Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Башкірова Наталія Сергіївна. Функціональна характеристика бронхіальної прохідності у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнопаління : Дис... канд. мед. наук: 14.01.10 / Дніпропетровська держ. медична академія. — Д., 2006. — 152арк. — Бібліогр.: арк. 135-152.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Башкірова Н.С. Функціональна характеристика бронхіальної прохідності у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнопаління. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. – Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, Інститут гастроентерології АМН України, Дніпропетровськ, 2006.

Дисертація присвячена удосконаленню діагностики патологічних змін у функціональному стані чутливих бронхіальних рецепторів під впливом тютюнового диму та можливості профілактики і корекції цих порушень у дітей.

В роботі вперше визначено вплив тютюнового диму на функціональний стан чутливих бронхіальних рецепторів та на регуляцію бронхіальної прохідності у дітей, що зазнають негативного впливу тютюнового диму. Встановлено, що під впливом тютюнового диму, ще в дитячому віці, порушуються функціональний стан осморецепторів слизової оболонки бронхів, холінергічні рецептори бронхів та механізми регуляції тонусу бронхів з боку вегетативної нервової системи. Визначені ендогенні фактори, обтяжена спадковість з хронічної легеневої патології, перинатальне ушкодження ЦНС в анамнезі та наявність синдрому вегетативної дисфункції, які забезпечують схильність до більш раннього пошкодження механізмів регуляції тонусу бронхів у дітей під впливом тютюнового диму. Показано, що рівні кортизолу та основних тиреоїдних гормонів, повторні запальння в бронхах, хронічний тонзиліт суттево не впливають на появу змін у функціональному стані бронхіальних рецепторів під дією тютюнового диму.

Запропоновані нові ефективні засоби корекції негативних змін у чутливих бронхіальних рецепторах, що виникають під дією тютюнового диму.

Визначені критичні періоди та причини початку активного паління серед хлопців та дівчат старшого шкільного віку, що можна використовувати при формуванні антинікотинових програм.

У дисертації наведене теоретичне та практичне обгрунтування та нове вирішення актуального завдання сучасної педіатрії – удосконалення діагностики патологічних змін у функціональному стані чутливих бронхіальних рецепторів під впливом тютюнового диму та можливості корекції його порушень у дітей.

1. Серед дітей старшого шкільного віку впливу тютюнопаління зазнають 92,6%. Активно палять 29,6% школярів, пасивно - 63,0%. Високого та середнього рівнів навантаження тютюновим димом зазнають 82% дітей. Критичними періодами залучення до тютюнопаління для хлопців є вік 13-14 років, для дівчат – 15-17 років. Найбільш впливовими факторами залучення дітей до активного тютюнопаління є паління авторитетних людей (батьки, друзі, брати).

2. Ранніми проявами негативного впливу тютюнового диму на дихальну систему дітей є порушення функціонального стану осморецепторів та холінорецепторів бронхів. У дітей-курців порушення функціонального стану осморецепторів бронхів виявляється в 3,5 рази частіше порівняно з некурцями. У функціональному стані холінорецепторів порушення рееєструвалися лише серед курців. Зміни у функціональному стані 2-адренорецепторів початково під дією тютюнового диму не виникають.

3. Негативний вплив тютюнового диму в дитячому віці проявляється порушенням регуляції бронхіальної прохідності з боку вегетативної нервової системи: у дітей-курців бронхоспазм фізичного навантаження виявлявся в 3 рази частіше порівняно з некурцями.

4. Виявлена пряма середньої сили кореляційна залежність між появою змін у бронхіальній чутливості під впливом тютюнового диму та перинатальним ушкодженням ЦНС (r=0,56), обтяженою спадковістю з хронічної легеневої патології(r=0,72) та наявністю синдрому вегетативної дисфункції (r=0,56). Таким чином, існують фактори сприяння виникненню змін у рецепторному апараті бронхів дітей під впливом тютюнового диму.

5. Різниці між формуванням порушень рецепторного апарату бронхів, що виникають під впливом тютюнового диму у дітей з різними рівнями тиретропного гормону, тироксину, трийодтироніну та кортизолу в сироватці крові не виявлено (р>0,05).

6. Зміни в бронхіальних рецепторах під впливом тютюнового диму у дітей носять функціональний характер. У дітей-курців курси інгаляцій фізіологічного розчину протягом 10 днів забезпечують зниження рівнів бронхіальної гіперчутливості до неізотонічного подразника у 3 рази порівняно з базальними даними. Курси вітамінотерапії вітамінами Е і А протягом місяця забезпечують зниження рівнів бронхіальної гіперчутливості до неізотонічного подразника в 2,5 рази порівняно з базальними рівнями.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Башкирова Н.С. Коррекция нарушений в чувствительных бронхиальных рецепторах у детей, возникающих под влиянием табачного дыма // Вестн. физиотерапии и курортологии. – 2006. - №2. – С.134-136.

 2. Башкірова Н.С. Аналіз причин активного тютюнопаління серед дітей шкільного віку // Медичні перспективи. - 2005. – Т.Х, №2. – С. 91-96.

 3. Чергінець В.І., Башкірова Н.С. Характеристика бронхиального реагування на дозовані фізичні навантаження у дітей, що зазнають дії тютюнового диму // Укр. мед. альманах. – 2005. - № 4. – С.192-194.

Здобувачем особисто проведений добір тематичних хворих, їх клінічне та функціональне обстеження, статистична обробка отриманих даних. Сумісно проаналізовано отримані результати.

 1. Чергінець В.І., Башкірова Н.С. Функціональнй стан холінорецепторів дихальних шляхів у дітей, що палять // Запоріж. мед. журн. - 2005.- №5. – С. 125-127.

Здобувачем особисто проведений добір тематичних хворих, їх клінічне та функціональне обстеження, статистична обробка отриманих даних. Сумісно проаналізовано отримані результати.

 1. Чергінець В.І., Башкірова Н.С. Характеристика функціонального стану бронхіальних осморецепторів у дітей, що зазнають дії тютюнового диму // Перінатологія та педіатрія. – 2005. - №3/4 – С.91-94.

Здобувачем особисто проведений добір тематичних хворих, їх клінічне та функціональне обстеження, статистична обробка отриманих даних. Сумісно проаналізовано отримані результати.

 1. Чергінець В.І., Башкірова Н.С. Тютюнопаління та його вплив на дихальну систему дітей // Медичні перспективи. – 2004. – Т. IX, – №2. – С. 4-11.

Здобувачеві належить аналіз літературних даних з проблеми написання статті. Сумісно ідея та оформлення статті.

 1. Чергінець В.І., Башкірова Н.С. Профілактика негативного впливу тютюнового диму на органи дихання у дітей // Актуальні питання медичної реабілітації дітей та підлітків: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Одеса, 2005. – С.73-74.

Здобувачеві належить ідея тез, особисто проведений добір та обстеження хворих, статистична обробка отриманих даних. Сумісно проаналізовано отримані результати.

 1. Чергінець В.І., Башкірова Н.С. Характеристика змін бронхомоторного тонусу на фізичне навантаження у дітей, що зазнають впливу тютюнопаління // Матеріали ХІ зїзду педіатрів України. – К., 2004. – С.102.

Здобувачем особисто проведений добір тематичних хворих, їх клінічне обстеження, статистична обробка отриманих даних. Сумісно проаналізовано отримані результати.

 1. Чергінець В.І., Башкірова Н.С. Вплив тютюнопаління на функцію бронхіальних рецепторів у дітей, що мешкають в умовах промислового міста // Вестник физиотерапии и курортологии. – 2004. – №4. - С.51.

Здобувачем особисто проведений добір тематичних хворих, їх клінічне обстеження, статистична обробка отриманих даних. Сумісно проаналізовано отримані результати.

 1. Башкірова Н.С. Реакції бронхів на інгаляції гіпотонічного розчину у дітей, що зазнають впливу тютюнопаління // Молодь медицині майбутнього: (Тези V міжнар. мед. конф. студентів та молодих учених). – Дніпропетровськ, 2004. – С. 110-111.

 2. Башкірова Н.С. Функціональні бронхопровокаційні тести в оцінці негативного впливу тютюнопаління на детей // Актуальні проблеми сучасної медицини: (Тези наук.-прак. конф. студ. та молодих вчених Нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця з міжнар. участю. – К., 2004. – С.146-147.

 1. Чергінець В.І., Башкірова Н.С. Діагностика порушень стану бронхіальніх рецепторів під впливом тютюнового диму у дітей за допомогою інгаляційних бронхопровокаційних тестів.: Інформ. лист. – К., - 2005. – №89

Здобувачем особисто проведений добір тематичних хворих, їх клінічне та функціональне обстеження. Сумісно проаналізовано отримані результати.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины