Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Корнієнко Володимир Олександрович. Оптимізація основних технологічних параметрів при підрощуванні личинок російського осетра : Дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / Херсонський держ. аграрний ун-т. — Херсон, 2004. — 253арк. — Бібліогр.: арк. 165-188.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Корнієнко В.О. Оптимізація основних технологічних параметрів при підрощуванні личинок російського осетра Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03. – рибництво. Інститут рибного господарства УААН, Київ, 2004.

Дисертація присвячена вивченню впливу термічного режиму і технологічних параметрів середовища на ефективність вирощування личинок російського осетра до життєстійких стадій, що є суттєвою проблемою сучасної теорії і практики осетрівництва.

Проведені рибницько-біологічні дослідження, які дозволили позначити нові напрямки у розвитку осетрівництва. Встановлено обґрунтований взаємозв’язок між щільністю посадки, впливом терміну вирощування та раціоном на рибничо-біологічні характеристики молоді, які є критеріями життєстійкості. Знайдено особливості впливу термічного режиму і технологічних параметрів середовища штучного відтворення на морфологічні та фізіолого-біохімічні показники личинок, вперше зроблена спроба дати оцінку економічної ефективності вирощування життєстійкої молоді російського осетра. Основні результати роботи впроваджені у виробництво.

  1. Визначена тенденція певного погіршення якості плідників російського осетра дніпровської популяції, отриманих для цілей штучного відтворення. При цьому встановлено, що самиці російського осетра із індивідуальною масою тіла у межах 26 – 35 кг при середній довжині тіла в 141 – 160 см, із відносною плодючістю в межах 7,21 – 7,26 тис. ікринок/ кг та робочої плодючістю в межах 185 – 220 тис. ікринок за своїми показниками мали об’єктивні переваги в умовах штучного відтворення.

  2. Найбільш доцільним є вирощування личинок при температурі води близької до 20 оС, що дозволяє у існуючий нормативний термін отримати молодь середньою масою не менше 93 – 106 мг при виживаності 64 – 71 %. Зниження або підвищення середньої температури води при вирощуванні личинок супроводжувалось різким погіршенням головних рибничих показників.

  3. При визначені впливу фактору простору на ефективність вирощування личинок оптимальні рибогосподарські показники спостерігалася при щільності у 2,0 тис. екз/ м2, де молодь досягала середньої маси 77,13 – 81,43 мг при виживаності 74,84 – 80,42 % та мінімальних витратах кормів у 2,69 – 2,75.

  4. Визначено, що при вирощуванні личинок російського осетра перевагу слід віддати терміну у 20 діб, це супроводжується високими показниками маси від 94,8 до 108,7 мг при виживаності 60,18 – 68,50%. Але за необхідності отримати більш крупну масу рибопосадкового матеріалу можливе збільшення терміну вирощування за умов обов’язкового сортування в останній тиждень підрощування личинок.

  5. При вивченні особливостей годівлі личинок при підрощуванні було визначено, що доведення відносного об’єму добового раціону до 30 – 40% та збільшення кратності годівлі до шести разів на добу у межах температури води 17 – 19 оС позитивно впливає на темп росту і виживаність личинок та ефективність використання кормів. Вихід з вирощування зростає на 4 – 8 %, середня маса на 10 – 30 %, рибопродуктивність на 12 – 14 %.

  6. Дослідження впливу різного співвідношення компонентів живих кормів (артемія : дафнія : олігохети) на ефективність підрощування личинок показали, що при температурі 13,2 – 18,9оС за умов маси вільних ембріонів від 13,8 до 15,1 мг вирощування при всіх варіантах годівлі призводить до низьких показників маси в межах 64,65 – 80,14 мг, що супроводжується високими затратами кормів. При цьому введенні у раціон олігохет в об’ємі більшому за 30 - 40% призводило до відходів, які досягали 34 - 47%.

  7. Найбільш високі показники вмісту білку та мінеральних речовин у тканинах личинок спостерігались при вирощуванні останніх із середньої температурою води 20 оС та з терміном вирощування 19 - 20 діб. Встановлено, що збільшення щільностей посадки призводить і відносного об’єму олігохет у раціоні личинок до суттєвого погіршення загальних рибогосподарських показників.

  8. Економічна ефективність значною мірою залежить від витрат кормів, кількості та якості отриманої продукції, що у свою чергу визначає вихід, середню масу, рибопродуктивність. Найбільший рівень рентабельності був досягнутий тоді, коли личинок підрощували при середній температурі води 18 оС ( 28,57 – 50,64 %), при максимальній щільності посадки ( 46,86% ), мінімальному терміну підрощування ( 41,53- 65,26% ), коли годівля здійснювалась із величиною відносного об’єму раціону у 30% (14,71– 26,71%).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины