Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Сельченкова Світлана Вікторівна. Переліки документів у діловодстві: історія, класифікація, концептуальні та методичні засади підготовки : Дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Державний комітет архівів України ; Український НДІ архівної справи та документознавства. — К., 2005. — 223арк. — Бібліогр.: арк. 179-223.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Сельченкова С.В. Переліки документів у діловодстві: історія, класифікація, концептуальні та методичні засади підготовки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство. – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2005.

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню ролі переліків документів у діловодстві (1920–2004 рр.) На підставі аналізу архівних та інших джерел, наукової літератури здійснено періодизацію процесу становлення та формування системи переліків документів в Україні, сформульовано визначення окремих понять – видів переліків, системи переліків, уточнено основні функції переліків. Проаналізовано концептуальні засади, що впливають на процеси створення і функціонування переліків документів у діловодстві й архівній справі. Запропоновано нові підходи до застосування основних теоретичних положень під час укладання переліків документів зі строками зберігання. Охарактеризовано сучасний стан вітчизняної системи переліків. Визначено основні перспективні напрями розвитку системи переліків.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Новое в комплектовании и оптимизации состава документов райгоргосархивов Украинской ССР // Советские архивы. – 1988. – № 2. – С. 29–37 (у співавт. з О. Мітюковим, Г. Портновим).

2. Методика визначення джерел комплектування державних архівів // Архіви України. – 1993. – № 4–6. – С. 63–66.

3. Організаційні та методичні проблеми створення вітчизняної системи переліків документів із строками зберігання // Архіви України. – 2003. – № 4–6. – С. 114–121.

4. Особливості укладання відомчих переліків документів зі строками зберігання // Студії з архівної справи та документознавства. – 2003. – Т. 9. – С. 50–51.

5. Переліки документів: сучасний стан, проблеми, перспективи // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. – К., 2003. – Вип. 6. – С. 83–90.

6. Експертиза цінності управлінських документів недержавних організацій: організаційно-методичний аспект // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 11. – С. 133–137.

7. З історії експертизи цінності документів та укладання переліків документів в Україні у 1920–1930-ті роки // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 12. – С. 23–33.

8. Перший вітчизняний Перелік типових документів зі строками зберігання // Документознавство та інформаційна діяльність: Наука. Освіта. Практика: Матеріали наук. конф. 18 грудня 2002 р. / ДАКККіМ. – К., 2003. – C. 53–55.

9. Перечни документов как составная часть нормативно-методического обеспечения делопроизводства // Документация в информационном обществе: парадигмы XXI века: Докл. и сооб. на X Междунар. науч.-практ. конф. 25– 26 ноября 2003 г. / ВНИИДАД. – М., 2004. – С. 229–232.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины