Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

30. Загорецька Олена Михайлівна. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX - на початку XXI століття: дис... канд. іст. наук: 07.00.10 / Державний комітет архівів України; Український НДІ архівної справи та документознавства. - К., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Загорецька О. М. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство. – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – Київ, 2005.

Дисертацію присвячено дослідженню нормативного та науково-методичного забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. На підставі всебічного аналізу нормативно-методичної бази, наукової літератури та історичних джерел у роботі охарактеризовано зміст, особливості, дієвість і проблеми нормативного та науково-методичного забезпечення організації діловодства в Україні на різних етапах його розвитку за останні півстоліття. Проаналізовано сучасний стан і проблеми організації діловодства в Україні на прикладі центральних органів виконавчої влади. Визначено основні перспективні напрями формування нормативного та науково-методичного забезпечення діловодства в Україні.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Загорецька О. Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у 1950–1980-х роках // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України. УНДІАСД. – К., 2004. – Т. 11. – С. 177-182.

2. Загорецька О. Теорія діловодства як галузь наукових знань // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України. УДНДІАСД. – К., 2002. – Т. 8. – С. 139-141.

3. Загорецька О. Висвітлення проблем організації загального діловодства на сторінках журналу “Архіви України” // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвід. зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип. 5. Архіви – складова інформаційних ресурсів суспільства. – С. 348-355.

4. Загорецька О. М. Стандартизація в галузі справочинства в Україні: невирішені проблеми // Архіви України. – 2001. – № 1-2. – С. 11-20 (у співавт. з Л. В. Кузнєцовою, С. Г. Кулешовим).

5. Загорецька О. Сучасні проблеми організації діловодства в міністерствах та державних комітетах України // Студії з архівної справи та документознавства / Головархів України. УДНДІАСД. – К., 1998. – Т. 3. – С. 80-81.

6. Загорецька О. Організація діяльності діловодних служб Державного сенату (1918 р.) // Студії з архівної справи та документознавства / Головархів України. УДНДІАСД. – К., 1999. – Т. 5. – С. 113-115.

7. Загорецька О. Основні поняття та терміни // Архівознавство: Підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я. С. Калакури та І. Б. Матяш. – К.: ВД “КМ Академія”, 2002. – С. 319-330.

8. Загорецька О. М. Термінологічні стандарти з діловодства й архівної справи: історичний аспект і сучасний стан // Документознавство та інформаційна діяльність: Наука. Освіта. Практика: Зб. матеріалів наук. конф. (18 грудня 2002 р.). – К.: ДАКККіМ, 2003. – С. 55-58.

9. Загорецька О. М. Про Національний стандарт на організаційно-розпорядчу документацію // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004 р. – К., 2004. – С. 46-49.

10. Загорецкая Е. М. Новый стандарт на организационно-распорядительную документацию в Украине // Документация в информационном обществе: парадигмы ХХІ века: Докл. и сообщения на десятой Междунар. науч.-практ. конф. 25-26 ноября 2003 г. / Федеральное архивное агентство. ВНИИДАД. – М., 2004. – С. 238-243.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины