Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гомілко Ольга Євгенівна. Феномен тілесності : дис... д-ра філос. наук: 09.00.04 / НАН України; Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди. — К., 2007. — 420арк. — Бібліогр.: арк. 398-420.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гомілко О.Є. Феномен тілесності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. – Київ, 2007.

Дисертація містить систематичне дослідження феномену тілесності як сутнісної характеристики людського буття та універсальної філософської ідеї, що дозволяє розглядати її як необхідний дослідницький інструмент у сфері гуманітарного пізнання. Тілесність в ній розглядається у ґенезі її концептуалізації у історії філософії, в зав’язку з чим визначається логіка її тяглості та основні етапи. Визначені основні парадигми тілесності як ресоматизаційні стратегії сучасного мислення та аналітика культурних сенсів тілесності. Виходячи з онтологічного обґрунтування тілесності як ключового філософського концепту та соціально-культурного феномену запропоновано онтоантропологічний підхід у дослідженні феномену тілесності.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографія:

Метафізика тілесності. – К.: Наукова думка, 2001. – 339 с.

Публікації у провідних фахових та інших наукових виданнях:

 1. Феміністична версія тілесності в сучасній думці // Sententiae. – 2006. – № 1 – С. 169-177.

 2. Ніцше та класичний ідеал людського тіла // Філософсько-антропологічні студії-2005. – К.: Стилос, 2005. – С. 171–181.

 3. Від античного космосу до середньовічного світу: концептуалізація тіла у середньовічній думці // Мультиверсум. – 2006. – № 52. – С. 105–116.

 4. Беконівське очищення досвіду в модерній програмі десоматизації буття // Sententiae. – 2004. – №2 – С. 62-72.

 5. Віртуалізація людини тоталітарною свідомістю. // Філософсько-антропологічні студії-2003. – К.: Стилос, 2004. – С. 190–199.

 6. Тілесна грамотність у вимірі людської свободи // Філософсько-антропологічні студії-2003 . – К.: Стилос, 2005. – С. 114–123.

 7. Контрдесоматизація у Ніцше, або нігілізм як віталізм // Sententiae. – 2002. – № 2–3 – С. 77–87.

 8. Ідея тілесності у західній метафізичній традиції // Наукові записки НАУКМА Сер. Філософія та релігієзнавство. – К.: Вид. дім «Академія», 2003. – С. 19–25.

 9. Епістолярний спадок Декарта: діагноз – «зрада» раціоналізму //Sententiae. – 2002. – № 1 – С. 3–10.

 10. Відмова від тіла: метафізична помилка сучасного фемінізму // Філософська думка. – 2001. – № 1. – С. 91-100.

 11. «Витруальные» и «живые» тела в современной культуре: партнеры или соперники? // Интеллект, воображение, интуиция. Международные чтения по теории, истории и философии культуры. – № 10. – СПб, 2001. – С. 393–404.

 12. Постчеловеческие тела: трансформация культурных стереотипов // Символы, образы, стереотипы: исторический и экзистенциальный опыт. Международные чтения по теории, истории и философии культуры. – № 8 – СПб, 2000. – С. 180–189.

 13. Паралелізм душі та тіла у Спінози: об’єктивація чи індивідуалізація? // Sententiae. – 2001. – №3 – С. 23–30.

 14. «Любов до істини» чи «правда життя»: контроверза ego та soma // Філософсько-антропологічні студії-2000. – К.: Стилос, 2000. – С. 235–242.

 15. Проблематика тілесності: становлення традиції досліджень //Філософсько-антропологічні читання-99. – К.: Стилос, 2000. – С. 104–114.

 16. Пристрасті за Паскалем // Sententiae. – 2000. – №1 – С. 88–95.

 17. Поняття плоті у біблійних контекстах // Наукові записки Острозької академії. Т. III. – Острог, 2000. – С. 91-99.

 18. Флеш-имидж личности и персонаж культуры: А.С. Пушкин // Культура народів Причерномор’я. – 1999. – № 6. – С. 298–302.

 19. Суспільство як антропологічна ситуація // Культура народів Причерномор’я. – 1999. – № 9. – С. 173–176.

 20. Духовний вимір тілесності // Totalogy-ХХІ. Постнекласичні дослідження. – К.: ЦГО НАН України, 1999. – С. 445–450.

 21. Традиція Біблійної критики і феміністична критика Біблії // Наукові записки Острозької академії. Т.II. – Острог, 1999. – С. 57–65.

 22. Соматичні проекції культурних та соціальних форм // Культура народів Причерномор’я. – 1998. – № 5. – С. 259–263.

 23. Глобальні трансформації людської тілесності // Людина і культура в умовах глобалізації. Зб. Наукових статей. – К.: Вид. Парапан, 2003. – С. 129–136.

 24. Дискурс сексуальності в Росії та тоталітарне тіло // Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва у сучасному дискурсі (до 125-річчя з дня народження М.Бердяєва). – К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. – С. 586–597.

 1. Людське тіло–природа–буття: нові горизонти чи старі пута? // Філософія. Антропологія. Екологія-2001. Ноосферна альтернатива і нові пізнавальні стратегії. – К.: Стилос, 2001. – С.102–108.

 2. Деоб’єктивація тіла та світу у феноменології М. Мерло-Понті // Феноменологія: рецепція у Східній Європі. – К., 2001. – С. 81–88.

 3. Антропологічний та онтологічний повороти у філософській думці ХХ сторіччя // Філософсько-антропологічні читання-98. – К.: Стилос, 1999. – С. 134–142.

 4. Апеляція до тілесності у структурі феноменологічного методу // Феноменология и философский метод. – К.: Тандем, 2000. – С. 62–74.

 5. Проблематика тілесності: становлення традиції досліджень // Філософсько-антропологічні читання-99. – К.: Стилос, 2000. – С. 104–114.

 6. Репресивність культури і світ дитинства // Філософські студії-Генеза’99. – К.: Генеза, 1999. – С. 68–71.

 7. Десоматизация ego и понятие «жизненного мира» // Феноменология и современное гуманитарное знание. – К.: Тандем, 1998. – С. 49–56.

 8. «Гендер», «Мерло-Понті», «Тіло», «Фемінізім», «Фромм», «Хорні» // Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. – С. 111–112, 370–371, 638–639, 664–665, 692, 701.

 9. Тіло–хвороба–смерть: до К’єркегорової аналітики екзістенціалу відчаю // Українська К’єркегоріана. Доповіді міжнародного семінару «Сьорен К’єркегор і його роль в інтелектуальному житті Європи. Львівський державний університет ім. І. Франка, 26–27 листопада 1997. – Львів, 1998. – С. 137–141.

 10. «Провінціалізм як проект», «За межею тендера», «Творити власну кіно оптику» // Українське кіно: ідентифікація у часі. Хроніки громадських обговорень 2001–2003 рр. – К.: Альтерпрес, 2003. – С. 108–110, 161–163, 256–260.

 11. «Антропологічні тести на статус плоті», «Пошук справжнього життя», «Здоровий сміх та його хвороби», «Резюме» // Українське кіно: євроформат. Хроніки громадських обговорень 1996–2003 рр. – К.: Альтерпрес, 2003. – С. 190–195, 255–260, 359–363, 474.

 12. Desomatization and Disembodiment as the Alternates of Corporal Literacy. Тези виступу // Multiliteracies: The Contact Zone September 22nd – 27th 2003 Ghent – Belgium, р. 58.

 13. Віртуальність тілесного низу в архаїчній структурі // Дні науки 10–11 квітня 1997 року. Матеріали наукових доповідей та виступів студентів, аспірантів, докторантів, викладачів. Ч. 2. – К.: Київський университет, 1997. – С. 56–64.

 14. Природні та соціальні засади існування людини у сучасній культурі // Культура у філософії ХХ століття. Матеріали IV Харківських міжнародних Сковородинських читань. – Харків, 1997. – С. 138–141.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины