Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Соляник Алла Анатоліївна. Система документопостачання фондів бібліотек України: теоретико- методологічний аспект : Дис... д-ра пед. наук: 07.00.08 / Харківська держ. академія культури. — Х., 2006. — 436арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 364-422.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Соляник А.А. Система документопостачання фондів бібліотек України: теоретико-методологічний аспект. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Харківська державна академія культури. – Харків, 2005.

Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних засад оптимізації системи документопостачання фондів бібліотек в умовах ринкової економіки та інформатизації суспільства. Досліджено еволюцію наукових поглядів на проблеми документопостачання бібліотечних фондів, установлено рівень теоретичної розробленості теми. Виявлено сутність, ознаки, властивості та функції об’єкта дослідження, доповнено класифікацію джерел і способів документопостачання бібліотечних фондів. Удосконалено терміносистему досліджуваної предметної сфери, запропоновано визначення її базових понять. Розроблено періодизацію виникнення та розвитку складових системи документопостачання бібліотечних фондів у контексті еволюції документальної комунікації, виявлено закономірності розвитку та фактори, що визначають сучасний стан функціонування системи документопостачання бібліотечних фондів. Узагальнено зарубіжний досвід документопостачання бібліотечних фондів. Науково обґрунтовано напрями оптимізації системи документопостачання фондів бібліотек України в умовах формування національної електронної бібліотеки. Розроблено концептуальну модель сучасної системи документопостачання фондів бібліотек України, на основі якої визначено три оптимальні організаційні моделі документопостачання, зорієнтовані на бібліотеки різних типів та видів: національні; наукові універсальні та спеціальні; публічні. Обґрунтовано напрями вдосконалення підготовки та перепідготовки кадрів для видавничо-книготорговельної та бібліотечно-інформаційної сфери в умовах інформатизації та мережевої інтеграції її розвитку.

У процесі дослідження досягнуто поставлену мету дисертації, підтверджено висунуту гіпотезу, вирішено всі поставлені завдання, що дозволило дійти основних наукових висновків.

1. Вагоме загальносоціальне значення якісного та своєчасного поповнення бібліотечних фондів в умовах ринкової економіки та інформатизації суспільства потребує збагачення бібліотечного фондознавства розробленням теоретико-методологічних засад оптимізації системи документопостачання бібліотек, визначенням нових наукових підходів до створення її концептуальної моделі. Об’єктивна потреба в концептуальному осмисленні трансформацій, що відбуваються у взаємодії бібліотек зі сферою документовиробництва — документорозповсюдження, є загальновизнаною. Однак, незважаючи на актуальність, у бібліотечному фондознавстві відсутні дисертаційні і монографічні дослідження (крім праць автора дисертації), в яких би обґрунтовувалися концептуальні засади оптимізації системи документопостачання фондів бібліотек України.

Відтворення еволюції наукових поглядів фахівців на елементи системи поповнення бібліотечних фондів дозволило виокремити три етапи розробки проблеми документопостачання: емпіричний (XIII – XVI ст.), у процесі якого практика поступово накопичувала знання, набуті в результаті узагальнення існуючого досвіду роботи бібліотек; етап початкових теоретичних осмислень (ХVII – перша половина ХХ ст.), у процесі якого фрагментарно розроблялися поодинокі аспекти функціонування окремих складових об’єкта дослідження; теоретичний етап, що розпочався у 50-ті рр. ХХ ст. дослідженням Ю.В. Григор’євим сутнісних ознак джерел і способів документопостачання як системи, продовженим у 1970-2000-х рр. Ю.М. Столяровим, і триває понині. Узагальнення та збагачення здобутків фондознавчої думки з проблематики дослідження дозволили авторові дисертації розробити теоретико-методологічні засади оптимізації системи документопостачання, обґрунтувати перспективні напрями її розвитку в умовах електронного середовища.

2. Використання методології системного, соціокультурного та інформаційного підходів, а також комплексу дослідницьких методів: історико-генетичного, термінологічного, класифікаційного, логістичного, модельного дозволили запобігти фрагментарності та описовості наукової розробки проблеми, розробити цілісну теорію документопостачання бібліотечних фондів як комплекс наукових знань про сутність, властивості, функції, категоріально-понятійний апарат, закономірності та концептуальну модель розвитку досліджуваної системи.

Сукупність джерел і способів документопостачання бібліотечного фонду як система являє собою цілісну єдність генетично споріднених і закономірно взаємопов’язаних складових, інтегральним результатом функціонування яких є забезпечення процесу систематичного та першочергового поповнення документами бібліотек усіх типів та видів відповідно до їх завдань та інформаційних потреб користувачів. На функціонування системи впливають її властивості: відкритість, динамічність; нелінійність; нерівнозначність елементів; стохастичність; керованість. Важливим аспектом концептуалізації системного розвитку джерел і способів документопостачання є розроблення проблеми їх класифікації, яку в сучасних умовах необхідно доповнити такими новими класифікаційними ознаками: за формою власності (державні, недержавні джерела документопостачання); за прибутковістю (комерційні, некомерційні); за асортиментом послуг для бібліотек щодо документопостачання їх фондів (монофункціональні, поліфункціональні); за значущістю щодо повноти постачання бібліотечного фонду (базові, додаткові); за територіальним діапазоном функціонування (місцеві, міжрегіональні, загальнодержавні, зарубіжні, міждержавні); за видовим складом розповсюджуваних документів (монодокументні, полідокументні); за можливістю надання документів через електронне середовище (електронні та нонелектронні джерела і способи постачання).

3. Теоретичним засобом розкриття сутності та побудови концептуальних засад функціонування системи документопостачання бібліотечних фондів є категоріальний апарат. Порівняльний аналіз діючих законів, стандартів, термінологічних словників і довідників, численних фахових видань свідчить про відсутність термінологічної єдності щодо складових документопостачання бібліотечного фонду. В ситуації постійного зростання обсягу та видового різноманіття електронних носіїв інформації це значно ускладнює практику комплектування бібліотек, породжує проблеми невизначеності місця електронних документів як об’єктів документопостачання, гальмує освоєння бібліотеками технологій поповнення бібліотечного фонду в інтерактивному режимі способами електронної книжкової торгівлі, передплати, електронного документообміну. Наукова розробка термінологічного аспекту проблем документопостачання сприяє уніфікації фахової терміносистеми, дозволяє уникнути багатьох правових, організаційних і технологічних труднощів щодо якісного комплектування фондів бібліотек. Фондознавча термінологія доповнена новими базовими поняттями предметної сфери «електронне документопостачання», під яким пропонується розуміти забезпечення бібліотечного фонду мережевими документами через систему електронних способів і джерел постачання, що базуються на Інтернет-ресурсах і технологіях; визначено поняття «електронні джерела та способи документопостачання», «електронний обов’язковий примірник документів», «електронний документообмін»; «електронна купівля та передплата», ін.

4. Важливого значення для інституалізації основних складових документопостачання бібліотечних фондів мають особливості функціонування документного потоку, зокрема такі його системні властивості: нескінченність і нестабільність, цілісність і цілеспрямованість, дискретність і континуальність, відкритість і організованість, гетерогенність і транзитивність. Властивості та технологічні параметри документного потоку суттєво впливають на процес адаптації системи документопостачання бібліотечних фондів до сучасних тенденцій розвитку інформаційного середовища. Опановуючи електронний компонент джерел і способів поповнення бібліотечного фонду, слід зважати на специфічні особливості потоку мережевих документів, суттєве скорочення їх життєвого циклу, динамізм і глобальні масштаби розповсюдження при мінімальній кількості посередників, мультимедійність та інтерактивність доступу. Співіснування в документному потоці дискретних і мережевих електронних видань зумовлює ускладнення системи способів і джерел постачання бібліотечних фондів, формування їх електронних аналогів, що потребує нових стратегій гармонізації взаємодії та взаємовпливу традиційної й електронної складових системи документопостачання.

5. Дослідження еволюції складових системи документопостачання бібліотек дозволило виявити такі основні закономірності її розвитку: диверсифікація джерел документопостачання бібліотек унаслідок виникнення нових технологій документаризації інформації; зберігання та спеціалізація основних способів документопостачання бібліотек у процесі еволюції документальної комунікації; ускладнення системи документопостачання бібліотеки пропорційно розширенню її функцій, завдань і масштабів діяльності по задоволенню інформаційних потреб користувачів. Знання цих закономірностей дає підстави для наукового обґрунтування стратегічних напрямів оптимізації системи документопостачання бібліотечних фондів у електронному середовищі, швидкого адаптування технологій комплектування до якісно нових умов багатовимірного інформаційного простору.

Сучасні трансформації в діяльності бібліотек зумовлюють функціональні, технологічні й організаційні зміни в системі документопостачання: формування електронних джерел і способів поповнення бібліотечних фондів, використання яких приводить до перерозподілу функцій між базовими та додатковими компонентами системи; виникнення та ускладнення якісно нових зв’язків у системі: «автор – видавець – розповсюджувач – бібліотека – користувач», опосередкованих Інтернет-ресурсами та технологіями; необхідність автокомплектування бібліотекою власного електронного підфонду як складової єдиного розподіленого національного документного ресурсу; посилення корпоративної міжмережевої взаємодії бібліотек в організації використання спільних джерел і способів документопостачання, у розподілі відповідальності за кумуляцію, систематизацію, зберігання та надання в користування профільної частини потоку Інтернет-видань.

6. Для становлення і розвитку системи документопостачання бібліотечних фондів характерні три основні періоди, визначені за ступенем інституалізації її складових: синкретичності (ІІІ тис. до н.е. – перша половина XV ст. н.е.), диференціації (друга половина XV – XІX ст.), інтеграції (з початку ХХ ст. – до наших днів). Кожний період специфічний якісними структурними змінами в системі джерел і способів документопостачання, зумовленими темпами інформаційного обміну, зростанням обсягу та ускладненням видової структури документного потоку, вдосконаленням технологій документаризації інформації, виокремленням нових видів спеціалізованих монодокументних і полідокументних документально-комунікативних систем.

Якісною особливістю сучасного — інтегративного періоду розвитку системи документопостачання бібліотечних фондів — стає подальше ускладнення її структури у зв’язку з появою електронного компонента джерел і способів поповнення документних ресурсів бібліотек, посиленням тенденції інтеграції внаслідок поступового стирання функціональних відмінностей видавництв і бібліотек, генерування глобального електронного ресурсу, що стає єдиним комунікативним середовищем для видання, розповсюдження, зберігання та використання документів. Онлайнова конвергенція поступово стирає межі між бібліотеками різних типів, приводить до полідокументності та поліфункціональності всіх видів документально-комунікативних систем, об’єднаних єдиним електронним простором. У цих умовах постає завдання перебудови існуючої системи документопостачання бібліотек на основі обґрунтованого відбору оптимальних джерел і способів, які органічно поєднуватимуть переваги попередніх та новітніх технологій документорозповсюдження.

7. Стратегічними напрямами оптимізації системи документопостачання фондів бібліотек України в умовах ринкової економіки та інформатизації суспільства є вдосконалення нормативно-правової, економічної, організаційної та кадрової бази її функціонування. Поліпшення законодавчих засад системи обов’язкового примірника потребує прийняття підзаконних актів, спрямованих на зменшення вдвічі кількості безплатних обов’язкових примірників, упровадження платного обов’язкового примірника наукових документів, розроблення механізму зацікавленості видавців у наданні їх бібліотекам, основаного на системі пільг і компенсаційних заходів разом з ефективно налагодженим контролем та економічними санкціями при порушеннях закону.

Якість документопостачання бібліотечних фондів країни безпосередньо залежить від рівня розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження. Першочерговими напрямами вдосконалення нормативно-правової бази у сфері державної підтримки книговидання та книгорозповсюдження в Україні є прийняття пакета підзаконних актів та інструктивних документів, спрямованих на: запровадження ефективної системи пільг та інвестицій щодо реалізації програм видання соціально значущих типів літератури, зокрема в межах української бібліотечної серії; відновлення розгалуженої мережі книгорозповсюдження на периферії; стимулювання книговидавців та книгорозповсюджувачів на активну співпрацю з бібліотеками як соціально важливим сегментом книжкового ринку перш за все на основі створення для спільного ведення та користування корпоративних автоматизованих мереж та інформаційної бази даних „Books in print”.

8. Найважливішими заходами щодо оптимізації системи документопостачання бібліотек України є: систематичне та повноцінне їх фінансування, захищене окремими статтями державного та місцевих бюджетів; цілеспрямована комп’ютеризація та інтернетизація бібліотек; скасування законодавчо закріпленої необхідності проведення бібліотеками тендерних процедур для придбання видавничої продукції; створення централізованого джерела постачання — спеціалізованої книготорговельної установи на зразок зарубіжних закупівельних бібліотечних центрів. У ринкових умовах раціональним є застосування інструментарію логістики, що сприяє: науково обґрунтованому визначенню бібліотекою критеріїв вибору партнерів — джерел документопостачання та запровадженню аутсортинга як методу оптимізації управління ресурсами суб’єктів книжкового ринку; організації спеціалізованого інформаційного порталу на допомогу комплектуванню бібліотек як форми інтегрування та структурування в комфортному для пошуку вигляді різнорідних тематичних Інтернет-ресурсів. Формування єдиного розподіленого фонду національної електронної бібліотеки потребує визначення оптимальної корпоративної моделі кумулювання, архівування та надання в користування соціально значущих вітчизняних і зарубіжних веб-видань, закріплення обов’язків бібліотек щодо поповнення фонду мережевих документів на національному, регіональному та галузевому рівнях.

9. Концептуальна модель системи документопостачання фондів бібліотек України базується на бібліотекоцентричній парадигмі, суть якої полягає в забезпеченні першочергового, якісного та систематичного поповнення вітчизняними й зарубіжними виданнями фондів бібліотек усіх типів і видів відповідно до інформаційних потреб їх користувачів. Модель системи документопостачання — це сукупність взаємодоповнюючих організаційних форм, джерел і способів поповнення бібліотечних фондів, побудована на засадах оптимального поєднання державних і недержавних, централізованих і нецентралізованих, електронних і нонелектронних джерел документопостачання. Система документопостачання ґрунтується на гарантованій фінансово-правовій державній підтримці, її базовими структурними елементами є: система обов’язкового примірника документів, що поєднує такі його види, як безплатний і платний; загальнонаціональний, республіканський і місцевий; універсальний і профільний; закупівельний бібліотечний центр для централізованого поповнення фондів бібліотек будь-яких типів і видів вітчизняними та зарубіжними виданнями; національний депозитарій веб-документів. Додаткові елементи системи документопостачання: бібліотечна серія, відомчі та цільові ОПД, „Книга – поштою”, ресурси та сервіси Інтернету, нонелектронні й електронні універсальні та спеціалізовані книготорговельні підприємства, передплатні агентства, обмінні фонди бібліотек. Критеріями оптимальності цієї моделі є гарантоване забезпечення повноти документопостачання фондів бібліотек усіх типів і видів з економнішими витратами фінансових ресурсів, зусиль та робочого часу бібліотечного персоналу; досягнення максимального результату щодо поповнення сукупного бібліотечного фонду країни на заданий обсяг ресурсного забезпечення; стабільне зростання обсягів фондів бібліотек, неухильне зменшення показників незадовільного попиту користувачів, підвищення якості задоволення їх інформаційних потреб.

Запропонована концептуальна модель поєднує три оптимальні організаційні моделі документопостачання, зорієнтовані на бібліотеки різних типів та видів: національні та пара національні, наукові універсальні та спеціальні, публічні; має п’ять рівнів функціонування — загальнонаціональний, регіональний, низовий, відомчий, корпоративний. Організаційною основою оптимальної моделі документопостачання єдиного розподіленого фонду Національної електронної бібліотеки має бути корпоративний рівень її функціонування, оснований на засадах партнерства та активної узгодженої взаємодії бібліотек усіх типів і видів.

10. В умовах посилення електронної конвергенції видавничої, документоторговельної та бібліотечної галузей підготовка кадрів даного профілю повинна здійснюватися на єдиній когнітивній базі. Посилення міжсуб’єктної взаємодії в системі «книговидавець — книгорозповсюджувач — бібліотекар» потребує формування інваріантної та варіативної частин навчальних планів підготовки книгознавчих та бібліотечних фахівців. Їх єдина загальнопрофесійна підготовка має бути зорієнтована на розвиток інтеграційних процесів документально-комунікаційної сфери, в той час як різноманіття дисциплін спеціалізацій забезпечить поглиблення процесів диференціації в цих споріднених галузях.

Найважливішими змістовими компонентами інваріантної частини навчання є цикли документознавчих, економіко-управлінських, правових та комп’ютерно-технологічних дисциплін. Напрямами вдосконалення змістової підготовки фахівців зі спеціальності „Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія” є: розробка теоретико-методологічних засад «Документології» як фундаментальної навчальної дисципліни в системі підготовки кадрів документально-комунікаційного профілю; посилення управлінської й економічної підготовки кадрів на основі формування логістичної компоненти навчання, спрямованої на оволодіння методами оптимального управління товарними, фінансовими та інформаційними потоками з метою досягнення стратегічних і тактичних ринкових переваг при мінімізації загальних витрат; поглиблення знань і навичок володіння майбутніми фахівцями автоматизованими технологіями створення, організації, фільтрації, маршрутизації, пошуку, надання в користування інформації в будь-яких форматах і на будь-яких носіях з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність.

Проведене дослідження не вичерпує повністю проблем удосконалення документопостачання бібліотечних фондів. Перспективні напрями подальшої розробки проблеми передбачають:

- дослідження ефективності корпоративної моделі організації національного депозитарію веб-видань;

- розроблення механізмів запровадження технологій логістичного менеджменту у сферу документопостачання бібліотечних фондів;

- визначення перспектив безперервної освіти книгознавчих і бібліотечно-інформаційних кадрів для забезпечення ефективного функціонування вітчизняної системи документопостачання бібліотечних фондів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Соляник А.А. Система документопостачання бібліотечних фондів: закономірності розвитку: Монографія / А.А.Соляник. — Х.: ХДАК, 2005. — 230 с.

Навчальні та науково-методичні посібники:

 1. Соляник А.А. Документні потоки та масиви: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв / А.А. Соляник; Харк. держ. акад. культури. — Х.: ХДАК, 2000. — 111 с.

 2. Документно-інформаційні ресурси: Прогр. курсу зі спец. «Бібліотекознавство і бібліогр.» / Уклад.: В.А. Мільман, А.А. Соляник.— Х.: ХДАК, 1998. — 27 с.

 3. Документно-інформаційні ресурси: Методичні матеріали до семінар. занять для студ. спец. «Бібліотекознавство і бібліогр.» / Уклад.: В.А. Мільман, А.А. Соляник.— Х.: ХДАК, 1998. — 28 с.

 4. Документознавство: Прогр. курсу / Уклад.: Н.М. Кушнаренко, А.А. Соляник.— Х.: ХДАК, 1998. — 24 с.

 5. Документознавство: Метод. матеріали до семінар. і практ. занять для студ. спец. «Бібліотекознавство і бібліогр.», «Документознавство та інформ. діяльність» / Уклад.: Н.М. Кушнаренко, А.А. Соляник. — Х.: ХДАК, 1998. — 65 с.

 6. Документознавство: Метод. матеріали до самост. роботи студ. зі спец. «Бібліотекознавство і бібліогр.» / Уклад.: Н.М. Кушнаренко, А.А. Соляник. — Х.: ХДАК, 1998. — 50 с.

 7. Бібліотечні фонди: Прогр. курсу / Уклад. Н.М. Кушнаренко, А.А. Соляник. — Х.: ХДАК, 2003. — 21 с.

 8. Бібліотечні фонди: Навч.-методичні матеріали до курсу / Уклад.: Н.М. Кушнаренко, А.А.Соляник. — Х.: ХДАК, 2004. — 43 с.

 9. Документознавство: Програма курсу / Уклад. Н.М. Кушнаренко, А.А. Соляник. — Х.: ХДАК, 2003. — 25 с.

 10. Документознавство: Навчально-метод матеріали до курсу / Уклад. Н.М. Кушнаренко, А.А. Соляник. — Х.: ХДАК, 2003. — 53 с.

 11. Документі ресурси: Програма курсу / Уклад. А.А. Соляник;. — Х.: ХДАК, 2004. — 16 с.

 12. Документологія: Програма курсу / Уклад. Н.М. Кушнаренко, А.А. Соляник. — Х.: ХДАК, 2005. — 23 с.

 13. Документознавство: Програма курсу / Уклад. Н.М. Кушнаренко, А.А. Соляник. — Х.: ХДАК, 2005. — 23 с.

 14. Бібліотечні фонди: Прогр. курсу / Уклад. Н.М. Кушнаренко, А.А. Соляник. — Х.: ХДАК, 2005. — 21 с.

Статті в наукових журналах і збірниках:

 1. Соляник А. Внесок Ю. Столярова в розвиток українського бібліотекознавства / А. Соляник, Н. Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 6. — С. 34-36.

 2. Соляник А. Внесок Михайла Годкевича в теорію та практику документопостачання бібліотек обов'язковим примірником / А. Соляник // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 1. — С. 8-10.

 3. Соляник А. Перспективи підготовки документознавців-менеджерів інформаційних систем / А. Соляник, Н. Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 4. — С. 24-27.

 4. Соляник А. Підгрунтя подальших документологічних досліджень / А. Соляник // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 2. — C. 21-23.

 5. Соляник А.А. Оптимізація системи місцевого обов'язкового примірника документів в Україні // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. — Х., 1999. — Вип. 1: Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. — С. 50 -54.

 6. Соляник А. Закон, якого довго чекали... (до річниці прийняття Закону України «Про обов`язковий примірник документів») // Вісн. Кн. палати. — 2000.— № 5. — С. 13-15.

 7. Соляник А.А. Пріоритетні напрями вдосконалення документопостачання бібліотек України // Вісн. Кн. палати. — 2000. — № 1. — С. 7-10.

 8. Соляник А.А. Основні напрямки використання автоматизованих технологій у підготовці бібліотекарів-комплектаторів / Соляник А.А., Фоменко І.М. // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. — Х., 2000. — Вип. 3. — С. 213-220.

 9. Соляник А.А. Відомий учений, педагог, лідер / А.А. Соляник // Вісн. Кн. палати. — 2000. — № 9. — С. 42-43.

 10. Соляник А.А. Бібліотечно-інформаційна освіта в США: сучасний стан і тенденції розвитку / А.А. Соляник, Н.М. Кушнаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. — Х., 2001. — Вип. 4. — С. 17-25.

 11. Соляник А.А. Бібліотечно-інформаційна освіта: перехід у нову якість / А.А. Соляник, Н.М. Кушнаренко // Бібліотечна наука, освіта, професія в демократичній Україні: Зб. наук. пр. — К., 2001. — Вип. 3.— С. 46-50.

 12. Соляник А. Концептуальні засади викладання дисциплін документознавчого циклу / А. Соляник, Н. Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. — 2001. — № 1. — С. 25-27.

 13. Соляник А.А. Генезис джерел та засобів документопостачання бібліотек у контексті еволюції документальної комунікації / А.А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. — Х., 2001.— Вип. 5. — С. 94-103.

 14. Соляник А.А. Основні етапи розвитку джерел документопостачання бібліотек / А.А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. — Х., 2001. — Вип. 6. — С. 178-185.

 15. Соляник А.А. Системні зв`язки як основа регулювання інфраструктури документопостачання бібліотек / А.А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. — Х., 2001. — Вип. 7. — С. 38-45.

 16. Соляник А.А. Сучасні тенденції розвитку документних ресурсів бібліотек розвинених країн / А.А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. — Х., 2001. — Вип. 8. — С. 89-96.

 17. Соляник А. Бібліотечно-інформаційна освіта: орієнтир на майбутнє / А. Соляник, Н. Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. — 2002. — № 5. — С. 33-34.

 18. Соляник А. Підготовка наукових кадрів у галузі книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства в Україні / А. Соляник, Н. Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. — 2002. — № 7. — С. 33-35.

 1. Соляник А. WEB-видання як об'єкт документопостачання бібліотечних фондів / А. Соляник // Вісн. Кн. палати. — 2002. — № 2. — С. 18-20.

 2. Соляник А.А. Виникнення складових системи документопостачання бібліотек України в епоху рукописання / А.А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр.— Х., 2002. — Вип. 9. — С. 177-183.

 3. Соляник А.А. Особливості розвитку системи документопостачання бібліотек України в XV – XVII ст. / А.А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. — Х., 2002. — Вип. 10. — С. 123-130.

 4. Соляник А.А. Розвиток складових системи документопостачання бібліотек України у XVIII ст. // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. — Х., 2003. — Вип. 11. — С. 194-201.

 5. Соляник А.А. Історіографія проблем документопостачання бібліотечних фондів / А.А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. — Х., 2004. — Вип. 12-13. — С. 190-208.

 6. Соляник А.А. Логістичний менеджмент як стратегія оптимізації системи документопостачання бібліотек / А.А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. — Х., 2004. — Вип. 14. — С. 189-199.

 7. Соляник А.А. Напрями ускладнення системи документопостачання бібліотек України в ХІХ ст. / А.А. Соляник // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. — Х., 2004. — Вип. 15. — С. 177-186.

 8. Соляник А.А. Еволюція способів документозабезпечення ХДНБК: 1886-1996 рр. / А.А. Соляник // Історія ХДНБ ім. В.Г. Короленка: пошуки, дослідження, відкриття: Зб. наук. ст. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка.— Х., 1996.— Вип. 1.— С. 12-17.

 9. Соляник А.А. Профессиональная пресса Украины / А.А. Соляник // Библиотека. — 1999. — № 2. — С. 68-69.

 10. Соляник А.А. Закон Украины «Об обязательном экземпляре документов» / Соляник А.А. // Науч. и техн. б-ки. — 2000. — № 9. — С. 91-96.

 11. Соляник А.А. Місцевий обов`язковий примірник документів як база краєзнавчої діяльності бібліотек / А.А. Соляник // Бібліотечне краєзнавство як складова частина регіональної культурної політики: Матеріали міжвідомч. наук.-практ. конф., 26 верес. 2000 р. — Х., 2001.— С. 21-26.

 12. Соляник А.А. Первое документоведческое исследование Библии / А.А. Соляник // Книга. Исследования и материалы.— М., 2001.— Сб. 78.— С. 269-371.

 13. Соляник А.А. Інфраструктура документопостачання бібліотек: системно-функціональний підхід / А.А. Соляник // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2001. — Вип. 6. — С. 21-29.

 14. Соляник А.А. Система документопостачання електронних ресурсів бібліотек: організаційно-управлінський аспект / А.А. Соляник // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Труды 9 Междунар. конф. «Крым-2002» «Электронные информационные ресурсы и социальная значимость библиотек будущего», Судак, 8-16 июня 2002 г. — М., 2002. — Т. 2. — С. 723-726.

 15. Соляник А.А. Новое в содержании документоведческого знания / А.А. Соляник // Науч. и техн. б-ки. — 2003. — № 6. — С. 83-87.

 16. Соляник А.А. Огрехи методологии, или каким не должно быть учебное пособие по документоведению / А.А. Соляник // НТИ. Сер.1. Орг. и методика информ. работы. — 2005. — № 8. — С. 39-41.

 17. Соляник А.А. Электронное документоснабжение библиотек / А.А. Соляник // Книга. Исследования и материалы: Сб. науч. тр. — М., 2005. — Сб. 83. — С. 100-106.

Тези доповідей:

 1. Соляник А.А. Про роль суб'єктивного фактора у функціонуванні обов'язкового примірника документів / А.А. Соляник // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки: Тези доп. міжнар. наук. конф., Київ, 8-10 жовт. 1996 р. / Нац. б-ка України ім. Вернадського НАН України. — К., 1996. — С. 24.

 2. Соляник А.А. Про підвищення інформативності каталогу місцевих видань обласної універсальної наукової бібліотеки / А.А. Соляник // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек: Матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 14-17 жовт. 1997 р. / Нац. б-ка України ім. Вернадського НАН України. — К., 1997. — Секція 1: Каталоги наукової бібліотеки: сучасний стан і перспективи розвитку. — С. 30-31.

 3. Соляник А.А. Вклад М.А. Годкевича в развитие института обязательного экземпляра / А.А. Соляник // Библиотечное дело на пороге XXІ века: Тез. докл. и сообщ. междунар. науч. конф., Москва, 15-16 апр. 1998 г. / Моск. гос. ин-т культуры и др. — М., 1998. — Ч. 2. — С. 176-177.

 4. Соляник А.А. Единый фонд документов региона: системно-структурный подход / А.А. Соляник // Региональные аспекты информационно-культурологической деятельности: Тез. докл. междунар. науч. конф., Краснодар-Новороссийск, 16-18 сент. 1998 г. / Междунар. акад. информатизации и др. — Краснодар, 1998. — С. 67-69.

 5. Соляник А.А. Развитие традиций научной школы Ю.В. Григорьева — Ю.Н. Столярова на Украине / А.А. Соляник, Н.Н. Кушнаренко // Библиотека в контексте истории: Тез. докл. и сообщ. третьей науч. конф., Москва, 13-15 окт. 1999 г. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств и др. — М., 1999. — Ч. ІІ. — С. 35-39.

 6. Соляник А.А. Розвиток документознавчої підготовки студентів під впливом інформатизації / А.А. Соляник // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть: Матеріали міжнар. конф. до 70-річчя ХДАК / Харк. держ. акад. культури. — Х., 1999. — Ч. 2. — С. 119-121.

 7. Соляник А.А. Инновации в современном документоснабжении библиотек Украины / А.А. Соляник // Библиотечное дело — 2000: Проблемы формирования открытого информационного общества: Тез. докл. пятой междунар. науч. конф. (Москва, 25-26 апр. 2000 г.) / Моск. гос. ун-т культуры и искусств и др. — М., 2000. — Ч. 1: Секция 1: Информационные ресурсы, базы и банки данных. — С. 173-174.

 8. Соляник А.А. Подготовка библиотекарей-комплектаторов к использованию сетевых технологий / А.А. Соляник // Человек в информационном пространстве цивилизации: культура, религия, образование: Междунар. науч. конф., Краснодар - Новороссийск, 19-21 сент. 2000 г.: Тез. докл. — Краснодар, 2000. — С. 397-398.

 9. Соляник А.А. Возможности интеграции новых информационных технологий в документоснабжении библиотек / А.А. Соляник // Інфармацыйная рэсурсы бібліятэк і іх кадраваэ забеспеячэние: Матэрыялы міжнароднай наукова-практичнай канферэнцыі (23-26 мая 2000 г., Мінск).— Мінск, 2000.— С. 106-110.

 10. Соляник А.А. Гібридна бібліотека / Н.М. Кушнаренко, А.А. Соляник // Нові обличчя бібліотек та організацій: Від надій до партнерства і професіоналізму: Фокусний семінар восьмої міжнар. конф. «Крим-2001» «Бібліотеки та асоціації у світі, що змінюється: нові технології і нові форми співробітництва», Судак, 9-17 черв. 2001 р. — Судак, 2001. — С. 83-84.

 11. Соляник А.А. Місцевий обов`язковий примірник документів як база краєзнавчої діяльності бібліотек / А.А. Соляник // Бібліотечне краєзнавство як складова частина регіональної культурної політики: Матеріали міжвідомч. наук.-практ. конф., 26 верес. 2000 р. — Х., 2001. — С. 21-26.

 12. Соляник А.А. «Книготорговые ресурсы Интернет» как предмет преподавания / А. Соляник // Библиотечное дело — 2001: Российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: Тез. докл. шестой междунар. науч. конф. (Москва, 26-27 апр. 2001 г.). — М., 2001. — Ч. 2. — С. 352-353.

 13. Соляник А.А. Конвергенція складових документальної комунікації: наслідки для комплектування бібліотек / А.А. Соляник // Духовна культура в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 24-25 січ. 2002 р. / Харк. держ. акад. культури; Заг. ред. В.М. Шейка та ін. — Х., 2002. — С. 214-215.

 14. Соляник А.А. Резервы содержательного наполнения учебной дисциплины «Библиотечный фонд» / А.А. Соляник // Библиотечное дело - 2002. Библиотечное образование и практика: поиски взаимопонимания: Тез. докл. седьмой междунар. науч. конф. (Москва, 24-25 апр. 2002 г.) / Моск. гос. ун-т культуры и искусств и др. — М., 2002. — С. 39-40.

 15. Соляник А.А. Эволюция системы документоснабжения библиотек: преемственность и новации / А.А. Соляник // Парадигмы ХХІ века: информационное общество, информационное мировоззрение, информационная культура: Материалы междунар. науч. конф., Краснодар, 16-18 сент. 2002 г. / Междунар. акад. информатизации и др. — Краснодар, 2002. — С. 331-332.

 16. Соляник А.А. Онлайновые подфонды библиотек: особенности формирования / А.А. Соляник // Библиотечное дело – 2003: Гуманитарные и технологические аспекты развития: Материалы восьмой междунар. науч. конф. (Москва, 24 – 25 апреля 2003 г.). — М., 2003. — С. 127 -128.

 17. Соляник А.А. Проблеми формування терміносистеми предметної галузі «документопостачання бібліотечних фондів» / А.А. Соляник // Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнар. наук. конф., 21-22 листоп. 2003 р. / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — С. 135-137.

 18. Соляник А.А. Организация документоснабжения библиотек в Интернет-пространстве / А.А. Соляник // Книга и мировая цивилизация: Материалы одиннадцатой междунар. науч. конф. по проблемам книговедения (Москва, 20-21 апреля 2004 г.): В 4-х т. — М., 2004. — Т. 1. — С. 401-403.

 19. Соляник А.А. Когнитивный потенциал «Логистики» в подготовке библиотекаря-менеджера / А.А. Соляник // Библиотечное дело - 2004: Всеобщая доступность информации: Материалы девятой междунар. науч. конф. (Москва, 22-24 апреля 2004 г.). — М., 2004. — С. 189-190.

 20. Соляник А.А. Аутсорсінг у підвищенні ефективності документопостачання бібліотек / А.А. Соляник // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 травня 2004 р.) /Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтва. — К., 2004. — С. 29-32.

 21. Соляник А.А. Логістична компонента в системі підготовки менеджерів видавничої та книготорговельної діяльності / А.А. Соляник // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи: Матеріали міжнар. наук. конф. (Харків, 12-13 жовтня 2004 р.) / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — С. 3-5.

 22. Соляник А.А. О закономерностях развития системы документоснабжения библиотечных фондов / Соляник А.А. // Библиотечное дело – 2005: деятельность библиотек и развитие информационной культуры общества: Тез. докл. десятой междунар. науч. конф. (Москва, 20-22 апреля 2005 г.) / МГУКИ. — М., 2005. — С. 169-171.

 1. Соляник А.А. Обязательный экземпляр как база международного документообмена научных библиотек Украины / А.А. Соляник // Роль книгоиздания в развитии международных научных и культурных контактов: Материалы междунар. научн. конф. (Москва, 21-23 сент. 2005 г.). — М., 2005. — С. 277-281.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины