Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Солодова Віра Владленівна. Формування та розвиток документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв (1825-2003 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Державний комітет архівів України; Український НДІ архівної справи та документознавства. — К., 2006. — 249арк. — Бібліогр.: арк. 154-229.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Солодова В. В. Формування та розвиток документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв (1825–2003 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство. – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2006.

Дисертація присвячена дослідженню документальних колекцій у складі фондів одеських музеїв, починаючи з 1825 р. - з часу створення першого музею в Одесі і до прийняття Державної програми розвитку культури на період до 2007 р. (2003). За допомогою загальнонаукових, а також спеціальних методів дослідження архівних та музейних джерел були вивчені явища і факти, з одного боку, у тісному зв’язку з історичними умовами, у яких вони виникали та розвивалися, з іншого – в їхній якісній зміні на різних етапах розвитку. Проаналізовано законодавчі і нормативні акти, що визначали діяльність одеських музеїв, формування документальних колекцій, фондів особового походження у складі музейних зібрань. Вивчено особливості зберігання та опису документів, які знаходяться у музеях, архівах та наукових бібліотеках. Розглянуто причини втрат музейних зібрань, включаючи документальні пам’ятки. Запропоновано рекомендації, спрямовані на доступність, збереження, популяризацію документальних колекцій одеських музеїв.

Ключеві слова: Національний архівний фонд України, Державний музейний фонд України, документальні колекції, класифікація музейних фондів, музеї Одеси.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Солодова В. В. Довоєнні музеї Одеси // Четвертий міжнародний конгрес україністів «Південь України. Одеса». – Одеса: Астропринт, 1999. – С. 132–138.

Солодова В. В. Історія міста та краю в одному музеї (до 45-річчя Одеського історико-краєзнавчого музею) // Праці наук.- практ. конф. «Музей. Історія. Одеса». – Одеса, 2001. – С. 20–24.

Солодова В. В. Формирование историко-этнографической коллекции причерноморских немцев в собрании Одесского историко-краеведческого музея // Ключевые проблемы истории российских немцев: Материалы 10-й междунар. ассоциации исследователей истории и культуры рос. немцев. – М.: ЗАО «МСНК- пресс», 2004. – С. 460–467.

Солодова В. В. Пересувні музеї-виставки як інструмент просвітницької та агітаційної роботи серед сільського населення Південної України (20–30-і рр. XX ст.) // Зап. іст. факультету [Одес. Нац. ун-ту]. – Одеса: Астропринт, 2004. – Вип. 15. – С. 491–500.

Солодова В. В. Музейна справа в Одесі за часів Російської імперії (1825–2003 рр.) // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2004. – Т. 12. – С. 173–185.

Солодова В. В. Архівні документи як джерело з історії Одеського музею єврейської культури // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип. 7. – С. 144–155.

Солодова В. В. Документ як експонат музею (за документами Одеського історико-краєзнавчого музею) // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2005. – Т. 13. – С. 142–145.

Солодова В. В. Документи Одеського історико-краєзнавчого музею періоду Другої світової війни: коротка довідка // Архіви України. – 2005. – № 1–3. – С. 189.

Солодова В. В. Крымская война (1853–1856) и музейные раритеты // Военно-исторические исследования в Поволжье: Сб. науч. трудов. – Саратов: Науч. кн., 2005. – С. 242–246.

Солодова В., Слюсар Ю. III міжнародна науково-практична конференція «Музей. Історія. Одеса» // Студії з арх. справи та документознавства. – К., 2006. – Т. 14. – С. 122–124.

Солодова В. В. Втрати в музейних зібраннях Одеси: причини і наслідки // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2006. – Т. 14. – С. 75–80.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины