Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Шандра Ірина Олександрівна. З'їзди гірничопромисловців Півдня Росії в системі державних та громадських установ (1874-1918 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ, 2007. — 211арк. — Бібліогр.: арк. 181-211.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Шандра І.О. З’їзди гірничопромисловців Півдня Росії в системі державних та громадських установ (1874 – 1918 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. – Історія України. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2007.

У дисертації на основі широкої джерельної бази та наукової літератури комплексно досліджено роль представницької організації підприємців Південного економічного району – З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії – в системі державного апарату управління та громадських установ. Розглянуто причини та умови створення корпорації промисловців, її сутність, функції та особливості. Виділено етапи розвитку з’їздівської організації, головні компоненти її структури. Характеристика керівних органів (Ради З’їздів, бюро уповноважених та комісії виборних), комісій територіального представництва, численних спеціальних установ при З’їздах гірничопромисловців Півдня Росії доводить адекватність побудови об’єднання вимогам інтенсивного капіталістичного розвитку пореформеної доби, ефективність його взаємодії з урядовими установами та громадськими організаціями.

Багатогранність напрямів роботи та дієвість обраних методів впливу на владні кола зумовили велике значення З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії як виразника інтересів підприємців регіону, сприяли становленню Донецько-Придніпровського району паливно-металургійною базою країни.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Публікації в наукових фахових виданнях:

  1. Шандра І.О. Культурно-освітня діяльність представницької організації гірничопромисловців півдня Росії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Вісник ЛНПУ імені Тараса Шевченка. Історичні науки. – 2005. – № 14. – С. 232 – 237.

  2. Шандра І.О. Проблема залізничного будівництва в діяльності з’їздів гірничопромисловців Півдня Росії // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – 2006. – № 715. – С. 25 – 31.

  3. Шандра І.О. Створення представницької організації гірничопромисловців Півдня Росії: позиції уряду та буржуазії // Вісник ЛНПУ імені Тараса Шевченка. Історичні науки. – 2006. – № 17. – С. 223 – 232.

  4. Шандра І.О. Зміни в стратегії представництва інтересів гірничопромислової буржуазії Донбасу на початку ХХ ст. // Гілея (наук. вісн.): Зб. наук. пр. / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Вип. 6. – К., 2006. – С. 39 – 49.

  5. Шандра І.О. Форми взаємодії З’їздів гірничопромисловців Півдня Росії з державними установами в пореформений період // Історичні записки: Зб. наук. пр. – Вип. 14. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – С. 136 – 146.

Матеріали конференцій:

  1. Климов А.О., Шандра І.О. Участь буржуазії в культурному житті Донбасу у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Духовність українства: Зб. наук. пр. – Вип. 8. (V Всеукр. наук.-практ. конф. „Духовність українства ХХІ століття”). – Кіровоград – Житомир, 2005. – С. 59 – 65.

  2. Шандра І.О. Роль М.С. Авдакова в системі організованого представництва промислових інтересів буржуазії Донбасу // Внесок Донбасу в розвиток вітчизняного промислового потенціалу: Матеріали Міжнар. наук. конф. – Луганськ, 2005. – С. 187 – 191.

  3. Шандра І.О. Промислова еліта Донбасу в контексті системної самоорганізації буржуазії пореформеної доби // Інтелігенція і влада: Матеріали четвертої всеукр. наук. конф. – Одеса, 2006. – С. 201 – 206.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины