Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Дебринюк Юрій Михайлович. Плантаційні лісові культури в Західному Лісостепу України: концепція, методологія, ресурсний потенціал : дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.01 / Національний лісотехнічний ун-т України. — Л., 2007. — 538арк. — Бібліогр.: арк. 495-538.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Дебринюк Ю.М. Плантаційні лісові культури в Західному Лісостепу України: концепція, методологія, ресурсний потенціал. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний лісотехнічний університет України, м. Львів, 2007.

У дисертаційній роботі представлено теоретичні, методологічні та технологічні основи створення й вирощування плантаційних лісових культур у Західному Лісостепу України для додаткового продукування деревини за участю швидкорослих хвойних порід – ялини, модрини та псевдотсуги на принципах породозміни.

Для вирішення проблеми запровадження ефективної системи плантаційного лісовирощування обгрунтовано методологічну основу лісокультурного районування та критерії поділу Західного Лісостепу на лісокультурні одиниці з виділенням 7 лісокультурних округів і 22 лісокультурних районів. Обгрунтовано основні критерії поділу дерев за групами росту, класами якості та категоріями життєздатності у штучних одновікових насадженнях на основі встановлення закономірностей розподілу чисельностей того чи іншого виду за показниками середньої висоти, середнього діаметра, протяжності живої крони, об’єму середнього дерева, показника D2H у межах груп росту. Розроблено методологічні засади визначення фактичної та потенційної продуктивності деревостанів з використанням сигмальної монотипічної шкали для розподілу деревостанів на шість або три групи продуктивності, визначено напрямки підвищення фактичної продуктивності лісів до потенційного рівня. Встановлено різницю в рості, продуктивності та життєздатності різних форм ялини, модрини та псевдотсуги у насадженнях різних типів лісорослинних умов досліджуваного регіону.

Обгрунтовано доцільність використання хвойних порід у плантаційних лісових культурах з коротким оборотом рубки в умовах Західного Лісостепу. Доказано відсутність негативного впливу лісових культур хвойних порід, вирощуваних у режимі плантаційних культур, на фізико-хімічні та механічні властивості темно-сірих (сірих) лісових грунтів. Розроблено концепцію вирощування ПЛК як проміжної ланки в загальному циклі лісовирощування з використанням принципу породозміни за схемою: похідний низькопродуктивний деревостан ПЛК корінний деревостан. На основі застосування методу повної розкопки кореневих систем встановлено нові співвідношення за масою і протяжністю між окремими складовими підземної та надземної частин дерев хвойних порід, що дає основу для оптимізації густоти плантаційних лісових культур. Виявлено можливість суттєвого поліпшення фізичних властивостей деревини досліджуваних порід при вирощуванні їх у ПЛК, зокрема ялини європейської за межами її природного ареалу шляхом оптимізації густоти насаджень. Визначено ресурсний потенціал плантаційних лісових культур досліджуваних порід у різних типах лісорослинних умов Західного Лісостепу, розроблено концептуальні положення технологічних етапів вирощування та послідовності експлуатації плантаційних лісових насаджень з коротким оборотом рубки.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Монографії та практичні рекомендації

1. Дебринюк Ю.М. Лісокультурне районування Західного Лісостепу України. – Львів: Камула, 2003. – 248 с.

2. Дебринюк Ю.М., Калінін М.І. Оптимізація схем змішування при вирощуванні високопродуктивних культур дуба звичайного за участю шпилькових порід. Практичні рекомендації. - Харків, УкрНДІЛГА, 1991. - 56 с (автором зібраний експериментальний матеріал, проведено аналіз та написано 80% рекомендацій).

3. Калінін М.І., Дебринюк Ю.М. Застосування циклічного способу вирощування деревостанів з комбінованим оборотом рубки на принципах лісозміни. Практичні рекомендації. – Харків: УкрНДІЛГА, 1993. - 16 с (автору належать експериментальний матеріал, ідея концепції та написання 80% рекомендацій).

Статті у наукових фахових виданнях

1. Дебринюк Ю.М. Лесные культуры дуба, ели и лиственницы в дубравах Западной Лесостепи УССР //Лесохоз. информация. - 1991. - № 4. - С. 15-21.

2. Дебринюк Ю.М. Про корененаселеність грунту в змішаних насадженнях дуба звичайного та модрини європейської // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооброб. пром-сть.-1991.- Вип 22.- С.21-25.

3. Дебринюк Ю.М., Калинин М.И. Влияние сроков введения хвойных пород на рост и продуктивность смешанных хвойно-дубовых насаждений //Лесоводство. Лесные культуры и почвоведение. - Межвуз. сб. научн. тр. ЛТА, 1991. - С. 72-76 (автором зібраний експериментальний матеріал, проведено аналіз результатів досліджень та написано 80% статті).

4. Дебринюк Ю.М., Сингалевич О.В. Способы и схемы смешения при создании дугласиево-дубовых насаждений //Лесохоз. информация. - 1992. - № 4. - С. 12-17 (автором зібраний експериментальний матеріал, проведено аналіз результатів досліджень та написано 80% статті).

5. Дебринюк Ю.М. До питання про класифікацію дерев //Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооброб. пром-сть. – 1992. – №1. – С.8-9.

6. Дебринюк Ю.М. Структура продуктивности древостоев Украинского Расточья //Лесн. журн. - 1993. - № 5-6. - С. 22-25.

7. Дебринюк Ю.М. Продуктивність дібровних типів лісу Розточчя //Ліс. журн. – 1993. - №4. – С.11-12.

8. Дебринюк Ю.М. Щодо особливостей створення та доцільності вирощування ялини європ. за межами її природного ареалу //Ліс. журн.- 1995. - № 3. С.8-10.

9. Дебринюк Ю.М. Продуктивність деревостанів свіжого грабово-дубово-соснового сугруду Розточчя /Наук. вісник: Збірник наук.-техн. праць. Вип. 3.1. - Львів: УкрДЛТУ, 1995. - С.5-9.

10. Калінін М.І., Дебринюк Ю.М. Порівняльна продуктивність деревостанів у межах типу лісу та методика її визначення //Зб.: Ліс. госп-во, ліс., папер і деревооброб. пром-сть. - Львів: Світ, 1995. - Вип. 25. - С.18-22 (автору належить експериментальний матеріал, аналіз результатів, концепція ідеї та написано 60% статті).

11. Дебринюк Ю.М. Оцінка продуктивності деревостанів свіжого дубово-соснового субору Розточчя //Наук. вісник: Збірник наук.-техн. праць. - Вип. 4. - Львів: УкрДЛТУ, 1995. - С.114-120.

12. Дебринюк Ю.М. Продуктивність насаджень в борових типах лісу Розточчя //Наук. вісник: Збірник наук.-техн. праць.-Вип.4.- Львів: УкрДЛТУ, 1995. С.121-127.

13. Дебринюк Ю.М. Ріст та продуктивність псевдотсуги у насадженнях Подільського Лісостепу //Лісівництво і агролісомеліорація. - 1996. - Вип. 92. - С.57-63.

14. Дебринюк Ю.М. Породозміна як засіб підвищення продуктивності лісових насаджень / /Наук. вісник: Проблеми та перспективи розвитку лісового господарства. Вип. 9.2. - Львів: УкрДЛТУ, 1998. - С. 99-102.

15. Дебринюк Ю.М. Результаты интродукции псевдотсуги Мензиса в лесных насаждениях Украинского Расточья //Лесн. журн. – 2006. - №5. – С.18-22.

16. Дебринюк Ю.М. Деякі аспекти інтродукції Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco в західному Лісостепу України //Наук. вісник: Дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття. - Львів: УкрДЛТУ, 1999. - Вип. 9.9. - С. 81-88.

17. Дебринюк Ю.М. Науково-природничі основи лісокультурного районування Західного Лісостепу /Наук. вісник: Лісівничі дослідження в Україні. - Львів: УкрДЛТУ, 1999. - Вип. 9.12. - С.46-53.

18. Дебринюк Ю.М. Особливості формування кореневих систем Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco в лісових культурах Українського Розточчя /Наук. вісник: Зб. наук.-техн. праць. - Львів: УкрДЛТУ, 2000. - Вип. 10.1. - С. 87-98.

19. Дебринюк Ю.М. Продуктивність дуба у зв’язку з корененаселеністю грунту в насадженнях рівнинної частини західного регіону України // Лісівництво і агролісомеліорація. - Вип. 99. – 2001. – С.42-45.

20. Дебринюк Ю.М. Фізичні властивості деревини Larix decidua Mill. /Наук. вісник: Зб. наук.-техн. праць: Лісівницькі дослідження в Україні (VI Потребняківські читання). – Львів: УкрДЛТУ, 2000. – Вип. 10.4. – С.18-25.

21. Дебринюк Ю.М. Розточчя як лісокультурний район та особливості лісокультурної діяльності в ньому /Наук. вісник: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2001.– Вип. 11.4.– С.12-26.

22. Дебринюк Ю.М. Ріст і продуктивність модрини в лісових культурах Західного Поділля //Наук. вісник/ Зб. наук.-техн. праць: Лісівницькі дослідження в Україні. – Львів: УкрДЛТУ, 2002. – Вип. 12.4. – С.24-31.

23. Дебринюк Ю.М. Особливості формування кореневих систем Picea abies [L.] Karst. в лісових культурах Західного Лісостепу України //Наук. вісник/ Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2002. – Вип. 12.8. – С.13-28.

24. Дебринюк Ю.М. Особливості формування кореневих систем Larix decidua Mill. в лісових культурах Західного Лісостепу України //Наук. вісник/ Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 13.1. – С.30-43.

25. Дебринюк Ю.М. Ріст і продуктивність Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco в лісових культурах Українського Розточчя //Наук. вісник/ Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 13.2. – С.21-32.

26. Дебринюк Ю.М. До питання вирощування лісових культур за участю модрини європейської у західному регіоні України //Міжвідом. наук.-техн. зб.:Ліс. госп- во, ліс., папер і деревооброб. пром-сть. – Львів: УкрДЛТУ, 2003.– Вип. 28.– С.31-49.

27. Дебринюк Ю.М. Ялина європейська (смерека) як високопродуктивна порода Малого Полісся //Наук. вісник/ Зб. наук.-техн. праць: Лісівницькі дослідження в Україні. ІХ-ті Погребняківські читання. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 13.3. – С.221-228.

28.Дебринюк Ю.М. Плантаційні лісові культури як елемент інтенсифікації лісогосподарського виробництва в Україні //Наук. вісник/ Зб. наук.-техн. праць: Стан і тенденції розвитку лісівничої освіти, науки та лісового господарства в Україні. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 14.5. – С.155-161.

Всього в наукових фахових виданнях опубліковано 55 робіт.

Статті, тези і матеріали доповідей

1. Дебринюк Ю.М. Перспективи використання модрини європейської для підвищення продуктивності лісів України //Український ліс. - 1993. - № 2. -С. 36-37.

2. Дебринюк Ю.М. Перспективи вирощування ялини європейської за межами її природного ареалу //Український ліс. – 1994. – № 2. – С. 20-22.

3. Дебринюк Ю.М. Ріст і продуктивність модрини в лісових культурах Західного Лісостепу /Наук. праці: Лісівнича академія наук України. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2002. – Вип. 1. – С.76- 83.

4. Дебринюк Ю.М. Плантаційне лісовирощування: проблеми та перспективи //Ліс. і мисливс. журн. - №1. – 2006. – С.10-11.

5. Дебринюк Ю.М., Мякуш И.И. Повышение продуктивности культур дуба черешчатого с участием ели обыкновенной путем оптимизации их состава //Материалы конференции молодых ученых Западного отдел. ВАСХНИЛ «Интенсификация лесного хозяйства в Западном регионе СССР», 15-16 марта 1990 г. - Гомель, 1990. - С. 71-74 (автором зібраний експериментальний матеріал, проведено аналіз результатів досліджень та написано 90% доповіді).

6. Дебринюк Ю.М. Продуктивность хвойно-дубовых лесов в дубравах и бучинах Расточья //Материалы Всесоюз. конф. «Научные основы ведения лесного хозяйства в дубравах», 5-7 июня 1991 г. - Воронеж, 1991. - С. 70-72.

7. Калинин М.И., Дебринюк Ю.М. Об оптимизации состава древостоев в дубравах Западной Лесостепи //Материалы Всесоюз. конф. «Научные основы ведения лесного хозяйства в дубравах», 5-7 июня 1991 г. - Воронеж, 1991. - С. 79-80 (автором зібраний експериментальний матеріал, проведено аналіз результатів досліджень та написано 80% доповіді).

8. Дебринюк Ю.М. Модрина європейська в насадженнях приміської зони м. Львова //Матеріали Всесоюз. конф. «Проблеми урбоекології та фітомеліорації», 10-12 вересня 1991 р. - Львів: ЛЛТІ, 1991. - С. 71.

9. Дебринюк Ю.М. Продуктивність лісів в дібровах Розточчя //Матеріали 44-ої наук.-техн. конф. ЛЛТІ за підсумками науково-дослідних робіт в 1991 р., 4-7 лютого 1992 р. - Львів: ЛЛТІ, 1992. - С. 23.

10. Дебринюк Ю.М. Устойчивость лиственницы в рекреационных насаждениях пригородной зоны г. Львова //Тезисы докладов науч.-техн. конф. «Проблемы рационального использования и воспроизводства рекреационных лесов», 4-5 августа 1992 г. - М.: МЛТИ, 1992. - С. 33-35.

11. Дебринюк Ю.М. Основні принципи створення плантацій модрини європейської // «Інформаційний листок». Республ. інформ. об’єднання «УкрНТИ», Львівський МТЦНТІ. Львів. лісотехн. ін-т. - Львів, 1993. - 3 с.

12. Дебринюк Ю.М., Калінін М.І. Технологія створення та вирощування плантацій модрини європейської //Матеріали наук.-практ. конф. «Сучасний стан і перспективи розвитку селекції, насінництва та інтродукції в Карпатах для потреб цільового лісовирощування», 28-30 вересня 1993 р. - Ів.-Франківськ, 1993. - С. 132-134 (автору належить польовий матеріал, ідея концепції та написано 90% доповіді).

13. Дебринюк Ю.М. Створення плантацій ялини європейської в Прикарпатті на принципах лісозміни // Матеріали наук.-практ. конф. «Сучасний стан і перспективи розвитку селекції, насінництва та інтродукції в Карпатах для потреб цільового лісовирощування», 28-30 вересня 1993 р. - Ів.-Франківськ, 1993. - С. 126-128.

14. Дебринюк Ю.М. Некоторые результаты интродукции псевдотсуги зеленой в Западной Лесостепи /Дебринюк Ю.М.// Тр. 4-ой молодежной конференции ботаников Санкт-Петербурга. - Санкт-Петербург, май, 1992. Ч.3. /Ботан. ин-т РАН. - С.-Петербург, 1993. - С. 21-28. - Библиогр.: 7 назв. - Рус. - Деп. в ВИНИТИ 10.06.93, № 1623 - В 93.

15. Дебринюк Ю.М. Вплив ялини на продуктивність дубових лісів Прикарпаття // Матеріали 46-ої наук.-техн. конф. Укр. Держ. лісотехн. ун-ту 12-19 квітня 1994 р. [лісогосподарська секція]. - Львів: УкрДЛТУ, 1994. С. 63-64.

16. Дебринюк Ю.М. До питання про оптимальний склад смереково-дубових лісів Прикарпаття //Матеріали третіх Погребняківських читань, 15-16 грудня 1994 р. -Львів: УкрДЛТУ, 1995. - С.37-38.

17. Дебринюк Ю.М. Вплив технології створення лісових культур сосни звичайної на її продуктивність в борах Розточчя //Тези міжнарод. конф. «Лісотехнічна освіта і наука на рубежі ХХІ ст.: Сучасний стан, проблеми і перспективи. - Львів: УкрДЛТУ, 1995. - С.28-29.

18. Дебринюк Ю.М. До питання про оптимальний склад штучних ялиново-дубових деревостанів Прикарпаття //Матеріали міжнарод. ювіл. наук.-практ. конф. «Лісівнича наука та освіта. Стан та перспективи розвитку», 17-20 жовтня 1995 р. - К.: НАУ, 1997. - С. 97-100.

19. Дебринюк Ю.М. Науково-природничі основи лісокультурного районування Західного Лісостепу //Тези міжнарод. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти, науки та виробництва», 14-16 квітня 1999 р. - Львів: УкрДЛТУ, 1999. - С.47-48.

20. Дебринюк Ю.М. К вопросу об интродукции лиственницы в лесные культуры Западной Лесостепи Украины //Материалы VII Международной научной конференции 15-17 сентября 2004 г. «Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений». – Красноярск: ГОУ ВПО СибГТУ, 2004. – С.48-52.

21. Дебринюк Ю.М. Деякі аспекти плантаційного лісовирощування ялини європейської в Західному Лісостепу України //Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції 20-22 вересня 2006 г. «Лісівництво України в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства». – Львів: НЛТУ України, 2006. – С.140-142.

22. Дебринюк Ю.М. Псевдотсуга Мензиса как один из наиболее успешных интродуцентов в Украине //Материалы 9-ой Международной научной конференции 20-21 октября 2006 г. «Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений». – Красноярск: ГОУ ВПО СибГТУ, 2006. – С.56-60.

Всього за темою дисертації опубліковано 104 наукових роботи.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины