Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Кирюхін Сергій Олександрович. Прийоми та елементи ресурсозберігаючої технології вирощування огірків за краплинного зрошення у Лісостепу України : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Інститут овочівництва і баштанництва УААН. — Х., 2007. — 170арк. — Бібліогр.: арк. 130-146.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Кирюхін С. О. Прийоми та елементи ресурсозберігаючої технології вирощування огірків за краплинного зрошення у лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. – Інститут овочівництва і баштанництва УААН, Харків, 2007.

Дисертаційна робота присвячена актуальним питанням сучасного овочівництва, а саме, прийомам та елементам ресурсозберігаючої технології вирощування огірків за краплинного зрошення. Вивчено вплив способів сівби та обробки насіння і вегетуючих рослин препаратами на польову схожість насіння, ріст та розвиток рослин, урожайність та якість плодів огірка. Встановлено найкращий спосіб зрошення та внесення добрив, а також оптимальний режим передполивної вологості ґрунту за краплинного поливу – 80-75% НВ. Визначено кращу схему розміщення – (50+90)20 см та густоту (70 тис.шт./га) рослин огірка сорту Джерело (Ніжинський сортотип) при вирощуванні в умовах краплинного поливу. Запропоновані прийоми та елементи ресурсозберігаючої технології дозволяють підвищити рентабельність вирощування до 151,6% при зменшені його собівартості до 0,33 грн./кг плодів огірка.

В дисертації на основі результатів досліджень 2004-2006 рр. наведено теоретичні і практичні підсумки, спрямовані на вирішення наукового завдання по підвищенню ефективності вирощування огірка на продовольчі цілі шляхом застосування гідросівби пророщеного насіння, краплинного зрошення, локального внесення добрив та інших елементів технології . Вирішення цієї проблеми є актуальним для виробництва огірків, особливо на сучасному етапі розвитку сільського господарства України. На основі одержаних експериментальних даних та виробничої перевірки результатів досліджень можна сформулювати наступні основні висновки:

1. За гідросівби польова схожість насіння огірка підвищується на 8,6%, рослини краще ростуть і розвиваються, ступінь розвитку пероноспорозу зменшується до 17%, рання урожайність (за перші три збори) збільшується на 30% порівняно з сівбою сухим насінням. Урожайність плодів при цьому становить 24,1 т/га, товарність – 81,9%.

2. При обробці насіння огірка перед гідросівбою гумісолом (10 л/т), а також проведенні двох некореневих підживлень рослин гумісолом (6 л/га) у вегетаційний період створюються найбільш оптимальні умови для отримання гарантованих дружних сходів огірка в найкоротші строки (через 5-7 діб з’являються сходи близько 95% всіх рослин). У подальшому ці рослини краще ростуть і розвиваються, менше (на 32%) уражуються пероноспорозом, формують найвищу врожайність (25,6 т/га) та товарність (83,7%) плодів, не погіршуючи їх хімічні показники.

3. При вирощуванні огірка на продовольчі цілі найкращим способом зрошення є краплинне з передполивним режимом вологості ґрунту 80-75% НВ. При цьому покращуються біометричні показники рослин, знижується (на 34%) ступінь розвитку пероноспорозу, урожайність плодів становить 20,9 т/га, товарність – 80%. Краплинне зрошення не погіршує хімічні показники плодів порівняно з поливом дощуванням.

4. За краплинного способу зрошення створюються оптимальні умови для росту та розвитку рослин огірка, починаючи від сівби. Тому рослини формують слаборозвинену кореневу систему, яка в основному, представлена додатковими коренями з великою кількістю кореневих волосків. Усі корені знаходяться у поверхневому шарі ґрунту (0-20 см), розгалужуються в бік до 20-30 см, в основному розташовуються в зоні вузького міжряддя, де знаходиться поливний трубопровід. Ширина смуги контуру зволоження становить 55-60 см, поливна вода проникає на глибину 50 см.

5. Кращим способом внесення добрив за краплинного поливу є локальне у ґрунт нормою N15Р60К45 та з фертигаціями (N15). Це дає змогу покращити умови росту та розвитку рослин, отримати урожайність на рівні 24,0 т/га при товарності плодів 81,7% (в окремі сприятливі роки 38,8 т/га та 90,7% відповідно) без погіршення хімічних показників плодів.

6. Найнижчий рівень коефіцієнта водоспоживання (171 м3/т) зафіксовано при краплинному зрошенні з передполивною вологістю ґрунту 80-75% НВ за локального способу внесення добрив. Високим даний показник відмічено на абсолютному контролі (без зрошення, без добрив) – 227 м3/т та еталоні (полив дощуванням, внесення добрив врозкид) – 263 м3/т.

7. За краплинного зрошення плоди огірка мають меншу насіннєву камеру та більш міцну шкірочку порівняно з поливом дощуванням. Загальна дегустаційна оцінка (4,16-5,00 бали) досить висока і залежать від погодних умов року вирощування. Індекс форми плодів становить 2,60-3,24.

8. За результатами досліджень встановлено кореляційні зв’язки, а саме: між коефіцієнтом водоспоживання та урожайністю плодів – сильний обернений (r = -0,70-0,92), між індексом форми плода та об’ємом його насіннєвої камери – обернений: від слабкого (-0,15) до середнього (-0,62).

9. При вирощуванні огірка сортотипу Ніжинський за даних елементів технології кращою схемою розміщення рослин є (50+90)20 см за густоти рослин 70 тис.шт./га. Урожайність плодів при цьому найбільша і знаходиться на рівні
23,2 т/га. Збільшувати або зменшувати густоту рослин недоцільно.

10. Розроблені ресурсозберігаючі елементи технології вирощування огірка на продовольчі цілі (гідросівба насінням, пророщеним у розчині гумісолу; некореневі підживлення цим же препаратом; краплинне зрошення; локальне внесення добрив та фертигації) дозволяють знизити витрати на 1 га посіву: насіння – на 33%; зрошувальної води – 31%; добрив – 50%. На 1 т плодів затрати праці механізаторів зменшуються на 27%; інших працівників – 24%; палива – 29%. За розробленої технології отримано прибуток – 12968 грн./га; повну собівартість плодів – 0,33 грн./кг; рентабельність виробництва – 151,6%.

11. За вищезазначених елементів технології вирощування огірка коефіцієнт біоенергетичної ефективності більший 1,00 і становить 1,18, тобто енергія, накопичена господарсько-цінною часткою врожаю, перевищує енергію, витрачену на його формування. При вирощуванні огірка з використанням базових елементів технології коефіцієнт біоенергетичної ефективності знаходиться на рівні 0,72.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

  1. Кирюхін С. О. Схеми розміщення та густота рослин огірка при вирощуванні в умовах краплинного зрошення // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія „Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків, 2006. – № 5. – С. 118-122.

  2. Кирюхін С. О. Ефективність гідросівби та обробки насіння і вегетуючих рослин гумісолом при вирощуванні огірка на продовольчі цілі // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія „Агрономія і біологія”. – Суми, 2007. – Вип. 11-12 (12-13). – С. 96-99.

  3. Кирюхін С. О. Вплив краплинного зрошення та локального внесення добрив на врожайність та якість плодів огірка // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2007. - № 1. – С. 144-146.

  4. Патент на корисну модель за № (11)20755U від 15.02.2007 року (Бюл. №2), Україна, (51) МПК (2007) А01С 1/00. Спосіб вирощування огірків / Кирюхін С. О., Вітанов О. Д., Яровий Г. І. – Заявка № u200608201 від 21.07.2006. (80% авторства, аналіз літератури, отримання експериментальних даних, підготовка до друку)

  5. Патент на корисну модель за № (11)20754U від 15.02.2007 року (Бюл. №2), Україна, (51) МПК (2007) А01С 1/00. Спосіб вирощування культурних рослин / Вітанов О. Д., Яровий Г. І., Зелендін Ю. Д., Кирюхін С. О., Ольховський М. Ф., Волошина І. М. – Заявка № u200608199 від 21.07.2006. (50% авторства, аналіз літератури, отримання експериментальних даних, підготовка до друку)

  6. Вирощування огірка на продовольчі цілі з використанням краплинного зрошення в умовах лівобережного лісостепу України (методичні рекомендації) / О. Д. Вітанов, М. І. Ромащенко, Г. І. Яровий, С. О. Кирюхін, Л. Є. Плужнікова, Л. М. Урюпіна. – Харків: ІОБ УААН, 2006. – 12 с. (70% авторства, аналіз літератури, отримання експериментальних даних, підготовка до друку)

  7. ДСТУ1) Огірок, патисон, кабачок. Технологія вирощування. Основні положення. – Київ: Держспоживстандарт, 2005. (Болотських О., Гончаренко В., Гордієнко І., Даценко С., Кирюхін С., Плужнікова Л., Тимченко В., Яровий Г.)

  8. Кирюхін С. О. Способи висіву та обробка препаратами насіння і вегетуючих рослин огірка // Інноваційні напрямки наукової діяльності молодих вчених в галузі рослинництва. Тези 3-ої Міжнародної наукової конференції 20-22 червня 2006 р. – Харків: ІР ім. В. Я. Юр’єва, 2006. – С. 153-154.

  9. Кирюхін С. О. Елементи ресурсозберігаючої технології вирощування огірків за краплинного зрошення в лівобережному лісостепу України // Збірник тез наукових доповідей молодих учених (до 60-річчя з дня заснування Інституту. – Харків: Плеяда, 2007. – С. 23-26.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины