Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Діденко Володимир Ілліч. Оцінювання дефляційних процесів за умов різноманітного технологічного навантаження грунтів та деякі шляхи їх захисту у зоні Північного Степу України : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського" УААН. — Х., 2006. — 163арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 133-152.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Діденко В.І. Оцінювання дефляційних процесів за умов різноманітного технологічного навантаження ґрунтів та деякі шляхи їх захисту у зоні Північного Степу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика. Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського” УААН. Харків, 2006.

В дисертаційній роботі розкрито сучасні погляди на процеси дефляції. Проведено дослідження потенційної вітростійкості найбільш дефляційно небезпечної фракції – часток ґрунту <0,25 мм чорнозему звичайного у польових та лабораторних умовах. Розроблено та випробувано універсальний прилад для діагностики дефляційних процесів. Визначено та обґрунтовано деякі механізми трансформації пилоповітряного потоку під час проявлення повсякденної дефляції (агротехнічного пилення) у зоні Північного Степу України. Зроблено підрахунки агротехнічного пилення та його кількісну оцінку. Отримано дані потенційних втрат ґрунту в результаті дефляційних процесів з урахуванням захисної дії сучасної мережі лісосмуг. Запропоновано шляхи захисту грунтів в умовах прояву дефляції та ерозії у зоні Північного Степу України.

У дисертації узагальнено результати досліджень і дано нове наукове вирішення задачі, що полягає у встановленні закономірностей прояву дефляції, з врахуванням захисної дії сучасної мережі лісосмуг, при різноманітному технологічному навантаженні в умовах тривалої дії агротехнічних факторів. Розроблено ґрунтозахисну технологію шляхом запропонованого контурно-смугового способу обробітку ґрунту, з метою значного зменшення негативного впливу суховіїв, дефляції та ерозії і отримання в умовах Північного Степу України сталих врожаїв сільськогосподарських культур.

1. У процесі механічних обробок динаміка грудкуватості, як одного з основних показників стійкості ґрунту до видування, може змінюватись у межах 50% від вихідної. Величина грудкуватості у значній мірі залежить від виду технологічної операції та швидкості руху агротехніки.

2. Встановлено, що технологічні роботи пов’язані з механічним впливом на ґрунт, які виконуються на підвищених швидкостях, мають більш низьку якість у порівнянні з роботами, які виконуються на середніх швидкостях. Збільшення швидкості руху агротехніки веде до збільшення тягового опору, що веде до збільшення кришення і розпорошення ґрунту (деформації руйнівного типу).

3. При критичних швидкостях руху агротехніки збільшується кількість вибитих із смуги спокою дефляційно небезпечних часток, які легко насичують пилоповітряний потік, провокуючи дефляційні процеси. Втрати ґрунту при цьому можуть зростати у 4 і більше разів. Відповідно збільшується запилення повітря, посилюючи бактеріальну забрудненість, що негативно впливає на санітарно-епідеміологічний стан регіону.

4. Найбільш піддатливі процесам агротехнічного пилення як особливого виду повсякденної дефляції є частки ґрунту менші 0,25 мм. Це підтверджено також експериментально продуванням ґрунтових часток в аеродинамічній установці. Визначено величини від критичної незсувної до швидкості масового руху часток менших 0,25 мм, які знаходяться в межах: 2,7 – 3,3 м/сек, що відповідає швидкості руху агротехніки від 9,7 до 12 км/год.

5. Розроблено винахід та випробувано у стаціонарних польових умовах, універсальний прилад для діагностики і кількісної оцінки процесів дефляції. Встановлено. що під час проявлення дефляції пилоповітряний потік виходить далеко за межі 0 – 200 см висоти. Визначальними факторами вертикального градієнту є швидкість вітру і температурна стратифікація приземного шару атмосфери.

6. Найбільш активно агротехнічне пилення проявляється у період весняно-польових робіт, коли поверхня ґрунту знаходиться у найбільш вітроерозійно-небезпечному стані через наявність значної кількості ерозійних частинок, присутність вітру східного напрямку, високу інтенсивність польових робіт, що здійснюються на критичних швидкостях руху агротехніки. Агротехнічне пилення як одне з складових повсякденної дефляції призводить до виносу і втрат найбільш родючої фракції ґрунту.

7. Загальні втрати ґрунту від пилових бур у Північному Степу України перевищують допустимі межі (2,5 т/га на рік). При цьому чорноземи звичайні мають лише середню потенційну стійкість, яка ще знижується в умовах посухи та інтенсивного механічного обробітку. Агротехнічне пилення значно збільшує у часі і просторі небезпеку виникнення дефляційних процесів. За швидкості руху агротехніки 12 км/год і швидкості вітру понад 15 м/сек (початок пилової бурі) втрати ґрунту від дефляції зростають до катастрофічних розмірів.

8. Визначено, що у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва одним з найбільш поширених засобів захисту ґрунтів у зоні Північного Степу від пилових бур є мережа полезахисних лісосмуг. Встановлено, що полезахисні лісосмуги непродувної конструкції гарантовано захищають ґрунти від дефляції тільки до 5 висот.

9. Встановлено, що значні втрати ґрунту у зоні Північного Степу України відбуваються також за рахунок ерозійних процесів. Враховуючи всю низку факторів негативного впливу ерозії та дефляції, визначено сучасні головні напрямки та критерії захисту ґрунтів. Запатентовано і випробувано новий науково обґрунтований спосіб контурно-смугового проектування полезахисних смуг для створення збалансовано - захищених агроландшафтів Північного Степу України.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Булигін С.Ю., Тімченко Д.О., Діденко В.І., Зуза В.О. До питання моніторингу процесів дефляції грунтів // Вісник аграрної науки. - 2002. № 1 - С. 58-60 (співавтор ідеї, експериментальні дані, їх аналіз, узагальнення, висновки).

2. Діденко В.І. Вплив агротехнологій на втрати ґрунту // Вісник аграрної науки. - 2003.- № 9.-С. 78-80.

3. Булыгин С.Ю., Тимченко Д.О., Диденко В.И. Агротехническое пыление – фактор ускорения эродирования черноземов // Грунтознавство. - 2003.-№ 3 с. 57-62. (теоретична частина, інтерпретація експериментальних даних, висновки).

4. Тімченко Д.О., Діденко В.І. Нормування розрахункової основи вітростійкості агроландшафтів України // Вісник СДАУ : Агрохімія і біологія. - 2000. - Вип. №4. - С. 177-181 (аналіз стану проблеми, експериментальні дослідження, висновки).

5. Діденко В.І. Розпилення ґрунту ходовими апаратами сільськогосподарських машин // Вісник ДААУ - 2001. - № 2. - С. 152-155.

6. Булигін С.Ю., Тімченко Д.О., Байдюк М.І., Діденко В.І., Верещака І.В. Раціональне використання вологи в умовах прояву водної та вітрової ерозії в Україні // Вісник ХДАУ - 2001. - №1. - С. 22-27 (експериментальні дослідження, їх аналіз, узагальнення, висновки).

7. Тімченко Д.О., Діденко В.І. Вплив руху сільськогосподарських машин на агротехнічне пилення ґрунту // Вісник ХДАУ. - 2001. - № 3. - С. 146-147 (дослідження, аналіз, висновки).

8. Діденко В.І. Вплив швидкості руху агротехніки на верхній шар ґрунту // Вісник ХНАУ. – 2002. - № 2. - С. 52-55.

9. Булигін С.Ю., Тімченко Д.О., Діденко В.І., Байдюк М.І., Кривов В.М. Небезпека проявлення вітрової ерозії грунтів в Україні // Вісник аграрної науки Південного регіону. - 2000. - № 1. - С. 144-150 (отримання експериментальних даних, їх аналіз, узагальнення, висновки).

10. Булигін С.Ю., Тімченко Д.О., Діденко В.І. Польовий ерозіомір // Авторське св-во на винахід UА №51930 А.- 2002 (експериментальні дослідження, патентний пошук аналогів винаходу, математичні розрахунки формули).

11. Тімченко Д.О., Діденко В.І. Спосіб контурно-смугастого обробітку ґрунту // Авторське свідоцтво на винахід UA № 69229 А. –2004 (експериментальні дослідження, патентний пошук аналогів винаходу, математичні розрахунки формул).

12. Діденко В.І. До питання вивчення вітростійкості чорноземів північного Степу України // Агрохімія і ґрунтознавство. Спец вип. до V з’їзду УТГА. – Ч. 3. – Харків. - 1998.- С. 9.

13. Тимченко Д.О., Диденко В.И. Прогноз ветроэрозионных процессов в Лесной Зоне (на примере Украинского Полесья) // Материалы науч.-произв. конф. «Почва - удобрение - плодородие» Бел. НИИ ПА - Минск. – 1999. – С. 207-209 (теоретична частина, інтерпретація експериментальних даних, висновки).

14. Булигін С.Ю., Тімченко Д.О., Байрак М.В., Байдюк М.І., Діденко В.І. Методика підрахунків збитків від спалювання пожнивних решток // На замовлення Мінекобезпеки України. - Харків. - 2000. - 16с (аналіз стану проблеми, експериментальні дослідження, їх узагальнення, висновки).

15. Тімченко Д.О., Діденко В.І. Вітроерозійні втрати ґрунту від агротехнічного пилення // Тези доп. науково-практичн. конф.: Екологія Харківщини: стан, проблеми, перспективи. - Харків. - 2000. - С. 12 (експериментальні дослідження, їх аналіз, висновки).

16. Тімченко Д.О., Діденко В.І. Динаміка агротехнічного пилення орних грунтів Північного Степу України // Агрохімія і ґрунтознавство. - Спец. вип. до VI з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків УТГА. - Ч. 3. - Умань. - 2002.- С.142-144 (експериментальні дослідження, їх аналіз, узагальнення, висновки).

17. Тимченко Д.О., Диденко В.И. Механизмы и критерии оценки устойчивости почв Украины к агротехническому пылению // Тезисы докл. Всероссийской конф.: “Устойчивость почв к естественным и антропогенным воздействиям”. - Москва. - 2002. - С. 112 (експериментальні дослідження, їх аналіз, висновки).

18. Тімченко Д.О., Діденко В.І. Агротехнічне пилення орних грунтів Харківської області // Бюл. № 6: Наукове забезпечення агропромислового виробництва Харківської області. - Харків. - 2002. - С. 31-32 (експериментальні дослідження, інтерпретація даних, висновки).

19. Диденко В.И. Современные агроланшафты Северной Степи Украины в условиях проявления эрозии и дефляции почв // Теоретические и прикладные вопросы изучения и использования почвенно-земельных ресурсов. – Сб.: Межд. научн.- практ. конф., посвящ. 70-летию кафедры почвов. БГУ. - Минск. - 2003.- С. 128-130.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины