Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

24. Дерлеменко Віталій Володимирович. Система розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації в Україні: створення вітчизняної концептуальної моделі: дис... д-ра пед. наук: 07.00.08 / Харківська держ. академія культури. - Х., 2005.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дерлеменко В.В. Система розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації в Україні: створення вітчизняної концептуальної моделі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство. – Харківська державна академія культури. – Харків, 2005.

Проаналізовано сучасний стан процесу розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації в Україні. Розглянуто еталонні моделі СРСНТІ США та Великої Британії, проведено їх порівняння з моделями Російської Федерації і нашої країни. Розроблено концептуальну модель Національної системи розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації (СРСНТІ) України. Подано науково обґрунтовані рекомендації щодо творчого використання світових досягнень при створенні вітчизняної СРСНТІ, що сприятиме вирішенню проблеми продовольчої безпеки України. Основні результати дослідження становлять науковий і практичний інтерес і використовуються управлінськими, науковими, освітніми, виробничими та бізнесовими структурами України.

У процесі дослідження досягнуто поставлену мету дисертації, вирішено всі завдання, що дозволило дійти основних наукових висновків.

1. Значне загальносоціальне значення розвитку сільського господарства в Україні потребує нових концептуальних підходів до формування Національної системи розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації. Об’єктивною є необхідність створення інноваційної концептуальної моделі, спрямованої на адекватне розуміння перспектив розвитку Національної СРСНТІ в умовах ринкової економіки та інформатизації суспільства. Нагальна потреба в цілісному осмисленні змін, що відбуваються у формах і засобах поширення галузевої інформації, є загальновиз-наною. Однак, незважаючи на актуальність, у вітчизняному бібліотекознавстві відсутні дисертаційні і монографічні дослідження (крім праць автора дисертації), в яких би обґрунтовувалися принципові засади формування Національної СРСНТІ.

2. Дослідження еволюції, наукових підходів до створення СРСНТІ довело, що в бібліотечній теорії склалася проблемна ситуація, за якої основна увага приділяється питанням збирання і зберігання інформації, а проблема розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації залишається поза межами наукового осмислення як елементу актуалізації інформаційно-галузевого ресурсу. Відсутність цілісності, фрагментарність у науковій розробці проблеми зумовлюють використання комплексу загальнонаукових методів, головними серед яких є системний підхід і похідні від нього методи, які дозволяють виробити систему поглядів на внутрішній зміст і зовнішні зв’язки Національної СРСНТІ.

Теоретичним засобом розкриття специфіки процесу розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації, створення концептуальної моделі Національної СРСНТІ є понятійний апарат. Це зумовило об’єктивну необхідність визначення змісту й обсягу центральних та уточнення значення ключових понять. Під інформаційно-галузевим запропоновано розуміти середовище, утворене на основі активного застосування комп’ютерних і телекомунікаційних технологій для створення, розповсюдження, зберігання і використання галузевої інформації. Під системою розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації – сукупність взаємопов’язаних і доповнюючих один одного інформаційно-бібліотечних, консультаційно-освітніх структур і процесів, які забезпечують повне й оперативне доведення СНТІ до користувачів у будь-який час та в будь-яке місце. Рекомендовано ввести дані поняття до державних стандартів і термінологічних словників. Уточнено також зміст ключових понять, використаних для дослідження СРСНТІ.

3. У концептуалізації розвитку Національної СРСНТІ основне значення відіграли такі тенденції у формуванні єдиного інформаційного середовища як: електронізація документної бази системи та довідково-пошукового апарату; впровадження електронних форм і засобів доведення галузевої інформації до користувачів; інтеграція в єдині інформаційні ресурси завдяки національному компоненту; розвиток міжсистемної взаємодії Національної СРСНТІ через надання віддаленого доступу до вітчизняної і світової сільськогосподарської НТІ за допомогою Інтернету; створення дієвої системи управління Національною СРСНТІ, системи безперервної підготовки і перепідготовки інформаційних і бібліотечних кадрів для Національної СРСНТІ; органічне поєднання в поширенні галузевої інформації традиційних, автоматизованих та електронних технологій; підвищення рівня інформаційної культури користувачів.

4. Становленню і розвиткові процесу розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації в Україні характерні три основні періоди: початковий (до 1917 р.), екстенсивний (1917-1998 рр.) та інтенсивний (з 1998 р. і до наших днів). Кожний період специфічний певними стадіями якісних змін в організаційних і процесуальних складових поширення галузевої інформації, характерний етапами модернізації, інновації і трансформації, результатом яких є вдосконалення форм і засобів розповсюдження СНТІ, а також рівень внутрішньосистемної і міжсистемної інтеграції вітчизняної СРСНТІ в інформаційно-галузеве середовище.

Специфіка розвитку процесу розповсюдження СНТІ в Україні полягає в обмеженні фінансових і матеріально-технічних ресурсів, що гальмує своєчасний перехід вітчизняної системи до наступного етапу розвитку. Це зумовлює в управлінні розвитком СРСНТІ поєднання стратегічного і практичного налагодження внутрішньосистемних і міжсистемних зв’язків на базі комп’ютерних і мережевих технологій окремих організаційних структур системи.

5. Для визначення основних концептів моделювання Національної СРСНТІ проведено порівняльний аналіз існуючих зразків СРСНТІ у різних країнах світу. В основу порівняння покладено рівень розвитку організаційних структур і діяльнісних складових системи, ступінь її інтеграції в інформаційно-галузеве середовище. Виявлено загальне та специфічне в кожній країні. Еталонними визначено американську і британську моделі, які здатні повно й оперативно надавати сільськогосподарську науково-технічну інформацію користувачам. Загальними ознаками еталонних моделей є розвинена структура системи, яка базується на засадах інформатизації та інтеграції всіх її складових, “клієнтоцентроване” спрямування її діяльності. Специфічне виявляється в тому, що в американському досвіді перевага надається інформаційним центрам, у британському – бібліотечним установам. Російський досвід характерний подібністю передумов, досягнень і тенденцій розвитку СРСНТІ, невизначеністю концептуальних установок системи, що створює об’єктивне підґрунтя для спільної теоретичної і практичної діяльності, налагодження інтеграційних зв’язків між СРСНТІ Російської Федерації та України.

6. Концептуальна модель Національної СРСНТІ України базується на фундаментальному принципі повного й оперативного доведення до корис-тувачів необхідної їм сільськогосподарської науково-технічної інформації в будь-який час та в будь-яке місце. Її основою є “клієнтоцентрована” парадигма, згідно з якою мета, структура і функції Національної СРСНТІ базуються на максимальному врахуванні специфіки галузевих інформаційних потреб користувачів. Модель Національної СРСНТІ – це сукупність взаємопов’язаних організаційних структур і процесів, орієнтованих на нові елект-ронні форми і засоби поширення галузевої інформації, поглиблення внутрішньосистемних і міжсистемних зв’язків, їх інтеграцію у світовий інформаційний простір. Згідно з моделлю, доведення галузевої інформації до користувачів здійснюється у формі організованих інформаційних ресурсів, продуктів і послуг сільськогосподарської тематики.

7. Структуру Національної СРСНТІ складають такі основні елементи: Головний галузевий міжвідомчий Науково-дослідний інформаційний і методично-освітній центр (НДІМОЦ) з мережею аналогічних центрів у Автономній Республіці Крим та областях України; галузевий корпоративний довідково-інформаційний фонд (ДІФ), електронний каталог, бібліографічні і повнотекстові БД, інтегровані у світовий інформаційний простір; система державних сільськогосподарських інформаційних консультаційно-освітніх служб (ІКОС) і на їх базі Національної системи ІКОС АПК України; Національна сільськогосподарська бібліотека України з мережею сільськогосподарських бібліотек, яка набуває значення базового компонента підсистеми; добровільні громадські об’єднання (ДГО), здатні поєднати інтереси всіх організаційних структур СРСНТІ.

8. Головну роль у Національній СРСНТІ мають відіграти бібліотечні установи сільськогосподарського профілю на чолі з Національною сільськогосподарською бібліотекою України, створення якої доцільне на базі Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН. Базове значення бібліотечних установ у Національній СРСНТІ зумовлене перш за все тим, що вони мають багаті і сталі традиції у сфері розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації; є головними фондоутримувачами основних традиційних і електронних галузевих інформаційних ресурсів.

Бібліотечні установи повинні відіграти провідну роль у створенні зведеного електронного каталогу на базі корпоративної каталогізації, національного та регіональних веб-сайтів сільськогосподарського профілю як умови системоорганізації і доступності вітчизняної і світової галузевої інформації через Інтернет, бібліографічні, фактографічні, адресні, концептог-рафічні, персональні і повнотекстові БД сільськогосподарського профілю, РЖ “Сільське господарство України” і галузевий обов’язковий примірник документів. Першочергового значення набуває створення бібліографічної і повнотекстової БД сільськогосподарської тематики, інтегрованої до найкрупніших світових БД “CAB ABSTRACTS”, “AGRICOLA” та “AGRIS”, що прискорить інтеграцію вітчизняної СРСНТІ у світовий інформаційний простір, забезпечить електронну доставку документів через Інтернет.

9. Єдиний галузевий довідково-інформаційний фонд СРСНТІ – це колекція інформаційних продуктів як на електронних, так і на традиційних носіях вітчизняного та іноземного виробництва. До нього мають увійти: метобаза Мінагрополітики України, а також розподілена система БД науково-дослідних, інформаційних і бібліотечних установ УААН та сільськогосподарських навчальних закладів України, зведений корпоративний елект-ронний каталог сільськогосподарських бібліотек, інтегрований у світовий інформаційний простір; інформаційні ресурси на CD-R вітчизняних і міжнародних інформаційних центрів, у т.ч. проблемно-орієнтовані і повнотекс-тові бази даних, експертні системи та бази знань; світові програмні продукти. За змістом у ньому перш за все мають віддзеркалюватися сільськогосподарські технології на різних стадіях виробництва, досягнення агробіології, нормативно-правові акти, прогнозно-статистичні дані, матеріали про передовий досвід господарювання та ін.

10. Реалізація запропонованої концептуальної моделі Національної СРСНТІ України передбачає сукупне використання ресурсів, що забезпечить: пошук джерел або необхідних відомостей про них у світовому інформаційно-галузевому просторі; кумуляцію і зберігання одержаної інформації в Єдиному галузевому довідково-інформаційному фонді, який має складатися з проблемних модулів та їх блоків, створених на основі вивчення інформаційних галузевих потреб і запитів відповідних груп користувачів; обробку і підготовку необхідних пертинентно-релевантних інформаційних продуктів, що надаватимуть інформацію відповідно до певних стадій виробництва продукції агропромислового комплексу; широке розповсюдження сільськогосподарських науково-технічних знань та інформації серед сільськогосподарських товаровиробників та інших користувачів, у т.ч. управлінських і бізнесових структур, науковців і фахівців-аграріїв, науково-педагогічного складу сільськогосподарських ВНЗ та осіб, що в них навчаються. Це сприятиме цілеспрямованому вирішенню завдань АПК на різних щаблях організації його функціонування як цілісного соціально-економічного комплексу.

11. Стратегічним напрямом інноваційного менеджменту по створенню єдиного інформаційного простору мають бути професійні кадри документно-інформаційних структур АПК. Він передбачає: 1) підвищення професійного рівня бібліотечно-інформаційних кадрів, здатних ефективно діяти в умовах системного розвитку галузевої інформаційної системи України; 2) підвищення рівня інформаційної культури користувачів, спроможних ефективно використовувати сучасні галузеві інформаційні ресурси.

Засобами реалізації завдань оновлення кадрового ресурсу є: а) актуалізація галузевого підходу в змісті бібліотечно-інформаційної освіти; б) уведення в межах освітньої спеціальності “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія” спеціалізації “Бібліотечно-інформаційне забезпечення АПК України” з декількома спеціальними дисциплінами сільськогосподарського профілю; в) налагодження системи перепідготовки і підвищення кваліфікації співробітників галузевих НДІМОЦ, ІКОС і сільськогосподарських бібліотек за ініціативи і фінансової підтримки профільного міністерства і регіональних управлінь усіх областей України.

Проведене дослідження не вичерпує повністю проблемного питання створення, підтримки та розвитку Національної СРСНТІ. Перспективні напрями подальшої розробки передбачають:

поглиблене дослідження інтеграційних зв’язків у системі створення, розповсюдження та використання галузевої науково-технічної інформації в Україні;

обґрунтування механізму входження Національної СРСНТІ до світового інформаційного простору;

дослідження перспектив безперервної освіти інформаційних і бібліотечних кадрів для Національної СРСНТІ.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографії:

1. Комп'ютерні технології в управлінні сільськогосподарським підприємством: [Монографія] / М.Ф. Кропивко, Ю.С. Коваленко, В.В. Дерлеменко та ін.; Ін-т аграр. економіки УААН. – К.: ІАЕ УААН, 1996. –168 с.

Написані розділи:

Дерлеменко В.В. Інформаційна система “АГРОНАУКА”: ідеологія та значення для сільськогосподарського виробництва // Комп'ютерні технології в управлінні сільськогосподарським підприємством / Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 1996. – С. 145-154.

Дерлеменко В.В. Наукові основи та загальні тенденції формування інформаційного середовища / В.В. Дерлеменко, Н.Л. Касьянова // Комп'ютерні технології в управлінні сільськогосподарським підприємством /Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 1996. – С. 36-46.

2. Дерлеменко В.В. Розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації: [Монографія] / В.В. Дерлеменко. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 410 с.

3. Дерлеменко В.В. Сільськогосподарські інформаційні консультаційно-освітні служби: [Монографія] / В.В. Дерлеменко. – К.: ІАЕ УААН, 2001. – 452 с.

4. Організація інформаційно-консультаційного забезпечення АПК України: [Монографія] / За ред. акад. УААН П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 439 с.

Написано розділ:

Дерлеменко В.В. Методичні підходи до організації профнавчання (консультування) у фермерських господарствах / В.В. Дерлеменко // Організація інформаційно-консультаційного забезпечення АПК України: [Монографія]. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С. 212-220.

Брошури, науково-методичні посібники:

5. Інструктивно-методичні вказівки по складанню рефератів на звіти про науково-дослідні роботи для комп'ютеризованого інформаційного фонду аграрної науки / Ін-т аграр. економіки УААН; М.Ф. Кропивко, М.Я. Кушвід, В.В. Дерлеменко та ін. – К., 1995. – 19 с.

6. Кропивко М.Ф. Методичні рекомендації по створенню і веденню одномовного тезаурусу документальних баз даних з питань сільського господарства / М.Ф. Кропивко, В.В. Дерлеменко; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 1996. – 28 с.

7. Науково-консультаційне і інформаційне забезпечення аграрних перетворень / П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко, В.В. Дерлеменко та ін. // Посібник по формуванню ринкового середовища підприємств АПК / Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 1997. – С. 469-542.

8. Організаційне і науково-інформаційне забезпечення аграрних перет-ворень / П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко, В.В. Дерлеменко та ін. // Агропромис-лове виробництво: стан і тенденції (1990-1997) / Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 1997. – С. 370-403.

9. Посібник по науково-консультаційному та інформаційному забезпеченню аграних перетворень / М.Я. Дем'яненко, М.Ф. Кропивко, В.В. Дерлеменко та ін. / Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 1997. – 48 с.

10. Реєстр національних експертів-консультантів з питань сільського господарства / Упоряд.: М.Ф. Кропивко, С.О. Тивончук, В.В. Дерлеменко та ін.; М-во АПК України, УААН, Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 1997. – 30 с.

11. Рекомендації по створенню Державної системи надання консультаційних послуг, освоєння та пропаганди досягнень науково-технічного прогресу в агропромисловому виробництві України / М.Ф. Кропивко, Б.К. Скирта, В.В. Дерлеменко та ін; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 1997. – 31 с.

12. Інформатизація агропромислового комплексу: Проблеми та шляхи вирішення / П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко, В.В. Дерлеменко та ін.; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 1998. – 89 с.

13. Формування і використання регіональних банків сільськогоспо-дарської науково-технічної і ринкової інформації: (Метод. реком.) / Розробники: М.Ф. Кропивко, С.О. Тивончук, В.В. Дерлеменко, М.А. Пєхота; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 1999. – 33 с.

14. Інформаційне забезпечення ринку агропромислової продукції / М.Ф. Кропивко, Б.К. Скирта, В.В. Дерлеменко та ін. // Формування та реформування ринку агропромислової продукції: (Практичний посібник). – К.: ІАЕ УААН, 2000. – С. 501-543.

Статті в наукових журналах і збірниках:

15. Дерлеменко В. Вплив В.І. Вернадського на поширення сільсько-господарських знань / В. Дерлеменко // Зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка. Серія “Педагогічні науки”. – Полтава, 2002. – Вип. 5/6 (26/27). – С. 94-103.

16. Дерлеменко В. Діяльність Міжнародного інформаційного центру Сільськогосподарського бюро Британської Співдружності Націй / В. Дерлеменко // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 9 (50). – С. 19-20.

17. Дерлеменко В. Зарубіжні бібліографічні бази даних з питань сільського господарства: періодизація, класифікація та ранжування / В. Дерлеменко // Вісн. Кн. палати. – 1996. – № 5. – С. 24-25.

18. Дерлеменко В. Зарубіжні сільськогосподарські бібліографічні бази даних / В. Дерлеменко // Вісн. Кн. палати. – 1996. – № 6. – С. 24-26.

19. Дерлеменко В. Невідкладні завдання і плани Всеукраїнської спілки інформаційних фахівців АПК / В. Дерлеменко // Вісн. Кн. палати. – 2000. – № 6 (47). – С. 14-15.

20. Дерлеменко В.В. Британські бібліотеки та їх роль у розповсюдженні сільськогосподарської науково-технічної інформації / В.В. Дерлеменко // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. – Х.: ХДАК, 2000. – Вип. 2. – С. 62-70.

21. Дерлеменко В.В. Віддзеркалення проблем розбудови національної системи розповсюдження сільськогосподарських науково-технічних знань та інформації у друкованих виданнях / В.В. Дерлеменко // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. – Х.: ХДАК, 2002. – Вип. 10. – С. 84-92.

22. Дерлеменко В.В. Деякі аспекти створення проекту “Концепції розвитку Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки, мережі бібліотек УААН та сільськогосподарських бібліотечних закладів інших систем і відомств України на період до 2005 року” / В.В. Дерлеменко // Вісн. КНУКіМ: Зб. наук. пр. Серія “Педагогіка” / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2002. – Вип. 7. – С. 69-74.

23. Дерлеменко В.В. Діяльність Вільного економічного товариства по розповсюдженню сільськогосподарських знань та науково-технічної інформації / В.В. Дерлеменко // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. – Х.: ХДАК, 2003. – Вип. 11. – С. 144-152.

24. Дерлеменко В.В. Інформаційне забезпечення наукових досліджень та розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації у бібліотеках Української академії аграрних наук / В.В. Дерлеменко // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. – Х.: ХДАК, 2001. – Вип. 7. – С. 69-76.

25. Дерлеменко В.В. Інформаційні консультаційно-освітні служби з питань сільського господарства України на сучасному етапі / В.В. Дерлеменко // Наукові записки Тернопільського держ. ун-ту. Педагогічна серія. – Т., 2002. – № 2. – С. 114-119.

26. Дерлеменко В.В. Необхідність створення концептуальної моделі системи розповсюдження сільськогосподарських науково-технічних знань та інформації для розробки її концепції / В.В. Дерлеменко // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. – Х.: ХДАК, 2001. – Вип. 8. – С. 110-114.

27. Дерлеменко В.В. Підготовка фахівців з розповсюдження науково-технічної інформації в національному центрі нових інформаційних технологій Національної сільськогосподарської бібліотеки США / В.В. Дерлеменко // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України. Наук. метод. центр вищ. освіти. – К, 2001. – Вип. 31. – С. 235-238.

28. Дерлеменко В.В. Розповсюдження в Україні продуктів Світового сільськогосподарського інформаційного центру (WAICENT) ФАО(ООН) / В.В. Дерлеменко // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. – Х.: ХДАК, 2001. – Вип. 6. – С. 209-214.

29. Дерлеменко В.В. Розповсюдження в Україні продуктів Світового сільськогосподарського інформаційного центру (WAICENT) ФАО(ООН) / В.В. Дерлеменко // Вісн. Кн. палати України. – 2001. – № 10. – С. 29-31.

30. Дерлеменко В.В. Розповсюдження сільськогосподарських знань та інформації в Україні у 20-80-х роках ХХ століття / В.В. Дерлеменко // Наукові записки Тернопільського держ. ун-ту. Педагогічна серія. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С. 84-87.

31. Дерлеменко В.В. Розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації і американські університети / В.В. Дерлеменко // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищ. освіти. – К., 2001. – Вип. 31. – С. 56-61.

32. Дерлеменко В.В. Система розповсюдження науково-технічної інформації в агропромисловому комплексі України / В.В. Дерлеменко // Вісн. Харк. держ. акад. культури. Вип. 1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика: Зб. наук. пр. – Х., ХДАК, 1999. – С. 162-165.

33. Дерлеменко В.В. Сільськогосподарська інформаційно-консультаційна служба Російської Федерації / В.В. Дерлеменко // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні: Зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2001. – Вип. 3. – С. 29-37.

34. Дерлеменко В.В. Сільськогосподарські інформаційні бібліотечні ресурси і становлення національної системи розповсюдження сільськогосподарських науково-технічних знань та інформації в Україні / В.В. Дерлеменко // Вісн. Кн. палати України. – 2002. – № 2 (67). – С. 29-31.

35. Дерлеменко В.В. Співробітництво сільськогосподарських бібліотек та регіональних центрів наукового забезпечення АПВ з розповсюдження науково-технічної інформації / В.В. Дерлеменко // Вісн. Кн. палати України. – 2001. – № 7. – С. 25-28.

36. Дерлеменко В.В. Становлення національної системи розповсюд-ження сільськогосподарських науково-технічних знань та інформації в Україні / В.В. Дерлеменко // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищ. освіти – К., 2002. – Вип. 32. – С. 128-136.

37. Ворончук М.П. Банк даних інформаційного забезпечення науково-дослідних робіт Інституту аграрної економіки УААН – на службу економістам-аграрникам / М.П. Ворончук, В.В. Дерлеменко // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Зб. наук. пр. / Ред. колегія: П.Т. Саблук та ін.; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 1999. – № 1. – С. 208-211.

38. Дерлеменко В. Вільне економічне товариство: поширення сільськогосподарських технічних знань в Україні (1765-1919) / В. Дерлеменко // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип. 9. – С. 83-92.

39. Дерлеменко В. Історичні передумови виникнення процесу поширення сільськогосподарських технічних знань та інформації в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / В. Дерлеменко // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. пр. – К., 2002. – Вип. 8. – С. 104-111.

40. Дерлеменко В. Неякои аспекти и перспективи на българо-украинскато сътрудничество в разпространяването на селскостопанска научно-техническа информация / В. Дерлеменко // Библиотека: Издание на Народната библиотека “Св. Кирил и Методий”. – София, 2000. – № 3-4. – С. 70-74. – [Текст болг. мовою].

41. Дерлеменко В. Піонери поширення сільськогосподарських знань в Україні / В. Дерлеменко // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. пр. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 58-61.

42. Дерлеменко В. Процеси інтеграції бібліотек з іншими інформаційними установами у Російській Федерації / В. Дерлеменко // Бібліотечна планета. – 2000. – № 3. – С. 22-23.

43. Дерлеменко В. Спільна робота сільськогосподарських бібліотек та інформаційних консультаційно-освітніх служб АПК по формуванню бібліотечно-інформаційного агроресурсу України та його використанню / В. Дерлеменко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2002. – Вип. 9. – С. 90-98.

44. Дерлеменко В.В. Видатні постаті сільськогосподарських інформаційних консультаційно-освітніх служб на території України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / В.В. Дерлеменко // Український селянин: Зб. наук. пр. / НАНУ, Ін-т історії України НАНУ, Черк. держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 5. – С. 210-213.

45. Дерлеменко В.В. Діяльність О.А. Янати в контексті історії розпов-сюдження сільськогосподарської інформації / В.В. Дерлеменко // Бюл. Центр. наук. с.-г. б-ки УААН. - К, 2001. - Вип. 2 (2). - С. 32-42.

46. Дерлеменко В.В. Історичний аспект формування сільсько-господарського бібліотечно-інформаційного ресурсу України / В.В. Дерлеменко // Вісн. Східноукраїнського ун-ту ім. В. Даля: Наук. журн. – 2002. – № 9 (55). – С. 71-78.

47. Дерлеменко В.В. Методичні поради щодо складання річного плану (звіту) бібліотеки науково-дослідної установи Української академії аграрних наук / В.В. Дерлеменко, Н.Н. Серікова // Бюл. Центр. наук. с.-г. б-ки УААН. - К, 2001. - Вип. 4. - С. 55-60.

48. Дерлеменко В.В. Методичні рекомендації по створенню системи інформаційних фондів і баз знань науково-технічної інформації з питань сільського господарства / В.В. Дерлеменко // Організаційно-методичні матеріали по інформатизації підприємств і організацій сільського господарства / Мінсільгосппрод України, УААН, Ін-т аграр. економіки УААН; М.Ф. Кропивко, Б.К. Скирта, В.В. Дерлеменко та ін. Упоряд.: В.В. Дерлеменко. – К., 1995. – С. 150-180.

49. Дерлеменко В.В. Невідкладні завдання і плани Всеукраїнської спілки інформаційних фахівців АПК / В.В. Дерлеменко, В.І. Похіленко // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Зб. наук. пр. / Ред. колегія: П.Т. Саблук та ін.; УААН, Ін-т аграр. економіки УААН, Всеукр. спілка інформ. фахівців АПК. – К., 2000. – № 2. – С. 45-49.

50. Дерлеменко В.В. Розбудова Національної системи інформаційних консультаційно-освітніх служб АПК України / В.В. Дерлеменко // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України, УААН, Нац. аграр. ун-т, Всеукр. спілка інформ. фахівців АПК та ін. - К., 2000. - № 3. - С. 452-461. – Текст парал. укр. та англ. мовами.

51. Дерлеменко В.В. Розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації в Україні в контексті епохи електронних комунікацій / В.В. Дерлеменко // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Зб. наук. пр. / Ред. колегія: П.Т. Саблук та ін.; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 1999. – № 1. – С. 197-201.

52. Дерлеменко В.В. Спільна робота сільськогосподарських бібліотек та регіональних центрів наукового забезпечення АПВ щодо формування банків даних сільськогосподарської науково-технічної інформації / В.В. Дерлеменко // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Зб. наук. пр. / УААН. Ін-т аграр. економіки, Всеукр. спілка інформ. фахівців АПК. - К., 2000. - № 2. - С. 111-118.

53. Дерлеменко В.В. Стан і перспективи інформатизації та системи розповсюдження інформації в агропромисловому комплексі України / В.В. Дерлеменко // Збірка статей аспірантів / Під ред.: М.В. Дяченка та ін.; Харк. держ. ін-т культури. – Х.: ХДІК, 1997. – С. 78-81.

54. Кандиба A.M. Перспективи інтеграції АПК України у світове інформаційне співтовариство / А.М. Кандиба, М.Ф. Кропивко, В.В. Дерлеменко // Вісн. аграр. науки. – 1999. – № 12. – С. 69-71.

55. Кропивко М.Ф. Американська модель інформаційного забезпечення сільського господарства та можливості її використання в Україні / М.Ф. Кропивко, В.В. Дерлеменко // Економіка АПК. – 1996. – № 12. – C. 79-86.

56. Сучасні світові інформаційні технології: можливості і перспективи їх використання в АПК України / М.К. Царенко, A.M. Кандиба, М.Ф. Кропивко, В.В. Дерлеменко // Вісн. аграр. науки. – 1996. – № 2. – C. 20-24.

57. Derlemenko V.V. Development of Ukrainian National System of AIC Information Consulting and educational Services / V.V. Derlemenko // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: Зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України, УААН, Нац. аграр. ун-т, Всеукр. спілка інформ. фахівців АПК та ін. - К., 2000. - № 3. - С. 457-461.

58. Derlemenko Vitaly V. Some Aspects of Stabilisation and Development of Human Resources in Ukraine Agriculturial Information System / V.V. Derlemenko // IAALD News. – 2000. – № 4. / Спосіб доступу: http://www.cnshb.ru/agroweb/ iaald- news_cee/4_ 2000art 29 htm. – Назва з дисплея.

Технічні завдання та проекти:

59. Technical assistance to economic reform in food and agriculture sector: Policy formulation advisory and support service: Technical report 5.1.9. Organizational and methodical materials on informatization of agricultural enterprises and organizations / MFA of Ukraine, UAAS, ІАЕ of UAAS, TACIS FD/Uk 93 01.; Authors: C. Bouveyron, M. Kropivko, B. Skyrta, V. Derlemenko a.o. Introd: C. Bouveyron. Regul.: V. Derlemenko. – K., 1995. – 14, 180 с. – Назва на обкл. і текст парал. англ. та укр. мовами.

Назва розділу, написаного дисертантом англійською мовою: Methodical recommendations on creation of the system of information funds and data bases of the scientific/technical information on the problems of agriculture.

60. Інформаційно-аналітична система агропромислового виробництва. Тема: Система розповсюдження науково-технічної інформації: Технічне завдання. Діє з 1 лип. 1997 р. / Мінсільгосппрод України, УАНВА “Украгронауксервіс”; УААН, Ін-т аграр. економіки УААН; М.Ф. Кропивко, М.А. Пєхота, В.В. Дерлеменко та ін. – К., 1997. – 24 с. [Препр].

61. Інформаційно-аналітична система агропромислового виробництва. Система розповсюдження науково-технічної інформації: Технічний проект / МінАПК України, УААН, Ін-т аграр. економіки УААН, УПТЦ “Агропромсистема”; М.Ф. Кропивко, В.В. Дерлеменко, Т.А. Романенко та ін. – К., 1997. – 46 с. [Препр].

62. Методика складання реферативних записів для бази даних “Науково-дослідні роботи, рекомендовані до впровадження” / М.Ф. Кропивко, В.В. Дерлеменко та ін. // МінАПК України, УААН. Наказ “Про забезпечення працівників агропромислового комплексу галузевою науково-технічною і ринковою інформацією виробничого характеру”, 20 трав. 1998 р. – 16 с. [Препр.].

Тези доповідей:

63. Дерлеменко В.В. До питання створення національного тезаурусу з питань сільського господарства та переробної галузі / В.В. Дерлеменко // Актуальні питання впровадження інформаційних технологій у документально-комунікаційній сфері: Матеріали третього міжнар. семінару, Харків, 11-13 верес. 1996 р. / Харк. держ. ін-т культури. – Х., 1996. – С. 78-80.

64. Дерлеменко В.В. Концептуальна модель використання зарубіжних сільськогосподарських бібліографічних баз даних в Україні / В.В. Дерлеменко // Культура України: історія і сучасність: Матеріали Всеукр. наук.-теор. конф., Харків, 19-20 листоп. 1996 р. / Харк. держ. ін-т культури. – Х., 1996. – С. 55-56.

65. Дерлеменко В.В. Модель бібліографічної комп'ютерної бази даних українських вчених в галузі сільського господарства / В.В. Дерлеменко // Культура України: історія і сучасність: Матеріали Всеукр. наук.-теор. конф., Харків, 19-20 листоп. 1996 р. / Харк. держ. ін-т культури. – Х., 1996. – С. 59-60.

66. Дерлеменко В.В. Можливості використання інформаційними установами України зарубіжних експертних систем для створення баз знань сільськогосподарського профілю / В.В. Дерлеменко // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки: Тези доп. міжнар. наук. конф., Київ, 8-10 жовт. 1996 р.) / НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського, Асоціація б-к України. – К., 1996. – С. 67-68.

67. Дерлеменко В.В. Національні інформаційні ресурси України з питань сільськогосподарського виробництва / В.В. Дерлеменко // Актуальні питання впровадження інформаційних технологій у документально-комунікаційній сфері: Матеріали третього міжнар. семінару, Харків, 11-13 верес. 1996 р. / Харк. держ. ін-т культури. – Х.,1996. – С. 92-94.

68. Кропивко М.Ф. Состояние и перспективы использования современных зарубежных информационных технологий в агропромышленном комплексе Украины / М.Ф. Кропивко, В.В. Дерлеменко // Информационные ресурсы: создание, интеграция и использование: Тез. докл. и сообщений ІІІ междунар. науч.-практ. конф., (г. Гута, 25 февр. – 1 март. 1996 г.) Ч. 1. / ГКУНТПП, МЦНТИ, УИК “УкрНТИ” и др. – К., 1996. – С. 102-106.

69. Derlemenko V.V. Conditions of information maintenance in Ukraine: Country Reports of Central and Eastern Eurupean Countries / V.V. Derlemenko // The Role of Information in Decision Making in Agricultural Research and Practice. Scientific Workshop and International Conference, Fraising (Germany), 1-5 June 1998). – Bratislava: NitraNet, 1998. – P. 30-35.

70. Дерлеменко В.В. Про проект “Концепції розвитку Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки, мережі бібліотек УААН та сільськогосподарських бібліотечних закладів інших систем і відомств України” / В.В. Дерлеменко // Наукові сільськогосподарські бібліотеки у ХХІ столітті: Тези доп. наук.-практ. конф., Київ, 26-27 берез. 2002 р. / ЦНСГБ УААН. – К., 2002. – С. 29-31.

71. Дерлеменко В. Розповсюдження бібліографічними джерелами і сільськогосподарською періодикою науково-технічної інформації в Україні (кінець ХVIII – перша половина ХХ ст.) / В.В. Дерлеменко // Українська періодика: історія і сучасність: Доп. та повідом.VII Всеукр. наук.-техн. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2002. – С. 198-201.

72. Derlemenko V. Creating of national information consulting and educational services system in Ukraine / V. Derlemenko // JUTECO 2002. Samuel Tessedik jubilee agricultural, water and environmental management scientific days: abstracts of papers (Szarvas, 29-30 august 2002) / Samuel Tessedik college. – Szarvas, 2002. – P. 112-113. – Обкл. і текст парал. англ. та угор. мовами.

Теж саме угорською мовою:

Derlemenko Vitalij. Orszagos informacios, szaktanacsadasi es oktatasi szolgaltato rendszer letrehozassa Ukrajnaban // JUTECO 2002. Tessedik Samuel jubileumi mezogazdasagi vizes kornyezetgazdalkodasi tudomanyos napok: eloadasok es poszterek osszefoglaloi (Szarvas, 2002, 29-30 augusztus) / Tessedik Samuel foiskola. – Szarvas, 2002. – L. 111-112. – Обкл. і текст парал. англ. та угор. мовами.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины