Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Коломієць Людмила Василівна. Продуктивність кукурудзи та сорго в сумісних посівах з іншими культурами в північному Степу України : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.12 / Кіровоградський національний технічний ун-т Міністерства освіти і науки України. — Кіровоград, 2006. — 173арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 134-158.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Коломієць Л.В. Продуктивність кукурудзи та сорго в сумісних посівах з іншими культурами в північному Степу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво. – ННЦ „Інститут землеробства УААН”, Київ, 2006.

У дисертаційній роботі представлені результати досліджень, які розкривають формування продуктивності кукурудзи і сорго в сумісних посівах з соєю та іншими зернобобовими та злаковими культурами, частково вирішують проблему дефіциту кормового білка.

Виявлено, що найбільш економічно доцільним є вирощування кукурудзи в сумісних посівах при ущільненні міжрядь соєю, яка забезпечує врожайність зеленої маси – 46,8-47,3 т/га, сухої речовини – 12,7-13,2, кормових одиниць – 11,9-12,1, протеїну -1,5-1,6 т/га.

Дослідженнями встановлено високу економічну та енергетичну ефективність вирощування сорго, яке за продуктивністю та якістю зеленої і сухої маси не поступається кукурудзі на корм, а в окремих випадках її перевищує. Сорго доцільно вирощувати в сумісних посівах з соєю та ущільненням її міжрядь бобовими культурами.

17

Це дає можливість подовжити строки використання культур в зеленому та силосному конвеєрах, а також в складних погодних умовах забезпечити

тваринництво високопоживними кормами, частково ліквідувати дефіцит кормового білка.

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у встановленні особливостей формування продуктивності агроценозів та розробці технологічних прийомів їх вирощування, яка вирішується добором компонентів для ущільнення посівів кукурудзи і сорго з метою підвищення продуктивності та поліпшення якості продукції при вирощуванні на чорноземах звичайних середньогумусних важкосуглинкових глибоких в північному Степу України.

2. Використання ґрунтової вологи в сумісних посівах кукурудзи і сорго мало відрізняється від їх одновидових посівів. В сумішках цей показник збільшується лише на 5-8 мм. Рівні запасів вологи в ґрунті на варіантах з

підсівом кукурудзи з соєю і цукровим сорго зменшуються відповідно на 4,8 та 5,0 мм, а з підсівом суданською травою – на 5,9 і 6,7 мм порівняно з чистим посівом силосних культур.

3. Ущільнення сумісних посівів високобілковими культурами підвищує вміст нітратного азоту на 0,3 - 0,7 мг на 100 г сухого грунту. Кращі показники азотного режиму грунту є на варіантах сумішей кукурудзи з соєю та при підсіві їх міжрядь соєю. Кукурудза і сорго у сумісних посівах мають дещо нижчі показники лінійного росту (на 19-21 см по кукурудзі та на 4-8 см по сорго) порівняно з одновидовим її посівом. Найбільша різниця спостерігається у сумішках кукурудзи з підсівом сорго та суданської трави. На ділянках з підсівом сої, люпину та бобів не відмічається різниці по впливу на висоту рослин досліджуваних культур, чого не просліджується у сумісних посівах без підсіву інших рослин.

4. Строки настання фаз росту і розвитку кукурудзи і сорго в значній
мірі залежать від гідротермічних умов вегетаційного періоду і в деякій мірі – від підсівних кормових культур. За чистого посіву кукурудзи та сорго збільшується висота рослин – відповідно 238 - 241 і 277 см. У загущених посівах висота рослин коливається від 214 до 221 см з кукурудзою та від 269 до 273 см з сорго.

5. Найбільша асиміляційна поверхня листків у сумісних посівах кукурудзи і сорго з соєю формуються при ущільненні їх міжрядь соєю (47,8 - 55,6 тис. м2/га). Високі показники чистої продуктивності фотосинтезу відмічаються в період викидання волотей – молочної стиглості (6,9 - 7,5 г/м2 за добу) обох кормових культур при підсіві в міжряддя бобових компонентів.

6. Загальний вміст хлорофілу при вирощуванні кукурудзи і сорго на корм в сумісних посівах з соєю, люпином і кормовими бобами є найбільшим (25,83 -

25,84 мкг/см2). Підсів у міжряддя суданської трави та сорго викликає зменшення вмісту загального хлорофілу в листках.

15

7. Найбільше накопичення сухої речовини у рослин кукурудзи і сорго на корм спостерігається у фазі молочно-воскова – початок воскової стиглості (11,8-12,2 т/га), а на ділянках з підсівом в міжряддя бобових компонентів – від 12,5 до 12,7 т/га. Підсівні культури сорго, суданська трава дещо знижували прирости сухої речовини по відношенню до інших компонентів.

8. Кращим варіантом серед сумісних посівів кукурудзи і сорго з соєю є ущільнення їх міжрядь соєю, який забезпечує максимальний збір сирого протеїну – 1,5-1,6 т/га. В сумісному посіві кукурудзи з соєю збір протеїну

складає 1,3 т/га. При підсіві до кукурудзи з соєю люпину вихід протеїну досягає 1,4 т/га, буркуну однорічного – 1,3, амаранту волотистого – 1,4 т/га. Найбільше протеїну на одну кормову одиницю припадає у посівах кукурудзи з соєю при підсіві в міжряддя сої – 123 г, у сумісних посівах – 113 г.

9. Найвищий приріст валової енергії забезпечує вирощування сумісних посівів кукурудзи з соєю при ущільненні їх міжрядь соєю – 196 ГДж/га. При цьому енергоємність 1 т сухої речовини склала 31,4 МДж/га, енергетичний коефіцієнт – 4,7.

10. Найвищу економічну ефективність забезпечують сумісні посіви кукурудзи з соєю, ущільнені соєю в міжрядді. Рівень рентабельності становить 201%, собівартість 1 ц кормових одиниць є найнижчою порівняно з іншими і складає 8,7 грн.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Маткевич В.Т., Андрощук С.Т., Коломієць Л.В. Соргові культури і якість заготовлених кормів із них // Корми і кормовиробництво. – Київ: Аграрна наука, 2002, вип. 48. – С. 168-171.

  2. Маткевич В.Т., Коломієць Л.В., Резніченко В.П. Кормовий білок: шляхи його збільшення // Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2003, вип. 51. – С. 146-147.

  3. Коломієць Л.В., Маткевич В.Т. Кукурудза з іншими кормовими культурами // Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2004, вип. 52. – С. 75-77.

16

  1. Коломієць Л.В., Смалиус В.М., Маткевич В.Т. Ефективність технологічних прийомів вирощування кормових культур на силос у чистих і змішаних посівах в умовах Кіровоградщини // Зб.наук.праць УДАУ. –Умань, 2005, вип. 59. – С. 18-25.

  2. Маткевич В.Т., Смалиус В.М., Коломієць Л.В. Змішані посіви кормових культур // Вісник Степу. – Кіровоград, 2002. – С. 79-89.

  3. Смалиус В.М., Коломієць Л.В. Нова технологія вирощування сої в посівах з кукурудзою // Інтенсивні та енергозберігаючі технології виробництва продукції рослинництва. – Матеріали 4-ої Міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки” (квітень 2003 р.). – Кіровоград, 2003. С.44-46.

  4. Коломієць Л.В., Лук’янець О.А. Вирощування кукурудзи на силос з іншими високобілковими культурами // Інтенсивні та енергозберігаючі технології виробництва продукції рослинництва. – Матеріали 4-ої Міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки” (квітень 2003 р.). – Кіровоград, 2003. – С. 52-54.

  5. Коломієць Л.В., Маткевич В.Т. Кукурудза і сорго при вирощуванні в змішаних посівах // Інтенсивні та енергозберігаючі технології виробництва продукції рослинництва. – Матеріали 5-ої Міжнародної науково-технічної конференції „Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки” (жовтень 2003 р.). – Кіровоград, 2005. – С. 60-62.

  6. Коломієць Л.В., Маткевич В.Т. Технологія вирощування сорго в чистих, змішаних та ущільнених посівах // Вісник Степу. – Кіровоград, 2005. – С. 17-18.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины