Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Красуля Тетяна Іванівна. Господарсько-біологічна оцінка нових сортів яблуні в умовах південного Степу України : Дис... канд. с.-г. наук: 06.01.07 / Інститут зрошуваного садівництва УААН. — К., 2004. — 194 арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 157-184.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Красуля Т.І. Господарсько-біологічна оцінка нових сортів яблуні в умовах південного Степу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподар-ських наук за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво. Національний аграрний університет, Київ, 2004.

Подано результати вивчення придатності інтродукованих і створених в Інституті зрошуваного садівництва УААН сортів і гібридних форм яблуні для вирощування у південному Степу України.

Виділено сорти і гібриди, які відзначаються високою та стабільною врожайністю, відмінною якістю плодів, стійкістю проти хвороб і несприятливих біо- та абіотичних факторів довкілля, придатністю для створення інтенсивних насаджень у південному Степу. Для перспективних сортів селекції ІЗС УААН підібрано кращі сорти-запилювачі.

Основні результати роботи знайшли практичне застосування при плануванні сортового складу насаджень спеціалізованими садівничими та фермерськими підприємствами південного Степу.

На підставі вивчення ряду сортів яблуні мелітопольської селекції та інших еколого-географічних груп в умовах південного Степу зроблено такі висновки:

1. Строки настання і тривалість фенологічних фаз сортів яблуні залежать від накопичення суми ефективних (вище 5 С) та активних (вище 10 С) температур і не пов’язані з еколого-географічним походженням сорту. Вегетація яблуні у південному Степу починається в залежності від сорту за суми ефективних температур (вище 5 С) 76,5–117,4 С, цвітіння – за суми активних температур (вище 10 С) 194,4–255,6 С, збиральна стиглість плодів настає за нагромадження суми ефективних температур (вище 10 С) 1425–2610 С. Період активної вегетації триває 176 днів із сумою активних температур (вище 10 С) 3460 С. Повний річний цикл розвитку рослин становить 211–221 день. Кліматичні умови південного Степу відповідають біологічним властивостям випробуваних сортів і гібридних форм яблуні.

2. За комплексом біометричних показників сили і темпів росту дерев, об’єму та проекції крони сорти Карола (літній), Грів Ред, Орловська гірлянда, Ред Джеймс Грів та гібридні форми ДА 6517, 3-4-30, 3-29-15, 15-19 (осінні), Кубань, Південне, Старт (зимові) придатні для закладення ущільнених насаджень.

3. Основними плодовими утвореннями в кронах 9–11-річних дерев Афросіабі, Кароли, Мелби, Хасилдара (літні), Азербайджанського, Голден Резистента, Грів Ред, Зірки, Орловської гірлянди, Ред Джеймс Грів, Чулпана, ДА 6517, 15-19 (осінні), Голден Делішеса, Краснополянського, Кубані, МОСВІР зимового, Південного, Старта, 1-8-88 є кільчатка (52,6–84,7%), в осінніх сортів Дахо, Слава переможцям, Прісцилла – кільчатка (40,9–48,1%) та плодові прутики (30,6–41,8%).

4. Високою посухостійкістю характеризуються сорти Афросіабі, Карола (літні), Голден Резистент, Слава переможцям (осінні), Краснополянське, Кубань, Південне, Старт і гібрид 1-8-88 (зимові). Вони відзначаються найвищими водостримною здатністю і ступенем відновлення тургору.

5. За умов, не сприятливих для формування морозостійкості, сорти Карола, Мелба, Хасилдар (літні), Грів Ред, Орловська гірлянда, Прима, Ред Джеймс Грів, Слава переможцям і гібридні форми ДА 6517, 3-1-16, 3-4-30, 3-10-13, 3-29-15, 15-19 (осінні), Старт і гібрид 1-8-88 (зимові) на початку та в середині зими набувають високої стійкості вегетативних органів та генеративної сфери зачаткових квіток до низьких температур (- 21,8...- 24,6С).

6. Повну комплексну польову стійкість проти грибних хвороб виявляють сорти Прима і Старт. Високостійкими проти парші, борошнистої роси та бурої плямистості є Афросіабі, Карола, Мелба, Хасилдар (літні), Азербайджанське, Голден Резистент, Дахо, Орловська гірлянда, Ред Джеймс Грів, Слава переможцям, 3-1-16, 3-4-30, 3-10-13, 3-29-15, 15-19 (осінні), Краснополянське, МОСВІР зимове, Південне, 1-8-88, 6-12-2 (зимові).

7. В умовах південного Степу диплоїдні сорти, що досліджувались, формують пилок переважно середньої життєздатності (30,4–65,4%). Азербайджанське, Голден Делішес, Грів Ред, Дахо, Зірка, Карола, Мінкар, Мелба, МОСВІР зимове, Орловська гірлянда, Південне, Прима, Прісцилла, Ред Джеймс Грів, Світанок, Чулпан, 3-1-16, 3-4-30, 3-10-13 відзначаються стабільністю цієї ознаки за роками, що характеризує їх як потенційно добрі запилювачі.

8. Найефективніше запилення насаджень сорту Південне забезпечує сумісне з ним розміщення сортів Голден Делішес, Мінкар, Ренет Симиренка, у сорту Старт – використання в одному з ним кварталі Айдареда, Голден Делішеса, Ренета Симиренка. Кращими запилювачами для гібридної форми 1-8-88 є сорти Світанок і Мінкар.

9. Скороплідністю і швидким темпом нарощування врожайності відзначаються гібриди 3-1-16, 3-29-15. Рано вступає у плодоношення і помірно нарощує врожай 3-4-30. Середній ступінь скороплідності і темпу нарощування врожайності характерний для гібридної форми 3-10-13.

10. Стабільно високий (20,6–38,1 т/га) урожай формують перспективні сорти Азербайджанське, Грів Ред, Прісцилла (осінні) і Старт (зимовий). Високу (20,9–27,4 т/га), але нерегулярну врожайність відмічено в районованих та перспективних сортів Карола, Мелба (літні), Зірка, Орловська гірлянда, 15-19 (осінні), Голден Делішес, Краснополянське, Кубань, МОСВІР зимове, Південне (зимові).

11. Великий вихід (92,1–100%) продукції високої товарності забезпечують сорти Карола (літній), Голден Резистент, Дахо (осінні), МОСВІР зимове, Південне, Старт, 1-8-88, 6-12-2 (зимові). За поживною цінністю яблук Грів Ред, Карола, Краснополянське, Південне, Старт, 1-8-88 і 6-12-2 не поступаються перед кращими районованими.

12. Найкращою лежкістю плодів характеризуються Азербайджанське, Зірка, МОСВІР зимове, Прісцилла, Слава переможцям, 6-12-2, 15-19. Спекотні та посушливі погодні умови південного Степу під час вегетації можуть сприяти розвитку загару та підшкіркової плямистості при зберіганні плодів сортів Голден Резистент, Дахо, Кубань, Південне, Прима, Старт і гібридів ДА 6517, 1-8-88, 3-1-16, 3-4-30.

13. Найвищий економічний ефект забезпечує вирощування інтродукованих сортів Голден Резистент, Карола, МОСВІР зимове, а також селекції Інституту зрошуваного садівництва УААН – Старт, Зірка. За комплексним показником порівняльної економічної ефективності вони в 1,24–3,84 раза перевищують контрольні сорти. Інтродуковані сорти Грів Ред, Дахо, Краснополянське, Ред Джеймс Грів, гібрид ДА 6517 та створені в ІЗС УААН – 1-8-88, 3-29-15 за цим же показником були на рівні кращих районованих.

Рекомендації виробництву

За біометричними показниками, стійкістю до несприятливих біо- та абіотичних факторів довкілля, врожайністю, товарними та смаковими якостями плодів, економічною ефективністю вирощування сорти Карола (літній), Голден Резистент, ДА 6517 (осінні), Південне, Старт (зимові) рекомендуються для широкої виробничої перевірки у південному Степу, а гібридна форма 3-29-15 – для передачі до державного сортовипробування.

Для використання в селекції рекомендуються:

на стриманий ріст і невеликий габітус крони – Грів Ред, Карола, Кубань, Орловська гірлянда, Ред Джеймс Грів, Старт, ДА 6517 і мутант 15-19;

посухостійкість – Афросіабі, Карола, Краснополянське, Кубань, Південне, Старт, 1-8-88;

стійкість проти грибних хвороб – Голден Резистент, Грів Ред, Дахо, Карола, МОСВІР зимове, Південне, Слава переможцям, Старт, ДА 6517, 3-4-30, 3-10-13, 3-29-15;

стійкість до комплексу несприятливих біо- та абіотичних факторів довкілля – Грів Ред, Карола, Краснополянське, Кубань, Південне, Прима, Ред Джеймс Грів, Слава переможцям, Старт, ДА 6517, 1-8-88, 3-4-30, 3-10-13, 3-29-15;

покращання біохімічного складу плодів – Грів Ред, Краснополянське, Південне, Старт;

високі товарні та смакові якості плодів – Грів Ред, Дахо, Карола, Краснополянське, МОСВІР зимове, Південне, Ред Джеймс Грів, Старт, 1-8-88, 6-12-2.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті в журналах та збірниках наукових праць

  1. Канашина Р.А., Красуля Т.И. Перспективные сорта яблони для юга степной зоны Украины // Садоводство и виноградарство. – 1998. – Вип. 5-6. – С. 20-21 (60% – здобувач описала результати досліджень за 1995-1998 рр., сформувала статтю).

  2. Толстолік Л.М., Канашина Р.О., Красуля Т.І. Сорти яблуні, перспективні для вирощування в степовій зоні України // Садівництво. – К.: Аграрна наука, 1998. – Вип. 46. – С. 31-34 (50% – здобувач вивчила показники росту дерев, якість плодів, сформулювала висновки).

  3. Красуля Т.І. Можливості покращання сортименту яблуні на півдні Степу України // Садівництво. – К.: Нора-Прінт, 1999. – № 49. – С. 21-26.

  4. Толстолік Л.М., Красуля Т.І. Посухостійкі сорти яблуні та груші як фактор інтенсифікації зрошуваного садівництва // Зб. наук. праць Інституту зрошуваного землеробства УААН: Актуальні проблеми ефективного використання зрошуваних земель. – Херсон, 1999 – №2. – С. 240-242 (50% – здобувач представила результати оцінки посухостійкості сортів і гібридних форм яблуні, сформулювала висновки).

  5. Максимова І.М., Канашина Р.О., Красуля Т.І. Сорти яблуні селекції Інституту зрошуваного садівництва УААН // Садівництво. – К.: Нора-друк, 2001. – Вип. 53. – С. 57-62 (80% – дисертант сформувала структуру статті, дала опис 6 сортів).

  6. Красуля Т.І. Оцінка нових і перспективних сортів яблуні як потенційних запилювачів // Науч. тр. молодых ученых КГАУ. – Симферополь, 2002. – Вып. № 72. – С. 63-67.

  7. Толстолік Л.М., Красуля Т.І. Реалізація адаптаційного потенціалу сортів яблуні та груші в селекційному процесі на півдні України // Вісник аграрної науки. – 2002. – № 10. – С. 44-46 (50% – здобувач узагальнила результати вивчення сортів і гібридних форм яблуні).

Рекомендації

1. Технології вирощування зерняткових і кісточкових культур на півдні України в умовах зрошення (рекомендації) / Відп. за вип. В.І. Водяницький. – Мелітополь, 2001. – 61 с., в т.ч. автора – с. 7, 9-10.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины