Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Корінець Наталя Омелянівна. Вплив вітамінно-мінерального преміксу на якість спермопродукції бугаїв- плідників : дис... канд. с.-г. наук: 06.02.02 / УААН; Інститут тваринництва. — Х., 2007. — 180арк. — Бібліогр.: арк. 131-161.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Корінець Н.О. Вплив вітамінно-мінерального преміксу на якість спермопродукції бугаїв-плідників. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. – Інститут тваринництва УААН. – Харків, 2007.

Дисертація присвячена питанням покращення якісних і кількісних показників спермопродукції бугаїв-плідників за допомогою використання вітамінно-мінерального преміксу КВМ-1БП у їх раціонах.

Встановлено збільшення кількості повноцінних еякулятів і їх об’єму, підвищення рухливості і концентрації сперміїв при згодовуванні преміксу. Знижувалася також кількість патологічних форм сперміїв. Зростала кріорезистентність сперми, що дозволило отримати більшу кількість спермодоз, придатних для подальшого використання. Встановлено вірогідно більший вміст ряду мікроелементів (міді, цинку, кобальту, марганцю) у крові і спермі бугаїв.

Науково обґрунтована доцільність використання у раціонах бугаїв преміксу КВМ-1БП.

1. У результаті проведених досліджень отримано нові дані стосовно кількісних та якісних показників нативної сперми бугаїв при різних режимах використання, кріорезистентності і запліднювальної здатності сперми, а також деяких біохімічних показників крові та вмісту мікроелементів у спермі та крові бугаїв-плідників при використанні в їх раціонах преміксу КВМ-1БП (комплекс вітамінно-мінеральний для бугаїв-плідників).

2. Премікс КВМ-1БП був більш придатним для підвищення біологічної повноцінності раціонів бугаїв і збільшення їх спермопродуктивності, ніж стандартний премікс П60-1. У бугаїв, які одержували премікс КВМ-1БП об’єм еякуляту збільшився на 5,1% (р<0,05), рухливість сперміїв – на 4,1% (р<0,05), концентрація – на 4,4% (р<0,05), кількість спермодоз – на 19,1% (р<0,05) порівняно з бугаями, які одержували П60-1.

3. Включення преміксу КВМ-1БП у кількості 50 г на голову за добу до основного раціону бугаїв-плідників при інтенсивному режимі їх використання збільшило кількість повноцінних еякулятів на 4,4-54,0%, об’єм еякуляту – на 5,5-8,8% (р<0,05), рухливість сперміїв – на 2,7-5,6%, концентрацію сперміїв – на 5,9-12,5%, а також зменшило кількість вибракуваних еякулятів на 5,0-52,1% і кількість патологічних форм сперміїв – на 4,6-10,4% (р<0,05).

4. Кріорезистентність сперми бугаїв-плідників, у раціон яких включали премікс КВМ-1БП, за показниками виживаності сперміїв після кріоконсервації при 380С перевищувала показники контрольних тварин на 4,9-15,0% (р<0,05). Кількість отриманих спермодоз у них збільшилася на 17,9-84,7% (р<0,05).

5. При стандартному режимі використання бугаїв-плідників згодовування преміксу КВМ-1БП підвищило кількість повноцінних еякулятів на 6,8% (р<0,05), об’єм еякуляту - на 6,2% (р<0,05), рухливість сперміїв – на 4,6%, концентрацію сперміїв – на 5,3%, а також зменшило кількість вибракуваних еякулятів на 26,9% і кількість патологічних форм сперміїв – на 3,7% (р<0,05). Кількість придатних спермодоз збільшилася на 23,3% (р<0,05), виживаність сперміїв після кріоконсервації при 380С – на 9,8% (р<0,05), а кількість браку спермодоз зменшилася на 40,1%.

6. При згодовуванні преміксу КВМ-1БП бугаям-плідникам при стандартному режимі використання у порівнянні з контролем вміст гемоглобіну збільшився на 8,2%, кількість еритроцитів – на 7,9%, загальний білок – на 9,4%, глюкоза – на 2,7%, загальний кальцій – на 5,6%, неорганічний фосфор – на 10,9%, каротин – на 33,4, вітамін А – на 46,4% і вітамін Е – на 18,7% (р<0,05).

7. У бугаїв-плідників, яким згодовували премікс КВМ-1БП, порівняно з контролем збільшився вміст у крові наступних мікроелементів: цинку – на 44,9%, міді – на 14,7%, кобальту – на 36,8%, марганцю – на 23,1%, йоду – на 40,7% (р<0,001) і заліза – на 8,6% (р<0,05).

8. У бугаїв-плідників, яким згодовували премікс КВМ-1БП, порівняно з контролем збільшився вміст у спермі наступних мікроелементів: цинку – на 39,9%, міді – на 58,4%, кобальту – на 31,6% , марганцю – на 50,2% і йоду – на 24,9% (р<0,001).

9. Позитивний вплив преміксу на спермопродукцію дослідних бугаїв зберігся повною мірою і у заключний період, у той час як у контролі показники сперми мали тенденцію до зниження їх якості і кількості.

10. Запліднювальна здатність сперми бугаїв, яким згодовували премікс КВМ-1БП, була на 13,2% (р<0,05) вищою, ніж у контролі, і становила при першому осіменінні в середньому 85,0%.

11. Премікс КВМ-1БП, збагачений селеном, в умовах півдня України виявився більш придатним для підвищення якості сперми бугаїв порівняно із звичайним. Об’єм еякуляту збільшився на 3,3% (р<0,05), концентрація сперміїв – на 3,1% (р<0,05) порівняно з показниками бугаїв, які отримували премікс без селену.

12. Згодовування преміксу КВМ-1БП забезпечує щорічний економічний ефект у розрахунку на одного бугая при стандартному режимі використання 14522,72 грн.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Корінець Н.О. Вплив факторів вітамінно-мінерального живлення на спермопродукцію бугаїв-плідників // Науково-технічний бюлетень. Інститут тваринництва. – 2002. – №81. – С. 59-61.

2. Корінець Н.О. Вплив преміксу на якість спермопродукції бугаїв-плідників // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2002. – Вип. 6. – С. 375-378.

3. Корінець Н.О. Підвищення якості спермопродукції бугаїв шляхом використання преміксу // Науково-технічний бюлетень. Інститут тваринництва. – 2003. – №84. – С. 86-89.

4. Корінець Н.О. Вплив преміксу КВМ-1БП на спермопродукцію і біохімічні показники крові та сперми бугаїв-плідників // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. Ґжицького. – 2005. – Т. 7 (№2). – Ч. 3. – С. 136-141.

5. Корінець Н.О. Якість спермопродукції і гематологічні показники у бугаїв-плідників за згодовування преміксу КВМ-1БП // Науково-технічний бюлетень. Інститут біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – 2006. – Вип. 7, №1,2. – С. 237-240.

6. Патент на винахід №77582, МПК (2006) А23К 1/16 А61D 19/00. Спосіб поліпшення спермопродуктивності бугаїв-плідників / Н.О. Корінець, В.М. Кандиба, Ф.І. Осташко. – №а200503409; Заявлено 11.04.05; Опубл. 15.12.06, Бюл. №12, 2006. – 3.1.19 с.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины