Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Ломоносова Оксана Едуардівна. Управління трудомісткістю навчальної роботи у вищих технічних навчальних закладах : Дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Миколаїв, 2006. — 271арк. — Бібліогр.: арк. 183-196.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Ломоносова Оксана Едуардівна. Управління трудомісткістю навчальної роботи у вищих технічних навчальних закладах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.

В першому розділі дисертації проаналізовані економічні передумови розробки системи управління трудомісткістю навчальної роботи, визначені сутність та зміст останньої, розглянуті цілі, система і функції управління трудомісткістю навчальної роботи.

В другому розділі проведений аналіз методики планування трудомісткості навчальної роботи, визначені та класифіковані її організаційно-економічні чинники, здійснена оцінка чутливості трудомісткості навчальної роботи у ВНЗ до зміни дії регульованих чинників та з’ясована залежність між трудомісткістю навчальної роботи і чисельністю студентів.

В третьому розділі роботи обґрунтовані вихідні положення запровадження автоматизованої системи формування навчального навантаження та розрахунку трудомісткості навчальної роботи, уніфікації навчальних планів спеціальностей і навчальних програм дисциплін, а також запропоновані методи розподілення загальної трудомісткості навчальної роботи та відповідних витрат на оплату праці науково-педагогічних працівників між окремими спеціальностями за допомогою спеціального програмного забезпечення.

Дисертаційна робота вирішує важливу наукову і практичну задачу, що має на меті розробку основних елементів системи управління трудомісткістю навчальної роботи у ВНЗ, які повинні впроваджуватися в діяльність останніх в першу чергу. Проведені дослідження надали можливість сформулювати наступні основні групи висновків.

1. Розрахунки трудомісткості навчальної роботи є одним з найбільш громіздких і відповідальних процесів, пов'язаних з плануванням навчальної роботи і витрат у ВНЗ. Якість їх виконання не тільки визначає раціональність і чіткість навчального процесу, але й багато в чому обумовлює фінансові результати ВНЗ.

При безпосередній участі автора в Херсонській філії Національного університету кораблебудування МОН України створена і вже більше семи років успішно використовується система автоматизованого формування навчального навантаження та розрахунків трудомісткості навчальної роботи.

2. Розроблена економіко-математична модель формування трудомісткості навчальної роботи, яка дала змогу виявити організаційно-економічні чинники, що впливають на величину трудомісткості навчальної роботи. Основними чинниками є: профіль ВНЗ; рівень його акредитації; число галузей знань, напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка; чисельність і структура контингенту студентів ВНЗ; склад і стан матеріально-технічної бази; фінансовий стан ВНЗ; особливості ОПП спеціальностей; особливості регіону; норми часу для планування та обліку навчальної роботи; особливості кожного навчального плану; узгодженість навчальних планів різних спеціальностей між собою тощо. Здійснена класифікація і побудована комплексна система чинників. Аналіз впливу чинників на трудомісткість навчальної роботи показав, що дія частини з них може регулюватися ВНЗ. До регульованих чинників відносяться: особливості кожного навчального плану; чисельність студентів в академічних групах, підгрупах, лекційних потоках; узгодженість навчальних планів; освітянська політика ВНЗ.

3. Визначення можливостей зниження трудомісткості навчальної роботи шляхом здійснення аналізу чутливості її величини на зміни кожного параметру навчального плану засвідчує, що будь-яке суттєве зниження трудомісткості навчальної роботи зі студентами певної спеціальності завдяки змінам параметрів відповідного навчального плану можливе, головним чином, за рахунок зменшення кількості аудиторних годин. Більш доцільним є підвищення ступеню узгодженості навчальних планів різних напрямів підготовки і спеціальностей. Це дає можливість зменшити трудомісткість навчальної роботи за рахунок укрупнення навчальних угруповань студентів, тобто об’єднання студентів різних спеціальностей у спільні лекційні потоки і зведені групи для сумісного проведення занять з частини дисциплін.

4. Одним з головних чинників, який в найбільшій мірі впливає на трудомісткість навчальної роботи ВНЗ, є кількість студентів та їх розподіл між формами навчання, спеціальностями, курсами та академічними групами. Для визначення впливу кількості студентів на трудомісткість для кожної спеціальності пропонується на основі її навчального плану будувати функцію трудомісткості навчальної роботи, яка характеризує зміну трудомісткості навчальної роботи за певною спеціальністю в залежності від зміни чисельності студентів, що навчаються за даною спеціальністю. Таке представлення трудомісткості навчальної роботи дає можливість на підставі навчального плану обраної спеціальності за допомогою ПЕОМ автоматично визначати залежність обсягу навчального навантаження від кількості студентів, які будуть навчатися за даною спеціальністю.

5. Створена система автоматизованого формування навчального навантаження та розрахунку трудомісткості навчальної роботи дозволяє не тільки швидко і практично без помилок здійснювати процес планування навчальної роботи, але й і регулювати у певних розмірах трудомісткість навчальної роботи та фонд заробітної плати науково-педагогічних працівників. Це забезпечується завдяки уніфікації навчальних планів спеціальностей і програм навчальних дисциплін. Уніфікація навчальних планів дозволяє підвищити ступінь їх узгодженості і таким чином забезпечити можливість укрупнення навчальних угруповань студентів та зменшення трудомісткості навчальної роботи.

Розроблена авторська методика уніфікації навчальних планів і навчальних програм дисциплін підготовки бакалаврів і спеціалістів визначає основні терміни, сутність уніфікації навчальних планів і навчальних програм дисциплін, встановлює порядок виконання робіт і метод розрахунку зниження трудомісткості навчальної роботи внаслідок уніфікації.

6. Об’єднання академічних груп різних спеціальностей у спільні лекційні потоки і створення зведених груп ускладнюють визначення кількості годин і величину заробітної плати, які повинні бути віднесені до тієї чи іншої спеціальності. Разом з тим, при вирішенні деяких задач виникає необхідність обчислення трудомісткості навчальної роботи або заробітної плати науково-педагогічних працівників, що припадають на певну спеціальність, академічну групу або її визначену частину.

7. Розроблена методика розподілення трудомісткості навчальної роботи і відповідної заробітної плати науково-педагогічних працівників між окремими спеціальностями, що передбачає три методи виконання розрахунків. При цьому загальна трудомісткість і заробітна плата розподіляються між окремими спеціальностями пропорційно числу спеціальностей, пропорційно кількості груп, що навчаються за кожною із спеціальностей, і пропорційно чисельності студентів, які навчаються на кожній з них.

Для виконання практичних розрахунків, які характеризуються великим обсягом робіт, в Херсонській філії Національного університету кораблебудування МОН України створена спеціальна програма, яка дозволяє розподіляти загальну трудомісткість навчальної роботи між окремими спеціальностями. Її використання дозволяє точно і досить швидко визначати трудомісткість навчальної роботи і заробітну плату науково-педагогічних працівників, що припадають на певну спеціальність.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ*

У провідних наукових фахових виданнях:

1. Ломоносов А.В., Савченко О.Е., Притула В.М. Автоматизовані розрахунки робочого часу у вищому навчальному закладі // Экономические инновации. Выпуск 4: Международное и межрегиональное экономическое сотрудничество в Черноморском бассейне. Сборник научных работ. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 1999. – С. 305-307. 2. Ломоносов А.В., Савченко О.Е. Управління затратами у вищому навчальному закладі // Регіональні перспективи. Науково-практичний журнал. – Кременчук, 2000. № 2-3 (9-10). – С. 391-393.

3. Ломоносова О.Е. Організаційно-економічні чинники, що впливають на обсяг навчального навантаження у вищих навчальних закладах // „Бізнес-навігатор”: науково-виробничий журнал. Серія: Економіка і підприємництво. – Херсон: МУБіП, 2003. - № 3. - С. 44 – 52.

4. Ломоносова О.Е. Проблеми оплати праці і управління затратами у вищих навчальних закладах // „Бізнес-навігатор”: науково-виробничий журнал. Серія: Економіка і підприємництво. – Херсон: МУБіП, 2003. - № 4. - С. 95 – 102.

5. Савченко О.Е. Диверсифікація підготовки фахівців як реакція вищих навчальних закладів на змінення зовнішнього середовища // Збірник наукових праць. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. - № 7. - С. 81 -90.

6. Ломоносова О.Е. Автоматизоване обчислення навчального навантаження при визначенні можливості та економічної доцільності організації навчання за новими спеціальностями у вищих навчальних закладах // Економічні проблеми розвитку промислового виробництва. Збірник наукових праць. – Одеса: ОНПУ, 2004. – С. 64 – 68.

7. Ломоносова О.Е. Розрахунки трудомісткості навчальної роботи, що відноситься до певної спеціальності, у вищому навчальному закладі // Збірник наукових праць. – Миколаїв: УДМТУ, 2004. – № 1 (394). – С. 111 – 116.

8. Ломоносова О.Е. Аналіз залежності „чисельність студентів - трудомісткість навчальної роботи” у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 3. Економічні науки. - Хмельницький, 2006. – № 4. – С. 122 – 126.

В інших виданнях:

1. Ломоносов А.В., Савченко О.Е. Автоматизоване формування навчального навантаження як елемент системи управління затратами у вищому навчальному закладі // Проблеми освіти, частина 1: Наук.-метод. зб./ - К.: ІЗМН, 1999. – Вип. 18. – С. 201-204.

2. Ломоносов А.В., Савченко О.Е. Тенденції розвитку вищої технічної освіти та їх вплив на менеджмент у вищих навчальних закладах // Вестник Херсонского государственного технического университета. – Херсон, 2001. № 2 (11). – С. 160 - 154.

3. Ломоносов А.В., Савченко О.Е. Досвід та проблеми уніфікації навчальних планів технічних спеціальностей // Вестник Херсонского государственного технического университета. – Херсон, 2001. № 2 (11). – С. 216 - 219.

4. Савченко О.Е. Управління затратами як інструмент антикризового менеджменту у вищих закладах освіти // Наукові праці МАУП. Вип. 1. Антикризове управління підприємством: проблеми і шляхи їх розв’язання в умовах України. – К.: МАУП, 2001. - С. 270 – 274.

5. Ломоносов А.В., Єганов О.Ю., Савченко О.Е. Блочно-модульна організація навчального процесу в системі антикризових заходів вищих навчальних закладів // Наукові праці МАУП. Вип. 1. Антикризове управління підприємством: проблеми і шляхи їх розв’язання в умовах України. – К.: МАУП, 2001. - С. 267 – 269.

* В публікаціях в співавторстві мною здійснена організаційно-економічна постановка завдань статей відповідно до предмету та об’єкту дослідження, а також методичне та програмне забезпечення їх вирішення.

Крім того, за результатами доповідей на 16 міжнародних і республіканських науково-методичних та науково-практичних конференціях у 1999-2006 роках автором опубліковані 11 тез і наукових праць в матеріалах конференцій.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины