запропоновано використання як додаткових діагностичних ознак в таксономії харових динаміки змін морфологічних показників росту їх таломів (зокрема розміри листків і антеридіїв)

Вперше досліджено структуру (архітектуру) клітинних оболонок метамерів різного ступеня диференціації хари: встановлено корелятивний зв’язок між ростом вегетативних клітин хари та ступенем кальцифікації її клітинних оболонок.

Досліджене комплекс та ідентифіковано складові вільних та зв'язаних форм фітогормонів у стерильному (статево не зрілому) та фертильному (статево зрілому) таломах двох видів хари: Chara contrariaз високою інтенсивністю росту та Chara vulgaris – з низькою.

 1. Ідентифіковано всі складові різних груп фітогормонального комплексу та визначено вміст його індивідуальних компонентів у двох видів харових водоростей з різною інтенсивністю росту: рівні ІОК знаходяться у межах 1,4-88,7 нг/г м.с.р.; АБК – 0,2-7,2; ЦТК – 1,1-146,4 у Ch. contraria та ІОК – 1,2-6,2; АБК – 1,8-4,1; ЦТК – 0,9-11,3 нг/г м.с.р. у Ch. vulgaris.

 2. Встановлено, що перехід від вегетативного росту до репродуктивного розвитку, так само як і процес дозрівання ооспор у харофітів супроводжуються підвищенням рівнів всіх груп фітогормонів у фертильному таломі при кількісному переважанні вільних форм ІОК, ЦТК (в основному ЗР, а в ооспорах іще й іПА) та АБК і зв'язаних ГПР, які, очевидно, необхідні для формування зрілих органів спороношення та їх наступного проростання за сприятливих умов (подібно до формування та проростання насіння у судинних рослин).

 3. Виявлено пряму кореляцію між інтенсивністю росту як цілого талому, так і його метамерів та якісним складом і кількісним вмістом фітогормонів.

 4. В міру віддаленості листків та міжвузлів від апікальної частини головного пагона фертильного талому, так званого таломного полюса, до ризоїдального при збільшенні диференціації метамерів зменшується накопичення різних форм фітогормонів.

 5. Вперше проведено дослідження рівня фітогормонів у структурних елементах міжвузлів різного ступеня диференціації Ch. contraria: у протопласті, клітинній оболонці та вузлах. Виявлено лінійний градієнт розподілу вільної та зв'язаної ЮК (а у протопласті й АБК) від максимального вмісту в молодих ростучих до мінімального – в диференційованих старих метамерах. В оболонці центральної клітини міжвузлів та у вузлах розподіл обох форм АБК був протилежним.

 6. Запропоновано використання морфологічних показників росту таломів харових (розміри листків і антеридіїв) як додаткових діагностичних ознак в їх таксономії.

 7. Встановлено корелятивний зв'язок між ростом вегетативних клітин хари та ступенем кальцифікації їх клітинних оболонок.

 8. Встановлені кореляції між інтенсивністю ростових і формотворчих процесів різних частин талому двох видів хари та вмістом і співвідношенням фітогормонів дозволяють стверджувати, що у водоростях, як і у вищих рослин, вони відіграють роль ендогенних регуляторів росту.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Ситник К.М., Недуха О.М., Мусатенко Л.І., Войтенко Л.В. Особливості структури клітинних оболонок Chara contraria // Доп. НАНУ. – 2002. – № 5. – С. 189-191.

  2. Войтенко Л.В., Мусатенко Л.І. ІОК та АБК у клітинах Chara contraria A. Br. на різних фазах росту // Наук. зап. Терноп. педуніверситету ім. В. Гнатюка. Сер: Біологія. – Тернопіль, 2002. – Т. 2, №17. – С. 47-51.

  3. Васюк В.А., Войтенко Л.В., Мусатенко Л.И. Гиббереллиноподобные вещества Chara contraria A. Br. (Chlorophyceae) // Альгология. – 2004. – Т. 14, №4. – С. 410-417.

  4. Войтенко Л.В., Мусатенко Л.І. Розподіл цитокінінів у таломі Chara contraria A. Br. (Chlorophyceae) // Укр. ботан. журн. – 2005. – Т. 62, №6. – С. 814-820.

  5. Vasyuk V.A., Voytenko L.V., Musatenko L.I. Gibberellin-like substances in Chara contraria A. Br. (Chlorophyceae) // Intern. J. Algae. – 2004. – Vol.6, № 3. – P. 282-289.

  6. Войтенко Л.В. Сучасний стан дослідження фітогормонів у прісноводних водоростей // Мат. конф. молодих вчених-ботаніків України „Актуальні проблеми ботаніки та екології” (Чернігів, Седнів, 13-16 вересня 2000 р.). – Київ, 2000. – С. 82-83.

  7. Войтенко Л.В. Природні регулятори росту у таломі Chara contraria A. Br. у генеративній фазі розвитку // Мат. конф. молодих вчених-ботаніків України „Актуальні проблеми ботаніки та екології” (смт. Зноб-Новгородське, Нац. природ. парк „Деснянсько-Старогутський”, 20-23 серпня 2001 р.). – Ніжин, 2001. – С. 83-84.

  8. Войтенко Л.В. Цитокініни у різних частинах талому Chara contraria A. Br. // Тези доповідей VIII конф. молодих вчених „Сучасні напрямки у фізіології та генетиці рослин” (Київ, 23-25 жовтня 2002 р.). – Київ, 2002. – С. 27.

  9. Мусатенко Л.І., Войтенко Л.В. Ендогенні цитокініни у листках Chara contraria A. Br. // Тези ІІ міжнар. конф. „Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні екологічні аспекти” (Львів, 18-21 серпня 2004 р.). – Львів: Сполом, 2002. – С. 102.

  10. Войтенко Л.В. Цитокініни та гібереліноподібні речовини талому Chara contraria A. Br. // Мат. конф. молодих учених-ботаніків „Актуальні проблеми дослідження та збереження фіторізноманіття” Нац. дендрол. парк “Софіївка” НАНУ (Умань, 6-9 вересня 2005 р.). – Київ, 2005. – С. 150-151.

  11. Войтенко Л.В., Мусатенко Л.І. Фітогормональний комплекс талому Chara contraria A. Br. // Тези наук. конф. молодих учених „Сучасні проблеми фізіології рослин і біотехнології” (Ужгород, 1-3 грудня 2005 р.). – Ужгород, 2005. – С. 30-31.

  12. Voytenko L.V. Phytohormonal complex of Chara contraria A. Br. // 13th Congr. of the Federation of European Societies of Plant Physiology: Аbstracts. (Hersonissos, Heraklion, Crete, Greece, 2-6 September 2002). – 2002. – P. 259.

  13. Voytenko L.V., Musatenko L.I. Phytohormones and growth of Chara contraria A. Br. // 2nd Symp. on microalgae and seaweed products in plant/soil-systems: Аbstracts. (MosonmagyarьvЬr, 30 June – 2 July 2004). – Hungary, 2004. – P. 31.

  14. Voytenko L.V., Musatenko L.I. Cytokinins and ABA in the main shoot internode cells of Chara contraria A. Br. fertile thallus // Acta Physiol. Plant. – 2004. – Vol.26, № 3, Suppl. – P. 41.

  15. Voytenko L.V., Musatenko L.I. Distribution of cytokinins in the fertile thallus of the fresh water alga Chara contraria A. Br. // Abstr. XVII Intern. Bot. Congr. (Vienna, 7-23 July 2005). – 2005. – P. 242.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины