Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог диссертаций

Я ищу:
Диссертация / Автореферат

Диссертационная работа:

Романишин Ігор Богданович. Розробка технології оптимального моделювання GPS-мереж : Дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2006. — 170арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 121-145.

Скачать диссертацию *

* Ссылка размещена на правах рекламыАннотация к работе:

Романишин І.Б. Розробка технології оптимального моделювання

GPS - мереж. – Рукопис.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – геодезія.- Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2006.

Дисертація присвячена розробленню теоретичних основ та практичних рекомендацій технології оптимального моделювання GPS - мереж. У дисертації розроблено проект мережі перманентних супутникових радіонавігаційних станцій (ПСРНС) України та розраховано місця і черговість встановлення нових ПСРНС, встановлено новий інтегральний критерій конфігурації сузір’я супутників IGDOP. За допомогою встановленої формули залежності середньої квадратичної похибки виміру довжини вектора від параметра IGDOP, довжини самого вектора та тривалості спостережень з’явилась можливість прогнозувати

18

точність визначення векторів. Розраховано економічний ефект від впровадження мережі ПСРНС для геодезичного виробництва.

 1. На основі проведеного аналізу використання супутникових радіонавігаційних систем у розвинутих країнах Європи та світу обґрунтовано технічно - економічну необхідність розвитку загальнодержавної мережі ПСРНС на території України.

 2. Методом математичного моделювання встановлено найефективніший критерій оптимального проектування мережі ПСРНС, за яким визначено місцеположення та послідовність введення у дію 20 нових ПСРНС.

 3. Сумарний річний економічний ефект від введення в дію мережі ПСРНС становить 3,6 млн. дол. США і за умови використання мережі тільки для геодезії вона окупиться за 4 з половиною роки.

 4. Теоретично обґрунтовано та функціонально визначено інтегральний критерій геометричної конфігурації супутників IGDOP, який дозволяє на відміну від існуючих, враховувати динаміку сузір’я супутників у процесі вимірів. Встановлено його вищий ступінь кореляції з точністю вимірів векторів у порівнянні з існуючим критерієм.

 5. На основі інтегрального критерію геометричної конфігурації сузір’я супутників IGDOP з використанням результатів спостережень на перманентних станціях у різних регіонах світу встановлено залежність точності визначення довжин векторів від довжини самих векторів, тривалості спостережень та параметра IGDOP.

 6. Розроблено економічно вигідну технологію оперативного визначення координат геодезичних пунктів з використанням мережі ПСРНС.

Список опубликованных работ по теме диссертации:

Статті у фахових і періодичних наукових виданнях, збірниках наукових праць, матеріалів і тез міжнародних конференцій:

 1. Романишин I. Методика проектування мережі перманентних станцій в Україні // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід», Чернігів, -2005, -С.18-21.

 2. Романишин І.Б. До питання попереднього розрахунку точності диференційних GPS – вимірів // Науково-технічний журнал “Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва”, -Львів, Ліга-Прес, -2005(2), -С. 120-124.

 3. Третяк К.Р., Романишин І.Б., Голубінка Ю.І. Методика визначення ексцентриситету фазового центра антени GPS-приймача // Збірник наукових праць VII-го міжнародного науково-технічного симпозіуму “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища- GPS I GIS- технології”, -Алушта, -2002, -С.54-57.

17

 1. Третяк К.Р., Романишин І.Б., Голубінка Ю.І. До питання визначення ексцентриситета фазового центра антени GPS-приймача // Науково-технічний журнал “Геодезія, картографія та аерофотознімання” №62,

  -Львів, -2002, -С.87-96.

  1. Третяк К., Романишин І.Б. До питання підготовки інструкції “Побудова геодезичних мереж методом GPS” // Збірник наукових праць V-го міжнародного науково-технічного симпозіуму “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища- GPS I GIS- технології”, -Алушта, -2000, -С.16-17.

  2. Третяк К.Р., Романишин І.Б. До питання попереднього розрахунку точності навігаційних GPS вимірів // Науково-технічний журнал “Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва”, -Львів, -2004, – С. 149-157.

  3. Третяк К.Р., Романишин І.Б. Методика оптимізації проектування мережі перманентних станцій в Україні // Науково-технічний журнал “Вісник геодезії та картографії”, -Київ, 2004, №4, -С.4-7.

  4. Третяк К.Р., Романишин І.Б. Оптимальна модель мережі перманентних станцій в Україні // Науково-технічний журнал “Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва”, Львів, Ліга-Прес, 2005(1), -С. 169-179.

  5. K.Tretyak, I.Romanyshyn, A.Dulcev, O.Kucher, L.Babiy. Perspectives of creation of general system of GPS-navigation for surface transport in Ukraine // Geophysical Research Abstracts, Volume 7, 2005, EGU General Assambly 2005, Vienna.

  Патенти і авторські свідоцтва

  1. Спосіб визначення планових координат точок на земній поверхні // Патент на винахід 64097. Україна, МПК G01C5/00. Третяк К.Р., Шевченко Т.Г., Романишин І.Б., Голубінка Ю.І. (Україна) N2002 1210442 заявлено 23.12.2002, опубл.15.03.2005. Бюл.№3.


Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины