Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Коваленко Віталій Петрович. Удосконалення технології вирощування післяукісних посівів кормових культур у Правобережному Лісостепу України : Дис... канд. с.-г. наук: 06.01.12 / Національний аграрний ун-т. — К., 2005. — 135арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 108-125.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

КоваленкоВ.П. “Удосконалення технології вирощування післяукісних посівів кормових культур у Правобережному Лісостепу України” – рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.12. – кормовиробництво та луківництво. – Вінницький державний агрономічний університет. – Вінниця, 2004 р.

Дослідженнями, проведеними в сівозміні кафедри кормовиробництва та луківництва Агрономічної дослідної станції Національного аграрного університету протягом 2000–2003 років показано, що ріст і розвиток кормових рослин суттєво залежав від погодніх умов періоду вегетації як у весняних, так і повторних посівах.

Внаслідок скорочення тривалості міжфазних періодів росту і розвитку рослини в післяукісних посівах мають коротший період вегетації порівняно з весняними, що призводить до зменшення довжини стебла та маси рослин.

Поживний режим грунту в післяукісних посівах внаслідок виносу поживних речовин, і перш за все азоту, погіршується.

Найпродуктивнішими були посіви з редькою олійною (303 ц/га) і горохом, які висівали по сходах кукурудзи (297 ц/га; при врожайності одновидового посіву кукурудзи 248 ц/га).

Внесення добрив у нормі N90P60K60 порівняно з варіантом без добрив сприяло зростанню врожайності кукурудзи та її сумішок з іншими культурами на 15–30%; зростав вміст сирого протеїну, зольних елементів (фосфору і калію) при одночасному зниженні вмісту клітковини.

У роботі узагальнено матеріали стосовно фенології, водного і поживного режимів грунту, динаміки формування урожаю вегетативної маси, морфоструктури рослин, фотосинтезу і продуктивності, що послугувало за основу для рекомендацій більш продуктивних культур і сумішок.

Проведене теоретичне узагальнення і визначене нове вирішення проблеми формування післяукісних посівів кормових культур в умовах Правобережного Лісостепу України дає можливість, на відміну від існуючих рекомендацій, запропонувати нові сумішки бобових і капустяних культур з вівсом і кукурудзою, та зробити такі висновки:

 1. При сівбі післяукісних посівів після збирання озимих проміжних культур вологість ґрунту в шарі 0–40 см становила 20,5–20,8% (на весняних 24,7–25,1%), що було достатнім для росту й розвитку рослин на період сівба–сходи і початок вегетації на післяукісних та весняних посівах. Показник вологості грунту на період збирання врожаю істотно не відрізнявся.

 2. Поживний режим ґрунту в післяукісних посівах внаслідок додаткового виносу поживних речовин, особливо азоту, погіршується. Вміст нітратного азоту на варіантах одновидового посіву кукурудзи становив 4,7 мг/100 г ґрунту, вико-вівсяної сумішки – 5,2, сумішки кукурудзи з редькою олійною – 4,5 і з горохом – 5,5 мг/100 г ґрунту.

 3. Кореневі виділення проявляють індиферентний, синергічний або інгібуючий вплив на рослини агрофітоценозів уже на початку вегетації. Горох і вика більшою мірою негативно впливають на ріст і розвиток кукурудзи. На проростання вівса інгібуючий вплив цих культур не позначився. Капустяні (ріпак, редька олійна) на ріст і розвиток вівса та кукурудзи культур майже не впливали.

 4. У післяукісних посівах, порівняно з весняними, внаслідок скорочення тривалості міжфазних періодів росту й розвитку кукурудза має коротший період вегетації, що призводить до зменшення довжини стебел та маси рослин. Інтенсивне наростання листкової поверхні відбувається до настання генеративних фаз, зокрема фаз бутонізації–цвітіння у ріпаку, редьки олійної, гороху, до викидання волоті у кукурудзи. В ході подальшої вегетації площа листя зменшується, що ґрунтується на підсиханні нижніх листків та припиненні процесу новоутворення листя.

Рослинні рештки озимих проміжних культур являють собою додаткове джерело збільшення органічної речовини в ґрунті.

 1. Найвищу врожайність зеленої маси на час укісної стиглості на фоні N90P60K60 забезпечили сумішки кукурудзи з редькою олійною (303 ц/га) і горохом, які висівали по сходах кукурудзи (297 ц/га); урожайність одновидового посіву кукурудзи становила 248 ц/га, при виході кормових одиниць 53,1; 59,3; 47,1 і перетравного протеїну відповідно 8,5; 8,0; 5,8 ц/га.

 2. При внесенні добрив у нормі N90P60K60 порівняно з варіантом без добрив, зростала врожайність кукурудзи і вико-вівсяної сумішки на 15–30%, поліпшувався хімічний склад корму: збільшився вихід сирого протеїну – 27%, при зниженні вмісту клітковини.

 3. Економічна ефективність післяукісних посівів висока. Порівняно з варіантом однокомпонентної кукурудзи, суттєво вищий прибуток одержано у варіантах сумішок останньої з редькою олійною та горохом, який висівали по сходах кукурудзи – відповідно 1198,00 і 1478,00 грн/га; рівень рентабельності зростав і становив 123 і 155%.

 4. За біоенергетичною оцінкою, вищі показники ефективності одержано у поєднанні вирощування тритикале як озимої проміжної культури та післяукісної кукурудзи, де енергетичний коефіцієнт становив – 6,74.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Коваленко В.П. Динаміка наростання зеленої маси та урожайність кормових культур післяукісного вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України: Наук. вісн. НАУ. – К., 2001. – Вип. 37. – С. 26–28.

 2. Коваленко В.П. Продуктивність кормових культур у післяуіксних посівах: Зб. наук. пр. Ін-ту землеробства УААН.– К.: Фітосоціоцентр, 2002. – Вип. 3–4. – С. 100–103.

 3. Коваленко В.П. Якість урожаю кормових культур у післяукісних посівах: Наук. вісн. НАУ. – К., 2003. – Вип. 63. – С. 75–78.

 4. Коваленко В.П. Демидась Г.І. Ріст і продуктивність післяукісних посівів кормових культур залежно від їх видового складу // Біологічні науки і проблеми рослинництва: Зб. наук. пр. УДАУ. – Умань, 2003. – С. 727–729.

 5. Демидась Г.І Коваленко В.П. Динаміка наростання листкової поверхні та фотосинтетичний потенціал післяукісних посівів // Корми і кормовиробництво / Міжвід. темат. наук. зб. Ін-та кормів УААН. – Вінниця, 2003. – Вип. 51. – С. 189–192.

 6. Демидась Г.І., Коваленко В.П. Вплив проміжних посівів кормових культур на формування продуктивності наступної культури: Зб. наук. пр. Ін-ту землеробства УААН. – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – Вип. 3–4. – С. 116–122.

 7. Демидась Г.І., Коваленко В.П. Значення проміжних посівів та агрокліматичні особливості їх вирощування // Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Лісостепу України / Каб. Міністрів України, НАУ – К.: Альфа, 2003. – Т. 1. – С. 586–590.

 8. Демидась Г.І., Козяр О.М., Ковбасюк П.У., Лещенко Ю.В., Коваленко В.П. Особливості створення та раціонального використання культурних пасовищ та сіножатей в зоні Полісся // Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Поліссі України / Каб. Міністрів України, НАУ. – К.: Альфа, 2004. – Т. 2. – С. 52–67.

 9. Демидась Г.І., Ковбасюк П.У., Козяр О.М., Коваленко В.П. Проміжні посіви в інтенсифікації кормовиробництва // Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Поліссі України / Каб. Міністрів України, НАУ. – К.: Альфа, 2004. – Т. 2. – С. 99–118.

 10. Демидась Г.І., Івановська Р.Т., Коваленко В.П., Іскра В.І. Продуктивність посівів та поживність зеленої маси кормових культур післяжнивного вирощування // Корми і кормовиробництво / Міжвід. темат. наук. зб. Ін-та кормів УААН. – Вінниця, 2004. – Вип. 53. – С. 130–134.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины