Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Железний Леонід Віталійович. Вплив структурно-технологічних чинників на кінетику окислення комплексних літійових мастил : Дис... канд. хім. наук: 02.00.13 / Український НДІ нафтопереробної промисловості "МАСМА". — К., 2006. — 183арк. — Бібліогр.: арк. 162-175.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Железний Л.В. Вплив структурно-технологічних чинників на кінетику окиснення комплексних літійових мастил. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.13 – нафтохімія та вуглехімія. - Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ, 2006.

Робота присвячена дослідженню впливу компонентного складу та технологічних чинників на кінетичні закономірності окиснення комплексних літійових мастил. Розроблено методику та модернізовано установку для оцінки у динамічних умовах антиокиснювальної стабільності мастил за кінетикою поглинання ними кисню. Встановлено кінетичні закономірності та запропоновано механізм окиснювальних перетворень у мастилах в залежності від природи жирового компоненту і кислот-комплексоутворювачів загусника, а також від їх мольного співвідношення у літійовому комплексі. Досліджено вплив групового вуглеводневого складу нафтових та природи синтетичних олив (дисперсійного середовища мастил) на антиокиснювальну стабільність системи в цілому. В інтервалі 115-180 0С у різних режимах охарактеризовано кінетику основних реакцій окиснення комплексного літійового мастила на суміші синтетичних олив і розроблено модель для дослідження ефективності інгібіторів окиснення. Визначено та порівняно інтенсивність і тривалість гальмівної дії низки антиоксидантів, їх сумішей, а також порошків металів. Результати досліджень стали науковим підгрунтям для створення рецептур і технології виготовлення високотемпературних багатоцільових комплексних літійових мастил з високою стійкістю до окиснення.

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукової проблеми, шо виявляється у встановленні впливу структурно-технологічних чинників на кінетичні закономірності окиснення кLi-мастил. Отримані результати стали науковим підгрунтям для створення кLi-мастил з підвищеною стабільністю до окиснення.

2. Вперше із застосуванням кінетичних методів досліджено вплив природи і мольного співвідношення кислот Li-комплексу на процес окиснення кLi-мастила. Доведено, що стійкість до окиснення кLi-мастил зменшується із зростанням в системі концентрації молекул 12-LioSt, незв’язаних у комплекс. Найкраща антиокиснювальна стабільність серед досліджених модельних мастил властива мастилу з таким мольним співвідношенням кислот у комплексі:

12-HoSt:H2Ft:H3BO3=1:0,25:0,5.

3. На основі встановлених кінетичних закономірностей доведено, що мастила на парафіно-нафтенових і поліальфаолефінових оливах схильні до активного окиснення. Тоді як мастила на оливах, що містять стабільні ароматичні вуглеводні та смоли, а також на сумішах полі-альфаолефінів з естерами та поліетилсилоксанами відзначаються високою стійкістю до окиснення.

4. Досліджено інтенсивність та тривалість гальмівної дії антиоксидантів, які обривають ланцюги окиснення за вільнорадикальним механізмом, і встановлено, що для кLi-мастил більш ефективними є інгібітори фенольного типу - бісфеноли, основи Манніха та сполуки на основі сим-тріазину. Серед інгібіторів, які руйнують гідропероксиди, вирізняються дитіокарбамати молібдену, а вперше досліджені діоксисульфіди та тіодифеніламіни виявились інгібіторами комбінованої дії. Вони активно гальмують окиснення в широкому діапазоні температур як у реакціях з вільними радикалами, так і розкладаючи гідропероксиди.

5. Вперше визначено кількісні кінетичні параметри гальмування процесів окиснення кLi-мастил сумішами антиоксидантів. Виявлено, що при певних співвідношеннях досліджені композиції виявляють синергічний ефект, а механізм їх дії відрізняється в залежності від температури застосування та природи інгібіторів у композиції.

6. Вперше вивчено кінетичні закономірності впливу низки порошків металів на процес окиснення кLi-мастил, виявлено метали-інгібітори і визначено ефективність їх інгібувальної дії.

7. З використанням встановлених закономірностей розроблено рецептури і технологію виготовлення низки кLi-мастил та організовано їх дослідно-промислове виробництво на ВАТ «АЗМОЛ» (м.Бердянськ).

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Железний Л.В., Бутовець В.В., Костюк Л.М., Василькевич І.М., Шамкіна С.С. Основи Манніха – інгібітори окиснення комплексних літійових мастил // Катализ и нефтехимия.-2005.-№13.-С.71-74.

2. Железный Л.В., Бутовец В.В., Костюк Л.М., Лендьел И.В. Влияние дисперсионной среды на антиокислительную стабильность комплексных литиевых смазок // Химия и технология топлив и масел.-2005.-№5.-С.51-53.

3. Kobylyansky E.V., Zhelyezny L.V., Ishchuk Y.L. Resisting Oxidation // Lubes’n’Greases.- 2005.-Vol.11, № 9.-Р.14-18.

4. Железный Л.В., Бутовец В.В., Любинин И.А., Губарев Р.А. Влияние порошков металлов на кинетику окисления и трибологические характеристики резьбовых смазок на комплексном литиевом загустителе // Мир нефтепродуктов.-2004.-№4.-С.20-22.

5. Патент 66178 Україна, 7С10M169/04 Мастило для вузлів тертя промислового обладнання та транспортних засобів / Железний Л.В., Бутовець В.В., Ленд’єл Й.В., Кравченко О.Р., Василькевич І.М. (Україна).-8 с.; опубл.15.04.2004.Бюл.№4.

6. Патент 67152 Україна, 7С10M169/04 Мастило для пускових пристроїв автотракторної техніки / Железний Л.В., Іщук Ю.Л., Бутовець В.В., Кравченко О.Р., Шамкіна С.С. (Україна).-8 с.; опубл.15.06.2004.Бюл.№6.

7. Железний Л.В., Бутовець В.В. Вплив мольного співвідношення кислот комплексоутворювачів на кінетику окиснення комплексних літійових мастил // Тези 7-ї наук.-практ. конф. «Нафта і газ України - 2002».-Київ, 2002.-С.313-314.

8. Железний Л.В., Бутовець В.В., Любінін Й.А., Губарев Р.О Вплив порошків металів на кінетику окиснення та трибологічні характеристики різьбових мастил з комплексним літійовим загусником // Тези 8-ї Міжнар. наук.-техн. конф. «Розробка, виробництво та застосування мастильних матеріалів та присадок» .-Бердянськ, 2003.-С.123-126.

9. Бутовець В.В., Железний Л.В., Костюк Л.М., Венгер І.О., Бірюков Ю.Г. Властивості комплексних літійових мастил на базі синтетичних олив // Тези 8-ї наук.-практ. конф. «Нафта і газ України - 2004».-Судак, 2004.-С.106-108.

10. Железний Л.В., Бутовець В.В., Ленд’єл Й.В., Костюк Л.М. Вплив групового вуглеводневого складу дисперсійного середовища на стабільність до окиснення комплексних літійових мастил // Тези 3-ї наук.-техн. конф. «Поступ в нафтогазопереробній і нафтохімічній промисловості».-Львів, 2004.-С.170-171.

11. Железний Л.В., Бутовець В.В., Венгер І.О., Мартинюк М.А. Інгібування високотемпературного окиснення комплексних літійових мастил //.Тези Міжнар. наук.-техн. конф. «Прогрес в технології горючих копалин та хіммотології паливно-мастильних матеріалів».-Дніпропетровськ, 2005.-С.46-47.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины