Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Шульц Роман Володимирович. Методичні основи геодезичного забезпечення мобільної картографічної системи : дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 2006. — 166арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 135-147.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Шульц Р.В. Методичні основи геодезичного забезпечення мобільної картографічної системи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – Геодезія. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2006.

У дисертаційній роботі розроблено методичні основи геодезичного забезпечення мобільної картографічної системи для знімання автомобільних доріг, які включають відповідні методики і технології.

Побудовано математичну модель рухомого геодезичного комплексу мобільної картографічної системи. На основі цієї моделі розроблено методику визначення навігаційних параметрів в алгоритмі фільтрації за Калманом.

Розроблено методику оцінки точності геодезичної складової мобільної картографічної системи. Запропоновано нове технічне рішення датчика для контролю положення вертикалі в рухомому геодезичному комплексі. Сформовано методичні рекомендації щодо геодезичного забезпечення мобільної картографічної системи.

Результати експериментальних досліджень та аналітичних розрахунків підтвердили переваги запропонованої методики і технічних рішень геодезичного забезпечення мобільної картографічної системи.

 1. На основі аналізу сучасних вимог до оперативності та точності знімання автомобільних шляхів та вимог геоінформаційних систем обґрунтовано необхідність розробки методичних основ геодезичного забезпечення МКС, що дозволить підвищити якість, точність та оперативність знімання.

 2. Розроблено й теоретично обґрунтовано нову вдосконалену схему інтегрування навігаційно–геодезичних даних в складі рухомого геодезичного комплексу. Запропоновано методику обробки навігаційно–геодезичних даних на основі фільтрації за Калманом. Запропоновані схема інтегрування та методика обробки дозволяють зменшити вплив систематичних похибок інерціальної навігаційної системи низького класу точності в інтервалі між точками GPS-спостережень на 60-70% для координат та 50-60% для складових швидкості

 3. Запропоновано методику розрахунку точності геодезичного забезпечення МКС і виконано загальну оцінку точності геодезичного забезпечення МКС, яка підтвердила можливість визначення просторової орієнтації блоку цифрового знімання за допомогою рухомого геодезичного комплексу на рівні вимог, що висуваються до точності та оперативності знімання автодоріг та їх інфраструктури.

 4. Розроблено модель і вдосконалено технічні схеми реалізації пристрою для визначення вертикалі на рухомому об’єкті, що дозволяє обмежити накопичення кутових похибок у вертикальному каналі інерціальної навігаційної системи і втримувати положення вертикалі з середньою квадратичною похибкою 2-3.

 5. Отримані результати забезпечують можливість багатостороннього дослідження та оцінки точності геодезичного забезпечення і дозволяють на практиці удосконалити нові розробки МКС та їх геодезичної складової.

 6. Подальший розвиток теорії і практики геодезичного забезпечення МКС можна пов’язати з такими напрямками досліджень: моделювання похибок, визначення елементів калібрування, розширення сфери застосування МКС. До проблеми моделювання похибок відноситься розробка моделей, що більш точно описують динаміку зміни похибок у системі ІНС/GPS/ДО. Визначення елементів калібрування вимагає розробки ефективних методик їх визначення та корекції.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

 1. Шульц Р.В. Методика збору та обробки даних, що отримані мобільною картографічною системою \\ Інженерна геодезія. – 2003. – №49. – С. 242-249.

 2. Шульц Р.В. Вплив похибок інерціального навігаційного комплексу на точність мобільного знімання \\ Вісн. геодез. та картогр. – 2003. – №4. – С. 42-46.

 3. Шульц Р.В. Вплив геометричного фактора зниження точності на визначення координат під час мобільного знімання. \\ Інженерна геодезія. – 2004. – №50. – С. 243-248.

 4. Шульц Р.В., Іванченко С.А. Визначення траєкторії рухомого об’єкта \\ Інженерна геодезія. – 2005. – №51. – С. 242-249.

 5. Бурачек В.Г., Надточій О.В., Шульц Р.В. Вирішення завдання визначення вертикалі в мобільній системі цифрової зйомки дороги // Безпека дорожнього руху України. – К., НДЦ БДР МВС України. – 2006. – № 3-4 (24). – С. 122-125.

 6. Патент України №8852 від 15.08.2005 «Спосіб визначення вертикалі на рухомому об’єкті» / В.Г. Бурачек, П.Д. Крельштейн, О.В. Суковенко, Р.В. Шульц.

 7. Деклараційний патент України на корисну модель №8852 від 15.08.2005 «Пристрій для автоматизованого цифрового знімання параметрів автомобільної дороги» / В.Г. Бурачек, О.П. Васильєв, Т.М. Малік, Р.В. Шульц, та ін. – 2005 р. – Бюл. ДП «Український інститут промислової власності». – №8.

 8. Бурачек В.Г., Карпінський Ю.О., Шульц Р.В. Цифрові системи збору інформації параметрів автодоріг в аспекті розвитку ГІС - технологій // Матер. Міжнар. наук. - практ. конф. "ГІС-ФОРУМ-2001", Київ, 2001 р. – С. 93-95.

 9. Шульц Р.В. Рухомий геодезичний комплекс як складова мобільної картографічної системи. // Матер. Міжнар. наук. - практ. конф. "ГІС-ФОРУМ-2006", Київ, 2006 р. – С. 93-95.

 10. Шульц Р.В. Схеми побудови інтегрованих інерціально навігаційних систем. // Матер. наук. - практ. конф. КНУБА, Київ, 2004 р. – С. 93.

 11. Шульц Р.В. Методичні основи забезпечення геодезичної складової мобільних картографічних систем // Матер. Міжнар. наук. - практ. конф. "Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – європейський досвід", Чернігів, 2006р. – С. 197-198.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины