Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Олексик Василь Іванович. Рибницько-біологічна оцінка помісей малолускатого коропа в умовах Закарпатської області : Дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / УААН ; Інститут рибного господарства. — К., 2003. — 127арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 114-127.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Олексик В.І. Рибницько-біологічна оцінка помісей малолускатого коропа в умовах Закарпатської області.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03.-рибництво. Інститут рибного господарства УААН, Київ, 2003.

Вперше в Україні одержано промислові помісі малолускатих коропів, що отримані від реципрокних схрещувань любінського внутрішньопорідного типу української рамчастої породи та українського малолускатого коропа новостворюваного типу першого покоління селекції. Проведено комплекс рибоводно-біологічних та фізіолого-біохімічних досліджень, що виявили значну гетерозисну перевагу помісних форм за більшістю показників продуктивності та фізіологічного стану в умовах Закарпатської області. Встановлено, що екстер`єрні ознаки помісних коропів спадкуються проміжно відносно вихідних батьківських форм. Виробництву запропоновані промислові помісі малолускатого коропа з високими рибоводно-біологічними та товарними якостями.

Вперше в Україні одержано промислові помісі малолускатих коропів, що отримані від реципрокних схрещувань любінського внутрішньопорідного типу української рамчастої породи та українського малолускатого коропа новостворюваного типу першого покоління селекції.

За результатами досліджень з рибницько-біологічної оцінки помісей малолускатого коропа в умовах Закарпатської області встановлено наступні особливості:

 1. Найвищий відсоток запліднення, розвитку на стадії морули та рухливого ембріону зафіксований у помісних коропів УМКЛF2: 93.0 %, 82.9, 78.3% відповідно. Індекс гетерозису за вказаними показниками коливається від 104.9 до 118.3 %.

 2. Кращий результат за середньою масою цьоголіток спостерігається у помісних коропів УМКЛF2 – 27.6 г. Індекс гетерозису за показником рибопродукції складає 112.6 % для помісної форми УМКЛF2 та 110.1 % для реципрокної форми УМКУF2, що вказує на значну перевагу помісних коропів у порівнянні з вихідними батьківськими формами.

 3. За результатами порівняльного зимового утримання однорічок малолускатого коропа різного генезису встановлено, що помісним однорічкам походження УМКЛF2 та УМКУF2 властиві високі показники холодо- та зимостійкості, які вони успадковують проміжно відносно вихідних батьківських форм. За виходом із зимівлі помісні однорічки УМКЛF2 перевершують однорічок любінського рамчастого коропа та однорічок новостворюваного типу УМКF2 на 0.4 та 5.1 % відповідно.

 4. Кращий результат за середньою масою товарних дволіток спостерігається у помісних коропів УМКЛF2 та УМКУF2 – 885.1 та 840.3 г відповідно. Індекс гетерозису за показником рибопродукції складає 122.9 % для помісної форми УМКЛF2 та 111.2 % для реципрокної форми УМКУF2.

 5. В результаті промислового схрещування вдалось отримати помісних товарних дволіток із значно кращими показниками екстер’єру в порівнянні з коропами любінського внутрішньопорідного типу української рамчастої породи. Обидві помісні форми зберігають достатньо високоспинну м’ясну форму тіла з незначною перевагою реципрокного варіанту УМКУF2.

 6. У помісних коропів спостерігається проміжне спадкування окремих показників інтер’єру відносно вихідних батьківських форм, зокрема розміру та об’єму плавального міхура.

 7. В результаті досліджень з оцінки зрілості малолускатих коропів різного походження в умовах Закарпатської області встановлена генетично обумовлена залежність в строках їх дозрівання. При цьому, самки помісних коропів є більш скоростиглими, ніж самки коропів новостворюваного типу другого покоління селекції, одночасно, коли помісні самці дозрівають раніше, ніж самці любінського внутрішньопорідного типу української рамчастої породи.

 8. В результаті фізичного аналізу встановлено, що маса їстівної частини у вигляді вареного м’яса у перерахунку на 1 кг товарної продукції найвища у коропів походження УМКУF2 – 574.9 г. У порівнянні з любінським рамчастим коропом помісні форми переважають останнього за цим показником на 6.8-8.0 %.

 9. Дослідження впливу екстремальних температур на розвиток ембріонів та їх виживання на ранніх стадіях онтогенезу виявили суттєвий гетерозисний ефект у помісних коропів.

 1. В результаті досліджень за гематологічними показниками встановлено, що фізіологічний стан помісних малолускатих коропів знаходиться на високому рівні. Всі досліджені гематологічні показники перебувають у межах нормативних значень. Спостерігається достовірна перевага помісних коропів УМКЛF2 за вмістом загального білка, альбумінів та глобулінів у сироватці крові.

 2. Вирощування помісних малолускатих коропів є достатньо впливовим засобом підвищення ефективності виробництва ставової риби. При цьому, додатковий економічний ефект, що забезпечує краща помісна форма УМКЛF2, складає 931.5 грн./га при вирощуванні рибопосадкового матеріалу та 1447.6 грн./га при вирощуванні товарної риби.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Олексик В.І., Бех В.В. Характеристика раннього онтогенезу помісних малолускатих коропів нового генотипу в умовах Закарпатської області // Рибне господарство - В. 58. - 2000. - С. 9-13. (проведення дослідів, аналіз результатів, написання статті).

2. Бех В.В., Олексик В.І. Оцінка плідників малолускатого коропа за комплексом репродуктивних показників // Вісник аграрної науки. - 2001.-№ 9.-С.39-41.(проведення дослідів, аналіз результатів, написання статті).

3. Бех В.В., Олексик В.І. Стимулювання овуляції малолускатого коропа різного походження гіпофізом та препаратом Овопел // Рибне господарство. – В. 59-60.-2001.-С.121 –124. (проведення дослідів, узагальнення матеріалу, написання статті).

4. Олексик В.І, Бех В.В., Осіпенко М.І. Отримання нового промислового варіанту малолускатих помісей українських коропів у Закарпатській області // Розведення і генетика тварин. – В. 36.-Науковий світ.-2002.- С.126-127. (комплексні рибоводно-біологічні дослідження, аналіз результатів, написання статті).

5. Олексик В.І. Оцінка плідників малолускатого коропа різного генезису за екстер’єром // Рибне господарство. – В. 61.-2002.-С.45 –49.

6. Олексик В.І., Бех В.В. Порівняльне зимове утримання малолускатих дворічок коропа різного походження // Рибне господарство. – В. 62.-2003.-С.17-21.(проведення натурних досліджень, узагальнення матеріалу, написання статті)

7. Кучеренко А.П., Бех В.В., Осипенко Н.И., Павлищенко В.М., Олексик В.И. Влияние гено- и паратипических факторов на динамику показателей экстерьера украинско-румынских малочещуйчатых карпов // Материалы международной научно-практической конференции 18 - 21 сентября 2000, г. Киев, «Пресноводная аквакультура в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы».-К.-2000.-С.91 - 93.

8. Олексик В.И., Бех В.В. Промышленная гибридизация малочешуйчатых карпов в Украине // Проблемы и перспективы развития аквакультуры в России. Материалы международной научно-практической конференции. – Краснодар. – 2001.- С.86.

9. Bekh V., Oleksik V. Influence of extreme temperatures on embryogenesis of a common carp (Cyprinus carpio L.) // Sesja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziau rybactwa morskiego i technologii ywnoci.- 28-29 czerwiec 2001.-Szczecin.-2001.- S.16.

10. Бех В.В., Осіпенко М.І., Томіленко В.Г., Кучеренко А.П., Павліщенко В.М., Олексик В.І., Шапошник В.Г. Малолускатий короп – перспективний об’єкт аквакультури // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем. Материалы международной научно-практической конференции молодых ученых, 25-28 февраля 2002 г. Киев.- 2002.-С.91-92.

11. Новий промисловий гібрид українського малолускатого коропа. Долинський В.П., Бех В.В., Олексик В.І., Шапошник В.Г., Осіпенко М.І., Марценюк В.П. // Аграрна наука виробництву. К.: УААН, 2003, № 1, С. 24


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины