Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дзиба Анжела Андріївна. Підсумки та перспективи використання інтродуцентів у міських лісах Києва : дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / Національний аграрний ун-т. — К., 2007. — 295арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 207-221.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дзиба А.А. Підсумки та перспективи використання інтродуцентів у міських лісах Києва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний аграрний університет, м. Київ, 2007.

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню проведеної інтродукції у насадженнях міських лісів Києва з обґрунтуванням рекомендацій для виробництва щодо використання інтродуцентів у лісопаркових господарствах.

Проаналізовано досвід інтродукції деревних рослин у лісові насадження України. Встановлено сучасний таксономічний склад інтродуцентів міських лісів та проведено ботаніко-географічний аналіз інтродукованих видів. Досліджено біоекологічні особливості та господарську цінність інтродукованих деревних рослин. Оцінено зимостійкість, посухостійкість, цвітіння, плодоношення та встановлено успішність адаптації інтродукованих видів дерев і кущів у лісових насадженнях. Виділено фізіономічні типи, які використані для ландшафтного поліпшення міських лісів. Наведено модифіковану автором і застосовану методику декоративності на інтродукованих видах дерев та кущів у лісових насадженнях. Обґрунтувано перспективи подальшого використання видів інтродукованих дерев і кущів для лісового та садово-паркового господарства. Розроблено рекомендації для виробництва щодо використання інтродуцентів у різних видах насаджень міських лісів та опрацьовано варіанти композицій за участю декоративних видів для поліпшення різних типів лісових ландшафтів.

У дисертації обґрунтовано актуальні питання біоекологічних особливостей та декоративності деревних рослин, інтродукованих у насадження міських лісів, узагальнено досвід їх використання, визначено перспективи подальшої інтродукції.

 1. Насадження міських лісів створено переважно з аборигенних деревних рослин, інтродуценти займають 1,0 % від загальної площі міських лісів. Для підвищення естичності та функціональної придатності рекреаційних лісів необхідне збільшення їх площі та розширення асортименту.

 2. У насадженнях міських лісів зростає 70 видів, 5 форм, 2 гібриди інтродукованих деревних рослин, зокрема за життєвими формами: дерев – 51 таксон, кущів – 21, ліан – 5. Відносяться вони до 27 родин, 51 роду. Відділ Pinophyta представлено 3 родинами, 7 родами; відділ Magnoliophyta – 25 родинами, 44 родами.

 3. Таксономічний аналіз інтродукованих видів дозволив установити, що з відділу Pinophyta найбільшою кількістю родів представлена родина Pinaceae Lindl., а найбільшою кількістю видів, які використовуються у міських лісах Києва – роди Larix Mill., Pinus L. У відділі Magnoliophyta найбільшу кількість родів має родина Rosaceae Juss., а найбільшу кількість видів – роди Juglans L., Acer L.

 4. Найпоширеніші в насадженнях міських лісів представники деревних рослин Атлантично-Північноамериканської, Циркумбореальної, Східно-Азіатської флористичних областей, вони становлять відповідно 28,6, 15,7 та 14,3 % від загальної кількості інтродукованих видів деревних рослин. Види з диз’юнктивним ареалом становлять 37,1 %.

 5. Інтродуценти в міських лісах зростають у чистих та мішаних насадженнях. Їх кількість у складі мішаних насаджень коливається від 10 до 90 %. Більшість насаджень з участю інтродуцентів займають площу 0,1–1,0 га. Хвойні та покритонасінні інтродуковані деревні рослини ростуть переважно в умовах свіжого субору (В2), свіжого складного субору (С2,) та вологого складного субору (С3), свіжої діброви (D2).

 6. Як панівна порода найбільшу площу займають такі хвойні: Larix sibirica Ledeb., Picea abies (L.) Karst.; покритонасінні: Quercus rubra L. та Robinia pseudoacacia L. На значній площі зростають Populus deltoides Marsch., Acer saccharinum L. та Fagus sylvatiсa L. Серед інтродукованих кущів найпоширеніші у лісових насадженнях Cotinus coggygria Scop., Swida alba (L.) Opiz., Physocarpus оpulifolia (L.) Maxim., Ptelea trifoliata L., Caragana arborescens Lam., Amorpha fruticosa L.

 1. В умовах міських лісів найбільш продуктивними виявились такі голонасінні: Larix sibirica Ledeb. (в умовах С2, D2), L. sukaczewii Dyl. (в умовах С2), Picea abies (L.) Karst (в умовах С2, В2), Pinus strobus L. (в умовах С2); покритонасінні: Fagus sylvatiсa L. (в умовах С2, С3, D2), Phellodendron amurense Rupr. (в умовах С3, D2), Acer saccharinum L. (в умовах В2, В3, С2), Quercus rubra L. (в умовах С2, С3), Robinia рseudoacacia L. (в умовах В2, С2), Acer pseudoplatanus L., Juglans mandschurika Maxim., Populus deltoides Marsch., Fraxinus lanceolata Borkh. (в умовах С2).

 2. За результатами оцінювання адаптації встановлено: 81,5 % видів інтродукованих деревних рослин у міських лісах має високий рівень адаптації, 14,8 % – добрий рівень адаптації та 3,7 % інтродуцентів має середній рівень адаптації.

 3. Оцінка загальної декоративності більшості видів інтродукованих деревних рослин у лісових насадженнях становить 4–5 балів. Найвищу оцінку декоративності мають такі хвойні: Larix decidua Mill., L. sibirica Ledeb., L. sukaczewii Dyl., L. x eurolepis Henrу., Pinus strobus L., Picea abies (L.), середню (3 бали) та низьку (2 бали) – мають 12 видів покритонасінних.

 4. У міських лісах було виділено 49 фізіономічних типів дерев та кущів, які належать до 4 груп хвойних дерев, 15 груп листяних дерев та 8 груп кущів, які використано: для створення алей, посадок уздовж доріг, групових посадок, узлісся, гаїв, підліска, деревних масивів та як солітери.

Для практичного використання запропоновано:

– рекомендації щодо застосування інтродуцентів для різних видів насаджень відповідно до типів лісорослинних умов;

– апробовану методику оцінювання перспективності інтродукованих деревних рослин міських лісів Києва;

– модифіковану методику оцінювання декоративності дерев та кущів у лісових насадженнях;

– опрацьовані композиції з участю інтродукованих видів дерев та кущів для поліпшення різних типів ландшафтів.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Дзиба А.А. Покритонасінні деревні види міських лісів Києва // Аграрна освіта і наука. – 2005. – Т. 6. № 34. – С. 120–126.

 2. Дзиба А.А. Хвойні в міських лісах Києва // Наук. вісн. НАУ. – К.: НАУ, 2005. – Вип. 83. – С. 256–264.

 3. Дзиба А.А., Кузнецов С.І. Інтродуценти міських лісів Києва // Інтродукція рослин. – 2005. – № 2. – С. 54–58 (проведення досліджень, аналіз результатів, підготовка статті до друку. Особистий внесок – 80 %).

 4. Дзиба А.А. Особливості декоративності інтродукованих видів у міських лісах Києва // Аграрна освіта і наука. – 2006. – Т. 7. – № 1–2. – С. 87–94.

 5. Дзиба А.А. Рекомендації щодо використання інтродуцентів у лісопаркових господарствах. – К.: Видавн. центр НАУ, 2006. – 36 с.

 6. Дзиба А.А. Роль інтродуцентів в ландшафтному поліпшенні міських лісів Києва // Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно-зміненого середовища: Матеріали Міжнар. наук. конф. – Дніпропетровськ: Проспект. – 2005. – С. 198–200.

 7. Дзиба А.А., Кременецька Є.О. Систематичний склад інтродукованих деревних видів у міських лісах Києва // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. молодих дослідників. – К.: Фітосоціоцентр. – 2003. – С. 94–97 (проведення досліджень, аналіз результатів, підготовка статті до друку. Особистий внесок – 80 %).

 8. Дзиба А.А. Декоративність інтродуцентів в умовах лісів зеленої зони Києва // Актуальні проблеми дослідження та збереження біорізноманіття: Матеріали конф. молодих учених-ботаніків. – К.: Фітосоціоцентр. – 2005. – С. 123–124.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины