Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Василишин Уляна Ростиславівна. Клініко-лабораторне обгрунтування ранньої діагностики, медикаментозного лікування та профілактики інфекційно-алергічних станів слизової оболонки ротової порожнини у пацієнтів, що користуються знімними конструкціями зубних протезів : дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / Івано-Франківський держ. медичний ун- т. — Івано-Франківськ, 2007. — 213арк. — Бібліогр.: арк. 171-195.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Василишин У.Р. Клініко-лабораторне обгрунтування ранньої діагностики, медикаментозного лікування та профілактики інфекційно-алергічних станів слизової оболонки ротової порожнини у пацієнтів, що користуються знімними конструкціями зубних протезів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. Івано-Франківський державний медичний університет, Івано-Франківськ, 2007.

Робота присвячена вивченню особливостей розвитку інфекційно-алергічних станів ротової порожнини при користуванні знімними конструкціями зубних протезів і розробці методів їх ранньої діагностики та імунокорекції.

Застосовано в процесі клініко-лабораторного обстеження 156 хворих запропоновані методики, встановлено критерії виявлення ранніх форм інфекційно-алергічних станів ротової порожнини. Доведена висока ефективність імудону як засобу імунопрофілактики та імунотерапії інфекційно-алергічних станів ротової порожнини при використанні знімних конструкцій зубних протезів. Розроблений алгоритм їх ранньої діагностики, лікування та профілактики.

У дисертаційній роботі на підставі клінічних та лабораторних досліджень пропонується нове вирішення актуальної проблеми в стоматології – ранньої діагностики, медикаментозної профілактики та лікування інфекційно-алергічних станів слизової оболонки ротової порожнини в пацієнтів, що користуються знімними конструкціями зубних протезів.

  1. Розвиток та перебіг інфекційно-алергічних станів у ротовій порожнині залежить від тривалості користування протезами, етіології захворювання, стану місцевого імунітету, рівня дисбіотичних змін та характеру профілактичних і терапевтичних заходів. Найчастіше (у 63,63% випадків) інфекційно-алергічний процес слизової оболонки ротової порожнини розвивається через 12-15 міс від початку користування знімними конструкціями зубних протезів, у поодиноких випадках – до шести міс і після двох років від початку користування протезами. Клінічний перебіг та сприйнятливість до специфічної та симптоматичної терапії залежать від етіологічного чинника. Причиною інфекційно-алергічних процесів слизової оболонки ротової порожнини є активована умовно патогенна (опортуністична) мікрофлора, найчастіше коки (у 40,74% випадків) та гриби роду Сandida (у 34 % випадків).

  2. У пацієнтів без клінічних ознак інфекційно-алергічного стану в ротовій порожнині лабораторний показник запалення в межах норми (Л+Е<15), задовільний рівень місцевого імунітету (САК»2,5), нормальний мікробіоценоз або слабко виражений дисбактеріоз (І-ІІ ступінь) ротової порожнини, відсутні імунна відповідь (Л<10, ІК<10) та стан алергії до аутоштамів мікрофлори ротової порожнини (РГМЛ=0 балів). У процесі застосування знімних конструкцій зубних протезів стан мікробіоценозів та антиколонізаційна резистентність слизової оболонки ротової порожнини погіршуються, що сприяє виникненню запалення, формуванню імунної відповіді на інфекційний агент та розвитку інфекційно-алергічного процесу. Для клінічно виражених форм інфекційно-алергічного стану характерні позитивний лабораторний показник запалення (Л+Е>15), низька антиколонізаційна резистентність (САК<2,25), виражений дисбактеріоз (ІІІ-VІ ступінь), наявність імунної відповіді (Л>10, ІК>10) та позитивна алергічна проба з мікробними аутоштамами (РГМЛ=1-2 бали).

  3. Ранніми діагностичними критеріями інфекційно-алергічних станів у ротовій порожнині при використанні знімних конструкцій зубних протезів є наявність в анамнезі та de facto хвороби тканин пародонта, низька антиколонізаційна резистентність, істотні порушення мікробіоценозу ротової порожнини, позитивні клінічні та лабораторні показники запалення, наявність імунної відповіді на мікробні антигени та позитивні алергічні проби in vivo з мікробними аутоштамами.

  4. Імудон як засіб імунопрофілактики та імунотерапії інфекційно-алергічних станів ротової порожнини в людей, котрі користуються знімними конструкціями зубних протезів, підвищує стан місцевого імунітету, покращує мікробіоценоз, попереджує чи відтерміновує виникнення інфекційно-алергічного процесу. Зниження позитивного ефекту від призначення імудону через 2 і більше років зумовлює необхідність проведення повторних курсів імунопрофілактики та імунотерапії імудоном.

  5. Опираючись на комплекс проведених досліджень і детальний аналіз отриманих даних, запропоновано алгоритм заходів для ранньої діагностики, профілактики та лікування інфекційно-алергічних станів ротової порожнини в людей, котрі користуються знімними конструкціями зубних протезів. Він передбачає докладне клініко-лабораторне обстеження пацієнтів із клінічними симптомами, характерними для інфекційно-алергічного стану ротової порожнини, для підтвердження його наявності, а також пацієнтів із хворобою тканин пародонта в анамнезі та de facto для виявлення прихованих форм інфекційно-алергічного процесу. Із метою імунопрофілактики чи імунотерапії інфекційно-алергічних станів ротової порожнини в пацієнтів, котрим здійснено лікування знімними конструкціями зубних протезів, пропонується застосування імудону за схемою.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1.Никифорчин У., Куцик Р., Рожко М., Никифорчин Р. Антиколонізаційні коефіцієнти – показники місцевого імунітету ротової порожнини // Галицький лікарський вісник.- 1999.- Т. 6, № 2.- С. 99-100. Здобувач провела дослідження, обробку його результатів, підготувала матеріали до друку; проф. Рожко М.М. надав консультативну допомогу; доц.Куцик Р.В. та доц. Никифорчин Р.М. брали участь у виконанні мікробіологічної частини роботи.

2. Никифорчин У.Р., Рожко М.М., Куцик Р.В., Никифорчин Р.М. Морфологічна характеристика лейкоцитів, які мігрували на поверхню ясен у людей з дефектами зубних рядів// Галицький лікарський вісник.- 2000.- Т.7, №1.- С.48-50. Здобувач здійснила збір матеріалу, провела обробку одержаних результатів, оформила матеріали до друку; проф.Рожко М.М. надав консультації у формулюванні висновків; доц. Куцик Р.В. та доц. Никифорчин Р.М. брали участь у виконанні імунологічної частини роботи.

3. Никифорчин У.Р., Рожко М.М. Рання діагностика інфекційно-алергічних захворювань в ротовій порожнині у пацієнтів, що користуються знімними зубними протезами// Вісник стоматології.- 2000.- № 5(29). С. 85. Здобувач зібрала матеріал, здійснила обробку отриманих результатів, підготувала статтю до друку; проф. Рожко М.М. надав консультативну допомогу.

4. Особливості мікробіоценозу ротової порожнини пацієнтів із стоматологічними захворюваннями з порушеннями в системі місцевого імунітету/ У.Р.Никифорчин, Н.О.Гевкалюк, М.М.Рожко, Р.М.Никифорчин, З.Р.Ожоган// Мікробіологічний журнал.- 2004.- Т.66, № 1.- С. 57- 61. Здобувач здійснила збір матеріалу та обробку отриманих результатів, підготувала статтю до друку; к.м.н. Гевкалюк Н.О. та проф. Ожоган З.Р. брали участь у зборі та аналізі матеріалу; проф. Рожко М.М. надав консультативну допомогу; доц. Никифорчин Р.М. брав участь у виконанні мікробіологічного фрагменту роботи.

5. Василишин У.Р. Ерстенюк Г.М. Клініко-імунологічна оцінка ефективності застосування імудону як засобу імунопрофілактики та імунотерапії інфекційно-алергічних захворювань слизової оболонки порожнини рота при користуванні знімними конструкціями зубних протезів // Галицький лікарський вісник.- 2007.- Т.14, № 1.- С.25-27. Здобувач провела дослідження, обробку його результатів, підготувала матеріали до друку; проф. Ерстенюк Г.М. надала консультації при оформленні статті до друку.

6. Деклараційний патент на винахід № 37874А, Україна, G01N33/50 Спосіб визначення рівня антиколонізаційної резистентності слизової оболонки порожнини рота: Деклараційний патент № 37874 А, Україна, G01N33/50. Никифорчин У.Р., Рожко М.М., Куцик Р.В., Никифорчин Р.М., Палійчук І.В., Ожоган З.Р., Орнат Г.С., Бугерчук О.В. - № 2000042396; Заявл. 26.04.2000; Опубл. 15.05.2001, Бюл. №4. Здобувачу належить провідна роль у розробці та оформленні деклараційного патенту; проф. Рожко М.М. надав консультативну допомогу; доц. Куцик Р.В., доц. Никифорчин Р.М., доц. Палійчук І.В., проф. Ожоган З.Р., к.м.н. Орнат Г.С., к.м.н. Бугерчук О.В. брали участь у розробці деклараційного патенту.

7. Деклараційний патент на винахід 70709 А, Україна, G12Q1/00 Спосіб експрес-діагностики дисбактеріозу ротової порожнини: Деклараційний патент 70709 А, Україна, G12Q1/00. Василишин У.Р., Рожко М.М., Никифорчин Р.М., Куцик Р.В. - №20031212280; Заявл. 24.12.2003; Опубл. 15.10.2004; Бюл. № 10. Здобувачу належить провідна роль у розробці та оформленні деклараційного патенту на винахід; проф. Рожко М.М. надав консультативну допомогу в підготовці матеріалів до друку, доц. Никифорчин Р.М. брав участь у розробці патенту; доц. Р.В.Куцик надав допомогу у виконанні мікробіологічного фрагменту.

8. Деклараційний патент на корисну модель № 14714, Україна, А61С17/00 Спосіб діагностики запалення слизової оболонки ротової порожнини: Деклараційний патент № 14714, Україна, А61С17/00. Василишин У.Р., Рожко М.М., Куцик Р.В., Ожоган З.Р., Палійчук І.В., Никифорчин, Р.М. Вербовська І.Р. - № u200512198; Заявл. 19.12.2005, Опубл. 15.05.2006. Бюл. № 5. Здобувачу належить провідна роль у розробці, оформленні деклараційного патенту на корисну модель; проф. Рожко М.М. надав консультації при оформленні матеріалів до друку; доц. Куцик Р.В., проф. Ожоган З.Р., доц. Палійчук І.В., доц. Никифорчин Р.М., лікар-інтерн Вербовська Р.І. брали участь у розробці патенту.

9. Деклараційний патент на корисну модель № 15624, Україна, А61С17/00, А61В1/24 Спосіб діагностики алергії ротової порожнини за допомогою реакції гальмування міграції лейкоцитів на поверхні слизової оболонки ротової порожнини: Деклараційний патент № 15624, Україна, А61С17/00, А61В1/24, Василишин У.Р., Рожко М.М., Куцик Р.В., Палійчук І.В., Никифорчин Р.М. - № u200515518; Заявл. 26.12.2005; Опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. Здобувачу належить провідна роль у розробці, оформленні деклараційного патенту на корисну модель; проф. Рожко М.М. надав консультації при підготовці матеріалів до друку; доц. Куцик Р.В., доц. Палійчук І.В., доц. Никифорчин Р.М. брали участь в оформленні деклараційного патенту.

10. Патент на корисну модель № 19346, Україна, G01N33/483, A61B5/00 Спосіб визначення характеру імунної відповіді при інфекційно-алергічних процесах у ротовій порожнині: Патент №19346, G01N33/483, A61B5/00. Василишин У.Р., Рожко М.М., Куцик Р.В., Никифорчин Р.М., Палійчук І.В. - № u200606364; Заявл. 08.06.2006; Опубл. 15.12.2006, Бюл. №12. Здобувачу належить провідна роль у розробці та оформленні патенту; проф. Рожко М.М. надав консультативну допомогу при оформленні патенту; доц. Куцик Р.В., доц. Никифорчин Р.М., доц. Палійчук І.В брали участь у розробці і оформленні патенту.

11. Факультативно-анаеробна мікрофлора ротової порожнини у людей, які користуються штамповано-паяними мостовидними протезами/ У.Р.Никифорчин, О.В.Бугерчук, О.І.Бульбук, М.М.Рожко, Р.Куцик// Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии: Сборник научных трудов - Вып. 1.- Харьков, 1998.- С. 153-154. Здобувач здійснила дослідження, підготувала тези до друку; к.м.н. Бугерчук О.В. надав допомогу при підготовці матеріалів до друку; к.м.н. Бульбук О.І. допомагав в аналізі результатів, проф. Рожко М.М. надав консультації при підготовці матеріалів до друку; доц. Р.В.Куцик брав участь у виконанні мікробіологічного фрагменту роботи.

12. Никифорчин У.Р., Бульбук О.І. Колонізаційна резистентність слизової оболонки ясен у людей із значними дефектами зубних рядів // Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии: Сборник научн.тр.- Вып. 2.- Харьков «Консум», 1999.- С. 71-72. Здобувач здійснила дослідження, провела аналіз отриманих результатів, підготувала тези до друку; к.м.н. Бульбук О.І. надав допомогу в підготовці матеріалів до друку.

13. Никифорчин У.Р., Рожко М.М., Орнат Г.С. Клітинні фактори місцевого імунітету ротової порожнини при втраті зубів і користуванні знімними зубними протезами // Актуальні проблеми ортопедичної стоматології та ортодонтії: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції- Полтава, 17-18 травня 2000 р.- С.88-89. Здобувач провела дослідження, здійснила статистичну обробку, підготувала статтю до друку; проф. Рожко М.М. надав консультації; к.м.н. Г.С.Орнат надала допомогу в підготовці матеріалів до друку.

14. Спосіб визначення рівня антиколонізаційної резистентності слизової оболонки порожнини рота /У.Р. Никифорчин, М.М. Рожко, Р.В. Куцик, Т.М.Михайленко, Г.С. Орнат// Інформаційний лист. – Київ, № 70-2004.- 3с. Здобувачем здійснено збір та аналіз матеріалу, підготовлено його до друку; проф Рожко М.М. та доц. Куцик Р.В. надали консультації при оформленні матеріалів до друку; к.м.н.. Михайленко Т.М., к.м.н. Орнат Г.С. надали допомогу в підготовці матеріалів до друку.

15. Спосіб експрес-діагностики дисбактеріозу ротової порожнини /У.Р. Василишин, М.М. Рожко, І.В.Палійчук, Р.М. Никифорчин, Р.В.Куцик // Інформаційний лист.- Київ, № 21-2006.- 3с. Здобувач здійснила збір та аналіз матеріалу, підготувала його до друку; проф. Рожко М.М. і доц. Палійчук І.В. надали консультації при оформленні інформаційного листа; доц. Р.М.Никифорчин та доц. Куцик Р.В. брали участь у розробці інформаційного листа.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины