Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Мєшкова Тетяна Сергіївна. Оцінка стану деревного ярусу лісових насаджень Лівобережного Лісостепу України за даними моніторингу : дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / Державний комітет лісового господарства України. — Х., 2007. — 230арк. — Бібліогр.: арк. 170-191.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Мєшкова Т. С. Оцінка стану деревного ярусу лісових насаджень Лівобережного Лісостепу України за даними моніторингу – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. Національний аграрний університет, Київ, 2007.

Дисертація присвячена оцінці стану деревного ярусу насаджень на ділянках моніторингу лісів ІІ рівня та удосконаленню методів аналізу та інтерпретації даних моніторингу. Експериментально підтверджена репрезентативність даних моніторингу за показниками стану крон у просторі та часі на рівні окремих ділянок. Виявлено видоспецифічні особливості та діапазони мінливості показників стану крон (відносної протяжності, щільності, периферійного відмирання крон і прозорості листя) для п’яти деревних порід.

Установлено діагностичні ознаки, які дають змогу прогнозувати всихання дерев дуба звичайного у найближчі 1–3 роки: в них щільність нижча за 40 %, периферійне відмирання – не менше за 20 %, прозорість – не менша за 30 %, дефоліація не менша за 40 %. Доведено вплив на стан крон дерев опадів і температури попереднього вегетаційного періоду. Проаналізовано поширення різних типів пошкоджень і зв’язок із станом крон. Запропоновано метод комплексної оцінки стану деревного ярусу за даними моніторингу ІІ рівня з урахуванням трьох компонентів – стану крон, пошкоджень дерев і відпаду.

Необхідність визначення критеріїв погіршення й поліпшення стану дерев і деревостанів, вивчення структури й динаміки відпаду дерев, удосконалення методів інтерпретації даних моніторингу стану лісів обумовили проведення досліджень у насадженнях Лівобережного Лісостепу України і аналізу даних, одержаних на ділянках моніторингу ІІ рівня за період 1995–2005 рр.

1. Статистично обґрунтовано просторову й часову репрезентативність даних, зібраних на ділянках лісового моніторингу у Лівобережному Лісостепу України, а також – оптимальні терміни оцінювання стану крон (липень-серпень).

2. Виявлено видоспецифічні особливості показників стану крон, діапазони їх мінливості для головних лісоутворювальних (дуба звичайного, сосни звичайної та ясена звичайного) і супутніх порід (клена гостролистого і липи дрібнолистої) в умовах Лівобережного Лісостепу України. За показником периферійного відмирання крони для дуба звичайного нормою слід вважати 5% периферійне відмирання, а для інших порід – 0 %.

3. Стан дерев характеризується показниками дефоліації, прозорості листя, щільності крон, периферійного відмирання крон, відносної протяжності крон, видами й інтенсивністю пошкоджень. Стан деревостанів характеризується, крім цих показників, інтенсивністю відпаду дерев. Кореляційні зв’язки між окремими показниками стану дерев і деревостанів є достовірними (Р=0,05), але невисокими. У міру збільшення категорії стану дерев, визначеної за «Санітарними правилами в лісах України», спостерігається закономірне зменшення щільності крон та збільшення значень інших показників стану. Статистично доведено істотність різниці між значеннями показників стану крон, які відповідають окремим категоріям стану дерев, за винятком І (здорові) та ІІ (ослаблені).

4. Значення показників крон для дерев дуба будь-якого класу стану можуть із певною розрахованою ймовірністю змінюватися на 1–2 класи як у бік поліпшення, так у бік погіршення.

5. Встановлено діагностичні ознаки, що дають змогу прогнозувати всихання дерев дуба звичайного в наступні 1–3 роки. У таких дерев щільність крон нижча за 40 %, периферійне відмирання крон – не менше за 20 %, прозорість листя – не менша за 30 %, дефоліація – не менша за 40 %.

6. У деревостанах Лівобережного Лісостепу України середній багаторічний рівень відпаду дерев складав 3,2–4,4 %, найбільшим був відпад дерев дуба звичайного (4,2–9,3 % у різні цикли обстеження). Максимальний відпад дерев (8,7 %) зареєстровано у 2003 році. Найбільший відпад відмічено серед дерев, які за попереднім обстеженням (4 роки тому) віднесені до категорії «незадовільного» стану. Найбільший відпад дерев відмічено в D2 (за рахунок дуба звичайного) та у C2 (за рахунок сосни звичайної). Дерева сосни звичайної переважно відпадали у пристигаючих насадженнях, а дуба звичайного – у пристигаючих і перестійних. Відпад дерев був відсутнім на 31 % ділянок моніторингу ІІ рівня в Лівобережному Лісостепу, низьким і середнім – на 31 і 22 % ділянок, патологічним – на 16 % ділянок.

7. За всіма показниками, визначеними за програмами моніторингу І і ІІ рівнів для дуба звичайного на стаціонарній пробній площі в Харківській області і для дуба звичайного, сосни звичайної, клена гостролистого й липи дрібнолистої на ділянках моніторингу ІІ рівня в Лівобережному Лісостепу України, найгірший стан крон виявлено у 2000 році, а після 2001 р. відбулося його поліпшення.

8. Стан крон дуба достовірно (Р=0,05) залежить від кількості опадів і температурних умов попереднього вегетаційного періоду (r – 0,85–0,96), а рівень відпаду дерев – від індексу континентальності (r = 0,91), кількості опадів у січні (r = -0,83) і дати стійкого переходу температури повітря через 0С (r = 0,81). Імовірність зміни стану дерев з незадовільного на задовільний за всіма показниками є вищою в роки із сприятливішими для лісу умовами (період між ІІ і ІІІ циклами спостережень).

9. Серед досліджених порід найбільше пошкоджені дерева дуба звичайного (близько 20 %). У 1999–2002 рр. кількість пошкоджених дерев збільшувалася, а у 2003–2004 – зменшувалася. У 1999–2001 рр. переважали пошкодження крон комахами-листогризами, а в решту років – механічні пошкодження та ознаки гнилі стовбурів. Дерева з пошкодженнями зареєстровані на 77,5 % ділянок. Більше половини ділянок (52,6 %) характеризувалися низьким рівнем пошкодження дерев, а сильне пошкодження дерев відмічено на 13 % ділянок.

10. Запропоновано методику комплексної оцінки стану деревостанів із урахуванням трьох аспектів: стану крон, інтенсивності пошкодження й відпаду дерев. За результатами такої оцінки в цілому стан насаджень Лівобережного Лісостепу України є задовільним, а незадовільний стан мають лише 8 % обстежених ділянок.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Мєшкова Т. С. Оцінка таксаційних параметрів насаджень на ділянках лісового моніторингу другого рівня // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х.: Майдан, 2003. – Вип. 104. – С. 158–163.

2. Букша І. Ф., Пастернак В. П., Мєшкова Т. С. Динаміка стану дубових насаджень на ділянках моніторингу в лісопарковій зоні м. Харкова // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х.: УкрНДІЛГА, 2004. – Вип. 105. – С. 201–207 (збирання, аналіз матеріалів, написання статті).

3. Мєшкова Т. С. Природне поновлення та світловий режим на ділянках моніторингу ІІ рівня // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х.: УкрНДІЛГА, 2004. – Вип. 106. – С. 104–112.

4. Мєшкова Т. С. Репрезентативність оцінки стану насаджень на ділянках моніторингу лісів ІІ рівня // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х.: УкрНДІЛГА, 2004. – Вип. 107.– С. 258–266.

5. Мєшкова Т. С. Оцінка стану дубового насадження на ділянках інтенсивного моніторингу в зеленій зоні м. Харкова // Лісівництво та агролісомеліорація – Х.: УкрНДІЛГА, 2005 – Вип. 108 – С. 231 – 236.

6. Мєшкова Т. С. Прогнозування життєздатності дерев дуба звичайного Quercus robur L. за показниками стану крон на ділянках моніторингу ІІ рівня // Науковий вісник НАУ. – К.: НАУ, 2006. – Вип. 103. – С. 330 – 338.

7. Myeshkova T., Meshkova V. Biotic damage assessment in forest monitoring in Ukraine // Proc. of the IUFRO Symposium WP7.03.10: Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe (September 12–16, 2004, Matrafured, Hungary)/Edited by G.Csoka, A.Hirka, A.Koltay. – Hungarian Forest Res. Inst., Agroinform Publishing House, 2006 – P. 157 – 163.

8. Щербакова Р. Е., Мешкова Т. С. Методы оценки видового разнообразия напочвенного покрова на участках экологического мониторинга лесов восточной Украины // Матеріали всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України” (Донецьк, 19–22 листопада 2001 р.). – Ч. І. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – С. 255 – 259.

9. Букша И.Ф., Пастернак В.П., Мешкова Т.С. Особенности структуры лесных экосистем зеленой зоны г. Харькова // Тез. научн. конф. „Городские зеленые пояса: функции, защита, управление” (Санкт-Петербург, Россия, 29–30 апреля 2002). – СПб: СПбЛТА, 2002. – С. 15 – 18.

10. Букша И. Ф., Пастернак В. П., Щербакова Р. Е., Мешкова Т.С. Мониторинг лесной растительности на Украине // Материалы международной научно-практической конференции „Мониторинг и оценка состояния растительного покрова”. – Минск: Ин-т ботаники, 2003.– С. 5 – 7.

11. Мєшкова В. Л., Мєшкова Т. С., Соколова І. М., Чернявська О. М. Терміни діагностики пошкодження дерев комахами у програмі моніторингу стану лісів // Тези наукової конференції, присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН України докт. біол. наук, проф. В. Г. Доліна „Загальна і прикладна ентомологія в Україні”, (Львів, 15–19 серпня 2005 р.) – Львів, 2005. – С. 150–152.

12. Пастернак В. П., Мєшкова Т. С., Волкова Р. Є. Оцінка біорізноманіття на ділянках моніторингу лісів за результатами тест-фази „Forest-biota” // Матеріали міжнародної ювілейної наукової конференції, присвяченої 75-річчю із дня заснування УкрНДІЛГА „Ліс, наука, суспільство” (30–31 березня 2005, Харків) – Харків, 2005.– С. 78 – 79.

13. Мєшкова Т. С. Прогнозування відпаду дерев дуба звичайного за станом крон // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Лісівництво України в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства”. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. – С. 49 – 50.

14. Мєшкова Т. С. Оцінка стану крон деревних порід // Матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Екологізація сталого розвитку агросфери, культурний ґрунтогенез та ноосферна перспектива інформаційного суспільства” – Харків: ХНАУ, 2006. – С. 108.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины