Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

37. Карпенко Олена Олексіївна. Трансформація навчальної книги в умовах інформатизації вищої освіти: дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Харківська держ. академія культури. - Х., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Карпенко О.О. Трансформація навчальної книги в умовах інформатизації вищої освіти.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Харківська державна академія культури. – Харків, 2005.

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблеми трансформації навчальної книги в умовах інформатизації вищої освіти. Виявлено рівень теоретичної розробленості проблеми. Обґрунтовано загальну типологічну модель навчальної книги на основі ознак (змісту, форми, жанру, ролі в навчальному процесі, читацького та цільового призначень) та особливості її адаптації до галузі бібліотечно-інформаційної освіти. Установлено залежність трансформації ознак навчальної книги від впливу соціокультурних змін в освіті. Запропоновано класифікацію функцій підручника в умовах інформатизації за ознакою їх домінування. Визначена структурна композиція сучасного підручника як навчально-педагогічного комплексу, що інтегрує навчально-методичні матеріали.

Установлено напрями вдосконалення навчальної книги в інформаційному середовищі вищої освіти в умовах інформатизації завдяки визначенню критеріїв її адаптації за змістом і формою та моделі функціонування, використання та розвитку в зазначеному середовищі.

Дисертаційне дослідження спрямоване на вивчення явища трансформації навчальної книги в умовах інформатизації вищої освіти. Основні науково-теоретичні результати проведеної роботи:

1. Загальносоціальна значущість розвитку національної освіти та її інтеграції до європейської і світової освіти потребує нових наукових підходів до оновлення науково-методичного забезпечення освітнього процесу, важливою складовою якого є навчальна книга. Виникли об’єктивні умови для її інтеграції до інформаційного простору вищої освіти. Своєчасність вивчення проблеми трансформації навчальної книги в умовах інформатизації вищої освіти зумовлена і тим, що теоретично і практично вона є недостатньо розробленою, ще не була предметом спеціального дисертаційного дослідження. Складність її дослідження полягає в недосконалості методологічного апарату, нерозробленості загальної концепції інтеграції навчальної книги до інформаційного простору вищої освіти, зокрема бібліотечної. Відсутність цілісності, комплексності, фрагментарність у науковій розробці проблеми зумовили об’єктивну необхідність дисертаційного дослідження, його мету, задачі, об’єкт, предмет і методи.

2. Для інтеграції навчальної книги до освітньо-інформаційного простору вищої освіти суттєве значення мають теоретичні основи типо-видової характеристики навчальної книги, що базуються на типологічному підході і закономірностях розвитку навчального книговидання з будь-якої предметної галузі, як соціально-комунікативного феномену. Це має значення для оцінювання сучасного стану і перспектив розвитку застосування видового різноманіття навчальної книги в освітньому процесі вищої школи і в галузі бібліотечної освіти. Запропоновано загальну типологічну модель навчальної книги на основі визначення її ознак: змісту, ролі в навчальному процесі, жанру, форми, призначення. Обґрунтовано введене типологічне групування навчальних видань як програмно-регламентуючих та навчаючих. Доведено, що не існує універсальної типологічної моделі навчальної книги. Визначено особливості адаптації запропонованої загальної типологічної моделі навчальної книги до галузі бібліотечної освіти, для чого проаналізовано її типо-видовий склад у цій галузі.

3. Навчальна книга трансформується в контексті соціокультурних змін інституту освіти. Вона є індикатором стану системи засобів навчання, особливості якої – її відкритість і динамічність у процесі змін під впливом зовнішніх – соціально-культурних і внутрішніх – організаційних, технологічних, дидактико-педагогічних та ін. факторів. Визначено шість етапів у формуванні ознак навчальної книги протягом її еволюції в освіті. Виявлено особливості формування ознак на кожному етапі розвитку навчальної книги: від її виникнення до сучасної електронної форми, що відбивають залежність розвитку освіти і засобів її реалізації. Доведено, що на сучасному етапі розвитку освіти навчальна книга трансформується в гіпертекстову систему за домінуючою роллю підручника, який набуває інтеграційних ознак у гіпертекстовому просторі на рівні навчально-методичного комплексу.

4. Ознаки підручника реалізуються в його функціях та структурній композиції – головних чинниках удосконалення його якості, що сприяють адаптації до нового освітньо-інформаційного середовища. Запропоновано класифікацію функцій за ознакою їх домінування в умовах інформатизації: освітня функція є домінуючою щодо інформаційно-пізнавальної, систематизуючої і самоосвітньої; розвивально-виховна – для ціннісно-орієнтованої, культурно-мовної та дослідницької; організаційно-управлінська – щодо контрольно-експертної, трансформаційної та структуроутворюючої; інтеграційна – для системоутворюючої, довідкової, координуючої і синтезуючої функцій. Розроблено структурну композицію підручника у вигляді моделі, що відображає сутність визначених функцій.

5. Критерії за змістом і формою підручника є вирішальними для адаптації навчальної книги до нового освітньо-інформаційного середовища. Рекомендації до змісту підручника (вимоги до структури, характеру та повноти викладу, знакової системи, обсягу навчальної інформації в ньому) враховують дидактичні, ергономічні, художньо-естетичні та соціально-економічні чинники щодо засвоєння, сприйняття, доступності інформації в підручнику й адекватні до його визначених структурно-функціональних особливостей. Доведено, що в умовах широкомасштабного переходу інформаційного суспільства від однієї форми збереження інформації до іншої ефективною навчальною книгою в процесі навчання є друкований підручник із мультимедійним додатком.

6. В умовах пріоритету самостійної роботи студентів найраціональнішим середовищем функціонування комплексу навчальної книги в умовах інформатизації є розроблена модель функціонування, використання та розвитку навчальної книги в освітньо-інформаційному оточенні вищого навчального закладу у вигляді медіацентру. Обґрунтовані принципи використання навчальної книги на трьох рівнях медійного освітньо-інформаційного простору навчального закладу: «неелектронному», Інтранету та Інтернету, що забезпечують перспективи її розвитку в медіапросторі і сприяють організації національної мережі бібліотечно-інформаційної освіти. Визначено, що в умовах інтеграції навчальної книги до освітньо-інформаційного середовища вона на документальному рівні прагне до функціональності завдяки інтегруванню різних елементів навчально-методичного комплексу, а на інформаційному – функціонує в медіапросторі у вигляді предметного гіпертекстового комплексу – логічного курсу з вивчення певної навчальної дисципліни, що поєднує елементи навчальних видань (програми курсу, методичних рекомендацій, практикумів, хрестоматій тощо) в єдине ціле за домінуючою роллю підручника. Визначені перспективні напрями функціонування такого комплексу в процесах згортання та розгортання інформації на предметно-тематичному та когнітивно-діяльнісному рівнях в освітньому процесі.

Проведене дослідження не вичерпує повністю питання порушеної проблеми. Перспективні напрями подальшої розробки передбачають:

установлення змістовних змін у передачі навчальної та наукової інформації в навчальній книзі;

аналіз процесів семантичної обробки навчального матеріалу і згортання інформації на предметно-тематичному та розгортання на когнітивно-діяльнісному рівнях у системі гіпертекстового навчання.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Карпенко О.О. Еволюція уявлень про підручник у філософії освіти / О.О. Карпенко // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. – Х., 2003. – Вип. 10. – С. 185-193.

 2. Карпенко О.О. Медіацентр у системі навчально-методичного забезпечення при підготовці фахівців у галузі вищої бібліотечно-інформаційної освіти / О.О. Карпенко // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. – Х., 2004. – Вип. 15. – С. 161-171.

 3. Карпенко О.О. Навчальна книжка в умовах інформатизації освіти / О.О. Карпенко // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 6. – С. 34-35.

 4. Карпенко О.О. Типологічна модель навчальної книги / О.О. Карпенко // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. – Х., 2004. – Вип. 12-13. – С. 216-228.

 5. Карпенко О.О. Трансформація підручника в соціально-культурному розвитку суспільства / О.О. Карпенко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 21. – С. 50-58.

 6. Карпенко Е. Учебник как средство формирования информационного и гуманистического мировоззрения личности в высшей школе / Е. Карпенко // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: Матеріали конф. молодих науковців, 17-19 квіт. 2002 р. / Харк. держ акад. культури. – Х., 2002. – С. 123.

 7. Карпенко Е.А. Вузовский учебник в концепции гуманизации образования / Е.А. Карпенко // Парадигмы XXI века: информационное общество, информационное мировоззрение, информационная культура: Материалы междунар. науч. конф., 16-18 сент. 2002 г. / Междунар. акад. информатизации и др. – Краснодар, 2002. – С. 433-434.

 8. Карпенко Е.А. Проблема дефиниции учебной книги в условиях информатизации образования / Е.А. Карпенко // Библиотечное дело – 2003: Гуманитарные и технологические аспекты развития: Материалы 8 междунар. науч. конф., 24-25 апр. 2003 г. / М-во культуры РФ, МГУКИ и др. – М., 2003. – С. 194.

 9. Карпенко Е.А. Медиацентр в системе обучения специалистов информационно-библиотечного направления / Е.А. Карпенко // Библиотечное дело – 2004: Всеобщая доступность информации: Материалы 9 междунар. науч. конф., 24-25 апр. 2004 г. / М-во культуры РФ, МГУКИ и др. – М., 2003. – С. 247-248.

 10. Карпенко О.О. Еволюція навчальної книги в документному потоці в умовах інформатизації освіти / О.О. Карпенко // Документознавство та інформаційна діяльність: Наука. Освіта. Практика: Матеріали наук. конф., 18 груд. 2003 р. / М-во культури і мистецтв України, ДАКККМ. – К., 2003. – С. 66-67.

 11. Карпенко О.О. Медіацентр у системі навчально-методичного забезпечення процесу навчання фахівців бібліотечно-інформаційного напрямку / О.О. Карпенко // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: Матеріали конф. молодих науковців, 22-23 квіт. 2004 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2004. – С. 193-194.

 12. Карпенко О.О. Медіацентр як середовище функціонування і розвитку навчальної книги в умовах інформатизації освіти / О.О. Карпенко // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан та перспективи: Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф., 13-14 жовт. 2004 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2004. – C. 22-23.

 13. Карпенко О.О. Роль вузівської навчальної книги в підготовці спеціаліста в умовах інформатизації суспільства / О.О. Карпенко // Духовна культура в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф, 24-25 січ. 2002 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2002. – С. 248-249.

 14. Карпенко О.О. Трансформація вузівської навчальної книги в сучасній підготовці спеціалістів бібліотечно-інформаційного спрямування / О.О. Карпенко // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: Матеріали конф. молодих науковців, 16-18 квіт. 2003 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2003. – С. 155-156.

 15. Карпенко О.О. Шляхи вдосконалення навчальної книги в контексті нової філософії освіти / О.О. Карпенко // Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві: Матеріали міжнар. наук.-теорет. конф, 20-21 листоп. 2003 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2003. – C. 110-111.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины