Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Лащенко Андрій Григорович. Продуктивність, фітомаса та депонований вуглець штучних дубових деревостанів Поділля : Дис... канд. с.-г. наук: 06.03.02 / Національний аграрний ун-т. — К., 2004. — 189арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 145-167.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Лащенко А.Г. Продуктивність, фітомаса та депонований вуглець штучних дубових деревостанів Поділля. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація. – Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, Київ, 2004.

Дисертаційна робота присвячена питанням, які направлені на вивчення та систематизацію знань в галузі дослідження основних складників біологічної продуктивності модальних, зокрема, штучних дубових деревостанів Поділля (фітомаса, нетто-первинна продукція, нетто-екосистемна продукція), а також показників, які здатні адекватно відображати їх екологічні властивості – обсяги депонованого у фракціях фітомаси вуглецю.

Для досягнення перерахованих завдань було використано інформацію двох джерел: дані повидільного банку даних "Лісовий фонд України" (представлені Українським державним проектним лісовпорядним виробничим об’єднанням "Укрдержліспроект") та результати таксації тимчасових пробних площ. Поєднавши дані із певною методикою, отримали, як результат, комплекс нормативно-довідкових даних, призначених для таксації штучних модальних дубняків Поділля.

Наявність таких даних створює умови для розробки та впровадження на теренах України адекватної національної системи інформаційного забезпечення з лісоуправління, а також є безумовно корисною та необхідною у розділах звітності державних і громадських структур перед міжнародною спільнотою щодо взятих на себе зобов’язань по виконанню різних еколого-соціальних програм.

Проблема підвищення продуктивності лісів та раціонального використання лісових ресурсів – одна з найважливіших народногосподарських задач, що актуальна в умовах нинішнього рівня розвитку суспільства за будь-яких обставин в тривалому часовому проміжку.

Для організації та планування заходів з підвищення продуктивності лісів необхідно знати потенційну та фактичну продуктивність деревостанів. В даній роботі представлена така інформація для дубняків Поділля. Аналізуючи її, можна стверджувати, що фактична продуктивність штучних модальних деревостанів дуба звичайного на Поділлі у віці головної рубки в 1,5-2 рази менша за потенційно можливі запаси як штучних, так і природних насіннєвих дубових деревостанів.

Для підвищення продуктивності лісів України, зокрема дубових, важливе значення також має ідея застосування в процесі лісовпорядкувальних та лісотаксаційних робіт методики бонітування деревостанів за типами росту. Цілком очевидним є факт, що при сучасних умовах ведення лісового господарства, особливо в зоні Карпат, Полісся та Лісостепу, бонітування та таксація (облік) лісових масивів з використанням бонітетних шкал за типами росту дозволить відкрити додаткові резерви лісових ресурсів та забезпечити певною мірою зростаючі вимоги до методів обліку лісового фонду.

Аналізуючи комплекс створених і наведених в даній роботі таксаційних нормативів, можна стверджувати, що підвищення загальної продуктивності, а в першу чергу – запасів дубових деревостанів Поділля до потенційно можливих, безсумнівно в кінцевому підсумку призведе не тільки до підвищення соціальної та господарської значимості дібров Поділля, а дозволить також зберегти та примножити їхню середовищеутворювальну роль в регіоні.

Загальні обсяги фітомаси деревостанів та депонованого в ній вуглецю спроможні виступати одними зі складових та адекватних чинників при розробці нормативно-інформаційного забезпечення лісоуправління на національному, регіональному та об'єктному рівнях.

Конкретизуючи наукові здобутки даної роботи, можна виділити найбільш вагомі:

  1. Розроблено математичні моделі динаміки основних таксаційних показників штучних модальних дубових деревостанів Поділля.

  2. Розроблено математичні моделі динаміки обсягів фітомаси в розрізі окремих фракцій (стовбур в корі, кора, гілки крони, листя крони, кореневі системи), на основі яких із використанням додаткових методик обраховано основні біометричні та екологічні характеристики штучних модальних дубових деревостанів Поділля.

Числові характеристики їх наступні: загальний запас фітомаси штучних модальних дубових деревостанів Поділля – 5886,5 тис. т; загальна кількість депонованого в ній вуглецю – 2,94 млн. т С; нетто-первинна продукція (NPP) - 217,8 тис. трік-1 сухої органічної речовини; нетто-екосистемна продукція (NEP) дубняків Поділля - 180,8 тис. трік-1 сухої органічної речовини.

Із загального обсягу шкідливих речовин викинутих у атмосферу регіону Поділля стаціонарними джерелами та пересувними засобами (становить приблизно 98,5 тис. т Срік-1) більш ніж 90% викидів (або 90,2 тис. т Срік-1) здатні поглинути природним шляхом штучні модальні дубові деревостани.

Для практичного використання пропонуються:

  1. Таблиці ходу росту штучних модальних деревостанів дуба звичайного Поділля Iа – II класів бонітету в розрізі типів росту.

  2. Допоміжні нормативи для таксації штучних модальних дубових деревостанів Поділля (таблиці віку кількісної та технічної стиглості, диференційовані за категоріями крупності деревини та типами росту; нормативи оцінки надземних та підземних компонентів фітомаси дерев дуба звичайного; показники середньої природної та базисної щільності фракцій фітомаси деревини та кори стовбурів і гілок крони дерев дуба звичайного).

  3. Нормативи динаміки запасів фітомаси штучних модальних дубняків Поділля (в розрізі фракцій за типами росту) та депонованого в ній вуглецю.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Основні наукові і прикладні результати дисертаційної роботи найбільш повно відображені в наступних наукових працях:

  1. Лакида П.І., Лащенко А.Г. Оцінка якісних показників компонентів фітомаси дерев дуба звичайного у культурах Поділля // Науковий вісник НАУ. Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2001. - №41. – С. 280–286. (Розроблено математичні моделі для оцінки щільності деревини та кори гілок дерев дуба звичайного Поділля. Особистий внесок здобувача - 80%).

  2. Лакида П.І., Бала О.П., Ковальчук О.І., Лащенко А.Г., Сендзюк Р.В. Регіональні особливості формування основних компонентів фітомаси крон у штучних деревостанах дуба в Україні // Науковий вісник УкрНДІЛГА. Зб. наук. праць. – Х.: УкрНДІЛГА, 2001. - Вип. 100. – С. 63–66. (Розроблено математичні моделі оцінки основних компонентів фітомаси крон дерев дуба звичайного, досліджено закономірності їх змін. Особистий внесок здобувача - 40%).

  3. Лащенко А.Г. Аналіз продуктивності штучних дубових деревостанів Поділля України // Науковий вісник УкрДЛТУ. Зб. наук. – техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2002. - Вип. 12.4. – С. 104–109.

  4. Лащенко А.Г. Фітомаса дерев дуба звичайного в культурах Поділля України // Науковий вісник НАУ. Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2002. - № 54. – С. 213–219.

  5. Лащенко А.Г. Моделирование плотности компонентов фитомассы кроны деревьев дуба // Проблемы лесоведения и лесоводства: Сб. науч. тр. Ин-та леса НАН Беларуси. – Гомель: ИММСНАНБ, 2001. – Вып. 53. – С. 164-166.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины