Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

38. Кисельова Алла Анатоліївна. Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи: дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Державний комітет архівів України; Український НДІ архівної справи та документознавства. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кисельова А.А.Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство. – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2005.

Дисертаційне дослідження присвячене аналізу та характеристиці архівних ресурсів у глобальній інформаційній мережі Інтернет кінця XX – початкових років XXI ст. На підставі комплексного аналізу історичних джерел та наукової літератури у дисертації досліджено види архівних ресурсів, визначено критерії класифікації та характер інформаційних ресурсів архівних установ. Розглянуто історіографію проблеми доступу до інформаційних ресурсів, позитивні та негативні явища у сфері репрезентації архівних ресурсів у мережі Інтернет. Розроблено концептуальну модель побудови архівного веб-сайту, структуру якого визначено за видами потреб споживачів в архівній інформації. Виявлено основні здобутки та перешкоди на шляху формування електронних архівних інформаційних ресурсів. Обґрунтовано пропозиції щодо подальшого розвитку інформаційних ресурсів архівних установ України. Визначено перспективні напрями розвитку веб-сайтів цих установ як складових інфосфери держави.

Основні результати дослідження впроваджено під час удосконалення структури та формування інформаційних ресурсів архівного порталу „Архіви України”.

1. Представлення архівних інформаційних ресурсів у мережі Інтернет, попри безперечну актуальність цього питання, зумовлену нагальною необхідністю модернізації архівознавства у зв’язку з інфор-матизацією суспільства, у вітчизняному архівознавстві спеціально не досліджувалося.

2. Важливе значення має вивчення досвіду розроблення, структурування та функціонування сайтів зарубіжних архівних уста-нов (ресурси, структура гіпертекстової побудови, повнота розкриття меню, концептуальні засади використання інформації тощо), зокрема, МРА, архівів США, Великої Британії, Канади, Латвії, Швеції, Чехії, Росії та інших держав. На основі аналізу цього досвіду оцінено перева-ги та недоліки різних архівних сайтів та порталів, визначено такі ос-новні вимоги до побудови українського архівного порталу: організація інтегрованих адміністративних ресурсів, потужних ресурсів документ-тної архівної та бібліографічної інформації (в тому числі довідкових БД та ресурсів повнотекстової інформації), створення пошукових засо-бів на порталі, наявність розгалуженої карти порталу, інформаційних розділів про управління, ресурси різних видів, хроніку подій, доку-ментальні виставки тощо.

3. Функції генерального архівного електронного довідника в Україні виконує офіційний архівний портал ДКАУ, уперше репрезентований користувачам 24 грудня 2000 р. У ньому представлено ресурси, що складаються з таких розділів: структура архівної галузі держави, історія її розвитку, проблематика наукових досліджень та їх результати, нормативна база сфери архівної справи та діловодства, методичні матеріали, бібліографія з питань архівної справи, повнотекстові електронні версії часописів "Архіви України" та "Вісник Держкомархіву", онлайнові електронні довідники різних жанрів, публікації документів, інформація, хроніка, актуальні питання архівної галузі тощо. БД центральних, обласних та галузевих архівів представлені на сайті лише у вигляді їх переліку. Статистика користування порталом свідчить про невпинне зростання інтересу користувачів до архівної інформації.

У зв'язку з недостатнім фінансуванням архівної галузі України, більшість архівів не має змоги використовувати потенціал Інтернет-мережі для репрезентування своїх інформаційних продуктів. Все це гальмує розвиток ретроспективних інформаційних ресурсів в Інтернеті та створення тематичних повнотекстових БД.

4. Для раціональної побудови архівних інформаційних ресурсів слід організувати їх використання, карти архівного порталу, яка буде надавати користувачам вичерпну інформацію про зміст та структуру порталу. Нами пропонується використати логічну архівознавчу модель сайту. Модель передбачає такі складові, поєднані функціональними зв’язками: а) архівні ресурси, б) система управління цими ресурсами. У ресурсах можна виокремити чотири типові складові архівно-інформаційної моделі організації інформаційних ресурсів сайту, на яких базуються основні елементи (рубрики або сторінки) сайту: І блок – інформація адміністративного характеру та з організації діяльності системи архівних установ; ІІ блок – законодавча та нормативно-правова інформація; ІІІ блок – супутня інформація; ІV блок – наукова та науково-інформаційна діяльність архівів і питання використання архівної інформації.

Система управління архівними інтернет-ресурсами передбачає реалізацію таких функцій: а) формування видів ресурсів та б) надання можливості користування ними. Вона спирається на класифікацію ресурсів та відповідну організацію веб-сторінок при опрацюванні інструментів користування, де у центрі уваги є потреби користувачів та прогнозування цих потреб з урахуванням відповідних програмних засобів та пристосування до потреб (аспекти дизайну).

5. Основними перспективними напрямами розвитку інфор-маційних ресурсів архівів та організації їх використання є: створення окремими архівами власних веб-ресурсів та веб-сторінок окремих архівів, пов’язаних з порталом ДКАУ; структурування інформації на засадах архівознавчої класифікації, підвищення ролі порталу як джерела науково-довідкової інформації та засобу пошуку архівної інформації, формування власної технології щодо користування архівними ресурсами, оцифрування документальних ресурсів з метою надання користувачам безпосереднього доступу до інформації джерел, організація системи посилань, діалогового режиму спілкування, сигнальної інформації (система позначення новинок), організація Інтернет-крамниць тощо.

6. Подальше удосконалення пошукових можливостей порталу „Архіви України” має передбачати розвиток англомовної версії архівного порталу, деталізованого (гіпертекстового) доступу в Інтер-неті БД, передусім – Центрального фондового каталогу України; запровадження широкого діалогового режиму спілкування з корис-тувачами, оприлюднення повного переліку послуг, що їх надають архівні установи, а також прейскуранту цін на платні послуги, побудо-ву на архівному порталі електронної архівної “крамниці”, за допомо-гою якої користувачі можуть замовляти архівні видання через мережу Інтернет, а також сторінки користувача. У розділі “Публікації на сайті” необхідно передбачити електронну пошту, створити опитуваль-ник користувачів порталу на прикладі російського досвіду (веб-сайт архівів Росії), “пам’ятку для авторів”, запровадити позначку „New” для найновіших позицій, посилити інтерактивність зв’язку між інформаційними ресурсами розділу, що у перспективі, зокрема, сприя-тиме також оптимізації виконання архівістами запитів громадян соціально-правового та генеалогічного характеру.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Кисельова А. Оформлення веб-сторінки офіційного сайту Державного комітету архівів України // Архіви України. – 2003. – № 1–3. – С. 93–99.

2. Кисельова А. Веб-сайт Державного комітету архівів України: історія, реалії, перспективи // Архіви України. – 2003. – № 4–6. – С. 122–129.

3. Кисельова А. Відкриті інформаційні ресурси архівного порталу України: структура, наповнення, моніторинг // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2004. – Т. 11. – С. 58–70.

4. Кисельова А. Використання архівних електронних ресурсів: статистика відвідувань архівного порталу України // Архіви України. – 2004. – № 1–2. – С. 158–167.

  1. Кисельова А. Українські архівні ресурси в Інтернеті // Рукописна спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. – Вип. 9. – К., 2004.– С. 238-247.

  2. Кисельова А. Електронна версія архівних фондів України в Інтернеті // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомч. зб. наук. пр. – Вип. 7. – К., 2005. – С. 7–28.

  3. Кисельова А. Проблеми втрачених та переміщених архівів, бібліотек, музеїв. – К., 2002. –

(у співав-торстві з Г. Боряком, Л. Одинокою, Р. Романовським, А. Слобод-ніченко)


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины