Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Новак Анатолій Анатолійович. Стан, продуктивність та відновлення дубових деревостанів в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі рівнинної частини західного регіону України) : дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / Національний лісотехнічний ун-т України. — Л., 2007. — 224арк. — Бібліогр.: арк. 132-153.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Новак А.А. Стан, продуктивність та відновлення дубових деревостанів в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі рівнинної частини західного регіону України). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03. – лісознавство і лісівництво. – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, 2007.

Дисертація присвячена дослідженням санітарного стану, продуктивності та особливостей процесів поновлення дубових насаджень в умовах забруднення аеротехногенними викидами промислових підприємств.

Досліджено санітарний стан дубняків Прикарпаття та Західного Полісся, що перебувають під впливом аеротехногенного забруднення. Для даних регіонів уточнені особливості впливу підтоплення як синергічного фактора до впливу забруднення атмосферного повітря на дубові насадження. Досліджено зміну радіального приросту дуба звичайного внаслідок дії промислових викидів різної величини. Проаналізовано розподіл дубових насаджень у регіоні досліджень за типами лісорослинних умов, типами лісу, типами деревостанів, класами бонітету та повнотами. Досліджено особливості плодоношення дуба звичайного у зонах промислового забруднення повітря. Здійснено оцінку успішності природного насіннєвого поновлення та вивчено динаміку чисельності й збереженості підросту дуба звичайного під наметом деревостанів. Вивчено вплив різних груп трав’яного покриву на розвиток самосіву і підросту під наметом дубових насаджень, створено прогностичні моделі змін радіального приросту та чисельності самосіву і підросту дуба звичайного у насадженнях, що зазнають аеротехногенного впливу.

У дисертації наведені результати досліджень сучасного стану, продуктивності та особливостей поновлення дубових деревостанів, які ростуть в умовах аеротехногенного забруднення довкілля на Західному Поліссі та Прикарпатті. Охарактеризовано особливості впливу промислових викидів у атмосферу на дубняки через зміну їх лісівничо-таксаційних показників, потенційну та фактичну продуктивність у різних типах лісу. Виявлено негативний вплив аеротехногенного забруднення довкілля на репродуктивні особливості дубняків та їх поновлення. Результати досліджень за темою дисертаційної роботи дають підстави для наступних узагальнень:

 1. Під впливом промислових викидів в атмосферу суттєво погіршується санітарний стан дубових деревостанів. В умовах забруднення довкілля викидами цементного виробництва санітарний стан насаджень гірший, ніж у зоні викидів азотного, не зважаючи на сприятливі гідрологічні та ґрунтові умови. Середній індекс санітарного стану у техногенній зоні ВАТ „Миколаївцемент”, залежно від лісівничо-таксаційних показників насаджень та віддалі до джерела забруднення, змінюється від 1,70 до 3,44 од., у зоні ВАТ „Рівнеазот” – від 1,85 до 2,86 од.

 2. Стійкість дубняків у зонах впливу викидів промислового виробництва залежить від складу насаджень. Порівняно з чистими дубовими, стійкішими виявились деревостани з домішкою граба та бука. Індекс санітарного стану насаджень з домішкою цих порід не перевищує 2,35 на різній відстані від джерела забруднення, в той час як для чистих насаджень ця величина сягає 2,61. Індекс стану дуба у даному випадку становить: 1,70-2,96 – у змішаних, 1,78-3,44 – у чистих насадженнях.

 1. Виявлено синергічний ефект негативного впливу щорічного підтоплення дубових насаджень та викидів промисловим підприємством на продуктивність деревостанів. Частка всихаючих і сухостійних дерев на заплавних ділянках сягає 12,5-21,6%. Позазаплавні дубові лісостани мають кращий санітарний стан, але є також сильно ослабленими, кількість всихаючих та сухостійних дерев у них складає 9-20 %.

 2. В умовах техногенного забруднення викидами цементного виробництва спостерігається зміщення фенологічних фаз розвитку дубових деревостанів. Набухання бруньок, розпускання листя, цвітіння, дозрівання жолудів починається на 5-15 днів раніше, ніж у звичайних умовах, а тривалість фаз сезонного розвитку дерев збільшується.

 3. У старшому віці насадження за участю дуба пошкоджуються інтенсивніше, ніж у молодому. Найбільшим чином це відображається на стиглих та перестійних деревостанах. Якщо індекс стану молодняків і середньовікових насаджень становить 1,91-2,07 од., то у пристигаючих деревостанах цей показник зростає до 2,17од. і у стиглих та перестійних складає 2,21-2,75 од.

 4. При зниженні зімкнутості намету деревостанів, зріджуванні лісових масивів на узліссях зростає ефект токсичного впливу на них. Індекс стану дерев дуба звичайного, що знаходяться на узліссі лісових масивів становить 1,84-2,48од. З віддаленням від стіни лісу в глибину лісового масиву індекс стану дерев знижується до 1,78-2,37.

 5. Під впливом техногенного забруднення змінюються репродуктивні особливості дубових насаджень, спостерігається поліпшення плодоношення, зниження маси жолудів. Виявлено достовірну залежність між середнім балом плодоношення дуба (у) та його індексом стану (х), що виражається рівнянням: y=0,3396x+0,7049, а також між середнім балом плодоношення (у) та віддаллю до джерела забруднення (х), що виражається рівнянням: y=-0,1245x+2,4331.

 6. Природне насіннєве поновлення дуба в регіоні досліджень є незадовільним. Чисельність підросту дуба, залежно від стану, в умовах цементного виробництва становить 0,22-0,57 тис. шт./га, в умовах азотного відповідно 0,57-1,84 тис. шт./га. З наближенням лісостанів до джерела забруднення кількість підросту в них збільшується, але успішного поновлення насаджень це не забезпечує.

 7. У вологих гігротопах дуб відновлюється гірше, ніж у свіжих, що пояснюється негативним впливом трав’яного покриву та підліску, які більш інтенсивно розвиваються у вологих умовах, на появу та розвиток самосіву і підросту дуба.

 8. З метою підвищення біологічної стійкості, продуктивності та відтворення корінних дубових лісостанів, що ростуть в умовах інтенсивного аеротехногенного впливу рівнинної частини заходу України, рекомендується:

  • при створенні лісових культур дуба доцільно вводити домішку граба та бука, оскільки дані породи є більш стійкими до аеротехногенного забруднення та впливу патогенних організмів.

  • для покращення ведення лісового господарства в аеротехногенних умовах на площах, що піддаються щорічному затопленню, доцільно виділяти заплавні варіанти типів лісу.

  • знизити вік головних рубань для дубових насаджень, що ростуть у зонах аеротехногенного впливу.

  • в зонах промислових виробництв слід створювати дубові насадження з максимально допустимою повнотою та проводити доглядові рубання низької інтенсивності.

  • застосовувати вибіркові та поступові способи рубань задля збереження попереднього поновлення дуба.

  • практикувати створення піднаметових культур дуба звичайного у дубових лісостанах, що зазнають аеротехногенного впливу.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у фахових виданнях:

 1. Новак А.А. Сучасний стан дубових насаджень у техногенній зоні ВАТ „Миколаївцемент” // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.1. – С. 53-57.

 2. Мазепа В.Г., Новак А.А. Типологічна оцінка дубових насаджень техногенної зони ВАТ „Миколаївцемент” // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2005. – Вип. 15.5. – С. 34-42. Особистий внесок здобувача: Порівняльна характеристика продуктивності заплавних і суходільних лісостанів дуба у техногенній зоні ВАТ „Миколаївцемент”.

 3. Мазепа В.Г., Новак А.А. Типологические особенности устойчивости лесных насаждений в техногенной зоне РОАО „Азот” // Проблемы лесоведения и лесоводства: Сборник научных трудов. – Гомель: Институт леса НАН Беларуси. – 2005. – Вып. 63. – С. 485-487. Особистий внесок здобувача: відображення результатів дослідження продуктивності насаджень з перевагою дуба у техногенній зоні РВАТ „Азот”.

 4. Новак А.А. Поновлення дубових лісостанів у техногенній зоні Рівненського ВАТ „Азот” // Лісове господарство, лісова, деревообробна і паперова промисловість: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2006. – №30. – С. 87-91.

Статті, тези та матеріали конференцій:

 1. Новак А.А. Забруднення атмосфери цементним пилом та його вплив на лісові насадження Прикарпаття // Динаміка наукових досліджень-2004: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – Том 34. – С. 20-21.

 2. Новак А.А. Особливості ушкодження дубових лісостанів у техногенній зоні ВАТ „Миколаївцемент” // Стан і перспективи природного та штучного поновлення лісів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів вищих навчальних закладів. – Харків: ХНАУ. – 2005. – С. 82-85.

 3. Новак А.А. Поновлення дубових деревостанів у техногенній зоні РВАТ „Азот” // Лісівництво України в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю витоків кафедри лісівництва НЛТУ України. – Львів: НЛТУ України. – 2006. – С. 26-27.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины