Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Бала Олександр Петрович. Система моделювання оцінки та прогнозу росту штучних мішаних дубових деревостанів Лісостепу України : Дис... канд. с.-г. наук: 06.03.02 / Національний аграрний ун-т. — К., 2004. — 145арк. + дод. — Бібліогр.: арк. 131-145.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Бала О.П. Система моделювання оцінки та прогнозу росту штучних мішаних дубових деревостанів Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.02 – лісовпорядкування та лісова таксація. – Національний аграрний університет Кабінету Міністрів України, Київ, 2004.

У дисертаційній роботі розглядаються питання, спрямовані на вивчення та систематизацію знань у галузі дослідження нормативно-довідкового забезпечення системи актуалізації таксаційних показників бази даних „Лісовий фонд України” на прикладі штучних мішаних дубових деревостанів Лісостепу України. Метою роботи є створення комплексу математичних моделей для прогнозування росту деревостану за основними таксаційними ознаками для якісної актуалізації показників лісового фонду держави.

Для досягнення поставленої проблеми було використано інформацію двох джерел: частину бази даних „Повидільна таксаційна характеристика лісів”, що входить до банку даних „Лісовий фонд України” (надану Українським державним проектним лісовпорядним виробничим об’єднанням „Укрдержліспроект”), та результати таксації тимчасових пробних площ. На основі дослідного матеріалу були побудовані таблиці ходу росту модальних штучних мішаних дубових лісостанів для ліво- та правобережної частин лісостепової зони України.

Наявність одержаних даних та достатня кількість дослідного матеріалу забезпечили умови для створення комплексу універсальних математичних моделей для прогнозу росту таксаційних показників при актуалізації бази даних „Лісовий фонд України”.

У сучасних умовах комп’ютеризації та автоматизації всіх галузей народного господарства достовірна інформація є найціннішим продуктом виробництва, який в свою чергу є товаром на ринку готової продукції. Нині, коли лісове господарство переходить на методи управління лісами на засадах сталого розвитку, розробка нових нормативів для оцінки стану лісів та прогнозу їх росту є одним із важливих питань. Особливу увагу необхідно приділити науковому обґрунтуванню розробки нормативів для оцінки та прогнозу росту лісостанів, що значною мірою визначають точність оцінки стану лісових насаджень, на основі яких розраховуються обсяги проектних господарських заходів.

За результатами дисертаційних досліджень можна зробити такі висновки:

 1. Проведені дослідження базувались на використанні банку даних “Повидільна таксаційна характеристика лісів”, надану ВО “Укрдержліспроект”, що складається з 38515 виділів створених штучним шляхом, де головною породою є дуб звичайний, на який припадає близько 50% від лісів лісостепової зони України, із яких понад 55% насадження, що були створені штучним шляхом.

 2. Між дубовими насадженнями ліво- та правобережної частини лісостепової зони спостерігається суттєва різниця у частці участі головної породи у складі насаджень.

 3. Для групування експериментального матеріалу а також для подальшого використання при розрахунку прогнозу росту таксаційних параметрів була побудована динамічна бонітетна шкала, яка враховує особливості росту дуба звичайного.

 4. Розроблені моделі динаміки таксаційних показників для модальних лісостанів дуба звичайного лісостепової зони України, які проявили достатньо високі статистичні характеристики адекватності та точності.

 5. На основі одержаних математичних моделей були побудовані модальні таблиці ходу росту. Порівняння отриманих таблиць ходу росту з оптимальними показало, що майже за всіма таксаційними показниками вони значно менші за оптимальні.

 6. Загальна продуктивність лісостанів, на правобережній частині лісостепової зони України вища, ніж на лівобережній. Однак цей показник досягається за рахунок супутніх порід, оскільки загальна продуктивність головної породи має обернену залежність.

 7. Базуючись на побудованих модальних таблицях ходу росту, було розроблено комплекс універсальних математичних моделей для прогнозу росту модальних лісостанів за середньою висотою, середнім діаметром, сумою площ поперечних перерізів на 1 га та запасом.

 8. Порівняння одержаних нормативів актуалізації основних таксаційних показників із вже існуючими даними показало, що за середньою висотою та середнім діаметром різниці майже не спостерігається або вона перебуває у межах точності вимірювання. За запасом відзначено суттєве відхилення існуючих нормативів від показників модальних насаджень, особливо у молодому віці. У середньовікових та стиглих лісостанах різниця становить майже 10% від загального запасу. При цьому найточніші результати прогнозу росту модальних деревостанів досягаються, якщо період актуалізації таксаційних показників не перевищує 10 років.

Для практичного використання пропонуються:

 1. Динамічна бонітетна шкала для модальних штучних мішаних лісостанів дуба звичайного лісостепової зони України.

 2. Модальні таблиці ходу росту для штучних мішаних лісостанів дуба звичайного за різними регіонами лісостепової зони України.

 3. Алгоритм та нормативи для актуалізації бази даних “Лісовий фонд України” у вигляді комплексу математичних моделей для прогнозу росту основних таксаційних показників лісостану.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Основні наукові і прикладні результати дисертаційної роботи найбільш повно відображені в наступних наукових працях:

 1. Бала О.П. Продуктивність модальних штучних насаджень дуба звичайного в Україні // Наук. вісн. НАУ: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2002. – №50. – С. 243–247.

 2. Бала О.П. Моделювання динаміки середньої висоти в модальних штучних дубових деревостанах України // Наук. вісн. УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2002. – Вип. 12.4. – С. 136–139.

 3. Бала О.П. Моделювання прогнозу росту за середньою висотою в штучних дубових насадженнях України // Наук. вісн. НАУ: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2002. – № 54. – С. 219–224.

 4. Бала О.П. Аналіз відносної повноти модальних штучних насаджень дуба звичайного у лісостеповій зоні України // Наук. вісн. УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 13.3. – С. 321–325.

 5. Бала О.П., Лакида П.І. Моделювання динаміки таксаційних показників штучних модальних дубових деревостанів Лісостепу України // Наук. вісн. НАУ: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2004. – № 71. – С. 155–62. (Розроблено математичні моделі динаміки таксаційних показників. Особистий внесок – 90 %).

 6. Лакида П.И, Бала А.П., Володимиренко В.Н. Некоторые аспекты моделирования прогноза роста древостоев в Украине // Проблемы лесоведения и лесоводства: Сб. науч. тр. Ин-та леса НАН Беларуси. – Гомель: ИММСНАНБ, 2001. – Вып. 53. – С. 444–446. (Проведено аналіз існуючого досліджено матеріалу для моделювання прогнозу росту насаджень. Особистий внесок – 50 %).


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины