Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Чумуріна Олена Борисівна. Температурно-вологісний режим огороджувальних конструкцій будівель : дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / Полтавський національний технічний ун-т ім. Юрія Кондратюка. — Х., 2007. — 136арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 123-133.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Чумуріна О.Б. Температурно - вологісний режим огороджувальних конструкцій будівель. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 - вентиляція, освітлення та теплогазопостачання.– Харьківський державний університет будівництва та архітектури, Харків, 2007 .

Дисертаційна робота присвячена дослідженням нестаціонарного тепломасообміну в огороджувальних конструкціях будівель та розробленню теоретичних методів розрахунків зміни тепловологісного стану огороджувальних конструкцій.

Розроблені математичні моделі зміни тепловологісного стану огороджувальних конструкцій: при вісесиметричних та невісесиметричних граничних умовах та з урахуванням фільтрації повітря крізь конструкцію.

Виконані аналітичні дослідження зміни тепловологісного стану огороджувальної конструкції і визначено вплив температури та вологовмісту повітря, а також повітропроникності огородження, на зміну тепловологісного стану. Теоретичні результати порівняно з результатами лабораторних та натурних досліджень.

Розроблена математична модель була використана при проектуванні екологічно чистої сушарки для сільськогосподарської або іншої продукції.

  1. На основі аналізу літературних джерел зроблено висновок, що існуючі методи розрахунку не враховують, як впливає зміна параметрів повітря, яке омиває огороджувальну конструкцію, на процес зміни її тепловологісного стану.

  2. Сформульована задача, яка описує термодифузію вологи крізь огороджувальну конструкцію з урахуванням впливу змін параметрів повітря.

  1. Розроблені математичні моделі для розрахунків зміни тепловологісного стану огороджувальних конструкцій при симетричних та несиметричних граничних умовах; алгоритми та програми розрахунків систем диференціальних рівнянь кінцево – різницевим методом.

    Запропонована методика розрахунку тепловологісного стану огороджувальних конструкцій з урахуванням фільтрації повітря через них.

    Порівняння результатів теоретичних та лабораторних досліджень показало, що запропонована математична модель адекватно описує процеси зміни тепловологісного стану огороджувальної конструкції.

    Математична модель може використовуватися для розрахунків процесу сушіння. На основі цієї моделі була розроблена та захищена патентом сушарка.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

1. Строй А.Ф., Чумурина Е.Б. Физическая модель процесса испарения влаги при сушке материалов. Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво)/ Вип.11. – Полтава: ПолтНТУ, 2003. –

С. 51-56.

Особистий внесок автора: запропонована фізична модель процесу випаровування вологи при сушінні матеріалу з урахуванням не стаціонарності процесів тепло- та масообміну.

2. Строй А.Ф. Чумурина Е.Б. Математическая постановка задачи сопряженного тепло- и массообмена процесса испарения влаги при сушке материалов. Тези доповідей на міжнародній науковій конференції «Перспективи розвитку сільського будівництва й архітектури на сучасному етапі » (присвяченої 110-й річчю з дня народження професора

Д.М. Топчія). – Полтава: ПолтНТУ, 2003. – С. 41-43.

Особистий внесок автора: стисло охарактеризовані процеси випаровування вологи при сушінні матеріалів та визначені варіанти розташування поверхні випаровування.

3.Строй А.Ф., Чумурина Е.Б. Сопряженный тепломассообмен при сушке материалов // Коммунальное хозяйство городов. Респ. Межвед. Науч. – техн. Сб. – К.: Техника, 2004, вып. № 55. – С. 101 -106.

Особистий внесок автора: розроблена математична модель спряженого теплообміну при сушінні матеріалу.

4. Чумурина Е.Б. Решение математической модели сопряженного тепло- и влагообмена при сушке строительных конструкций конечно – разностным методом. Науковий вісник будівництва, вип. № 25 / Харків ХДТУБА, 2004. – С. 99-107.

5. Деклараційний патент на корисну модель №10198, кл. F26В3/00 Сушарка для сільськогосподарської або іншої продукції/ Строй А.Ф., Чумуріна О.Б. - № u 200502013, заяв .04.03.2005, опубл. 15.11.2005,

бюл. №11.

Особистий внесок автора: сформульована сутність винаходу та оформлена необхідна документація.

6. Строй А.Ф., Чумурина Е.Б. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций. Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво)/ Вип.17. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – С. 208 – 213.

Особистий внесок автора: вивчено вплив повітропроникності на зміну вологісного стану огороджувальних конструкцій.

7. Строй А.Ф., Веденисова Н.В., Чумурина Е.Б. Изменение влажност-

ного режима ограждающих конструкций при эксплуатации зданий //

Коммунальное хозяйство городов. Респ. Межвед. Науч. – техн. Сб. –

К.: Техника, 2006, вып. № 67. – С. 130 -136.

Особистий внесок автора: надано критичний аналіз існуючих методів розрахунку вологістного стану огороджуючих конструкцій при експлуатації будівель.

8. Строй А.Ф., Чумуріна О.Б. Повітропроникність, як фактор зміни вологісного режиму огороджувальних конструкцій будинку в процесі його експлуатації // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Вип. 9. – К.: КНУБА, 2006. – С. 95-106.

Особистий внесок автора: розроблений метод розрахунку зміни вологісного режиму огороджувальних конструкцій з урахуванням повітропроникності.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины