Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Рекрут Світлана Василівна. Вплив біологічно активних речовин на життєстійкість личинок коропа та білого амура при їх заводському підрощуванні : Дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / УААН; Інститут рибного господарства. — К., 2002. — 153арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 117-132.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Рекрут С.В. Вплив біологічно активних речовин на життєстійкість личинок коропа та білого амура при їх заводському підрощуванні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво. Інститут рибного господарства УААН, Київ, 2002 р.

Захищається 12 наукових робіт, які містять дослідження про вплив біологічно активних речовин на життєстійкість личинок коропа та білого амура при їх заводському підрощуванні. Визначена доцільність застосування біологічно активних речовин на основі використання знань закономірностей морфофункціональних особливостей личинок риб на відповідних етапах їх розвитку. При цьому, виробництву пропонується використовувати стартовий комбікорм, збагачений 5% жовчі великої рогатої худоби, з метою компенсації недостатнього жовчевиділення личинками риб; підвищення енергетичного рівня в організмі личинок рекомендується досягати за рахунок балансування цукрово-протеїнового відношення корму 1:1; корекцію захисних сил організму доцільно виконати за рахунок препаратів “Біофонд” у кількості 0,03 мг/л.

1. Аналіз вмісту амінокислот у стартових комбікормах, розроблених лабораторією кормів і годівлі риб ІРГ УААН показав, що їх кількісний склад значно відрізняється від їх складу у зоопланктоні, яким живляться личинки в природних умовах. У стартовому комбікормі СК 3-81 Укр. аргініну на 30% менше ніж у зоопланктоні, відповідно менше аланіну – на 41%, валіну – на 33%, ізолейцину – на 38%, лейцину – на 29%, лізину – на 29%, а також тирозину – на 35% та фенілаланіну – на 5,3%, що впливає негативно на життєстійкість личинок. Рекомендовано взяти за контроль загальний показник вмісту тирозину та фенілаланіну в кормосумішах. Еталоном при цьому можуть бути показники, відповідно 23,9 г/кг та 20,3 г/кг, які характерні для зоопланктону, що гарантує нормальні обмінні процеси в організмі личинок риб.

2. Виявлена негативна дія стандартних кормосумішей на слизову оболонку кишок і гепатопанкреас личинок коропа та білого амура. Встановлено, що стартовий комбікорм викликає у семидобових личинок розтягнення слизової оболонки кишок та їх травмування через набрякання та збільшення в об’ємі (на 47%) харчової грудки, що у подальшому призводить до недорозвиненості слизової оболонки кишок та жирового переродження гепатопанкреасу.

3. Розроблено прилад, що базується на використанні тест-об’єкту – інфузорії (Tetrachymena pyriformis), який дозволяє у короткий термін (при найменших витратах) одержувати результати тестування, які дають уяву відносно якості стартових кормів та шляхів їх оптимізації за рахунок біологічно активних речовин.

4. Доведена доцільність використання при розробці кормосумішей показника цукрово-протеїнового відношення, який має бути в межах 1:1. Підтверджена гіпотеза, що на початкових етапах розвитку личинок необхідна стабілізація енергетичних надходжень, особливо при нестабільному температурному режимі оточуючого середовища. Визначена оптимальна кількість меляси (до 15% від кількості корму при вмісті в ній цукру до 54%) у складі комбікорму для личинок, як джерела вуглеводів та біологічно активних речовин.

5. Для стабілізації функції органів травлення личинок на ранніх етапах розвитку випробовувана, як добавка до стартового комбікорму, жовч великої рогатої худоби. Встановлена суттєва ефективність цього виду добавки в кількості 5% від маси стартового комбікорму СК 3-81 Укр., що забезпечує більш швидкий ріст личинок (на 55%) і підвищення їх життєстійкості (на 10%). Аналогічні результати спостерігали при використанні, як біологічно активної добавки, борошна з гепатопанкреасу товарного коропа (15% від загальної маси комбікорму).

6. Гістологічний аналіз стану кишкового тракту личинок можна використовувати як тест при визначенні якості кормосумішей. Доведено, що споживання личинками коропа та білого амура стартового корму, збагаченого вищезгаданими біологічно активними речовинами, сприяє росту кількості та висоти згорток слизової оболонки їх кишок, а отже збільшенню їх всмоктувальної поверхні, що покращує утилізацію корму і прискорює накопичення маси тіла та розвиток личинок.

7. Встановлено, що стабілізуюча дія пептидних препаратів СР-К, ДП та МП для личинок білого амура найбільш помітна в критичний період їх розвитку. Для підвищення життєстійкості личинок треба обробляти їх перед посадкою на підрощування розчином пептидного препарату СР- К в концентрації 0,03 мг/л на протязі 30 хвилин.

8. Використання запропонованих біологічно активних речовин, що містяться у мелясі, жовчі великої рогатої худоби та борошні з гепатопанкреасу дволітніх коропів, в період підрощування личинок коропа та білого амура в заводських умовах підвищує у середньому на 36% (10-63%) їх життєстійкість та збільшує темп росту, що підвищує загальний рибогосподарський ефект.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Рекрут С.В., Рекрут В.Д. Вплив цукрово-протеїнового відношення у кормах на життєздатність личинок коропа // Рибне господарство.К.: Урожай. - 1994. - Вип.48. - С.31-34.

2. Рекрут С.В. Використання жовчі сільськогосподарських тварин як біологічно активної речовини для оптимізації кормосуміші личинок коропових риб // Тав.наук.вісник.-Херсон,1998. Вип.7.-С.23-27.

3. Рекрут С.В. Вплив пептидних препаратів на життєстійкість личинок білого амура //Тав.наук.вісник.-Херсон,1998.Вип.7.-С.27-30.

4. Рекрут С.В., Рекрут В.Д. Шляхи підвищення якості личинок білого амура //Рибне господарство. - К.: Аграрна наука.- 1999.-вип.49-50.- С.38-40.

5. Рекрут С.В. Вплив штучних кормосумішей на гістологічний стан органів травлення личинок коропа і білого амура. //Рибне господарство.- К: Аграрна наука.- 1999.-вип.52-53.- С.155-161.

6. Рекрут С.В., Вовк П.С. Фактори, що знижують якість личинок риб при їх підрощуванні в заводських умовах //Рибне господарство. - К: Аграрна наука.-1999.-вип.54-55. –С.49-52.

7. Рекрут С.В., Осіпенко М.І. Особливості підрощування личинок коропа в умовах не коригованого температурного режиму //Рибне господарство.-К: Аграрна наука.-2001.-вип.60.-С.15-19.

8. Рекрут С.В., Алексієнко В.Р. Методичні рекомендації “Оцінка стартових комбікормів за допомогою гістологічного дослідження органів травлення личинок риб”

//Рибне господарство.- К: Аграрна наука.- 2002.-вип.61.- С.18-30.

9.Рекрут С.В. Повышение выживаемости личинок карпа и растительноядных рыб при заводских условиях их подращивания. // Материалы научно-практической конференции “Проблемы производства, переработки рыбы и других гидробионтов.К.: ИРХ УААН.-1993.-С.38.

10. Рекрут С.В., Руль Ю.В., Рекрут В.Д. Ауксологические закономерности влияния липидов, серосодержащих и ароматических аминокислот кормового рациона на гомойотермные и пойкилотермные организмы (крысы - рыбы) //Міжнародна конференція “ Проблеми раціонального використання біоресурсів водосховищ”. К.:ІРГ УААН.-1995.-С.124-125.

11. Рекрут С.В., Вовк П.С., Руденко А.П. Гистологические тесты как контроль при выращивании личинок карпа и растительноядных рыб // Первый съезд гидроэкологического товарищества Украины. Тез.докл. - К. -1994. - С.184.

12. Пекарський В.А., Рекрут В.Д., Рекрут С.В. До питання про сертифікацію якості личинок риб та рибопосадкового матеріалу. // Материалы международной конференции молодых ученых “Водные биоресурсы и пути их рационального использования”. - К.: ИРХ УААН. - 2000. - С.15-17.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины