Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Манойло Валентин Олексійович. Соснові ліси пристепових борів Лівобережної України та оптимізація їх вирощування : Дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / Державний комітет лісового господарства України. — Х., 2006. — 187арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 154-178.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Манойло В.О. Соснові ліси пристепових борів Лівобережної України та оптимізація їх вирощування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Харків, 2006.

Робота присвячена вивченню росту, продуктивності та стану культур сосни звичайної залежно від інтенсивності, строків і технології проведення рубок догляду на тривалих багатосекційних дослідах УкрНДІЛГА, а також дослідженню особливостей структури і формування природних соснових лісостанів та процесів природного поновлення сосняків у Ізюмському пристеповому бору.

Розроблено пропозиції щодо застосування диференційованих режимів рубок догляду в штучних соснових молодняках в умовах середньопагористого рельєфу. Уточнено діапазони інтенсивності проріджувань і прохідних рубок. Доповнено рекомендації щодо оптимізації режимів рубок догляду у молодняках залежно від типів лісорослинних умов. У 30-річних насадженнях І бонітету, що ростуть у В2, доцільно застосовувати проріджування помірної або сильної інтенсивності. У В2 при проведенні першої прохідної рубки можна застосовувати зріджування сильної інтенсивності навіть з вирубуванням певних рядів культур, знижуючи повноту насадження до 0,6.

Досліджено вікову та просторову структуру природних сосняків, а також особливості природного поновлення залежно від умов його формування в Ізюмському бору. Встановлено, що в різновікових соснових лісостанах природного походження відповідно до особливостей будови та процесів природного поновлення доцільно застосовувати вибіркові та поступові системи рубок у поєднанні з заходами зі сприяння природному поновленню.

У дисертаційній роботі представлено результати досліджень щодо оптимізації вирощування соснових лісів пристепових борів Лівобережної України на прикладі Ізюмського бору. Розроблено пропозиції щодо застосування диференційованих режимів рубок догляду в одновікових соснових молодняках. Уточнено діапазони інтенсивності проріджувань і прохідних рубок. Доповнено рекомендації щодо оптимізації рубок догляду у молодняках залежно від типів лісорослинних умов. Комплексно досліджено структуру природних соснових лісів Ізюмського бору. Запропоновано заходи щодо збереження і відтворення соснових лісів Ізюмського бору.

1. Соснові ліси в Ізюмському бору ростуть переважно в типах лісорослинних умов В2 і А2, мають середній вік 56 років, бонітет І, 8, середню повноту 0,7. Загальна площа штучних соснових лісостанів Ізюмського бору становить 79 %, а природних – 21 %. Площа сосняків невпинно зменшується внаслідок пожеж, суцільних рубок і погіршення агротехніки створення й технології вирощування культур. Темпи зменшення площ природних лісів Ізюмського бору за період 1991 – 2000 рр. зросли в 3 рази порівняно з попереднім 40-річним періодом.

2. Застосування відповідних лісогосподарських заходів у процесі створення й вирощування культур сосни та проведення в них рубок догляду сприяли тому, що в Ізюмському бору за останні 30 років постійно зростали запаси модальних деревостанів сосни VII–X класів віку.

3. Запаси модальних штучних соснових насаджень є більшими, ніж запаси модальних природних сосняків. Запаси модальних природних деревостанів VII–X класів віку є нижчими на 16–38 % від запасів корінних деревостанів Степу. Запаси модальних штучних насаджень І–VIII класів віку близькі за значенням до запасів корінних деревостанів Степу, а IX класу віку і більше – на 15–20 % є меншими.

4. Природний відпад у штучних соснових деревостанах Ізюмського бору відбувається повільніше, ніж у повних штучних соснових деревостанах Лісостепу і Полісся України згідно з таблицями ходу росту. Цей процес протікає повільніше у бідніших і сухіших лісорослинних умовах.

5. Наявність площ природних лісостанів сосни, з яких значна частка припадає на сосняки з підростом (41 %), свідчить про можливість відтворення соснових лісів природним шляхом. Проте значну площу займають природні сосняки, кількість підросту в яких є недостатньою й не перевищує 2,5 тис./га (77,6 %). Частка природних сосняків із кількістю підросту понад 4,5 тис./га становить лише 1,7 % площі сосняків з підростом. На 70 % площі природних лісостанів із наявністю підросту його вік становить 16–30 років. Підріст такого віку не може досягнути основного ярусу і утворити повноцінний деревостан без проведення необхідних лісогосподарських заходів.

6. З поліпшенням вологозабезпечення та трофності умов місцезростання частка високоповнотних материнських деревостанів збільшується, а частка природних сосняків з наявністю підросту відповідно зменшується.

7. Найбільш сприятливі умови для появи і виживання сходів сосни створюються при попередньому поновленні після зрідження панівного ярусу деревостанів.

8. У природних молодняках сосни звичайної в Ізюмському бору переважаючим є груповий (контагіозний) тип розподілу дерев на площі.

9. В Ізюмському бору формуються умовно одновікові й різновікові, прості і складні середньовікові, пристиглі та стиглі природні сосняки. Верхній ярус різновікового природного деревостану сосни переважно формується з кількох вікових поколінь дерев, середній вік яких коливається в діапазоні 80–160 років.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Манойло В.О., Головащенко М.Ф., Шинкаренко І.Б. Ріст і продуктивність середньовікових культур сосни на пагористих пісках Ізюмського пристепового бору // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: Майдан, 2002.– Вип. 103.– С. 123–127 (збір, обробка і аналіз матеріалу, написання).

2. Манойло В.О., Шинкаренко І.Б., Головащенко М.Ф. Вплив різних режимів рубок догляду на соснові культури Ізюмського бору // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: С.А.М., 2003.– Вип. 104.– С. 144–150 (збір, обробка і аналіз матеріалу, написання) .

3. Манойло В.О., Шинкаренко І.Б., Головащенко М.Ф., Тарнопільська О.М. Стан підросту в стиглих та перестійних сосняках Ізюмського бору та можливості його використання при лісовідтворенні // Науковий вісник Національного аграрного університету. Лісові культури.– К., 2004.– Вип. 70.– С. 289–296 (збір, обробка і аналіз матеріалу, написання).

4. Манойло В.О. Стан природних соснових лісів Ізюмського бору та перспективи їх відтворення // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: С.А.М., 2004.– Вип. 105.– С. 120–124.

5. Манойло В.О., Шинкаренко І.Б., Тарнопільська О.М., Лук’янець В.А. Вплив різних способів прохідних рубань на стан і продуктивність соснових культур у Північному Степу // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: С.А.М., 2004.– Вип. 107.– С. 79–84 (збір, обробка і аналіз матеріалу, написання).

6. Манойло В.О., Тарнопільська О.М., Головащенко М.Ф., Лук’янець В.А. Структура природних соснових лісів Ізюмського пристепового бору та шляхи їх збереження і відтворення // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: Оберіг, 2006.– Вип. 109.– С. 52–61 (збір, обробка і аналіз матеріалу, написання).

7. Манойло В.А., Шинкаренко И.Б., Головащенко Н.Ф. Проблемы сохранения и воспроизводства естественных сосновых лесов Изюмского бора // Тр. междунар. научно-практической конф. „Проблемы функционирования, стабилизации и устойчивости развития предприятий лесопромышленного комплекса в новом столетии”. – Воронеж, 2004. – С. 74–77 (збір, обробка і аналіз матеріалу, написання).

8. Манойло В.О., Тарнопільська О.М., Головащенко М.Ф., Лук’янець В.А. Проблеми збереження та відтворення природних соснових лісів Ізюмського Пристепового бору // Ліс, наука, суспільство: Мат. міжнар. ювіл. конф., присвяч. 75-річчю із дня заснування УкрНДІЛГА (30–31 березня 2005 р., м. Харків). – Харків, 2005. – С. 20–21 (збір, обробка і аналіз матеріалу, написання).

9. Салтиков А. М., Ткач Л. І., Манойло В. О. Просторова структура природних сосняків // Ліс, наука, суспільство: Мат. міжнар. ювіл. конф., присвяч. 75-річчю із дня заснування УкрНДІЛГА (30–31 березня 2005 р., м. Харків). – Харків, 2005. – С. 29–30 (збір, обробка і аналіз матеріалу, написання).

10. Головащенко Н.Ф., Манойло В.А., Павленко А.В. Особенности естественного возобновления и первый опыт постепенных рубок в сосняках Изюмского бора // Оборудование и инструмент для профессионалов: Международный информационно-технический журнал. – Харьков: Полиарт, 2006.– № 2 (74).– С. 28–30.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины