Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Грициняк Ігор Іванович. Ефективність використання нетрадиційних кормів у годівлі коропа : Дис... канд. с.-г. наук: 06.02.03 / УААН; Інститут рибного господарства. — К., 2004. — 143арк. — Бібліогр.: арк. 123-143.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Грициняк І.І. Ефективність використання нетрадиційних кормів у годівлі коропа.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.03. – рибництво. Інститут рибного господарства УААН, Київ, 2004.

У дисертації представлені дані про продуктивну і біологічну дію нетрадиційних кормів (зернової барди, ріпакової макухи, пророщеного зерна пшениці) при використанні їх у годівлі коропа. Встановлено, що за впливом на ріст риб, їх фізіологічний стан, біохімічний склад м'яса, оплату корму зернова барда не відрізняється від комбікорму, а ріпакова макуха – від соняшникової макухи. Встановлено позитивний вплив пророщеного зерна пшениці на ріст коропа і якість м'яса.

1. Визначено вплив нетрадиційних кормів – зернової барди, ріпакової макухи та пророщеного зерна пшениці на ріст цьоголіток та дволіток коропа, витрати корму, рибопродуктивність ставів, фізіологічний стан риб, харчову і біологічну цінність м’яса. Показано доцільність використання цих нетрадиційних кормів при вирощуванні коропів різного віку в умовах господарств Львівської області, обґрунтовано оптимальні норми їх введення у раціон з метою підвищення інтенсивності росту коропів та зниження вартості продукції.

2. При згодовуванні пшеничної барди цьоголіткам коропа в кількості 10-30% від кількості комбікорму рибопродуктивність ставів підвищується на 3,9-13,2% за рахунок більш високої середньої маси цьоголіток, при цьому економія кормів на одиницю приросту цьоголіток складає 14-20%. Найбільш високі рибницькі показники одержано при щільності посадки личинок коропа 50 тис.екз./га і годівлі комбікормом з додаванням 20% барди. Годівля цьоголіток коропа комбікормом з бардою не вплинула на показники їх зимостійкості: вихід однорічок із зимівлі складав 84-86% при втраті маси 9,5-9,9%, що відповідає нормативним показникам.

3. Згодовування дволіткам коропа зернової суміші з добавкою 10% барди не впливає на вихід рибопродукції, проте дозволяє заощадити 20% концентрованих кормів. При додаванні барди у кількості 30% до зернової суміші і комбікорму рецепту К 111-3/3 рибопродуктивність ставів зросла на 2,8-7,6% за рахунок вищої на 3,6-6,3% середньої маси дволіток коропа, при цьому економія концентрованих кормів становила 35-36%.

4. Годівля дволіток коропа пшеничною бардою не вплинула на фізіолого-біохімічні показники крові риб, на загальний вміст білків, загальний вміст ліпідів, їх жирнокислотний склад і співвідношення окремих класів у м’язах, що свідчить про доцільність заміни дорогих кормів дешевою нетрадиційною сировиною.

5. Основні вимоги до використання зернової барди у годівлі коропа – зниження її кислотності і консервування при необхідності зберігання. Консервування барди кухонною сіллю в кількості 15 кг/т після розкислення негашеним вапном із розрахунку 5 кг/т забезпечує високу кормову цінність і продуктивну дію барди при тривалому зберіганні.

6. За впливом на ріст дволіток коропа і витрати корму ріпакова макуха, при вмісті її в комбікормі в кількості 15%, не відрізняється від впливу соняшникової макухи.

7. У м’язах дволіток коропів, яким згодовували комбікорм, що містив ріпакову макуху, виявлено вірогідно більший (Р<0,001) вміст фосфоліпідів і менший вміст вільного (Р<0,01) і етерифікованого (Р<0,05) холестеролу, ніж у м’язах коропів, яким згодовували комбікормом, що містив соняшникову макуху.

8. Ефективність використання зерна пшениці в годівлі коропа підвищується при його пророщуванні. Встановлено, що при годівлі пророщеною пшеницею середня маса дволіток коропа була вищою на 8,7-11,1%, ніж при годівлі сухим зерном, рибопродуктивність ставів підвищувалась на 7,8-15,7%, економія корму становила до 10,5%.

9. У крові дволіток коропів, яких годували пророщеним зерном пшениці, виявлено вірогідно більший вміст гемоглобіну, у сироватці крові більший відносний вміст альбумінів і менший відносний вміст б-глобулінів і в-глобулінів, у м’язах більший вміст вітаміну Е, білків і фосфоліпідів та менший вміст триацилгліцеролів, у загальних ліпідах м’язів –більший вміст лінолевої і арахідонової кислот.

10. Використання в годівлі коропа зернової барди, ріпакової макухи та пророщеного зерна пшениці зменшує собівартість рибної продукції. Загальна економічна ефективність використання пшеничної барди при вирощуванні цьоголіток коропа, з розрахунку на 1 га ставів, складає 598-1310 грн., а при вирощуванні товарної риби – 209-611 грн. Економічна ефективність використання ріпакової макухи в годівлі коропа з розрахунку на 1 га нагульних ставів дорівнює 50-228,7 грн. Загальна економічна ефективність при використанні пророщеної пшениці у годівлі дволіток коропа з розрахунку на 1 га ставів досягає 520-2049,5 грн.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Шерман І.М., Гринжевський М.В., Желтов Ю.О, Пилипенко Ю.В., Воліченко М.І., Грициняк І.І. Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб:- К.:Вища освіта, 2002. – 127 с. ( участь у написанні розділу з нормування годівлі коропових риб).

2. Шерман І.М., Гринжевський М.В., Желтов Ю.О, Пилипенко Ю.В., Воліченко М.І., Грициняк І.І. Годівля риб:- К.:Вища освіта, 2001. – 268 с. ( участь у написанні розділів з використання нетрадиційних кормів і організації годівлі риб).

3. Гринжевський М.В., Андрющенко А.І., Третяк О.М., Грициняк І.І. Основи фермерського рибного господарства, Київ, “Світ”, 2000, 340 с. (участь у написанні розділів з організації виробництва і годівлі ставкових риб).

4. Шерман І.М., Гринжевський М.В., Грициняк І.І. Розведення і селекція риб – Вища освіта, 1999.- 238 с. ( участь у написанні розділу з розведення коропа).

5. Грициняк І.І. Використання пшеничної барди в годівлі коропа // Наук. вісник Львівської націон. акад.вет.медицини ім. С.З. Гжицького. Львів, 2004, т. 6 (№3).- частина 4.- С. 46-51.

6. Грициняк І.І., Янович В.Г. Продуктивна і метаболічна дія ріпакової макухи при використанні її в годівлі коропа.// Науково-технічний бюл. Інституту біології тварин.–2004, Вип.5, №3.– С.110-113 (проведення досліджень, аналіз отриманих даних, участь у написанні статті).

7. Грициняк І.І., Янович В.Г. Інтенсивність росту, загальний вміст ліпідів і їх жирнокислотний склад у скелетних м'язах коропа при згодовуванні пророщеного зерна пшениці.// Аграрний вісник Причорномор'я.– 2004.– Вип.23.– С.51-54 (проведення досліджень і їх аналіз, участь у написанні статті).

8. Грициняк І.І., Янович В.Г. Жирнокислотний склад ліпідів скелетних м'язів коропа при згодовуванні зернової барди.// Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин.– 2003, Вип. 5, №1-2.– С.19-22. (участь у проведенні експериментальних досліджень, аналіз даних і написання статті).

9. Грициняк І.І., Янович В.Г. Вплив згодовування коропу пророщеного зерна пшениці на його ріст та вміст білків і ліпідів у скелетних м'язах.// Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин.– 2002.– Вип.4, №1.– С.46-49 (обґрунтування і проведення досліджень, участь у написанні статті).

10. Грициняк І.І. Природно-економічні умови для розвитку рибного господарства Львівської області // Рибне господарство. – Київ. – 2001. – вип. 59-60. – С. 6-11.

11. Янович В., Грициняк І., Блага Н. Шляхи підвищення ефективності ставкового рибництва // Тваринництво України. - 2001. - № 1. – С. 3-4. ( участь у проведенні досліджень, наукове обґрунтування і написання статті).

12. Грициняк І.І., Шемчук В.Р. Научное обеспечение рыбного хозяйства западного региона Украины // Рибне господарство. – Київ.- 2000. – вип. 56-57. – С.71-77 (збір і аналіз даних, написання статті).

13. Грициняк І.І., Янович В.Г. Ефективність використання торфо-комбікормової суміші в годівлі коропа // Науково-практичні аспекти кормо виробництва та ефективного використання кормів. Мат. наук.-практ. конф. 16-18 вересня 2003 р. Львів.- 2003.-С.160-163.

14. Грициняк І.І., Янович В.Г. Ефективність використання торфу в годівлі коропа // Раціональне використання біоресурсів континентальних водойм. Мат. конф. 2-4 березня 2004 р. м. Київ. // Рибне господарство- Київ.-2004.- вип. 63. С.57-60.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины