Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Сметана Сергій Іванович. Продуктивність пажитнице-кострицевого гібриду залежно від технологічних прийомів його вирощування в умовах західного Лісостепу : Дис... канд. с.-г. наук: 06.01.12 / УААН; Інститут землеробства і тваринництва західного регіону. — Оброшино, 2006. — 160арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 130-148.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Сметана С.І. Продуктивність пажитнице-кострицевого гібриду залежно від агротехнічних прийомів його вирощування в умовах західного Лісостепу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво. – Вінницький державний аграрний університет, Вінниця, 2005 р.

У дисертаційній роботі викладено результати досліджень з вивчення особливостей росту та розвитку і формування врожаю зеленої маси та насіння пажитнице-кострицевого гібриду залежно від оптимізації агрофітоценозів однорічних культур, норм висіву і способів сівби, доз мінеральних

19

добрив, а також дано економічну та енергетичну оцінки технології вирощування пажитнице-кострицевого гібриду.

Одержаний і узагальнений матеріал дає можливість рекомендувати до впровадженнявиробництво технологію вирощування пажитнице-кострицевого гібриду, яка забезпечує стале отримання врожаю зеленої маси і насіння у господарствах західного Лісостепу України з різним рівнем ресурсного забезпечення.

У дисертації досліджено і теоретично обґрунтовано технологічні заходи щодо вирішення важливого наукового завдання: вирощування та вивчення особливостей формування росту та розвитку рослин пажитнице-кострицевого гібриду на корм, шляхом оптимізації покривної культури, способів сівби і норм висіву та удобрення з метою збільшення виробництва дешевих трав’янистих кормів в умовах західного Лісостепу.

1. Вирощування пажитнице-кострицевого гібриду в оптимізованих посівах з однорічними кормовими культурами забезпечує два повноцінних урожаї з одиниці площі, що дало можливість скоротити енерговитрати майже вдвоє і зібрати від 2,0 до 10,7 т/га кормових одиниць.

16

2. Найкращу кормову продуктивність (4,6 т/га кормових одиниць та 0,77 т/га сирого протеїну при забезпеченні 104 г перетравного протеїну в одній кормовій одиниці) одержано на посівах вико-вівса з підсівом пажитнице-кострицевого гібриду.

3. На весняних безпокривних посівах була найвища щільність травостою – 965 шт/м2. Формування травостою пажитнице-кострицевого гібриду також залежить від покривних культур. Кращою покривною культурою для пажитнице-кострицевого гібриду є пажитниця однорічна на зелений корм при щільності травостою 960 шт/м2.

4. Найвищу концентрацію сирого протеїну (16,41%) одержано в одновидовому посіві пажитнице-кострицевого гібриду на варіантах з ріпаком ярим (16,08%) та пажитницею однорічною (15,7%), а вміст білкового компонента в складі трав’яного корму прямо пропорційний до протеїну на цих варіантах. Кількість жиру відповідає 3,31; 2,46; 3,82%, клітковини – 30,1; 30,2; 30,7% на абсолютно суху речовину.

5. На варіанті з повним мінеральним удобренням у нормі N120P90K120 зібрано найвищу врожайність сухої маси пажитнице-кострицевого гібриду, яка становить 11,5 т/га.

6. Із збільшенням внесення повного мінерального удобрення вміст протеїну в сухій масі пажитнице-кострицевого гібриду зростає, тобто знаходиться в прямій залежності від внесення азотних добрив. Із збільшенням азотних добрив від 60 до 120 кг/га діючої речовини на фоні Р90К120 вміст протеїну підвищується з 15,9 до 16,4%, а сирого жиру з 2,8 до3,3%.

Мінеральний склад пажитнице-кострицевого гібриду в меншій мірі залежить від азотних добрив, ніж органічна частина корму.

7. Пажитнице-кострицевий гібрид під покривом вико-вівса на зелений корм при весняному суцільнорядковому способі сівби з нормою висіву 13 млн./га схожих насінин забезпечує найвищий врожай насіння (0,94 т/га) при затраті енергії вирощування врожаю (13281 мДж) і енергетичному коефіцієнті 5,0.

8. В середньому за три роки користування найвищий урожай насіння пажитнице-кострицевого гібриду забезпечує весняний безпокривний посів, який складає 1,02 т/га, що на 40% більше ніж на контролі. Під покривом пажитниці однорічної на зелений корм – 0,92 т/га, або на 26% вищий від контролю.

9. Оптимальними строками сівби пажитнице-кострицевого гібриду на насіння в умовах західного Лісостепу є весняні. Проведеними дослідженнями встановлено, що найвищий урожай насіння пажитнице-кострицевого гібриду (0,94 т/га) отримано при весняному суцільнорядковому посіві з нормою висіву 13 млн./га під покрив вико-вівса на зелений корм.

При літній сівбі найбільш оптимальними способами сівби пажитнице-кострицевого гібриду на насіння є суцільнорядкові безпокривні посіви з урожайністю насіння 0,81 т/га. На літніх

17

широкорядних безпокривних посівах збільшення норм висіву з 4 до 5 і 6 млн. схожих насінин підвищує врожайність насіння з 0,57 відповідно до 0,67 і 0,71 т/га.

10. Підвищені норми азотних добрив N120 на фоні P90K120 подовжують період вегетації на 5-6 днів, при цьому щільність травостою становить 760 штук пагонів на 1 м2, висота – 110 см і довжина колосу – 25 см. На даному варіанті найбільш виповнене насіння: середня вага 1000 зерен становить 5,3 г, енергія проростання – 86%, схожість – 96%. При цьому на даному варіанті зібрано найвищу врожайність (1,17 т/га) насіння пажитнице-кострицевого гібриду і найкращими посівними якостями, що забезпечується внесенням мінеральних добрив у нормі N120P90K120.

11. Аналіз економічної і біоенергетичної ефективності вирощування пажитнице-кострицевого гібриду на корм і насіння переконливо свідчить про значну перевагу технології вирощування даного гібриду в безпокривному посіві. Цей варіант забезпечує вихід кормових одиниць – 2,4 т/га. Умовно чистий прибуток становить 3053,6 грн./га, а коефіцієнт енергетичної ефективності складає 4,0мДж. .

При вивченні норм висіву пажитнице-кострицевого гібриду найвищу рентабельність відмічено при весняному суцільнорядковому посіві під покрив вико-вівса на зелений корм з нормою висіву 13 млн.схожих насінин і яка становить 83% при собівартості 1 ц продукції 125,5 грн. і коефіцієнт енергетичної ефективності – 5,0 мДж.

Найвищий рівень рентабельності – 115-117% з енергетичним коефіцієнтом 6,2-6,4 при врожайності сухої маси 10,3 – 11,5 т/га отримано з використанням мінеральних добрив у нормі N90-120Р90К120.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Мащак Я.І., Сметана С.І. Вплив покривних культур на урожай насіння пажитнице-кострицевого гібриду // Агрономія: Наук. темат. зб. Львівського ДАУ. – 2003. – Вип. 7. – С. 28-32.

2. Мащак Я., Сметана С. Вплив удобрення на урожайність та якість насіння пажитнице-кострицевого гібрида // Науково-практичні аспекти кормовиробництва та ефективного використання кормів: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дубляни, 16-18 верес. 2003 р.). – Львів, 2003. – С. 224-227.

3. Сметана С.І. Насіннєва продуктивність пажитнице-кострицевого гібриду залежно від способів сівби // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: Міжвід. темат. наук. зб. – 2004. – Вип. 46. – Ч. І. – С. 89-93.

4. Сметана С.І. Насіннєва продуктивність пажитнице-кострицевого гібриду залежно від норм висіву // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького. – 2005. – Т. 7 (№ 2). – Ч. 3. – С. 260-264.

5. Сметана С.І. Якість корму залежно від вирощування пажитнице-кострицевого гібриду в оптимізованих агроценозах // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: Міжвід. темат. наук. зб. – 2005. – Вип. 47. – С. 133-138.

6. Царик З.О., Волощук О.П., Коник Г.С., Стефанишин Я.С., Волощук І.С., Сметана С.І. Технологія вирощування багаторічних та однорічних трав на насіння (методичні рекомендації) / УААН. Ін-т землеробства і тваринництва західного регіону УААН. – Оброшино, 2002. – 11 с.

7. Музика П.М., Стефанишин І.М., Дворецький І.П., Волощук О.П., Петрина Г.І., Волощук І.С., Свищ Є.В, Сметана С.І.. Насіннєводам Львівщини (методичні рекомендації по вирощуванню високоякісного насіння сільськогосподарських культур) / УААН. Ін-т землеробства і тваринництва західного регіону УААН;– Оброшино, 2002. – 32 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины