Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Гаврись Іванна Любомирівна. Ефективність використання біологічно активних речовин за вирощування помідора у зимових теплицях : дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Національний аграрний ун-т. — К., 2007. — 221арк. : іл., табл. — Бібліогр.: арк. 149-172.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Гаврись І.Л. Ефективність використання біологічно активних речовин за вирощування помідора у зимових теплицях. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. –Національний аграрний університет, Київ, 2007.

У дисертації представлено оцінку ефективності дії регуляторів росту рослин (івін, біолан, реастим та імуноцитофіт) на ріст, розвиток, урожайність та якість плодів помідора гібридів F1 Раїса і Маєва в умовах зимових гідропонних теплиць. Встановлено оптимальні концентрації регуляторів росту для використання їх методом передпосівного замочування насіння, обприскування розсади і вегетуючих рослин. Доведено позитивну дію регуляторів росту на якість розсади. Вивчено їх вплив на проходження початкових етапів органогенезу, активність ферментів у листках, ріст і розвиток рослин. Виявлено більш раннє надходження плодів помідора за впливу ростових речовин.

Застосування біолану забезпечило врожайність плодів помідора гібридів Раїса F1 і Маєва F1 44,5 та 44,1 кг/м2 відповідно, що на 10,4 та
9,4 кг/м2 вище за контроль. Рівень рентабельності при цьому становив 94 і
93 % відповідно, що було вище контролю на 28 і 24 %. Основні результати досліджень впроваджені у виробництво.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне вирішення наукового завдання, що полягало в оцінці ефективності дії нових регуляторів росту рослин на ріст, розвиток рослин, продуктивність та якість плодів помідора, вирощуваних у продовженій культурі зимових гідропонних теплиць.

1. Встановлено, що отриманню високоякісної розсади сприяла дворазова обробка рослин помідора – замочування насіння у розчині івіну у
концентрації – 0,01 %, біолану, реаcтиму, імуноцитофіту – 0,005 % і обприскування розсади у фазі трьох справжніх листків концентраціями для івіну, біолану, реастиму 0,0001 %, для імуноцитофіту – 0,0005 %.

2. Доведено позитивну дію передпосівного замочування насіння помідора і обприскування розсади розчинами івіну та біолану на її якість. Виявлено підвищення енергії проростання та схожості насіння на 5-7 %, прискорення формування листків, середньодобового приросту стебла та збільшення площі листків.

3. Відмічено прискорення розвитку рослин помідора гібрида Скарб F1 за використання регуляторів росту. Встановлено, що обробка насіння ростовими речовинами скорочувала періоди проходження етапів органогенезу помідора у період розсади, прискорювала швидкість утворення справжніх листків і позитивно впливала на кількість закладених квіток помідора.

4. Виявлено прискорення темпів розвитку рослин помідора за використання зазначених регуляторів росту. Фази бутонізації та цвітіння наставали на 2-5 діб швидше ніж у контрольних варіантах. Перші плоди помідора отримано на 4-8 діб раніше, за рахунок чого подовжувався період плодоношення рослин.

5. Відмічено більш активний ріст стебла, швидкість формування і найбільшу площу листків за використання біолану. Встановлено, що впродовж вегетаційного періоду на рослинах помідора за використання біолану утворювалось на 5 китиць більше у гібридів Раїса F1 і Маєва F1 порівняно з контролем. На кількість сформованих квіток на китицях регулятори росту рослин значного впливу не мали. Найвищий ступінь зав'язування плодів помідора відмічено за використання івіну – 85 % та біолану – 86 %. У гібрида Раїса F1 ці варіанти перевищували контрольні показники на 10 і 11 %, у
Маєви F1 – на 7 і 8 %, відповідно.

6. Отримано підвищення рівня врожайності за перший місяць плодоношення на 7-25 %, на 10 липня – 10-29 %, загальної – на 11-31 %. Встановлено, що за індивідуальною дією на рослини помідора кращим виявився біолан, застосування якого забезпечило врожайність за перший місяць плодоношення гібрида Раїса F1 3,61 кг/м2, на 10 липня – 23,54 кг/м2,
загальну – 44,52 кг/м2, гібрида Маєва F1 – 4,79, 25,01 та 44,07 кг/м2 відповідно. Товарність плодів гібрида Раїса F1 становила 98,2 %, Маєва F1 – 98,6 %. Загальна врожайність плодів помідора за обробки івіном збільшувалась на
22-23 %, реастимом – на 12 %, імуноцитофітом – на 11-12 % порівняно з контролем.

7. Встановлено, що застосування регуляторів росту рослин сприяло підвищенню вмісту сухої речовини, цукрів (суми) та вітаміну С, зниженню вмісту нітратів і важких металів у плодах помідора, що поліпшувало їх якість.

8. Визначено підвищення активності пероксидази в тканинах листків помідора за обробки рослин біоланом та івіном. Найактивнішим стимулятором поліфенолоксидази і каталази був імуноцитофіт. Найслабша дія на окисно-відновні ферменти помічена за використання реастиму.

9. Встановлено тісні кореляційні зв’язки за використання регуляторів росту між урожайністю та висотою стебла (r=+0,94±0,09), кількістю китиць на рослині (r=+0,84±0,13), кількістю насінин у плоді (r=+0,82±0,07). Доведено тісний зв’язок із урожайністю вмісту сухої речовини (r=+0,87±0,07), цукрів (r=+0,81±0,09); середній зв’язок вмісту вітаміну С (r=+0,36±0,07); слабку обернену залежність вмісту нітратів (r=–0,19±0,05). Відмічено тісний прямий зв’язок між активністю пероксидази у листках помідора та врожайністю (r=+0,90±0,09) і вмісту сухої речовини у плодах (r=+0,80±0,11).

10. Встановлено найвищий економічний ефект вирощування помідора за використання івіну та біолану. В результаті застосування івіну умовно чистий прибуток становив 62,53 грн/м2 у гібрида Раїса F1 і 63,37 грн/м2 у Маєва F1, а рентабельність – 89 і 90 % відповідно, що переважало контроль на 23 та 21 %. Умовно чистий прибуток за використання біолану становив 67,93 грн/м2 у гібрида Раїса F1 та 67,09 грн/м2 у Маєва F1, рівень рентабельності при цьому становив 94 і 93 % відповідно, що було вище контролю на 28 і 24 %.

11. Доведено доцільність застосування регуляторів росту івін і біолан у продовженій культурі помідора у зимових теплицях як енергоекономного заходу. Коефіцієнти біоенергетичної ефективності за їх використання становили 1,3 і 1,4.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Кравченко В.А., Гаврись І.Л. Вплив регуляторів росту рослин на посівні якості насіння помідора // Науковий вісник НАУ. – К., 2005. – Вип. 84. –
  С. 105-108 (Здобувач провела дослідження, узагальнення та аналіз результатів, статистичну обробку даних, підготовку матеріалів до друку, оформлення).

 2. Гаврись І.Л. Вплив регуляторів росту рослин на життєздатність насіння та якість розсади помідора // Овочівництво і баштанництво.– Харків, 2005. – Вип. 50. – С. 168-172.

 3. Кравченко В., Гаврись И. Регуляторы роста растений // Овощеводство. – 2005. – № 11. – С. 20-22 (Здобувач провела дослідження, узагальнення та аналіз результатів, статистичну обробку даних, підготовку матеріалів до друку, оформлення).

 4. Кравченко В.А., Гаврись І.Л. Вплив регуляторів росту рослин на ростові процеси в розсаді помідора // Науковий вісник НАУ. – К., 2006. –
  Вип. 100. – С. 142-148 (Здобувач провела дослідження, узагальнення та аналіз результатів, статистичну обробку даних, підготовку матеріалів до друку, оформлення).

 5. Гаврись І.Л. Формування врожаю гібридів F1 помідора Раїса та Маєва за використання регуляторів росту рослин // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – Умань: УДАУ, 2006. – Ч.1. – Вип. 63. – С. 197-202.

 6. Гаврись І.Л. Біохімічні показники плодів помідора за використання регуляторів росту рослин // Наукові доповіді НАУ. – 2007. – № 1 (6). – Режим доступу до журн.: nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2007-1/07giltgs.pdf

 7. Гаврись І.Л. Розвиток і продуктивність гібридів F1 помідора Раїса та Маєва за використання регуляторів росту рослин // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених 21-22 лютого 2006 року. – Умань: УДАУ, 2006. – С. 80.

 8. Гаврись І.Л. Вплив РРР на проходження фенофаз розвитку рослин помідора // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Теоретичні й практичні досягнення молодих вчених аграріїв” 11-12 квітня 2006 року. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 9.

 9. Гаврись І.Л. Динаміка надходження врожаю помідора в продовженій культурі за використання регуляторів росту рослин // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Аграрна наука і освіта ХХІ століття” 4-6 липня 2006 року. – Умань: УДАУ, 2006. – С. 95.

 10. Гаврись І.Л. Проходження етапів органогенезу помідора за використання регуляторів росту рослин // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених 21-22 лютого 2007 року. – Умань: УДАУ, 2007. – Т.1. – С.140.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины