Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

80. Папакін Георгій Володимирович. Приватні архіви української родової еліти в національній історії другої половини XVII-XX ст. (на прикладі архівної спадщини роду Скоропадських): дис... д-ра іст. наук: 07.00.10 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Папакін Г. В. Приватні архіви української родової еліти в національній історії другої половини XVII–XX ст. (на прикладі архівної спадщини роду Скоропадських). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – архівознавство, документознавство. – Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2005.

Дослідження присвячене історико-архівознавчому феномену фамільних архівів національної родової еліти лівобережної України другої половини XVII–XX ст., в яких відбилася політична, економічна, військова, культурна, побутова та регіональна історія країни упродовж трьох століть. Одним із них став архів Скоропадських – відомого гетьмансько-старшинського роду, який дав двох гетьманів, генеральних старшин, вищих військових чинів, губернського та повітових маршалків, знаних меценатів і благодійників тощо. Аналізові піддано архівну спадщину гетьмана П. Скоропадського (1918), який опікувався поповненням фамільного архіву своїми документами, відновленням архівалій предків, а на еміграції заснував нове архівне зібрання, що мало виняткове історико-політичне значення. У дослідженні показані роль і місце фамільних архівів у складі Національного архівного фонду України.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Індивідуальні монографії:

1. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина. – К., 2003. – 282 с.

2. Архів Скоропадських: фамільні архіви української еліти другої половини XVII–XX ст. та архівна спадщина роду Скоропадських. – К., 2004. – 420 с.

Статті в наукових фахових виданнях, затверджених переліками ВАК України:

3. Гортаючи сторінки “Архива русской революции” // Архіви України. – 1991. – № 4. – С. 51–54.

4. Українська гетьманська держава 1918 р. та Павло Скоропадський // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Історія. – Вип. IV. – Тернопіль, 1997. – С. 115–122.

5. ІІ Міжнародна наукова конференція “Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 р.” // Архіви України. – 1998. – № 1–6. – С. 139–141.

6. Архів, архівний документ у житті Павла Скоропадського // Архівознавство, археографія, джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 1: Архів і особа. – К., 1999. – С. 122–134.

7. Закарпатська проблема в архівній спадщині Павла Скоропадського
(20-ті – початок 40-х років) // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1999. – Т. 4. – С. 142–149.

8. Павло Скоропадський: Постать на тлі історії // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1999. – Т. 5: Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 р. – С. 14–20.

9. Доля національної еліти України та Фінляндії на зламі епох: Павло Скоропадський і Карл Густав Маннергейм // Етнічна історія народів Європи: Україна та Фінляндія: західні та східні впливи на історичний та культурний розвиток: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К., 2000. – С. 53–58.

10. Проблеми збереження і користування фамільними архівними фондами (на прикладі фонду Скоропадських) // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2000. – Т. 6. – С. 32–37.

11. Створення фамільного архіву Скоропадських: доробок Павла Скоропадського // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2000. – Вип. 6. – С. 97–110.

12. Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) та перспективи його впровадження в Україні (на прикладі фамільного фонду Скоропадських ЦДІАК) // Архіви України. – 2001. – № 4–5. – С. 3–24.

13. Михайло Грушевський і Павло Скоропадський: начерк історії особистих стосунків // Архівознавство, археографія, джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 4: Студії на пошану Р. Пирога. – К., 2001. – С. 135–145.

14. Щоденники Павла та Олександри Скоропадських 1904–1917 рр.: історія ведення, зберігання, зникнення; спроба реконструкції // Архівознавство, археографія, джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 3: Джерелознавчі дисципліни. – К., 2001. – С. 433–446.

15. Засновники роду Скоропадських (архівно-генеалогічна і геральдична розвідка) // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2002. – Т. 8. – С. 87–95.

16. Листи з 1917 р.: Кореспонденція Павла Скоропадського часів Лютневої революції в Росії // Архіви України. – 2002. – № 1–3. – С. 81–111.

17. Фамільні архіви української еліти: склад, зміст, доля у ХІХ ст. // Архівознавство, археографія, джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 6. – К., 2003. – С. 28–52.

18. Фамільні архіви української лівобережної шляхти у XVII і XVIII ст. та збірка Скоропадських // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2003. – Вип. 8. – С. 28–57.

19. Архіви родини Скоропадських у першій чверті XVIII ст. // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 11. – К., 2004. – С. 25–42.

20. Дослідження витоків української археографії (Журба О. І. Становлення української археографії: люди, ідеї, інституції. – Дніпропетровськ: Вид. Дніпропетровського університету, 2003. – 316 с.) // Архіви України. – 2004. – № 4–6. – С. 223–230.

21. Фамільні архіви української еліти: Питання камерально-археографічного та едиційного опрацювання // Архіви України. – 2004. – № 1–2. – С. 34–81.

Статті в закордонних виданнях:

22. Павел Петрович Скоропадский // Вопросы истории. – М., 1997. – № 9. – С. 61–81.

23. История, современное состояние и перспективы использования документов частных коллекций и архивов религиозных конфессий государственной и негосударственной части НАФ Украины // The Private Archives and Archival materials in Central and East European Countries: Materials of International Conference (Modralin, Oct. 8–11, 1998). – Warszawa, 1999. – S. 171–180.

24. Доступ к историческим документам в научных и генеалогических целях: юридические аспекты и опыт Украины // Accessibility of Archival Materials in Compliance with the Law and General Practices of the State of Central and East European Countries. (Modralin, Oct. 15–16, 1999). – Warszawa, 2000. – S. 179–183.

25. “...мы пойдем по пути всевозможных социальных экспериментов”. Февральская революция 1917 г. в семейной переписке П. П. Скоропадского // Исторический архив. – М., 2002. – № 4. – С. 70–91.

Публікації у збірниках наукових праць та інших виданнях:

26. Гетьман Павло Скоропадський: штрихи до портрету // Гетьман Павло Скоропадський. Спомини. – К.: Україна, 1992. – С. 3–9.

27. Доля архівної спадщини Скоропадських у сховищах України // Останній гетьман. Ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського (1873–1945). – К.: Академпрес, 1993. – С. 198–246.

28. Державотворча спадщина Центральної Ради і становлення Української гетьманської держави 1918 р. (до формулювання питання) // Історія в школах України. – 1997. – № 2. – С. 14–20.

29. Павло Скоропадський як діяч архівної справи (до правомірності формулювання питання) // Архівна та бібліотечна справа доби визвольних змагань (1917–1921): Зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 166–184.

30. Павло Скоропадський і Фінляндія на початку ХХ ст. (До історії зв’язків майбутнього гетьмана України з фінами та Фінляндією) // Україна – Фінляндія: Зб. наук. статей. – К., 1999. – С. 27–42.

31. Карпатська Україна і гетьман Павло Скоропадський (до питання про позицію гетьманського руху щодо утворення Карпатоукраїнської держави у 1938–1939 рр.) // Наук. зб. Товариства “Просвіта” в Ужгороді. – Річник IV (XVIII). – Ужгород, 2000. – С. 60–66.

Матеріали конференцій:

32. Питання єдності церков у державницькій діяльності гетьмана П. Скоропадського (1918–1945) // “Берестя – 1596” в історичній долі українства: Матеріали Всеукраїнської науково-богословської конференції (Тернопіль, 29–30 листопада 1996 р.). – Тернопіль, 1996. – С. 65–79.

33. Постать Богдана Хмельницького в історико-політичній концепції Вячеслава Липинського // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-річчю від дня народження Великого Гетьмана (Київ, 24–25 жовтня 1995 р.). – К., 1996. – С. 184–188.

34. Державотворча спадщина Центральної Ради і становлення Української гетьманської держави 1918 р. // Центральна Рада і український державотворчий процес: Матеріали наук. конференції (Київ, 20 березня 1997 р.). – К., 1997. – С. 85–97.

35. Павло Скоропадський та архівна справа в Українській Державі
1918 р. – до постановки проблеми // Українське архівознавство: Історія, сучасний стан і перспективи: Наук. доповіді Всеукраїнської конференції (Київ, 19–20 листопада 1996 р.). – Ч. ІІ. – К., 1997. – С. 118–123.

36. Павло Скоропадський та українська національна церква у першій половині ХХ ст. // Ідея національної церкви в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17–18 жовтня 1997 р. – Тернопіль, 1997. – С. 93–101.

37. Роль Павла Скоропадського у державотворчих процесах доби національно-визвольної боротьби 1917–1921 рр. // Десять років незалежності України: минуле і сучасне державотворення: Наук. зб. / Під ред. В. Смолія, О. Реєнта, Ю. Терещенка та ін. – К., 2003. – С. 112–130.

Електронні публікації:

38. Фамільні архіви української лівобережної старшини другої половини XVII – початку ХХ ст.: Проект реконструкції // http:// www.archives.gov.ua/ Publicat/ References/Ukrainian_elite.php


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины