Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Коваленко Василь Олександрович. Технологія вирощування товарної риби за умов випасного утримання у ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення : Дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / УААН; Інститут рибного господарства. — К., 2004. — 193арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 150-169.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Коваленко В.О. Технологія вирощування товарної риби за умов випасного утримання у ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03 – рибництво. Інститут рибного господарства УААН, Київ, 2004.

Дисертація присвячена вивченню впливу фактору водозабезпечення ставів на результати вирощування товарної ставової риби за умов випасного утримання і розробці на цій основі нормативно-технологічної бази ресурсоощадного товарного рибництва для використання в умовах ставів з обмеженим рівнем водозабезпечення.

За результатами досліджень вперше зроблено оцінку впливу комплексу різних факторів на результативні показники випасного товарного ставового рибництва в умовах обмеженого рівня водозабезпечення ставів. Вперше встановлено достовірні кореляційні взаємозв’язки між результатами вирощування товарної риби в ставах та деякими факторіальними показниками: рівнем водозабезпечення ставів, щільністю посадки і початковою масою риб, інтенсивністю використання мінеральних і органічних добрив.

Обґрунтовано економічну доцільність застосування дволітнього або неповного трилітнього товарних циклів випасного рибництва у ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення з урахуванням різних умов господарювання.

Розроблено нормативно-технологічну базу випасного товарного рибництва для ставів з обмеженим рівнем водозабезпечення, яка дозволяє отримувати високий економічний результат при ресурсоощадному використанні сировини і матеріалів.

1. На прикладі ставових господарств ВАТ “Донрибкомбінат” доведено можливість досягнення високих рибницьких показників і економічної ефективності виробництва при вирощуванні товарної риби за умов випасного утримання в ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення. В умовах експериментів, при ресурсоощадному використанні сировини і матеріалів для вирощування товарної риби, рівень загальної рибопродуктивності нагульних ставів досяг 850-905 кг/га за рентабельності виробництва не нижче 20%.

2. В умовах нагульних ставів з обмеженим рівнем водозабезпечення протягом вегетаційного періоду спостерігалось закономірне зростання у воді концентрації основних іонів внаслідок випаровування та фільтрації води, а також величини перманганатної окислюваності, що приводило до відповідного погіршення якості ставової води. Але в цілому фізико-хімічні показники води цих ставів були сприятливими для вирощування традиційних об’єктів ставового рибництва: коропа, білого і строкатого товстолобиків, білого амура.

3. За середньосезонною біомасою кормових організмів для риб нагульні стави з обмеженим рівнем водозабезпечення в цілому характеризувались оптимальним рівнем розвитку фітопланктону (24,0–42,0 г/м3) і помірним - тваринних організмів планктону (2,4-6,6 г/м3) і бентосу (0,9-3,3 г/м2).

4. Ріст риб у нагульних ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення залежав від дії ряду факторів, найважливішими з яких були температура води та щільність посадки риб, яка визначала рівень забезпеченості останніх природною кормовою базою.

5. Організми зоопланктону були важливим компонентом живлення коропа. Частка зоопланктону у складі харчової грудки цієї риби в середньому становила 21 %, досягаючи в окремих пробах величини 50%. Спостерігалась трофічна конкуренція між коропом і строкатим товстолобиком. Індекс трофічної подібності у живленні цих видів риб досягав 59%, переважно за рахунок спільного споживання зоопланктону.

6. Важливу роль у живленні усіх видів риб відігравав детрит. Частка детриту у складі харчової грудки риб у середньому за вегетаційний період становила: у коропа – 21,5%, у білого і строкатого товстолобиків – відповідно 35,5 і 33%.

7. Кращі результати вирощування товарної риби в експериментальних ставах за комплексом рибницько-біологічних показників було отримано у дослідних варіантах із застосуванням удосконалених нормативів технології випасного ставового рибництва.

8. За допомогою кореляційного-регресійного аналізу підтверджено комплексний характер впливу різних факторів на результати вирощування товарної риби в експериментальних ставах. Встановлено, що найбільший вплив на ці результати чинили щільність посадки і середня початкова маса риби, інтенсивність використання добрив і середня глибина ставу, як один із показників рівня водозабезпечення останнього. Отримано підтвердження негативного впливу на ріст коропа з боку строкатого товстолобика за рахунок трофічної конкуренції між цими видами риб.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины