Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кравчук Наталія Миколаївна. Удосконалення технологій вирощування товарної риби у ставах з використанням методів математичного моделювання (на прикладі вирощування товарної риби у ВАТ "Сумирибгосп") : Дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / УААН; Інститут рибного господарства. — К., 2002. — 150арк. — Бібліогр.: арк. 124-136.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кравчук Н.М. Удосконалення технологій вирощування товарної риби у ставах з використанням методів математичного моделювання (на прикладі вирощування товарної риби у ВАТ "Сумирибгосп"). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03. – рибництво. Інститут рибного господарства УААН, Київ, 2002.

Дисертація присвячена питанням ресурсоощадження та вдосконалення технологій вирощування товарної риби з використанням математичних моделей. На базі виробничих даних ВАТ "Сумирибгосп" розроблено математичну модель процесу вирощування товарних триліток коропо-сазанових гібридів. Модель, що є системою регресійних залежностей, відображає вплив витрат комбікормів та маси посадкового матеріалу на вихід рибопродукції і кінцеву масу риб, а також дає можливість визначити необхідну щільність посадки. Розроблено оптимізаційну модель, яка дає можливість визначити необхідні для досягнення максимальної природної рибопродуктивності нагульних ставів щільності посадки рослиноїдних риб. На основі модельних розрахунків обгрунтовано напрями підвищення ефективності інтенсивного вирощування товарної риби за трилітнього циклу в умовах Полісся України.

1. Досягнення найвищої в Україні ефективності виробництва товарної риби у ВАТ "Сумирибгосп" вказує на перспективність інтенсивного вирощування коропів та їх гібридних форм у полікультурі з рослиноїдними рибами. Застосування методів математичного моделювання при аналізі та розробленні технологічних схем інтенсивного вирощування товарної риби дає можливість адаптувати технологію до конкретних умов господарювання, визначити напрями підвищення ефективності виробництва.

2. За допомогою методів кореляційно-регресійного аналізу виявлено та оформлено у вигляді математичної моделі залежності між основними технологічними параметрами і кінцевими виробничими показниками при вирощуванні товарних триліток коропо-сазанових гібридів у ВАТ "Сумирибгосп" протягом 1986-1999 рр. Математична модель має наступний вигляд:

Р = 253 К + 230,

Щ = -5,15М1К + 770К + 1 478,

М2 = 2,3М1 + 156к+ 115,

де Р – рибопродукція, кг/га; К - витрати комбікормів, т/га; Щ – щільність посадки, екз./га; М1 та М2 - початкова та кінцева маса риб, г; к – витрати
комбікормів, кг/екз. (к = К1000/Щ).

3. Застосування моделі вирощування триліток коропо-сазанових гібридів вимагає дотримання наступних умов: зона розташування підприємства – Полісся; площа нагульних ставів – від 20 до 150 га; показники якості води – згідно рибоводних нормативів; витрати органічних добрив за сезон – 0,5-5,0 т/га, вапна – 0,5-0,7 т/га, вихід риб із нагулу – 86-93%; витрати комбікормів із вмістом сирого протеїну 23-24% (К) – від 3 до 12 т/га; маса посадкового матеріалу (М1) – від 30 до 110 г.

4. Розроблена математична модель процесу вирощування товарних триліток коропо-сазанових гібридів дає можливість прогнозувати вихід рибопродукції, кінцеву масу риб та визначати необхідну щільність посадки в залежності від початкової маси риб та кількості комбікормів, які планується використати. Дотримання технології вирощування та модельних рибоводних показників забезпечує отримання від 1,0 до 3,3 т/га рибопродукції коропо-сазанових гібридів масою від 325 до 845 г.

5. За допомогою розробленої оптимізаційної моделі може бути визначена потенційно можлива природна рибопродуктивність нагульного ставу та необхідні для її досягнення щільності зариблення рослиноїдними рибами (білим, строкатим товстолобиками та їх гібридом). За умови наявності достатньо точної вхідної інформації модель допоможе визначити склад полікультури, за якого природна кормова база ставу буде використана якомога повніше.

6. Встановлено, що 70-85% товарної рибопродукції у ВАТ “Сумирибгосп” отримують за рахунок вирощування коропо-сазанових гібридів. Основним фактором, який на 74% визначає вихід їх рибопродукції, є рівень використання комбікормів. Збільшення інтенсивності годівлі та відповідне ущільнення посадки риб дає можливість не лише нарощувати обсяги виробництва, але й значно збільшувати його прибутковість, забезпечувати достатньо високий рівень оплати праці, зменшувати собівартість рибопродукції. Особливе зменшення собівартості (на 24-26%) спостерігається при збільшенні витрат комбікормів від 3 до 8 т/га або, відповідно, від 3,0 до 3,6 одиниць на одиницю рибопродукції коропо-сазанових гібридів.

7. Важливим фактором, який сприяє раціональному використанню засобів виробництва при вирощуванні товарних триліток коропо-сазанових гібридів, є забезпечення середнього виходу риб від посадки на рівні 86-93% та вище, як це спостерігалось протягом 1986-2000 рр. у ВАТ "Сумирибгосп". Необхідною умовою підвищення ефективності вирощування товарної риби в переважній більшості ставових підприємств ВДКО "Укррибгосп" є збільшення виходу риб від посадки до нормативного рівня.

8. Економічно доцільним заходом є збільшення товарної маси триліток коропо-сазанових гібридів до 500 – 850 г за рахунок використання посадкового матеріалу масою 60 г і вище та застосування відповідної до маси дворічок риб та рівня витрат комбікормів щільності посадки. Незначне підвищення собівартості рибопродукції на 5-10%, що буде при цьому спостерігатися, не зменшить прибутковості виробництва.

9. Введення до складу ставової полікультури рослиноїдних риб далекосхідного комплексу дозволяє значно підвищувати економічну ефективність вирощування товарної риби. Проведені дослідження свідчать про те, що в нагульних ставах ВАТ "Сумирибгосп" вихід продукції гібридів товстолобиків може досягати 0,5-0,8 т/га.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Медведєв М.Г., Кравчук Н.М. Математичне та компютерне моделювання при розробці ресурсоощадних технологій ведення товарного рибництва // Рибне господарство. – К.: Аграрна наука. – 1999. – вип. 49-50. – С.168-171.

  2. Медведєв М.Г., Кравчук Н.М., Третяк О.М. Застосування оптимізаційного моделювання при визначенні щільностей посадки обєктів полікультури за випасного вирощування риби в ставах // Рибне господарство. – К.: Аграрна наука. – 1999. – вип. 54-55. – С.140-145.

  3. Кравчук Н.М. Моделювання процесу вирощуваня товарного коропо-сазанового гібрида у ВАТ “Сумирибгосп” з використанням рівнянь регресії // Рибне господарство. – К.: Аграрна наука. – 2000. – вип. 58. – С.63-66.

  4. Кравчук Н.М., Пекарський А.В. Вплив параметрів технології вирощування товарних триліток коропо-сазанових гібридів на вихід рибопродукції та кінцеву масу риб // Рибне господарство. – К.: Аграрна наука. – 2001. – вип. 59-60. – С. 33-37.

  5. Кравчук Н.М., Гринжевський М.В., Пекарський А.В. Рекомендації з удосконалення інтенсивної технології вирощування товарної риби з використанням математичних моделей основних рибоводних показників // Рибне господарство. – К.: Аграрна наука. – 2002. – вип. 61. – С. 9-18.

  6. Кравчук Н.М. Застосування математичного моделювання та методів оптимізації при розробці ресурсоощаджуючих технологій ведення товарного рибництва // Материалы международной научной конференции молодых ученых "Водные биоресурсы и пути их рационального использования". – К.: ІРГ УААН. – 2000. - С. 29-31.

  7. Кравчук Н.Н. Оптимизационное моделирование при планировании рационального использования природной кормовой базы прудов // Тезисы докладов VІІІ съезда гидробиологического общества РАН. – Том ІІІ. – Калининград: Калининградский гос. тех. университет. – 2001. – С. 49-50.

  8. Кравчук Н.Н. Влияние параметров технологии выращивания товарных трехлеток карпо-сазаньего гибрида на его конечную массу // Материалы докладов научно-практической конференции “Проблемы и перспективы развития аквакультуры в России”. – Краснодар: КрасНИИРХ. – 2001. – С. 185-186.

  9. Кравчук Н.М., Пекарський А.В. Моделювання показників ефективності вирощування товарної риби // Материалы международной научно-практической конференции молодых ученых "Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем". – К.: ІРГ УААН. – 2002. – С. 28-29.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины